O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca (Kur'an)

Najbolje sjećanje na Allaha je učenje Kur'ana. Ovo zato što je Kur'an Allahov govor i što kao takav u sebi sadržava lijek za srce, kao što veli Uzvišeni Allah: “Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. ( El-Isra’, 82.).

Uzvišeni, također, veli: “O judi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca”. (Junus, 57.)

Mnogobrojni su kur'anski ajeti i vjerodostojni hadisi u kojima se jasno ističe vrijednost ove vrste ibadeta i onih koji ga čine. U tome smislu Uzvišeni Allah veli: “Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga daje, On mnogo prašta i blagodaran je”. 

( Fatir, 29.-30.)

Od Osmana b. ‘Affana, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Među vama je najbolji onaj ko uči Kur'an i njemu drugog podučava.”

Od ‘Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Onaj ko uči Kur'an – a za to je nadaren – u društvu je (meleka) pisara, časnih, čestitih, a onaj ko uči Kur'an -a u učenju zamuckuje – jer mu ga je teško izgovarati, imaće duplu nagradu. “

Od Omera b. el-Hattaba, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:” Allah će sa ovim govorom jedne ljude uzdići, a druge spustiti.”

Od Ebu Umame el-Bahilija, r.a., se prenosi da je rekao: “Čuo sam da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu biti zagovornik onima koji su ga učili. “‘

Od Abdullaha b. Mes'ud a, r.a., se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Ko prouči jedno slovo iz Allahove Knjige biće mu upisano dobro djelo, s tim što se dobro djelo desetorostruko nagrađuje. Ne kažem da je ELIF – LAM – MIM slovo, već da je ELIF slovo, LAM slovo i MIM slovo.”

Od Abdullaha b.'Amra, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Onome koje učio Kur'an biće rečeno: Uči i penji se kao što si ga učio i na dunjaluku ! Tvoje je mjesto kod zadnjeg ajeta na kome se budeš zaustavio.”

Tradicija:

– Habab, r.a., je rekao: “Približavaj se Allahu čime hoćeš i koliko god hoćeš, ali Mu se ničim bliže nećeš moći približiti, kao sa Njegovim govorom!”

– Osman b. ‘Affan, r.a., je rekao: “Da su vam srca čista, ne bi se mogli zasititi govorom svoga Gospodara.”

– Ibn Mes'ud, r.a., je rekao: “Ko hoće da sazna da li voli Allaha, neka se provjeri sa Kur'anom, pa ako se ispostavi da voli Kur'an, neka zna da voli i Allaha, jer je Kur'an Allahov govor.”

 

Bistro more pobožnosti

Ahmed Ferid

Priprema i obrada :stazomislama.com

naslov je od stazomislama.com

Komentari

komentara