KO JE NAJBOLJI ČOVJEK?

Od hazreti Osmana se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Najbolji od vas je onaj ko izučava i uči Kur'an i druge podučava njemu.“

 

Kur'an je temelj islamske vjere, pa, dakle, od čuvanje i propagiranja Kur'ana zavisi postojanje ove vjere. Pošto je izučavanje Kur'ana i njegovo propagiranje evidentni fadilet, daljnje objašnjavanje je bespotrebno.

Međutim ovdje postoje različiti stepeni fadileta, a najviši je učenje Kur'ana dok se prati njegov smisao, a najmanji učenje samo njegovih riječi.

Gornji hadis podržan je jednim drugim hadisom Božijeg Poslanika, s.a.v.s., koga prenosi Se'id ibn Salim, r.a., a u kome stoji:

„Ukoliko bi neko ko je stekao znanje o Kur'an-i kerimu pomislio da je nekome drugom data veće sreća nego njemu, on bi time pokazao nepoštivanje prema blagodati koju je Allah ukazao njemu davši mu znanje o Kur'anu.“

Iz ovoga je sasvim jasno da je Kur'an, kao Božije riječ, bolji od svakog drugog govora, pa je i njegovo učenje i propagiranje bolje od svakog drugog djela.

Mulla 'Ali Qari navodi hadis u kome se kaže da onaj ko stiče znanje o Kur'anu u svoja prsa smješta vjerovjesništvo (a da sam ne postaje vjerovjesnik).

Sehl et-Tusteri, r.a., kaže da je dokaz o ljubavi prema Allahu, dž.š., ljubav prema Njegovoj Riječi u čovjekovom srcu.

U Šerhu Ihja' na listi onih koji će biti u hladu Arša na strašnom Sudnjem danu nalaze se i oni ljudi koji drugu muslimansku djecu podučavaju Kur'anu kao i oni koji izuče Kur'an u svome djetinjstvu pa ga uče i kad odrastu.

 

Iz knjige: „KORISTI OD DOBRIH DJELA“ 

31