ZNATE LI KOGA SU MELEKI OGASULILI (OKUPALI) NAKON SMRTI?

Kada je Adem, alejhi selam, preselio, njegov porod nije znao šta da radi sa njime, pa su ih meleki podučili. U Hakimovom Mustedreku i Taberanijevom Mu’džemul-evsatu vjerodostojnim senedom se od Ubejja, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, alejhi selam, rekao: “Nakon što je Adem preselio meleki su ga okupali neparnim brojem puta, zakopali ga i rekli: “Ovo je Ademov sunnet u njegovom potomstvu.” (Sahihul-džami’, 48/5.)

U vjerodostojnim hadisima je spomenuto da su meleki ogasulili jednog šehida iz ovog ummeta po imenu Hanzala ibn Ebi Amir koji je poginuo u bici na Uhudu. Allahov Poslanik, alejhi selam, je svojim ashabima, nakon Hanzalinog ubistva rekao: “Vašeg druga su ogasulili meleki”, aludirajući na Hanzalu. Ashabi su o tome upitali njegovu ženu, pa je ona rekla: “On je izašao nakon što je čuo pozivača, a bio je džunub”, pa je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: “Zbog toga su ga ogasulili meleki.”

Hakim i Bejheki ga prenose sa dobrim senedom, a Ibn Asakir spominje, sa vjerodostojnim senedom, da se pleme Evs ponosilo, jer je od njih onaj koga su meleki ogasulili: Hanzala ibn Rahib. (Silsiletul-ehadisis-sahihati, hadis br. 326.)

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 66-67.

Portal Svjetlo Dunjaluka

0