Zašto nam Allah, dž.š. ne uslišava molbe?

Jedan brat mi je rekao sljedeće: 

 

Na Arefatu i u svetim mjestima se okupilo više od milion hadžija koji su otišli u ta čista mjesta i pobožno i skrušeno tavafili oko Allahove Kuće. Trčali su između Safe i Merve spominjući Allaha, dž.š., i moleći Mu se. Zastali su na Arefatu izgovarajući Telbiju u strahu od Njega. Odazivali su se Allahu u ihramima sklonivši sa sebe dunjalučke ukrase i nakite. Svi su se molili Allahu, dž.š., da pomogne istinu nad neistinom i islam nad njegovim neprijateljima, te da pomogne muslimane nad njihovim dušmanima. Molili su se da okači zamke nevjernika o njihovom vratu i da okrene otrovne strijele kojim gađaju muslimane u njihove grudi. Molili su Allaha, dž.š., da izvede ummet islama iz teškoće u koju je zapao i da skine sa njih brigu i riješi probleme. Sa tim hadžijama i onima koji su obavljali umru su učestvovali i milioni drugih muslimana širom svijeta. Postili su dan Araefata hrleći Allahu i moleći Mu se da pomogne islam i ojača muslimane. Zašto nisu uslišane te dove i molbe koje su skrušeno i ponizno otišle Allahu, dž.š., na tom mjestu i u tom vremenu? 

Mjesto na kojem su boravili je sveto, a vrijeme čestito. Srca su skrušena, jezici čisti, pa zašto nije Allah, dž.š., uslišao ove dove?

Zašto je ummet još uvijek sankcioniran?

Zašto ga još uvijek napadaju s lijeva i s desna?

Zašto neprijatelji našeg ummeta još uvijek njime vladaju kao što gazda vlada slugom?

Zašto ummet prima udarce sa svih strana?

Zar ovaj ummet ne posjeduje istinitu vjeru koja je svjedok ostalim ljudima?

Zar ove dove nisu proistekle iz iskrenih srca?

 

 

 

To me je pitao i tako mi rekao jedan brat.

 

Takvo je bilo pitanje, pa da li na njega postoji odgovor? 

Odgovor je poštovana braćo taj da za dovu postoje uslovi. To bi bilo s jedne strane. S druge strane, uslišavanje molbe ima poznatu relaciju i određeno vrijeme u kojem Allah, dž.š., moliocu prima dove kada i kako hoće.

 Za dovu postoje uslovi, a da li smo te uslove ispunili? 

 

 

Dova u borbi

Jedan od uslova dove protiv neprijatelja jeste moliti Allaha, dok si u borbi sa neprijateljem. Dakle, trebaš da moliš Allaha, dž.š., dok si na bojnom polju. Nemoj ostavljati džihad. Nemoj ostavljati ulaganje truda i žrtve. 

Muslimani su za vrijeme bitke na Bedru ulagali trud i žrtvovali svoje živote i imetke, unatoč tome što su bili malobrojniji i slabiji od mušrika. Njih je bilo oko 1.000, a muslimana oko 300 i nešto više. Mušrici su posjedovali 100 konjanika, a muslimani samo dva. Mušrici su izišli u boj, a muslimani su izišli u susret neprijateljskoj rulji. Ali kada je muslimanima učinjena bitka i pružanje otpora obaveznim, tada su zatražili pomoć od Allaha i molili Mu se. Ruke su podigli ka nebu "I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili; On vam se odazvao: "Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti." (Al anfal: 9) 

Zatražili su pomoć od Allaha, pa im je On pomogao, jer su na borbu i žrtvu već bili spremni. Poslanik, a.s., je stalno i uporno molio Allaha, dž.š., govoreći: »Moj Allahu, ispuni ono što si mi obećao. Allahu, ako uništiš ovu skupinu muslimana, neće te imati ko na Zemlji obožavati.« Tako bi Poslanik, a.s., ispruženih ruku i okrenut prema kibli molio Allaha, dž.š. U takvoj situaciji često bi mu ogrtač padao sa ramena. Ebu Bekr bi mu prišao i podigao ogrtač na ramena, zatim bi stao iza Poslanika, a.s., i rekao mu: »O Božji Poslaniče, dosta si molio Allaha. On će ti ispuniti ono što ti je obećao.« 

To je dova; dova u jeku borbe.

