POJAVLJIVANJE ŠIRKA (VIŠEBOŠTVA) U OVOM UMMETU

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže. "… neće nastupiti Sudnji dan sve dok se neka plemena od mog ummeta ne priključe mušricima, i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove." (Et-Tirmizi 6/466 i Ebu Davud 11/322 sahih)U drugom hadisu se kaže: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se žene iz plemena Devs ponovo ne počnu gurati tavafeći oko Zil-halesa, a Zul-hales je kip koji su obožavali u džahilijjetu." (EI-Buhari 13/76 i Muslim 18/32 sahih)Ovo se uistinu ostvarilo pa su ova sela, južno od Taifa, kada se proširilo neznanje ponovo počela obožavati kipove i to je potrajalo sve dok nije Muhammed ibnu Abdul-Vehhab došao i pozvao ljude da obožavaju Allaha, dželle šanuhu, a da napuste ta ružna mjesta koja su kasnije i porušena. Iz ovoga se da zaključiti da će se situacija toliko pogoršati i da će se ljudi vratiti onim džahilijetskim poslovima koje zdrav razum ne prihvata.