Da li se možda Dedžal već pojavio i kako ga prepoznati među vladarima?

Allah, dž.š, je odredio da raskidanje okova kojima je
vezan Dedžal i njegov izlazak iz zatvora bude znak blizine
kraja ovoga svijeta. Allah, dž.š, je odredio razloge,
predznake i termin njegovoga izlaska.

Povod izlaska Dedžala

Prokleti Dedžal će se pojaviti pun srdžbe. U rivajetu od
Hafse, r.a, koji je vjerodostojan (sahih), se bilježi: “Zaista će
Dedžal izaći pun srdžbe” 161

Okovi u koje je Dedžal okovan neće popustiti zbog
njegove srdžbe. On je ljut od momenta njegovog zatvaranja.
U drugim predajama hadisa u kojem se spominje kazivanje
o Džessasi, se kaže: “Pa je tri puta zastenjao.” 162 Dakle,
srdžba koja se spominje nije ništa drugo do znak koji je
Allah, dž.š, odredio da bude razlog njegovoga izlaska, kao
što Je’džudž i Me’džudž imaju razlog svoga izlaska, a to je
da će, kada dođe vrijeme za to, reći: “Sutra ćemo je otvoriti,
ako Bog da.” Dakle, kada kažu ako Bog da, uspjet će izaći, a
to će se desiti kada Allah, dž.š, bude htio.

161 Bilježe Muslim i Ahmed.

162 Bilježe Ahmed i Hakim.

Termin njegovog izlaska

Kao što smo spomenuli, Dedžal će se pojaviti poslije
osvajanja Istambula, shodno riječima Muhammeda, s.a.v.s:
“Nakon izgradnje Kudsa slijedi razaranje Medine, nakon
razaranja Medine pojavit će se krvava bitka, nakon krvave
bitke slijedi osvajanje Istambula, a nakon osvajanja
Istambula izlazak Dedžala.” 163

Dakle, pojava Dedžala će biti nakon pojave Mehdija, a.s,
te nakon nekoliko bitaka koje će on povesti na Arabijskom
poluotoku, nakon bitaka sa Perzijancima i Vizantijcima, te
nakon osvajanja Istambula. Te bitke će trajati nekoliko
mjeseci, kao što smo spomenuli u trećem poglavlju.

Predznaci pojave Dedžala

Neki događaji će se pojaviti prije Dedžala i oni će
najaviti skori izlazak Prokletnika, od kojih su:

1 . Razarajući rat “Armagedon”, nakon kojeg će presušiti
rijeka Eufrat i Taberijsko jezero, a palme u Bejsanu će
prestati davati plod. Pa, kada se odigra velika bitka
“Armagedon”, očekujte skoru pojavu Dedžala.

2. Dolazak godina velikih suša, gladi, nesreća i nasilja, te
smanjenje broja ljudi koji će vjerovati, jer Muhammed,
s.a.v.s, kaže: “…Ljude će, tri godine prije pojave Dedžala,
pogoditi velika glad. Allah, dž.š, će prve godine narediti
nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji da smanji

Bilježe Ahmed i Ebu Davud, Albani kaže da je sahih.

svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će biti naređeno
da nebo smanji svoje padavine za dvije trećine, a zemlja da
smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj godini će biti
naređeno nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da neće
pasti nijedna kap vode, a iz zemlje neće niknuti ni jedna
biljka i neće ostati nijedan pašnjak da neće biti uništen, osim
onoga što Allah htjedne. Upitaše ashabi:’A od čega će ljudi
živjeti tada?’ ‘Riječi: Lailahe illallah, Allahu ekber, El-
hamdu lillah će im biti zamjena za hranu.'” 164

Neki od ovih događaja su stvarnost. Svaki dan slušamo
vijesti o milionima ljudi koji su pogođeni glađu i žive ispod
granice siromaštva, a čiji je broj u stalnom porastu. Stalna su
upozorenja od svjetskih organizacija koje se brinu o ishrani
na opasnost od velike gladi koja prijeti u skoroj budućnosti.
Ovo nas ne treba čuditi jer se ovih dana uveliko govori o
ratovima koji će se voditi zbog vode.

Dakle, znak blizine pojave Dedžala je opći nered na
Zemlji koji će prouzrokovati smutnje, ratove, glad i
presušivanje rijeka i jezera, te povećan broj svjetskih kriza i
problema. Ovakvo vrijeme je pogodno za pojavu tog
šejtanskog stvorenja, koji će ljude iskušavati preko hrane i
vode, da nas Allah, dž.š, sačuva njega!

