Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allahu!

ZAHVALJ IVANJE NA U Č I N J E N O M
DOBROČINSTVU

Džezakumullahu hajra
"Allah vas nagradio svakim dobrom!" (sA.
HIH)