10 načina da povećate zaradu (nafaku) sa dokazima iz Kur’ana i Sunneta

1. Prisjećanje da Allah, subhanehu ve te’ala, gleda na sve sto mi radimo

– a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći

i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.

(At-Talak 2-3)

A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.

(Al-Araf 96.)

2. Traženje oprosta i pokajanje Allahu

i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

On će vam kišu obilnu slati

i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

(Nuh 10-12)

O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo; mene će nagraditi Onaj koji me je stvorio! Zašto se ne opametite?

(Hud 52.)

da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.

(Hud 3.)

3. Pouzdati se u Allaha

Omer ibn el-Hattab, neka je Allah zadovoljan njime, veli: “Čuo sam kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Kada biste se svi oslonili na Allaha onako kako treba da se oslonite, On bi za vas uistinu osigurao opskrbu kao što to čini za ptice, koje se ujutro probude gladne, a vraćaju se site u sumrak.” (Tirmizi,El-Hakim, sahih)

– a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći

i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.

(At-Talak 2-3)

A trebali bi se zadovoljiti onim što im daju Allah i Poslanik Njegov i kazati: “Dovoljan nam je Allah, Allah će nam dati iz obilja Svoga, a i Poslanik Njegov, mi samo Allaha hoćemo.”

(At-Tawba 59.)

4. Stalno obožavati Allaha

Poslanik s.a.v.s kaže: “Tvoj Gospodar neka je Slavljen je rekao: Sine Ademov, nađi vremena za Moje ibadete, napuniću ti prsa bogatstvom i spriječiti siromaštvo (nećeš osiromašiti), a ako ne postupiš tako, napuniću ti ruke poslom, ali neću spriječiti da osiromašiš (Ahmed, Tirmizi, Ibni Madže i Hakim).

5. Zahvaljivanje Allahu

i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.”

(Ibrahim 7.)

6. Često obavljanje Hadža i Umre

Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Činite hadž i umru jedno za drugim, jer uistinu oni poništavaju siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh čisti željezo, zlato i srebro od nečistoće, a za primljen hadž nagrada može biti samo Džennet.“ (Prenose ga En-Nesai i Et-Tirimizi, koji ga smatra sahih-hadisom.)

7. Uspostavljanje rodbinskih veza

Od Džubejr ibn Mutima, radijallahu anhu, prenosi se da je čuo Poslanika, alejhisselam, kako kaže: ”U džennet neće ući onaj ko kida vezu.” Kaže Sufjan: ”Tj. ko kida rodbinsku vezu.” (Bilježi ga Buhari i Muslim.)

Od Ebu Muse El-Eš’arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, kazao: ”Trojica neće ući u džennet: notorni pijanica, onaj ko kida rodbinske veze i onaj ko vjeruje u sihr.” (Bilježi ga Ahmed, Ibn Hiban, Ebu Davud, Ibn Madže i Tirmizi koji kaže hadis je sahih.)

8. Trošenje imetka na Allahovom putu

U suri El-Bekare Uzviseni Allah je opisao vjernike sa nekoliko ajeta koji govore o njihovim osobinama pa je rekao da su vjernici:

     “Oni koji vjeruju u gajb, (nevidljivo), koji redovno namaz obavljaju i koji od onoga cime smo ih opskrbili drugima udjeljuju”. (El-Bekare, 3)

«Daj bliznjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braca sejtanova, a sejtan je Gospodaru svome nezahvalan. A ako moras od njih glavu okrenuti, jer i sam od Gospodara svoga milost trazis i njoj se nadas, onda im barem koju lijepu rijec reci. Ne drzi ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zasluzio i bez icega ostao». (Al-Isra: 26-29).

9. Hidžra

Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. – A Allah mnogo prašta i milostiv je. (An-Nisa 100.)

10. Brak

Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (An-Nur 32.)

Priprema i obrada: svjetlo-dunjaluka.com

Komentari

komentara