Bilježi Ibn Madže, Ibn Huzejme i Hakim, hadis je vjerodostojan.
SMUTNJA KOJU CE DEDZAL PRA VITI I NA CIN
SPASENJA OD NJE

Dedžalova smutnja

Dedžal je najveće iskušenje i najteža nesreća koja će
pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetu. Koliko je
opasna njegova smutnja, pokazuje nam naredba Poslanika,
s.a.v.s, da na svakom namazu molimo za zaštitu od četvero
u što spada i Dedžalova smutnja. Zahirije i neki koji ih
slijede, smatraju da je ova dova stroga obaveza, vadžib, u
svakom namazu. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Kada neko od
vas bude na sjedenju, neka od Allaha zatraži zaštitu od
četvero (riječima): ‘Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od
džehennemske patnje, od iskušenja u kaburu, od smutnje
života i smrti i od zla smutnje Mesiha Dedžala.'” 165

Muhammed, s.a.v.s, nas je obavijestio da nije bilo
nijednog poslanika, a da nije upozorio svoje sljedbenike na
smutnju Dedžala: “Ja vas upozoravam na njega. Zaista nije
bilo poslanika, koji nije upozoravao svoje sljedbenika na
njega. I Nuh, a.s, je upozoravao svoj narod na njega.
Međutim, ja ću vam reći ono što niko prije mene nije rekao:
‘On je ćorav, a Allah, dž.š, nije ćorav.'” 166 Muslim bilježi
hadis od En-Nuvasa bin Sema’na: “Muhammed, s.a.v.s, je
spomenuo Dedžala, pa je povisivao i stišavao svoj govor,
tako da smo pomislili da se nalazi u palmoviku.” 167

16 Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a.

166 Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud.

167 Nekoliko hadisa na ovu temu bilježi Muslim u Sahihu. 113

Kako je čudno to što neki smatraju da je između njih i
pojave Dedžala velika vremenska razlika, a nema poslanika
koji nije upozoravao svoj narod na ovu pojavu! Muhammed,
s.a.v.s, je toliko pričao o njemu da su ashabi pomislili da se
nalazi u palmoviku, bojeći se da ih ne iznenadi.

Smutnja Dedžala će se ogledati u sumnjama i strastima.
To neće biti iskušenje sile i pokoravanja. Njegovo
djelovanje će sličiti djelovanju šejtana, koji će se obratiti
svojim sljedbenicima na Sudnjem danu, kako nas Allah.
dž.š, obavještava: “I kada bude sve riješeno, šejtan će reći:
‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoje obećanje
iznevjerio, ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo
sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali, zato ne korite
mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći, niti vi
možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije
smatrali Njemu ravnim.’ Nevjernike sigurno čeka bolna
patnja.” 168

Kad kažemo da će njegova smutnja ličiti djelovanju
šejtana, znači da će ona imati slab uticaj na iskrene vjernike,
jer je to smutnja do koje će dovesti zabluda i strast, preko
kojih će Džedžal djelovati. Ovo razumijemo iz govora
Muhammeda, s.a.v.s, o Dedžalu: “…pa je pojačavao i
stišavao govor o njemu: “Znači da je upozoravao na veliku
opasnost od njegove smutnje, ali i da je ona slabog uticaja a
njen nosilac je jadan i bijedan kod Allaha, dž.š.”

Zbog čudnih i natprirodnih pojava koje se prokletom
Dedžalu date, njegovi sljedbenici će bit muslimani koji su

lbrahim, 22. 114

slabog vjerovanja, a naročito višebožci i nevjernici. Pojavit
će se u vremenu velikih suša, nepogoda i gladi, pa će
pozivati u popravku stanja. Tvrdit će za sebe daje poslanik i
na kraju će tvrditi da je Bog, pa će mu se osušiti jedno oko,
a na licu će mu biti napisano “kafir”, tako da će od njega
pobjeći svaki razuman čovjek.

Kada se pojavi, kupovat će lakomislene za koru hljeba, a
sa sobom će imati velike količine hljeba i rijeke vode. U
takvoj situaciji odazivat će mu se oni kojima je jedini cilj
dunjaluk, i zadovoljavanje prohtije va. Odazivat će mu se oni
kojima nije važno da li je hrana koju jedu halal ili haram i
koji će govoriti: “Mi sarađujemo sa šejtanom kako bismo
preživjeli.”