 Kur'an nam govori o drugovima Taluta koji su bili u manjem broju, otprilike njihov broje je bio onoliko koliko je iznosio broj ashaba na Bedru, dakle 310 i nekolicina ljudi, pa kada su ugledali Džalutovu vojsku koja je bila masovnija i jača od njih, neki su od njih rekli: I kad Talut vojsku izvede reče: "Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke; onaj ko se napije iz nje – nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je." I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kada je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali – povikaše: "Mi danas ne možemo izići na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom!’ Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allah izići rekoše: "Koliko su puta malobrojne čete, nadjačale mnogobrojne čete!" – A Allah je na strani izdržljivih. I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: "Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" I oni ih, Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je On htio. A da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered nastao, – ali, Allah je dobar svim svjetovima." (Al-bekara: 249-251) 

Naš problem je što molimo Allaha, dž.š., daleko od borbe. Molimo Allaha, dž.š., da pomogne islam i ojača muslimane, a sjedimo na bokovima ne ulažući živote i imetke. Ne pružamo ni skupo, ni jeftino, a na taj način se dova ne može primiti. Muslimani na Bedru su bili manjina, pa ih je Allah, dž.š., umnožio melecima. Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: "Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!" U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.

 (Al-Anfal: 12) 

Meleci su sišli na Bedru, Hendeku, Hunejnu, a da Allah, dž.š., danas hoće spustiti meleke nad nama, oni bi spušteni bili. Ali meleci se ne spuštaju na prazna srca, već se spuštaju na vjernike koji se žrtvuju, bore i trude. (ajet) Mora postojati vjernika na Zemlji kako bi meleci sišli s neba i bili im radost i učvršćenje od Allaha. 

Ako hoćeš da ti dova bude primljena, moraš biti u jeku borbe. 

 

Ustraj na Allahovom putu

Ako želiš da ti molba bude uslišana moraš koračati stazom koju je Allah, dž.š., zacrtao. Ako je put zakrčen, ili prekinut, a ti budeš zvao hitnu pomoć, policiju ili vatrogasce, niko ti neće pristići u pomoć, niti će ti se odazvati, bez obzira na tvoje poziva i zapomaganja. Razlog tome će biti zakrčenost puta i prekinutost veza. Spoji put sa onim koga trebaš i pozivaš, pa će ti se on odazvati i tvoj poziv čuti. Spoji put sa Allahovim putom, pa će ti se odazvati. 

Mi smo prekinuli putove koji nas spajaju sa našim Gospodarom. Prekinuli smo ih činjenjem grijeha i prijestupa. Prekinuli smo ih udaljavanjem od Allahovog šerijata i činjenjem onoga što nam je Allah, dž.š., zabranio. Prekinuli smo ih nemarno se odnoseći prema obavezama i farzovima koje nam je Allah, dž.š., odredio. U njih spada naredba činjenja dobra i zabrana činjenja zla. Mi zbog toga molimo, ali nam se molba ne prima. 

U hadisu Poslanika, a.s., se navodi: »Pozivat ćete na dobro i odvraćati od zla, ili će vam Allah postaviti za vladare zle ljude vaše, pa će dobri od vas moliti, ali im se neće molbi udovoljiti.« 

Moramo očistiti naše društvo od grijeha, harama, pokuđenih radnji, kako bi naše društvo bilo doista muslimansko. 

Allah, dž.š., veli: "Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: "Gospodar naš je Allah!" A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojime se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu, – ta Allah je zaista moćan i silan -, one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – A Alahu se na kraju sve vraća. (Hadž: 40-41) 

To su oni koji zaslužuju Allahovu pomoć. 

Važno je da se čovjek u vremenu krize i očaja oslobodi zabluda, te da ne poziva Lata i Uzata ili Hebla, već da se pomoli Gospodaru iz sveg srca sa čistom vjerom i ubjeđenjem. Ako je on iskreno vjerovao i vratio se prirodnoj vjeri, odnosno čistom monoteizmu, a dova mu je dova savladanog i pokornog, onda će mu Allah, dž.š., uslišati dovu i izbaviti ga iz očaja. Važno je da iskreno Allahu ispovijedamo vjeru da bi nam se dova uslišala. 

 

Čišćenje od harama

S druge strane, jedan od uslova akceptiranja dove je čišćenje od harama u jelu, piću, odjeći i cijelom obitavanju. Moraš se čuvati harama i živjeti u halalu. Ako budeš jeo haram, pio haram i oblačio haram, vrlo male su šanse da će ti Allah, dž.š., uslišati molbu.

