Sanjanje Muhammeda a.s.

       SANJANJE MUHAMMEDA EL-MUSTAFE S.A.V .S. 

 


Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: – Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: – Ko me vidi na snu , kao da me je vidio na javi, jer šejtan ne može poprimiti moj lik. – Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko sanja mene – sanjao je Hakka. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: – Ko me vidi na snu neće unići u Džehennem. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: – Neće unići u Džehennem onaj ko me vidi na snu. Poznati učitelj Ebu Sad r.a. je rekao: – Allah dž.š. je poslao Muhammeda s.a.v.s. iz milosti prema svjetovima. Stoga, blago li se onome ko ga za života vidi i slijedi ga, a blago li se i onome ko ga sanja na snu, jer: ako ga sanja dužnik, Allah dž.š. će ga kutarisati njegovog duga; ako ga sanja bolesnik, Allah dž.š. će mu dati ozdravljenje; ako ga sanja ratnik, Allah dž.š. će ga pomoći; ako ga sanja onaj ko nije obavio hadž, obaviće ga; ako ga neko sanja u neplodnom predjelu, taj predio će postati plodan; ako ga neko sanja u mjestu gdje je rašireno nasilje, u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost; ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah, u tom mjestu će zavladati bezbjednost… Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. Međutim, ako ga neko sanja blijedog, mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa, to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). Isto to znači ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice,to znači da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dž.š. putu. Ako, pak, neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to, to ukazuje na to da je ta osoba munafik, da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli-bejta i da potpomaže njihovo ubijanje. Ako ga neko sanja bolesnog, pa kao da poslije toga ozdravlja, to znači da će se stanovništvo toga kraja popraviti, nakon što su bili smutljivci. Ako ga, neka je mir s njim, neko sanja da jaše, sanjač će njegov grob posjetiti jašući, a ako ga snja da ide pješke, sanjač će otići pješice da posjeti njegov grob. Ako ga neko sanja da stoji uspravno, to znači da će dotična osoba biti na istikametu, kao i imam njegovog vremena. Ako ga neko sanja da uči ezan na nekom ruševnom mjestu, to mjesto će se izgraditi. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim, to mu je naređenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s.a.v.s. umro, to znači da će dotičnoj osobi umrijeti neki od potomaka. Ako neko sanja da se Pejgamberu s.a.v.s. klanja dženaza u nekom mjestu, to mjesto će zadesiti velika nesreća. Ako neko sanja da prati njegovu dženazu sve do kabura, osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur, ta osoba će dobiti veliki imetak. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov s.a.v.s. potomak, a sam ne bude od njegove loze, to ukazuje na to da je iman te osobe čist od bilo kakve primjese. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a.s. roditelj, to ukazuje na to da je kod dotične osobe oslabio din, iman, i da nema čvrstog uvjerenja. 


 

Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.a.v.s., taj san se ne odnosi isključivo na njega već obuhvata sve muslimane. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s.a.v.s.): – Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. – On joj je rekao: – Dobro si sanjala. Fatima će, inšaallah, roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina, alejhimu-s-selam, i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo. Prenosi se da je neka žena došla Pejgamberu s.a.v.s. i rekla: – Allahov poslaniče, ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. – On joj je rekao: – Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. – Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina pa ga je spomenuta žena podojila. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. dao nešto što je dozvoljeno od dunjalučkih stvari, ili mu je dao hranu, ili piće, to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro, u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. dao. Ako je to što mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. dao pokvarene sadržine, kao npr. dinja i sl. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od nečeg ogromnog što joj prijeti, ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. 


 

Ako neko sanja da kod sebe brižljivo čuva jedan dio Poslanikovog a.s. tijela, to znači da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se čvršće drži te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa, te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. Ebul-Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: – Deset godina sam bio gluh. Otišao sam u Medinu i prenoćio između Pejgamberovog s.a.v.s. kabura i minbera. Usnio sam Allahovog dž.š. Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: – Allahov poslaniče, jesi li ti rekao: – Ko bude molio da mu ja budem posrednik zadužio me je da mu ja budem zagovornik? – a on je rekao: -Allah ti zdravlje dao, nisam ja tako rekao, već sam rekao: – Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dž.š., zadužio me je da mu ja budem zagovornik. – Zatim mi se – kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh blagoslovom njegovih riječi: Allah ti zdravlje dao! Abdullah ibni Džela kazuje sljedeće: – Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s.a.v.s. a da kod sebe nisam imao sredstava za život. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s.a.v.s., nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru), ridvanullahi alejhima, a zatim rekao: – Allahov poslaniče, ja sam u oskudici, a tvoj sam gost. – Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog s.a.v.s. kabura. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.a.v.s. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaču. Pojeo sam nešto pogače i kad sam se probudio – ostatak pogače je i dalje bio u mojoj ruci. 