O žestini smutnje i situacije u kojoj će se ljudi naći
govori Muhammed, s.a.v.s: “Od stvaranja Adema, pa do
Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala.” 169 U
drugoj predaji se kaže: “…nema teže smutnje od
Dedžala.” 170 A u trećem hadisu Muhammed, s.a.v.s, kaže:
“Ljudi će bježati u brda od Dedžala.” 171 Muhammed, s.a.v.s,
nas upozorava, a posebno one koji nisu čvrsti u svom
vjerovanju, da se ne sretamo sa Dedžalom: “Ko čuje za
Dedžala, neka se udalji od njega! Tako mi Allaha, bit će
ljudi koji će mu dolaziti, misleći da su čvrsti vjernici, pa će
mu se pridružiti zbog iskušenja koje će posjedovati.” 172

159 Bilježi Muslim u Sahihu.

170 Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi.

1 ‘ Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi.

17 Bilježe Ahmed, Ebu Davud i Hakim, Albani ga ocjenjuje kao
vjerodostojan. 115

Dedžal će obići cijelu Zemlju u roku od četrdeset dana.
Putovat će poput kiše koju prati vjetar. Ljude će pozivati da
mu se pridruže. Oko njega će biti šejtani koji će mu
pomagati u njegovoj zabludi. On je kao i svaki sihirbaz
kojeg šejtani više pomažu u njegovom poslu i više mu se
pokoravaju ukoliko više ispolji zablude i nevjerovanje.
Dakle, grijesi koje će on činiti su mito kojim će on
zadovoljiti šejtane pa će mu biti pokorni.

Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući
Dedžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada
zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći
meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O
ovome nam govori jedan hadis Muhammeda, s.a.v.s: “Dan
El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas? (ponovio je tri
puta). Pa su upitali: ‘Šta je to dan El-Halas? To je dan u
kojem će se Dedžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa
će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac? 73
Ovo je Ahmedov mesdžid.’ Zatim će se približiti Medini, ali
na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom
sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo
i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi
munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci,
napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El-
Halas\” m

‘ 3 Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koja pojačava iman
vjernika. Poslanik nas obavještava da će Dedžal gledati u njegovu
džamiju koja će biti kao bijeli dvorac, a za njegova života ona je bila od
čerpića i palminih grana. Međutim, ona je danas, uistinu, bijeli dvorac.
Istinu si kazao o, Allahov Poslanice!

174 Bilježi Ahmed, El-Hejsemi ga ocjenjuje kao vjerodostojan. 116

Ovo kazivanje ćemo završiti jednim hadisom, u kojem su
sadržane sve smutnje koje će Dedžal nositi sa sobom, neka
je Allahovo prokletstvo na njega: “O ljudi! Od kada je Allah
stvorio Adema na Zemlji neće biti veće smutnje, od smutnje
Dedžala. Allah nije poslao nijednog poslanika koji nije
upozoravao svoj narod na Dedžala. Ja sam posljednji
poslanik, a vi ste posljednji ummet, pa će se on sigurno
pojaviti među vama. Ukoliko se pojavi, a ja budem među
vama, ja ću biti zaštita za svakog muslimana, a ako se pojavi
poslije mene, neka svak sebe zaštiti, a Allah je zaštita svim
muslimanima. On će se pojaviti u području između Sama i
Iraka, pa će obići Zemlju desno i lijevo. O Allahovi robovi!
O ljudi! Budite postojani, ja ću vam ga opisati na način na
koji ga nijedan poslanik prije mene nije opisao… Govorit će:
‘Ja sam vaš bog,’ a vi nećete vidjeti vašeg Gospodara sve
dok ne umrete. On je ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav.
Između njegovih očiju je napisano ‘kafir’, što će pročitati
svaki musliman, bio pismen ili ne!

Od njegove smutnje je Džennet i vatra koja će ga pratiti.
Njegov Džennet je vatra, a njegova vatra je Džennet. Pa ko
bude iskušan sa vatrom, neka zatraži zaštitu kod Allaha i
neka prouči prve ajete sure El-Kehf.

Od njegove smutnje je da će reći neukom čovjeku: ‘Ako
ti oživim roditelje, hoćeš li svjedočiti da sam ja tvoj
gospodar? ‘Hoću,’ odgovorit će. Pa će se dva šejtana ukazati
u liku njegovih roditelja koji će mu reći: ‘O sine naš, zaista
je on tvoj gospodar, pa ga slijedi.’

