Islam i nauka – Ponavljanje riječi u Kur’anu

 Tokom izučavanja Časnog Kur’ana dr. Tarik Es-Suvejdan je u kur’anskim ajetima otkrio čudesnu nadnaravnost. Pravio je poređenja i primijetio da se riječ ‘er-redžul‘ – čovjek u Kur’anu spominje onoliko puta koliki se spominje i riječ ‘el-mer’eh‘ – žena. Obje te riječi se u Kur’anu spominju 24 puta. To otkriće ga je potaklo da nastavi istraživati druge pojmove i primijetio čudesnu podudarnost između nekim kur’anskim pojmovima i riječi. Evo nekih rezultata tog istraživanja:
Riječ se spominje    puta    Riječ se spominje    puta
1.    ‘Dunja’ – Ovaj svijet    115    ‘El-Ahireh’ – Ahiret – Onaj svijet    115
2.    ‘Melek’ – Meleki – Andjeo    88    ‘Šejatin’ – Šejtani – djavo    88
3.    ‘El-Hajat’ – Život    145    ‘El-Mevt’ – Smrt    145
4.    ‘En-Nefu’ – Korist    50    ‘Ed-Darr’ – Šteta    50
5.    ‘En-Nas’ – Ljudi    50    ‘Er-Rusul’ – Poslanici    50
6.    ‘Iblis’ – Iblis    11    ‘isti’aza’ – traženje zaštite protiv šejtana    11
7.    ‘Musibet’ – Nesreća    75    ‘Eš-Šukr’ – Zahvalnost    75
8.    ‘Es-Sadekah’ – Sadaka – Milostinja    73    ‘El-Kana’ah’ – Ubjeđenje    73
9.    ‘Ed-Daalline’ – Zalutali    17    ‘El-Halikine’ – Upropašteni    17
10.    ‘El-Muslimine’ – Muslimani    41    ‘El-Džihad’ – Džihad    41
11.    ‘Ez-Zeheb’ – Zlato    8    ‘Regadu-l-‘ajši’ – Udoban život    8
12.    ‘Es-Sihr’ – Sihr – Magija    60    ‘El-Fitneh’ – Smutnja    60
13.    ‘Ez-zekah’ – Zekjat    32    ‘El-Berekeh’ – Beriket    32
14.    ‘El-‘Akl’ – Razum    49    ‘En-Nur’ – Svjetlo    49
15.    ‘El-Lisan’ – Jezik    25    ‘El-Behdžeh’ – Radost    25
16.    ‘Er-Ragbeh’ – Želja    8    ‘El-Havf’ – Strah    8
17.    ‘Ez-Zulum’ – Zulum – Nasilje    114    ‘Es-Sabr’ – Strpljivost    114
18.    ‘Muhammed’ – Muhammed, a.s.    4    ‘Eš-Šeri’ah’ – Vjerozakon    4
19.    ‘Er-Redžul’ – Čovjek – Muškarac    24    ‘El-Mer’eh’ – Žena    24
20.    ‘Et-Tehaddus ‘ale-l-mele’ – Govor glavešinama    18    ‘El-Hutbeh’ – Hutba – Predavanje    18
Mu’džiza (nadnaravnost) Kur’ana se krije i u sljedećim podacima:
Es-Salat (namaz) se spominje  5 puta, eš-Šehr (mjesec) 12 puta, el-Jevm (dan) 365 puta.
El-Bahr (More) je spomenuto 32 puta, a el-Erd – el-Jabisat (kopno) 13 puta.
More + kopno = 32 + 13 = 45
More = 32 / 45 * 100 q. =  71.11111111 %
Kopno = 13 / 45 * 100 = 28.88888889 %
More + kopno = 100.00%
Moderna nauka je dokazala da pod vodom 71.111% zemaljske kugle, a da je kopna 28.889 %.