Učenje ezana i ikameta na uho novorođenčeta

Hadis o učenju ezana novorođenčetu nije ispravan. Bilježe ga: Ahmed u svome ''Musnedu'', Ebu Davud i Tirmizi u Sunenima, Bezzar u ''Musnedu'', Taberani u ''Mu'džmeu'', Bejheki u ''Šu'abul-imanu'', Abdurrezzak u svome ''Musannefu'' putem Asima b. Ubejdullaha od Ubejdullaha b. Ebi Rafi'a od njegova oca, da je rekao: ''Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je proučio ezan – kao za namaz – na uho Hasana b. Alije kada ga je Fatima rodila.“ U lancu prenosilaca nalazi se Asim b. Ubejdillah za kojeg Ebu Hatim kaže: ''Čudnih je i prevrtljivih hadisa. Nema hadisa na koji se može osloniti.“ Ibn Me'in ga je ocijenio slabim. Buharija je rekao za njega: ''Munkerul-hadis.“ Ebu Ja'la bilježi od Husejna da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kome se rodi dijete pa mu na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet, neće mu nauditi šejtan.“ U lancu prenosilaca je Mervan b. Salim el-Gifari koji je metruk – ostavljen, odbačen. Bejheki bilježi u ''Šu'abu“ putem Hasana b. Amra od Kasima b. Mutiba, od Mensura b. Safijje, od Ebu Ma'beda, od Ibn Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ezan na desno uho i ikamet na lijevo uho Hasanu b. Aliji kada se rodio. Hadis je munker. U lancu prenosilaca je Hasan b. Amr kojeg je Buharija ocijenio lažljivcem. Shodno navedenom, nema hadisa koji potvrđuje poželjnost učenja ezana na uho novorođenčeta. (Šejh ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI)

Izvor:Nur