U njegovu smutnju spada i to da će ubiti jednog čovjeka,
pa će njegovo tijelo pilom prepoloviti na dvije polovine i

reći: ‘Pogledajte ovog mog roba kojeg ću oživjeti, pa će
nakon oživljenja tvrditi da ima drugog boga osim mene.’
Allah će oživjeti čovjeka, pa će mu Dedžal reći: ‘Koje tvoj
bog?’ Čovjek će odgovoriti: ‘Moj Gospodar je Allah, a ti si
Allahov neprijatelj Dedžal. Tako mi Allaha, nikada nisam
bio sigurniji da si to ti, kao što sam danas.’

U njegovu smutnju spada i to da će narediti nebu da kiša
pada, pa će padati. Naredit će zemlji da daje plodove, pa će
ona svoje plodove dati. Od njegove smutnje je da će neko
mjesto odbiti da ga slijedi, pa im neće ostati ni jedno grlo
stoke a da neće biti uništeno.

U njegovu smutnju spada i to da će mu neko mjesto
povjerovati, pa će narediti nebu da spusti kišu, što će ono i
učiniti. Naredit će zemlji da podari svoje plodove, pa će ona
to učiniti, (te će imati najbolju ispašu). Zbog toga će im
stoka biti krupna i ugojena kao nikada do tada, sa
stomacima punim hrane i vimenima punim mlijeka.

Neće ostati nijedan djelić Zemlje a da Dedžal neće do
njega dospjeti svojom nogom, osim Mekke i Medine. Na
svakom od njihovih prilaza će biti melek koji će mu se
suprostaviti isukanom sabljom. Doći će do jedne obale koja
je crvene boje i potrest će cijelu Medinu zajedno sa njenim
stanovnicima tri puta, pa neće ostati ni jedan munafik od
ljudi ili žena, a da neće izaći i pridružiti mu se. Onda će,
prokletnik, biti udaljen od Medine, kao što kovački mijeh
udaljava prašinu. Taj dan će se zvati dan izbavljenja. ‘Gdje
će biti Arapi toga dana?’ upitaše. ‘Njih će toga dana biti
malo, a vođa će im biti dobar čovjek. Kada priđe da s njima
klanja sabah, spustit će se Isa a.s. Njihov imam će se povući,

kako bi Isa, a.s, ušao u mihrab. Isa, a.s, će staviti ruku
između njegovih plećki i reći: ‘Klanjaj ti, jer tebi je ikamet
proučen.’ Kada završi namaz, sklonut će se, a Isa, a.s, će
reći: ‘Otvorite vrata.’ Otvorit će ih, a iza njih će biti Dedžal i
sa njim sedamdeset hiljada Jevreja, naoružanih sabljama i
štitovima. Kada Dedžal ugleda Isaa, a.s, počet će se topiti,
kao što se topi so u vodi. Onda će se dati u bijeg. Isa, a.s, će
ga stići kod Istočnih vrata Ludda i ubit će ga. Allah će tada
dati poraz Jevrejima, tako da ništa od Allahovih stvorenja
neće ostati čime bi se Jevreji mogli zaštititi. Allah će
narediti kamenju, drveću, zidovima, životinjama i bilo
kojem skloništu da govori, osim drveta garkad, jer je ono
njihovo drvo i neće govoriti. Sve drugo će reći: “O robe
Allahov, muslimanu, ovo je Židov, dođi i ubij ga!” Isa, a.s,
će u mome ummetu biti pravedan vladar i vođa i on će
razbiti krst, zaklat će svinju, dokinut će džiziju i sadaku.
Neće biti potrebe za čuvanjem deva i ovaca. Srdžba, ljutnja i
zavist će nestati kod svih, tako da će dijete stavljati ruku u
zmijska usta i ništa mu se neće desiti. Djevojčica će se igrati
sa lavom, a on joj ništa nažao neće učiniti. Vuk će biti sa
stadom kao što pas ovčar bude uz njega. Zemlja će se
napuniti mirom, kao što se posuda napuni vodom. Svi ljudi
će se ujediniti oko jedne riječi. Neće se niko obožavati osim
Allaha, dž.š, nestat će ratovanja i Kurejševići će zaposjesti
hilafet. Zemlja će biti kao srebrena ploča, a njeni plodovi će
biti kao što su bili u doba Adema, a.s. Grupa ljudi će se
okupiti oko jednog grozda i on će im biti dovoljan. Grupa
ljudi će jesti jedan nar, pa će se najesti. Cijena jednog bika
će biti veoma mala, a konj će se moći kupiti za nekoliko
dirhema (srebren jaka).