 Navodi se u sahih hadisu kojeg prenosi Muslim od Ebu Hurejre da je Poslanik,a.s., rekao:

»Zaista je Uzvišeni Allah dobar i ne prima ništa osim dobro. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, te je rekao: "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!» Također je rekao: «O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!» Pa je nakon toga je Poslanik, a.s., spomenuo čovjeka koji je dugo putovao raščupane i prašnjave kose ruku pruženih prema nebu: «Gospodaru, Gospodaru!», a on se hrani haramaom, piće mu je haram, njegova je odjeća haram, othranjen je haramom; pa kako da mu se dova usliša!?»

 Život mu je haram, a on dulji sa putovanjem, znajući da je putovanje jedan od uzroka primanja dove, a posebno ako je u njemu čovjek umoran, odnosno čupave kose i prašnjava odijela. 

Čovjek možda nekada putuje na hadž ili umru, ili traga za opskrbom ili naukom i u tom putovanju sa čupavom kosom, pohabanim odijelom i uzdignutim rukama vapi Gospodaru, Gospodaru, čineći veliku mogućnost da mu se dova ukabuli, ali Poslanik, a.s., pita ashabe kako može da mu se dova primi, jer je njegova dova daleko od uslišanja.

 Kada je S'ad ibn Ebi Vekkas zamolio Poslanika, a.s., da zamoli Allaha da mu učini njegovu dovu primljenom, Poslanik,a.s., mu je odgovorio: »Uljepšaj svoju hranu, dova će ti biti uslišana.« 

Dakle, prije svega učini svoju hranu i življenje halalom, biće ti dova primljena.

 Koliko je onih koji mole Alaha i uz to žive u čistom halalu?

 Koliko njih ne jede haram, ne troši kamatu, ne radi zabranjene radnje, ne preže uzurpirati tuđe pravo, ne šteti svojim radnicima i podčinjenima, ne pije znoj radnika, ne uzima bespravno imetak?

 Koliko je ljudi očistilo svoju nafaku od harama i onoga što sliči haramu? 

 

»Ko se bude čuvao sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast; a ko padne u sumnjive stvari, upast će u haram, kao pastir koji čuva svoje stado oko vladareva zabranjena posjeda i skoro da ga upusti u njega. Svaki vladar ima zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane.»

 

Ako želimo da nam molba bude primljena, moramo implementirati ugovor između nas i Allaha. To implementiranje podrazumijeva: čuvanje od harama i upražnjavanje halala, upućivanje na dobro i odvraćanje od zla; imati čisti nijet prema Allahu, dž.š., prilikom izvršavanja onoga što je dozvolio i udaljavanja od onoga što je zabranio; iskreno ispovijedanje vjere, moleći Allaha iz straha od Njegove kazne i iz nade prema Njegovoj nagradi. Tako je Allah, dž.š., opisao iskrene i dobre vjernike. 

«Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni. (Al-anbija: 90)

 

Trebamo očistiti srca i spojiti ih sa onim što Allah, dž.š., hoće iz nade prema Džennetu i iz straha prema džehennemu, nadajući se Allahovoj milosti i bojeći se od Njegove kazne. Tako kada molimo Allaha, molit ćemo Ga sa razdraganim srcima očekujući da će nam Allah, dž.š., uslišiti molbu.

 Moramo ispovijedati Allahovu vjeru iskreno kao pravi vjernici i to živim, a ne umrtvljenim srcima. 

 

Dova potištenog

Kada je Junus, a.s., nestrpljivo napustio svoj narod na kojeg je bio ljut, Allah ga je kaznio odredivši mu da se ukrca na lađu koja je bila tijesna za sve putnike koji su bili na njoj. Putnici su se međusobno dogovorili da nekog do njih bace sa lađe i u tom cilju bacili su strjelice tri puta. Svaki put strjelica je pala na Junusa, a.s., što je bilo razlog da baš on bude bačen sa lađe. Kada su ga bacili u more progutao ga je kit. Logično je i neminovno bilo da ovaj kit postane kabur Junusu, a.s., ali je on u tmini i mraku kitovog stomaka zavapio: "Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se zaista ogriješio prema sebi!" (Al-Enbija: 87) 

 

Ovim riječima je molio Zun-Nun svojeg Gospodara. Molio je riječima koje u sebi sadrže tri komponente:

 

 a) Tevhid (monoteizam);

 b) slavljenje i veličanje Allaha (subhaneke), dakle govorio je da smatra Allaha Uzvišenim i pravednim;

 c) priznanje svoje greške rekavši da je bio jedan od nepravednih.

