USPON I PROPAST NARODA ZBOG KUR'AN-I KERIMA

Od Omera, r.a., prenosi se da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista Allah, dž.š., ovom Knjigom (Kur'anom) neke narode uzdiže, a druge narode ponižava!“

Onima koji vjeruju u Kur'an-i kerim i žive u skladu sa njim Allah, dž.š., će dati čast i ugled kako na ovom, tako i na Onom svijetu, a one koji ne žive u skladu sa Kur'anom Allah, dž.š., će osramotiti. Ovaj princip se nalazi i u podlozi različitih ajeta Kur'ana. Na primjer, u jednom od njih se kaže:

„Ova Knjiga, Kur'an, mnoge u zabludi ostavlja,  mnoge na pravi put upućuje.“,

dok u dugom ajetu stoji:

„Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava prpast.“  

Prenosi se da je Resūlullah, s.a.v.s., rekao: „U mom ummetu bit će mnogo licemjera koji će ispravno učiti Kur'an.“

U Ihjā'u se navodi mišljenje nekih šejhova koji su govorili: „Čim neko počne da uči neku suru iz Kur'ana, meleci počnu da zazivaju milost za njega, i to traje tako sve dok on ne završi sa svojim učenjem, i obrnuto: čim neko počne da uči neku suru, meleci počinju da ga proklinju, i to traje sve dok ne završi sa učenjem Kur'ana.“

Neki učenjaci kažu da ima slučajeva kada čovjek počne da uči Kur'an u isto vrijeme počne da zaziva i prokletstvo na sebe a da to i ne zna. Na primjer, on prouči:

I upamti: Allahovo prokletstvo je na onima koji nasilje čine,

i u isto vrijeme sebe ižlaže ovoj opomeni zato što je i sam zločinitelj i nasilnik.

Isto tako, kada neko prouči:

I upamti: Allahovo prokletstvo je na lašcima!

Ustvari, on sebe izlaže ovoj opomeni zato što je i sam lažov.

'Amir ibn Wathile, r.a., pripovjeda kako je hazreti Omer imenovao Nafi’a ibn Abdul-Haritha za namjesnika Mekke. Jedne prilike je on toga namjesnika upitao koga je postavio za upravnika šuma. On mu je odgovorio: „Ibn Abzija.“, „Ko je Ibn Abzi?“ upitao je Omer, r.a. “On je jedan od naših robova,“ odovorio je Nafi'. „A zašto si roba imenovao za emira?“ pitao je dalje hazreti Omer. Nafi' mu je odgovorio: „Zato što on uči Kur'an .“  Nakon ovog odgovora hazreti Omer je citirao hadis Božijeg Poslanika, s.a.v.s., u kome se kaže da Allah, dž.š., Kur'anom neke ljude uzdiže, a druge ponižava.

28