Tri godine prije izlaska Dedžala će biti teške za ljude, u
njima će se pojaviti žestoka glad. Allah, dž.š, će prve godine
narediti nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji

da smanji svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će
narediti nebu da smanji svoje padavine za dvije trećine, a
zemlji da smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj
godini će narediti nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da
neće pasti nijedna kap kiše, a zemlji će narediti pa neće
niknuti nijedna biljka i neće ostati ni jedan pašnjak, a da
neće biti uništen, osim onoga što Allah bude htio. Ashabi
upitaše: ‘A od čega će ljudi živjeti tada?’ ‘LA ILAHE
ILLALLAH, ALLAHU EKBER i EL-HAMDU LILLAHI
će im biti zamjena za hranu – odgovori Poslanik.'” 175

U nekoliko rivajeta, koje bilježi Muslim, se dodaje:
“Koliko će ostati na Zemlji o, Božiji Poslanice?” On
odgovori: “Četrdeset dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi
kao mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani kao obični dani
u tom vremenu.” Ashabi zatim rekoše: “Allahov Poslanice,
u danu koji je kao godina, da li će nam biti dovoljni namazi
jednoga dana?” Poslanik odgovori: “Ne, obračunavajte
vrijeme namaza.”

Način spasa od Dedžalove smutnje

Hvala Allahu Uzvišenom koji nije dao bolest, a da joj
lijeka nije propisao. Onaj ko je spoznao taj lijek, on ga i zna,
a ko nije, sebi je znanje uskratio. Onaj ko ga je spoznao
neka zahvaljuje Allahu, a ko nije neka samog sebe kori, zato
što nije uložio dovoljno truda da sazna!

Hadis je vjerodostojan, a bilježe ga Ibn Madže i Ibn Huzejme. Albani
ga bilježi u Sahihu pod brojem 2457. 120

I pored opasnosti i žestine Dedžalovih iskušenja, on je za
Allaha beznačajan. Dedžal neće imati vlasti nad iskrenim
vjernicima. Mugire ibn Šu’be, r.a, kaže: “Niko nije više pitao
Muhammeda, s.a.v.s, o Dedžalu od mene, pa mi je rekao
Allahov Poslanik: ‘Što te on zabrinjava? Neće ti nauditi!’
Rekao sam: ‘Ali za njega kažu da će hrana i piće biti s
njim?!’ On mi odgovori: ‘Allah, dž.š, je iznad njega.'” 176

Dakle, njegova smutnja će kratko trajati, svega četrdeset
dana, nakon kojih će sići Isa, a.s, koji će ga ubiti i dokrajčiti
njegovu smutnju.

Uz to, naš miljenik, Muhammed, s.a.v.s, nas je podučio
kako da se sačuvamo njegove smutnje, te da će vjernici
doživjeti njegovu smutnju.

Spas od njegove smutnje se ogleda u sljedećem

1. Stalnim učenjem dove koju nam je preporučio
Muhammed, s.a.v.s, pri kraju svakog namaza, a koja glasi:
“Allahu moj, tražim da me zaštitiš od Džehennemske kazne,
od kaburske kazne, od smutnje života i smrti i od zla
smutnje Mesihi Dedžala.”

Ko bude učio ovu dovu Allah će ga sačuvati i ko bude
tražio Allahovu zaštitu Allah će mu je dati.

2. Učenjem napamet sure El-Kehf, ili deset ajeta sa
početka ili sa kraja sure. Pa, ko nauči makar prva tri ajeta
sura El-Kehf, bit će spašen od Dedžala, Uzvišenom neka je
hvala! Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Ko napamet nauči prvih

1 6 Bilježe Buhari i Muslim u Poglavlju o smutnji. 121

deset ajeta sure El-Kehf, bit će spašen Dedžalove
smutnje.” 177

U jednom rivajetu kojeg navodi Muslim i Ebu Davud
stoji: “…od posljednjih ajeta sure El-Kehf, a u drugom
rivajetu stoji: “Prva tri ajete sure El-Kehf.”

Kome Allah, dž.š, omogući da vidi Dedžala, neka mu
pljucne tri puta u lice kao kada se vidi šejtan, i neka mu
prouči početak, ili kraj sure El-Kehf, pa će biti spašen
Allahovom dozvolom.

