Izgled lica džennetlija

Allah Uzvišeni veli:

1. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti, sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. (El-Mutaffifun, 23-24.)

2. Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati. (El-Kijame, 22-23.)

3. Neka lica toga dana biće radosna, trudom svojim zadovoljna – u Džennetu izvanrednome. (El-Gašije, 8-10.)

4. Neka lica biće toga Dana blistava, nasmijana, radosna. (Abese, 38-39.)

5. A onih u kojih lica budu bijela biće u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati. (Alu Imran, 108.)

6.  I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. (El-Insan, 11.)                       

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Prva skupina koja ce ući u Džennet biće poput Mjeseca u noći uštapa. Oni koji budu ulazili iza njih blistaće poput najsjajnije zvijezde na nebu. Srca će im biti poput srca jednog čovjeka i među njima neće biti mržnje niti zavisti.“[1]

 


[1] Bilježe Buharija, br. 3254., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2834.