Trideset uzroka ulaska u Džennet

1._ 2. IMAN I DOBRO DJELO

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno ostati. (El-Bekare, 82.)

3.TAKWA BOGOBOJAZNOST                                                             

Uzvišeni Allah kaže: Oni koji budu bogobojazni, oni će u džennetskim baščama, pored izvora, biti. (El-Hidžr, 45.)

4. POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU s.a.v.s.

Uzvišeni Allah kaže: Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će u

džennetske bašče, kroz koje rijeke teku uvesti, a onoga ko leđa okrene, bolnom kaznom će kazniti. (El-Feth, 17.)

5. DŽIHAD NA ALLAHOVOM PUTU

Uzvišeni Allah kaže: Allah je od mu'mina kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se boriti na Allahovom putu, pa ubijati i biti ubijani. On im je to istinski obećao u Tevratu i Indžilu i Kur'anu… (Et-Tewba, 111.)

6. TEWBA – POKAJANJE

Allah dž.š. kaže: …ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti i oni će u Džennet ući. (Merjem, 60.)

7. USTRAJNOST (POSTOJANOST) NA ALLAHOVOJ VJERI

Kaže Uzvišeni Allah: Oni koji govore: “Naš Gospodar je Allah!” – zatim ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čime nek ne tuguju. (El-Ahkaf, 13.)

8. TRAŽENJE ZNANJA (NAUKE) RADI ALLAHOVOG U LICA

(ZADOVOLJSTVA).

U Muslimovom Sahihu se bilježi hadis od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: “Ko krene putem tražeći na njemu znanje, Allah dž.š. će mu olakšati put ka Džennetu. Nijedna skupina ljudi se ne okupi u jednoj od Allahovih kuća (džamija), učeći Allahovu knjigu i međusobno je proučavajući, a da se na njih ne spusti spokoj, obaspe ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod Njega, a koga djela unazade porijeklo mu neće koristiti. (Komentar Muslimovog Sahiha od Newewija, 17/24)

9. GRADNJA DŽAMIJA (MESDŽIDA)

U Buharijinom Sahihu se prenosi od Osmana ibn Affana da je čuo Poslanika s.a.v.s. kako

kaže: “Ko sagradi džamiju (mesdžid), želeći time Allahovo lice (zadovoljstvo), Allah će

mu sagraditi istu u Džennetu”. (Fethul-bari, 1/544).

10. LIJEP AHLAK (PONAŠANJE)

Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Ja garantujem kuću u dnu Dženneta onome ko ostavi prepirku pa makar bio u pravu, i garantujem kuću u sred Dženneta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, i garantujem kuću u vrhu Dženneta, onome ko ima lijep ahlak (ponašanje).” (bilježe Ebu Davud i ed-Dija’, Sahihul-džami‘ , 1464)

11. OSTAVLJANJE PREPIRKE

Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Ja garantujem kuću u dnu Dženneta onome ko ostavi prepirku pa makar bio u pravu,….” (izvor prethodno naveden)

12. OSTAVLJANJE LAŽI PA MAKAR I U ŠALI

Poslanik s.a.v.s. kaže: “Ja garantujem kuću u dnu Dženneta onome ko ostavi prepirku pa makar bio u pravu, i garantujem kuću u sred Dženneta onome ko ostavi laž pa makar i u šali, …” (izvor prethodno naveden).

13. BITI STALNO POD ABDESTOM (TAHARET) I KLANJATI DVA REKATA IZA SVAKOG EZANA.

Bilježi Imam Tirmizija u svom Sunenu, el-Hakim i Ibn Huzejme u svom Sahihu od Abdullaha ibn Burejde, a on od svog oca r.a. da je rekao: “Jedno jutro Poslanik s.a.v.s. je rekao Bilalu: “Bilale, čime si me pretekao u Džennet? Jučer sam ušao u Džennet i ispred sebe sam čuo tvoje korake.”

Bilal odgovori: “Božiji Poslaniče; nikada nisam proučio ezan a da nisam klanjao dva rekata, i nikada nisam izgubio abdest a da ga nisam ponovo uzeo.”Allahov Poslanik s.a.v.s. mu reče: “S tim si me pretekao” (Sahihut-Tergib vet-Terhib, 194).