 

 Allah, dž.š., ga je spasio nesreće i izbavio ga iz škripca na način što ga je kit izbacio na obalu mora zbog te dove. "Odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike." (Al-Enbija: 88) 

Dakle, kada vjernici dožive ono što je doživio Junus, a.s., pa zamole Allaha, dž.š., iskrena srca i nade da će im Allah, dž.š., uslišati molbu, On će ih spasiti. 

 

Zato Poslanik, a.s., veli: »Nema čovjeka muslimana koji izgovori dovu Zun-Nuna: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin, a da mu je Allah ne usliša.« 

U drugom rivajetu se navodi: »Jedan čovjek upita: O Božji Poslaniče, da li je ova dova bila samo za Junusa ili za vjernike uopšte? Poslanik, a.s., reče: Zar nisi čuo riječi Allaha: We nedždžejnahu mine-l-gammi we kezalike nundži-l-mu'minin.« 

Draga braćo, mi puno molimo Allaha, dž.š., ali je neophodno da prvo ispunimo uslove priznanja molbe da bi nam s Allah, dž.š., na nju odazvao, a On se odziva kada hoće i kome hoće. 

 

Ustrajnost u dovi

Vrlo je važno moliti Allaha, dž.š., u kontinuitetu, jer mi ne možemo znati kada će nam Allah, dž.š., primiti dovu. Kada se radi o Allahovom prihvaćanju dove mi trebamo biti optimisti, a ne pesimisti i ne smijemo požurivati, jer Poslanik, a.s., veli: »Onome od vas koji ne požuruje govoreći molio sam ali mi nije uslišano, primit će se dova.« U drugoj predaji stoji: »Rekoše: O Božji Poslaniče, a šta je to požurivanje? On odgovori: Kada neko kaže: molio sam, ali ne vidim da mi je molba uslišana. To biva uzrok da čovjek klone duhom i ostavi dovu.«

 

Ti se Allahu moli kontinuirano i ne budi pesimista u Allahovoj milosti. "O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost." (Jusuf: 87) 

 

Dova je potrebna, jer je ona ibadet. Poslanik, a.s., nam veli: »Dova je bogoslužje.« Zatim je proučio sljedeći ajet: « Gospodar vaš je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi." (Al-Gafir: 60) 

 

Na koji način dova biva primljena

S drugog aspekta možemo reći da mi ne znamo na koji način će se odraziti primanje dove od strane Allaha, dž.š.

 

U hadisu kojeg prenosi Ebu Se'id El-Hudri, se kaže: »Nema muslimana koji moli Allaha molbom u kojoj nema grijeha, niti kidanja rodbinskih veza, a da mu Allah ne podari jednu od tri stvari: da mu ubrzo ispuni želju koju je tražio; da mu je uračuna kako sevap na sudnjem Danu; ili da ga sačuva zla kojeg se pribojavao. Ashabi upitaše: Ako je tako, trebamo li onda upućivati dosta dova? Poslanik, a.s., odgovori: Allahu, uvećaj!« Što znači da Allah, dž.š., ima i više od onoga što vi tražite.

 

 U hadisi kudsiju se kaže: »Robovi Moji, kad bi prvi i posljednji od vas, i ljudi i džini stali na jedno mjesto i zatražili od mene, pa da dadnem svakom pojedincu ono što traži, to bi umanjilo od onoga što je kod Mene samo koliko zamočena igla u more umanji od mora.»

 

Draga braćo, molimo Allaha i ustrajmo u molbi.

Potrudimo se ispuniti uslove dove kako bi nam ih Allah, dž.š., uslišao i pomogao nas nad Njegovim i našim neprijateljima i kako bi se Njegova zastava vihorila na Zemlji, a to Njemu nije nimalo teško.

Ovo kažem i molim Allaha, da meni i vama oprosti.

Molite Ga za oprost, jer je On Milostivi, Samilosni.

Molite Ga odazvat će vam se.

 

Izvor: Youssef al-Qaradawi

Viđeno: 109

176

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close