 

Ebul-Vefa, karija iz grada Herata u Horosanu, kazuje sljedeće: – U Fergani (u Turkestanu) 360. godina po Hidžri sanjao sam Mustafu s.a.v.s. Bio sam kod vladara i učio Kur'an. Prisutni nisu slušali već su između sebe pričali. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s.a.v.s., kome se boja lica promijenila, pa mi je on rekao: – Zar učiš Allahov dž.š. govor pred ljudima koji pričaju i ne slušaju tvoje učenje? Odsad to nemoj nikada činiti, izuzev ako ti Allah dozvoli! – Probudio sam se i nisam mogao da govorim četiri mjeseca. Ako mi je nešto bilo potrebno, pisao sam to na komadu papira, jednog dana kod mene su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja, i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti, obzirom da je Vjerovjesnik s.a.v.s: rekao: "Izuzev ako ti Allah dozvoli", a to je izuzimanje. Nakon četiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao, i usnio sam Vjerovjesnika s.a.v.s., čije lice je bilo ozareno i koji mi je rekao: – Ostaješ li čvrsto pri tome? – Rekao sam: – Svakako, Allahov poslaniče! – a on je rekao: – Ko se pokaje Allah dž.š. će mu primiti pokajanje. Izvuci jezik! – Kada sam izvukao jezik, on ga je dotakao svojim kažiprstom i rekao: – Kad budeš učio Allahovu knjigu u nekom društvu, prekini učenje i ne uči dok oni ne počnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna, jezik mi se bio odvezao, neka je hvala Allahu dž.š. na njegovim blagodatima. 


 

Priča se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.a.v.s., koji mu je rekao: – Ako želiš da se izliječiš od svoje bolesti, uzmi "ni i ni"! – Kad se probudio, poslao je Sufjanu es-Sevriju r.a. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima, pitajući ga uz to za tumačenje sna. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): – Njegove riječi "ni i ni" znače: maslina, jer ju je Allah dž.š. u svojoj knjizi spomenuo sa "… ni istočnog ni zapadnog…" A ovaj tvoj imetak neka posluži sirotinji, da se i oni malo od tebe okoriste. Bogataš se počeo liječiti maslinom i Allah dž.š. je dao da on ozdravi, blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vjerovjesnika s.a.v.s. i poštivanjem toga što je usnio. Do nas je dospjela predaja da je neki čovjek sanjao Allahovog Poslanika s.a.v.s., prišao mu i 
požalio se na svoje teško stanje, našto mu je on rekao: – Otiđi kod Alija ibn Isar. i reci mu da ti da para da možeš riješiti svoje probleme, – a on je upitao: – Aliahov poslanice, na koji način da mu zatražim? – našto mu je Poslanik s.a.v.s. rekao: – Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici, a ti na jednoj uzvišici, pa si ti sišao i prišao mi, a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog položaja pa sam ga ja vratio na isti položaj. -Kad se čovjek probudio iz sna, otišao je kod Alija ibn Isaa, koji je tada ponovo bio ministar, i ispričao mu svoju priču, našto je ovaj rekao: – Rekao si istinu! – I dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe, rekavši mu: – Ako to potrošiš, dođi opet meni! 
 

Neki čovjek po imenu Meradik, koji je živio u Basri i bavio se prodajom tajlasana, kazivao je sljedeći doživljaj: – Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza, pa se nismo mogli pogoditi za cijenu, našto je on počeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera, ridvanullahi alejhima. Nisam mogao na to da mu uzvratim, obzirom da je bio prilično krupan, ali sam otišao od njega, onako sav zabrinut. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.a.v.s., kome sam rekao: – Allahov poslaniče, taj i taj je psovao hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera, ridvanullahi alejhima. – On mi je rekao: – Dovedi mi ga! – i ja sam ga doveo, a on mi je rekao: – Povali ga! -. i ja sam ga povalio, a on mi je rekao: – Zakolji ga! – Bilo mi je teško da ga zakoljem, pa sam rekao: – Allahov poslaniče, zar da ga zakoljem? – a on je rekao: – Zakolji ga! – dok to nije rekao tri puta, pa sam ja uzeo nož, prevukao ga preko njegovog grla i tako ga zaklao. Kad sam se probudio iz sna, rekao sam: – Otići ću mu da ga posavjetujem i da mu kažem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s.a.v.s. Krenuo sam njegovoj kući, i kad sam tamo stigao, čuo sam jadikovanje. Rekli su mi da je on umro. 

Kod Ibn Sirina je došao neki čovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa njegovom vjerom nije nikad prigovorio. Čovjek je bio uplašen i rekao je: – juče sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s.a.v.s. On ga je upitao: – Jesi li spavao u obući? – Odgovorio je: – Da! – Rekao mu je: – Skini obuću! – Kad je skinuo obuću, u jednoj papuči je bio dirhem na kome je stajalo: "Muhammed,Allahov poslanik s.a.v.s." 

 

Viđeno: 309

493

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close