Iščekivana generacija pobjednika: Zakoni pobjede

Pobjeda ne dolazi sama od sebe, ni ti dolazi stihijski. Za­ista, za pobjedu postoje zakoni i Allahovi sunneti, koje je On spomenuo u Svojoj knjizi, da bi ih znali Njegovi robovi, vjernici (mu’mini), i da bi se njima rukovodili u svojim životima.

PRVI ZAKONPomoć je od Allaha!

Onaj koga Allah pomogne, taj ne može izgubiti nikada, pa makar se protiv njega udružilo sve što postoji! A onaj koga Allah ponizi, njemu nema pomagača, pa makar bio podržan velikim brojem istomišljenika! O ovome govori i jasni kur’anski ajet, koji ne treba bilo kakvo pojašnjavanje:

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, koje taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici! (Ali-Imran, 160. ajet)

DRUGI ZAKON: Allah pomaže samo one koji njega pomažu!

Ko Allaha pomaže, i Allah će pomoći njega, jer to je Nje­gov zakon: O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. (Muhammed, 7. ajet)

U drugoj suri ovaj zakon istaknut je u još jasnijem znače­nju:

A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, – ta Allah je, zaista, moćan i silan. (Hadždž, 40. ajet)

Allahova se pomoć zaslužuje pomaganjem Njegovoj vje­ri, uzdizanjem Njegove riječi – da bude gornja, kao i suđenjem prema Njegovom zakonu.

U prethodno spomenutom ajetu, kao i u slijedećem ajetu iste sure, dolazi opis onih koje Allah pomaže:

Oni koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se, na kraju, sve vraća. (Hadždž, 41. ajet)

Kur’an govori: da bi vjernici zadobili Allahovu pomoć neophodan im je iman (vjerovanje) i spremnost da budu Allahovi borci. Onaj koji vjeruje u Allaha istinskim vjerovanjem, on već pomaže Allaha, i samim time biva jedan od Njegovih boraca. I o ovome kaže Uzvišeni Allah: A dužnost nam je bila vjernike pomoći. (Rum, 47. ajet)

TREĆI ZAKON: Pomoć je namijenjena vjernicima!

Allahova pomoć je namijenjena vjernicima i nije dostu­pna nikome osim njima. Oni su cilj te pomoći i razlog njenog postojanja. O ovome Allah govori Svome Poslaniku, neka je Allaho­va milost na njega: On te podržava Svojom pomoći i vjernicima, i On je sjedinio srca njihova. (Al-Anfal, 62. i 63. ajet)

Nekada Allah one koje želi pomaže melecima koji se spu­ste sa nebesa na Zemlju, kao što se desilo u bitkama na Bedru, Hendeku i Hunejnu:

Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju! (Al-Anfal, 14. ajet)

Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, i vojske  koje vi niste vidjeli. (Al-Ahzab, 9. ajet)

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike mi­lost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli po­slao, i one koji nisu vjerovali na muke stavio. (At-Tevba, 26. ajet)

Ponekad Allah one koje želi pomaže i prirodnim nepo­godama, koje su potčinjene samo Njemu i služe Mu. Tako, On te nepogode zna obrušiti na Svoga neprijatelja, kao što je obrušio vjetar na idolopoklonike u Bici na Hendeku: Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali. (Al-Ahzab, 9. ajet)

Ili, takvim pojavama On može pomoći Svoje vojnike, kao što je spustio kišu iz Svoje milosti prema vjernicima: I s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi vaša srca jakim učinio i njome korake učvrstio. (Al-Anfal, 11. ajet)

Ponekad Allah one koje hoće pomaže i rukama samih nji­hovih neprijatelja, time što ubaci strah u njihova srca, ili im uništi opskrbu, ili usmrti njihove glavešine, kao što se desilo sa Židovima plemena Benu-Nadir: On je prilikom prvog progonstva iz domova njiho­vih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vje­rovali. Vi niste mislili da če otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i   On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i  rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uz­mite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni! (Al-Hašr, 2. ajet)

Priredio: Nedim Muhić

Iz knjige: Jusuf el-Karadavi, Iščekivana generacija pobjednika, Bookline, Sarajevo, 2009, str. 15-20.

Facebook Comments