Da li je dozvoljeno razvesti suprugu koja je u drugom stanju?

Pitanje: Da li je dozvoljeno razvesti suprugu koja je u drugom stanju?
Odgovor: Zahvala pripada Uzvišenom Allahu.
Razvod žene koja je u drugom stanju je stvar koja ima svoje uporište u sunnetu, a ono što je prošireno među običnim svijetom jeste da to nije od sunneta,to je govor koji nema svoje osnove niti argumenata koji to potvrđuju.Prenosi Muslim u hadisu broj 1471. događaj kada je Ibn Omer razveo svoju ženu, gdje se spominje govor Allahova Vjerovjesnika, s.a.v.s.: Naredi mu da je vrati, pa neka je razvede u vremenu čistoće ili u drugom stanju ( trudnoće).

Rekao je Nevevi u komentaru Muslima: U njemu se nalazi potvrda za dozvolu razvoda žene u drugom stanju, čija je trudnoća potvrđena, i to po mišljenju hafijske pravne škole, a rekao je Ibn Munziri, a sa njim veliki broj učenjaka, od kojih je Tavus, Hasan, Ibn Sirin, Rebiat, Hamad ibn ebi Sulejman, kao i Malik, Ahmed, Ishak, Ebu Sevr, Ebu Ubejd: I ja tako kažem. A tako su rekli pojedini pripadnici malikijske pravne škole, dok su opet drugi rekli da je zabranjeno. Prenosi Munziri drugu predaju od Hasana da je rekao: Razvod žene u drugom stanju je pokuđen.A Ibn Kajim, r.a., u djelu Tehzibu Sunne, kaže: Da je razvede u vremenu čistoće ili trudnoće je potvrda da je taj razvod u skladu sa sunnetom.A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Preveo: Bekir Hodžić Nur-islam

Facebook Comments