14. ODLAZAK U MESDŽID RADI OBAVLJANJA NAMAZA I POVRATAK IZ NJEGA

Bilježe Imami Muslim i Buharija u svojim Sahihima, i drugi, od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Kad god neko ode u džamiju, – jutrom ili naveče – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu (NUZULEN) koliko god puta ode ujutro ili naveče” (komentar Muslimovog Sahiha od Newewija, 5/ 176)

15. MNOGO ČINITI SEDŽDU ALLAHU DŽ.Š.

Bilježi Imam Muslim u svom Sahihu od Rebia‘ ibn Ka‘ba el-Eslemija da je rekao: “Jedne prilike sam noćio kod Poslanika s.a.v.s. pa sam mu pomogao da uzme abdest i izvrši svoje potrebe, pa mi reče: “Traži!” Ja mu odgovorih: “Tražim da budem uz tebe u Džennetu. On upita: “Ili tražiš nešto drugo?” Ja mu rekoh: “To je ono što tražim.” Poslanik na kraju reče: “Pomozi se protiv svog nefsa mnogo čineći sedždu.” (komentar Muslimovog Sahiha od Newewija 4/451)

16. PRIMLJEN HADŽDŽ ( HADŽDŽ MEBRUR)

Poslanik s.a.v.s. kaže: “Ko obavi hadždž, pa ne bude govorio bestidne riječi i ne bude griješio, vratit će se (bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila”. (bilježi Buharija i drugi, Fethul-bari, 3/382).

17. UČENJE AJETUL-KURSIJJE IZA SVAKOG FARZA

Od Ebu Umame el-Bahilija r.a. se prenosi da je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko prouči Ajetul-kursijj nakon svakog farza, između njega i ulaska u Džennet se ispriječava samo smrt.” (Nesaija, Ibn es-Sunni i ostali, Silsiletu-l-ehadisu-s-sahiha, 972)

18. KLANJATI DVANAEST REKATA (SUNNETA) SVAKI DAN I NOĆ, KAO DOBROVOLJNI NAMAZ ALLAHU DŽ.Š.

Od Ummi Habibe r.a. se prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Ko u jednom danu i noći klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva rekata poslije jacije i dva rekata prije sabaha.” (bilježi Tirmizija, Sahihul-džami‘, 6362).

19. ŠIRENJE SELAMA, HRANJENJE GLADNIH, ODRŽAVANJE RODBINSKIH VEZA, I KLANJANJE NOĆU

Kaže Poslanik s.a.v.s.: “O ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok ljudi spavaju pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet.” (bilježe Ibn Madždže i ostali, Sahih Sunen Ibn Madždže, 1097)

20. ISKRENOST U GOVORU, ISPUNJAVANJE OBEĆANJA, IZVRŠAVANJE EMANETA, ČUVANJE STIDNOG MJESTA, OBARANJE POGLEDA (OD ONOGA U ŠTO JE HARAM GLEDATI) I ČUVANJE RUKU (OD ZABRANJENIH STVARI).

Od Ubade ibn es-Samita se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Garantujte mi šest stvari od vas, ja ću vam garantovati Džennet; kada govorite budite iskreni, ispunite kada obećate, izvršite kada vam se nešto povjeri, čuvajte vaša stidna mjesta, obarajte poglede i čuvajte svoje ruke (od zabranjenih stvari). (bilježe Ibn Huzejme, Ibn Hibban, el-Hakim i drugi, a Albani kaže da je hasen, es-Silsiletu-l-ehadisu-s-sahiha, br. 1470)

21.OBAVLJANJE PET DNEVNIH NAMAZA, ONAKO KAKO JE ALLAH NAREDIO, POSTITI MJESEC RAMAZAN, ČUVANJE STIDNOG MJESTA I POKORNOST MUŽU. (OVAJ UZROK JE POSEBNO ZA ŽENE)

Bilježi Ibn Hibban u svom Sahihu od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ako žena bude klanjala pet dnevnih namaza, postila mjesec Ramazan, čuvala stidno mjesto i bila pokorna svome mužu, bit će joj rečeno: “Uđi u Džennet, na koja hoćeš vrata. (Sahihul-džami‘ , 660).

22. ODGAJATI I IZDRŽAVATI TRI KĆERKE ILI TRI SESTRE

Ebu Ja‘la u svom Musnedu bilježi od Enesa r.a. da je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko bude imao tri kćeri ili tri sestre, pa se bude bojao Allaha i brinuo se o njihovom odgoju i izdržavao ih, bit će sa mnom u Džennetu, ovako, pa je sastavio kažiprsti i srednji prst.” (Silsiletul-ehadisu-s-sahiha, 295)

