NAMAZ JE PARAVAN IZMEĐU ISLAMA I NEVJERNIŠTVA

Od Džābira ibn Abdullaha, r.a., prenosi se da je Resūlullah, s.a.v.s., rekao:

„Između čovjeka i kufra stoji ostavljanje namaza“;

„Između čovjeka i širka i kufra stoji ostavljanje namaza“;

„Ostavljanje namaza je jedin pregrada imeđu imana i kufra.“

Prenosi se da je jedne prilike Resūlullah, s.a.v.s., rekao: „Požurite na namaz kada je oblačno (da vas ne bi prevarilo pa da propustite da ga klanjate u propisano vrijeme), jer se zbog ostavljanja namaza postaje kjafirom!“

Prema ovom hadisu, dakle, ne klanjati namaz u propisano vrijeme znači njegovo odbacivanje, i zato je ovo upozorenje ovako strogo! Prema tumačenjima uleme, proglašavanje kjafirom dešava se samo onda kada neko porekne (ne i kad zapostavi) obavezu namaza, ali riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.s., iz ovog hadisa jesu jako upozorravajuće za one koji imaju imalo pažnje prema njemu. Mežutim, neka ovdje ostane pribilježeno da su istaknuti ashābi, kao npr. Omer, Ibn Mes'ūd, Ibn 'Abbās, r.a., kao i eminentni pravnici kakvi su npr. Ahmed ibn Hanbel, Ishak ibn Rahwiah, Ibn Mubarek (rahmetullahi 'alejhi) i dr. smatrali da je u kufru svaka osoba koja namjerno izostavlja namaz. Da nas Allah, dž.š., sačuva od toga!

 

Iz knjige: „KORISTI OD DOBRIH DJELA“

35