Sjećate li se velike rupe u Japanu koja je “progutala” pola ulice? Pojavila se opet a znate li da je propadanje zemlje predznak Sudnjeg dana?

Sjećate li se velike rupe u Japanu koja je "progutala" pola ulice? Pojavila se opet

Rupa u Japanu, 08.11.2016. (Foto: EPA)

Lokalna policija zatvorila je dio ulice blizu glavne željezničke stanice, jer je jedan dio ponovo počeo tonuti i od tada je rupa ponovo otvorena.

Predstavnik gradske uprave Fukuoke je rekao da se, na mjestu gdje je bila rupa, pojavilo ulegnuće od sedam centimetara na terenu od 20 metara kvadratnih.

Gradski zvaničnici kažu da su bili svjesni da se, zbog materijala koji su koristili, ovo može dogoditi.

Gradonačelnik grada Fukuoka Soichiro Takashima se na svojoj Facebook stranici izvinio stanovnicima, jer ih nije upozorio na mogućnost ponovnog kretanja tla.

Inžinjeri i radnici u Fukuoki su se hvalili kako su brzo popravili ogromnu rupu koja je progutala dijelove glavne ulice u gradu.

Cesta je popravljena za 48 sati, a ponovo je u promet puštena u utorak, 15. novembra.

Rupa, veća od polovine olimpijskog bazena, se prvi put otvorila 8. novembra na sredini ulice u poslovnom dijelu grada.

Od Aiše, radijallahu anhu, se prenosi da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Pred sami kraj ovog ummeta, pojavit će se ulegnuće, deformacija i sklizavost zemlje.’ Aiša, radijallahu anhu upita: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Da, kada se pojavi zloba kod ljudi.'” (Sunen Tirmizi, 6/418)

Od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao : ” Pred sami Sudnji dan će se pojaviti propadanje, deformacija i sklizavost zemlje.” (Sunen Ibn Madže, 2/1349)

Spominje se da se to odnosi na pristalice pravaca Zenadika i Kaderija.

Imam Ahmed prenosi od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje govori: ‘U mom ummetu će se pojaviti propadanje i izobličavanje zemlje, i to nad Zenadikama i Kaderijama.'” (Musned Ahmed, 9/1349)

U Tirmizijevoj zbirci hadisa se dodaje: “U ovom ummetu – ili u mome ummetu – će se pojaviti propadanje, izobličavanje ili sklizavost zemlje nad pripadnicima kaderijskog pravca.” (Tirmizi, 6/367-368)

Abdurrahman ibn Sahhar El-Abdi prenosi od svoga oca, koji je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem : ‘Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe propadanje zemlje pod nekim plemenima ; bit će rečeno : ‘Ima li iko da je ostao od tih i tih osoba ? ‘” Reče (prenosilac hadisa) : Shvatio sam da se pod pojmom kabail (plemena) misli na arape ; zbog toga što stranci svoja staništa nazivaju selima. (Musned Ahmed, 4/483)

Od Muhammeda ibn Ibrahima Et-Tejmija se prenosi da je rekao: “Čuo sam Bekiru, ženu Ka’aka’a ibn Ebi Hadreda gdje govori: ‘Čula sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio na minberu, kako govori: ‘Kada čujete da je kompletna vojska nestala u zemlji (potonula), znajte da je Sudnji dan veoma blizu.'” (Musned Ahmed, 6/378-379)

Prije ovog našeg vremena desila su se neka ulegnuća zemlje na istoku i na zapadu, dok se to danas dešava mnogo češće i u raznim dijelovima zemlje, koja nam dolaze kao opomena pred žestoku kaznu, zastrašivanje robova od Uzvišenog Allaha i skoro kažnjavanje pristalicama raznih novotarija u vjeri i velikih griješnika. Sve to s ciljem da ljudi razmisle o svojim postupcima, povrate se svome Stvoritelju, shvate da se Sudnji dan veoma približio i da nema drugog spasa i pribježišta osim kod Uzvišenog Stvoritelja.

U predajama nailazimo na žestoke prijetnje onima koji se oglušuju o Allahove zabrane, od kojih su muzičari, alkoholičari, i dr.

Tirmizi prenosi od Imrana ibn Husejna, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U ovom ummetu će se pojaviti ulegnuće, izobličenost i sklizavost zemlje.” Jedan čovjek od muslimana reče: “O Allahov Poslaniče, kada će se to dogoditi?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i alkoholičari.” (Tirmizi, 6/458)

Izobličavanje će biti stvarno i sematičko:

Hafiz Ibn Kesir u svome tefsiru (komentaru Kur’ana) tvrdi da će izobličavanje biti stvarno, potvrđujući to Kur’anskim ajetom gdje Uzvišeni Allah, kaže: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im Mi rekli: ‘Budite majmuni prezreni!'” (El-Bekara, 65)

Ovo mišljenje zastupa još Abdullah ibn Abbas i drugi mufessiri, što je najispravnije i najtačnije.
Mudžahid, Ebu Alije i Katade zastupaju mišljenje da se to izobličavanje desilo sematički a ne istinski, jer se ono odnosilo samo na njihova srca, a nisu se izobličili u majmune. (Tefsir Ibn Kesir, 1/150-153)

Ako uzmemo da izobličavanje podnosi činjenicu da se odnosi samo na sematičke pojave, onda imamo veoma mnogo primjera onih koji su ogrezli u griješenju i čija su srca izobličena; to sve bi rezultatom da više nisu u ustanju razligovati dozvoljene od nedozvoljenih stvari, niti između upućivanja na dobro i odvraćanja od zla. Njihov primjer je primjer majmuna i svinja, da nas Uzvišeni Allah sačuva takvih stanja, a sve na što nas upozori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će se zasigurno desiti, bilo u jasnom ili sematičnom obliku.

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana”

Autor: Sheikh Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

225