ALLAH GLEDA U ONOGA KO OVE RIJEČI IZGOVARA, I NA DOVU MU SE ODAZIVA!

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Čovjek neće izgovoriti: la ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno iz dna duše, potvrđujući srcem svoj jezik – a da se ne pootvaraju sva nebeska vrata kako bi Allah dž.š., pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga Allah dž.š., pogleda daće mu ono što traži!“

(Sunen Nesa’i el-Kubra, br.9856.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko kaže: la ilahe illallah – nema drugog boga osim Allaha, Allahu ekber – Allah je najveći, Allah dž.š., mu potvrdi to riječima: la ilahe illa ene – nema drugog boga osim Mene, ene ekber – Ja sam najveći! Kada čovjek kaže: la ilahe illallahu vahdeh – nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Allah dž.š., kaže: Nema drugog boga osim Mene, Jedinog…“

(Sunen Tirmizi, br.3430.; Sunen Ibnu Madždžeh, br. 3794.; Sahih Ibnu Hibban, br.851.)

svjetlo dunjajlukacom

251