Izobilje kiše a manjak biljaka kao predznak Sudnjeg dana

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok zemlju ne zahvati kiša pred kojom neće izdržati kuće od ilovače,nego će izdržati samo kuće od drveta.”
(Musned Ahmeda 13/291,hadis br.7554)

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Kijametski dan dok ljude ne pogodi sveobuhvatna kiša od koje neće ništa iz zemlje niknuti.” (Musned Ahmeda 3/140)

Ako je kiša uzrok rasta biljaka, Allahovo je da stvori (učini) ono što će onemogućiti ovaj uzrok zbog postojanja redoslijeda pokretanja uzroka jer je Allah taj koji stvara uzroke i prouzrokovano,ništa Ga ne čini nemoćnim.

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije sušna godina da na vas ne padne kiša, nego je sušna godina da vam pada i pada a iz zemlje ništa ne nikne.”
(Muslim, Kitabul fiten ve ešretu ssa’a 18/30)

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana”

Autor: Sheikh Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil

Priredio: Namik.E.Galijašević