PRIPISIVANJE MUŽU DJETETA KOJE MU NE PRIPADA

Iskvarenost žene i varanje muža na polju časti uistinu je jedan od najružnijih i najgorih grijeha. Najveća moguća posljedica nastala kao rezultat ženine izopačenosti i prevare jeste miješanje rodoslovlja, tako što žena pripiše svome mužu dijete koje mu ne pripada. Da je ovo djelo jedan od najvećih velikih grijeha i zločina, uopće nije sporno pitanje. Uvaženi šejh Es-Sefarejni kaže: ''Ovo djelo spada u najveće i najružnije velike grijehe. Iz njega proizilazi miješanje rodoslovlja, prilikom čega dolazi do miješanja sa zabranjenim osobama kojima je djete pripisano i bespravnog nasljeđivanja.''
Bilježi Ebu Davud i Ibn Hibban u svome ''Sahihu'' , od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, kako za one povodom kojih je objavljen ajet o mula'ani (prizivanju Allahovog prokletstva) kaže: „Koja god žena pripiše narodu onoga ko im ne pripada, kod Allaha neće imati nikakvog prava i Allah je neće uvesti u Džennet.“
Iako u lancu prenosilaca ovog hadisa postoji slabost, ajet koji govori o mula'ani upućujena žestoku kaznu koja slijedi za ovaj zločin. Uzvišeni – popitanju žene – kaže:
„… a peti put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori istinu!“ (Prijevod značenja, En-Nur, 9.)
Učenjaci kažu: ''Allah, dželle šanuhu, joj prijeti srdžbom, zbog toga što oni na koje se On rasrdi znaju istinu a bježe od nje i zbog veličine grijeha kojeg je počinila. Ono što treba znati jeste da je prijetnja srdžbom gora od prijetnje prokletstvom, na što ukazuju ajeti o mula’ani.''
Izvor: Veliki grijesi među supružnicima
Priprema i obrada: Stazom islama