23. STRPLJIVOST I OČEKIVANJE NAGRADE PRI SMRTI DJECE I BLISKIH OSOBA

Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Kome umre troje (djece) od njegova potomstva, a on bude za to očekivao nagradu (od Allaha), ući će u Džennet.” Jedna žena reče: “A šta je sa dvoje?” Poslanik odgovori: “I dvoje” (bilježe Nesaija i Ibn Hibban, Sahihul-džami‘, 5969) Također Poslanik s.a.v.s. kaže: “Nema roditelja kojima umre troje djece, koja nisu punoljetna, a da ih Allah dž.š. svojom dobrotom i milošću prema toj djeci, ne uvede u Džennet.” (bilježe Imami Ahmed, Nesaija i Ibn Hibban, Sahihul-džami‘, 5781)

24. IZDRŽAVANJE I BRIGA O JETIMU (SIROČETU)

Bilježi Imam Buharija u svom Sahihu od Sehla ibn Sa‘da, da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ja i onaj, ko se bude brinuo o jetimu (siročetu), bit ćemo u Džennetu ovako, pa je sastavio svoj kažiprst i srednji prst.” (Fethul-bari, 10/436).

25. OBILAZAK BOLESNIKA I POSJETA (ZIJARET) BRATU PO VJERI

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata po vjeri, zovnut će ga glasnik: “Blagoslovljen neka si i neka je blagoslovljen tvoj hod, nastani mjesto u Džennetu.” (bilježe Tirmizija i Ibn Madždže, a Albani kaže hasen, Sahihul-džami‘, 6387).

26. ČUVANJE DVAJU SVOJSTAVA (VRLINA).

Od Abdullaha ibn ‘Amra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Svaki rob musliman koji bude čuvao dvije osobine ili dva svojstva ući će u Džennet. Ta svojstva su lahka, ali malo ih radi po njima. Iza svakog namaza reći deset puta subhanallah, deset puta elhamdulillah, i deset puta Allahu ekber. To je stotinu i pedeset jezikom, a hiljadu i petsto na vagi (mizanu). I kada legne proučiti 34 puta Allahu ekber, 33 puta elhamdulillah i 33 puta subhanallah. To je stotinu jezikom a hiljadu na vagi (mizanu).” Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako to uči, brojeći na prste svoje ruke. Upitali su ga: “Božiji Poslaniče, kako su te osobine lahke,a malo ih po njima radi?” On odgovori. “Nekom od vas će doći šejtan kada legne i uspavat će ga prije nego to prouči, a dolazit će mu i u namazu, pa će ga podsjećati na nešto prije nego to prouči.” (bilježe ga Ebu Davud, Tirmizija i kaže: “hadis hasen sahih”, Nesaija i Ibn Hibban u svom Sahihu, Sahihuttergib, 603).

27. VELIKODUŠNOST U KUPOPRODAJI

Bilježi Imam Buharija u et-Tarihul-kebir, Nesaija i ostali od Osmana ibn Affana r.a. da je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Allah dž.š. će uvesti u Džennet onog čovjeka koji je velikodušan i kao mušterija i kao prodavač, i kao onaj koji vraća dug i kao onaj kome se vraća.” (Silsiletul-ehadisu-s-sahiha, 1181)

28. OPROSTITI DUG ONOME KOME JE TEŠKO DA GA VRATI

Bilježi u Muslimovom Sahihu od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik s.a.v.s.rekao: “Bio je jedan čovjek koji je ljudima posuđivao (imetak) i govorio bi svom momku: Ako ti dođe onaj kome je teško da vrati dug pa mu ga ti oprostiš, možda i Allah tebi oprosti.” Sreo je Allaha dž.š. (umro) pa mu je oprostio.” (Komentar Muslimovog Sahiha od Newewija 10/485)

29. GRUPA DOBRIH DJELA, AKO SE U JEDNOM DANU NAĐU KOD MUSLIMANA, UĆI ]E, ALLAHOVOM DOBROTOM, U DŽENNET.

Bilježi Imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko je od vas jutros zapostio?” “Ja”, reče Ebu Bekr. Poslanik dalje upita: “Ko je pratio dženazu?” “Ja”, reče Ebu Bekr. Poslanik: “Ko je danas nahranio siromaha?” “Ja”, reče Ebu Bekr. Poslanik: “Ko je od vas danas posjetio bolesnika!” “Ja”, reče Ebu Bekr. Na to Poslanik s.a.v.s. reče: “U koga se nađu ova djela u jednom danu, ući će u Džennet.” (komentar Muslimovog Sahiha od Newewija, 15/164)

30. SABUR (STRPLJIVOST) AKO SE IZGUBI VID

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Allah dž.š. kaže: “Kome uzmem dva miljenika (oči), pa se strpi, očekujući nagradu, nisam zadovoljan da ga nagradim ičim drugim osim Džennetom.” (Bilježi Tirmizija, Sahihul-džami‘, 8140)

                               Autor:Dar Ibnu-l-Mubarak