3. Ko čuje da se pojavio Dedžal, neka se preseli u Mekku
ili Medinu, jer on neće ulaziti u ove gradove.

4. Ko ne bude u stanju uraditi bilo šta od navedenog neka
pobjegne od Dedžala, pa mu on neće nauditi, ali pod
uslovom da čini zikr i uči dove.

Zbog čega Dedžal nije spomenut u Kur’anu?

Ovo poglavlje ćemo završiti odgovorom na postavljeno
pitanje. Neki se pitaju o razlogu zbog kojeg Dedžal nije
spomenut u Kur’anu, iako su njegova smutnja i zlo jako
opasni, a kazivanja o njegovoj pojavi pred kraj svijeta u
hadisima dosežu do stepena mutevatira.
1 Bilježe Muslim, Ahmed, Ebu Davaud i Tirmizi. 122

Islamski učenjaci su dali nekoliko odgovora na ovo
pitanje, ali ti odgovori nisu potpuno ubjedljivi i treba ih
prokomentarisati. 78

Kažu da je Dedžal spomenut u riječima Allaha, dž.š:
“Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu,
nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada
vjerovati…” 17 Tirmizi bilježi hadis od Ebu Hurejre kojeg je
ocijenio kao vjerodostojan (sahih) a u kojem stoji da je
Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Kada se pojavi troje, nikome neće
koristiti vjerovanje njegovo, osim ako je vjerovao prije:
Dedžal, životinja iz zemlje i izlazak Sunca sa zapada.”

Na ove riječi mi ćemo odgovoriti daje pitanje još uvijek
bez pravog odgovora, jer Dedžal u Kur’anu nije izričito
spomenut.

Drugi kažu da imamo određeni znak u Kur’anu, u
kazivanju o silasku Isaa, a.s, a gdje se kaže: “I on je
predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u njega i
slijedite uputstvo Moje.” 180

Ovdje se govori o lsau, a.s, koji će ubiti Dedžala, pa je
dovoljno spomenuti jednog.

Mi dodajemo: Pitanje je još uvijek bez pravog odgovora,
jer nije spomenut imenom.

Neki kažu da Dedžal nije spomenut u Kur’anu zbog
prezira Allaha, dž.š, prema njemu.

178 Vidi Fethul-Bari, Poglavlje o Dedžalu, i El-Fiten vel-Melahim, Ibn
Kesir, Poglavlje o Dedžalu.

179 El-En’am, 158.

180 Ez-Zuhruj, 61 .

Mi odgovaramo da su imenima spomenuti drugi koji su
prezreniji od njega, kao npr. Faraon.

Neki opet tvrde da su u Kur’anu spomenuti oni koji su
prije živjeli i u prošlosti nered činili, što nije slučaj sa onima
koji će tek poslije doći.

Međutim, mi kažemo da su spomenuti Je’džudž i
Me’džudž, koji će doći poslije njega, a pitanje je i dalje bez
pravog odgovora.

Međutim, ono što nam je najprihvatljivije je, a Allah
najbolje zna, da nije spomenut zbog njegove smutnje, koja
je najveća smutnja koja će doći pred kraj dunjaluka, kako bi
se kaznili oni koji niječu hadis Muhammeda, s.a.v.s, poput
onih koji se nazivaju “Kur’anijun” (sljedbenici Kur’ana), i
još nekih koji slijede racionalne pravce. To su oni koji
razmišljaju o šerijatskim tekstovima, pa ako se slažu sa
njihovim razumom prihvate ih, a ako ne onda ih odbace, pa i
kada bi dolazio mutevatir (u koju nema nikakve sumnje)
predajom. Oni odbacuju hadise zbog svoga hira i neznanja.
Oni zaslužuju da budu zavedeni Dedžalovom smutnjom i da
padnu u njegovu zamku i zalutaju u njegovoj zabludi. Oni
ne vjeruju u njega jer nije spomenut u Kur’anu, a hadis ne
priznaju, osim ono što je u skladu sa njihovim bolesnim
umom. Za takve Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dešavat će se
da čovjek do kojeg dođe jedan moj hadis, a on oslonjen na
svome divanu kaže: ‘Između nas i vas je Allahova Knjiga,
pa što u njoj nađemo dozvoljenim i mi ćemo dozvoljavati, a
što u njoj nađemo zabranjenim i mi ćemo zabranjivati.’
Zaista, ono što je zabranio Poslanik kao da je zabranio
Allah, dž.š.” 181

Bilježe Tirmizi i Ed-Darimi, Albani kaže daje sahih. 124

Priprema i Obrada www.tewhid.ucoz.net