DOVA KADA SE UJUTRO USTANE

El-hamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena veilejhi-nnusur. 

"Hvala Allahu, koji nas oživi nakon što nas (snom) umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća." (Buharija i Muslim)