Allahova lijepa imena

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji. Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena – El-esmau-l husna, o čemu Kur'an a.š. kaže: "Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite." (El Earaf, 180). Muhammed sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih "dostigne" ući će u Džennet.“

O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da "dostići" Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da "dostići" lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

1) Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman – Blagi
3) Er-Rahim – Milostivi
4) EI-Meliku – Vladar
5) EI-Kuddusu – Sveti
6) Es-Selamu – Čist od mana
7) EI-Mu'minu – Koji potvrđuje obećanja 
8) EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost 
9) EI-Azizu – Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru – Snažni
11) EI-Mutekebbiru – Silni
12) EI-Haliku – Stvaralac
13) EI-Bari'u – Koji divno stvara
14) EI-Musavviru – Koji likove daje
15) EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu – Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja 
18) Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje 
19) EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara 
20) EI-Alimu – Koji sve zna
21) EI-Kabidu – Koji steže
22) EI-Basitu – Koji pruža
23) EI-Hafidu – Koji spušta
24) Er-Rafiu – Koji diže
25) EI-Muizzu – Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu – Koji ponizuje
27) Es-Semiu – Koji sve čuje
28) EI-Besiru – Koji sve vidi
29) EI-Hakemu – Sudac
30) EI-Adlu – Pravedni
31) EI-Latifu – Dobri
32) EI-Habiru – O svemu obaviješteni 
33) EI-Halimu – Blagi
34) EI-Azimu – Veliki
35) EI-Gaffuru – Koji prašta
36) Eš-Šekuru – Koji je zahvalan
37) EI-Alijju – Visoki
38) EI-Kebiru – Veliki
39) EI-Hafizu – Koji čuva
40) EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava 
41) EI-Hasibu – Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu – Veličanstveni
43) EI-Kerimu – Plemeniti
44) Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu – Koji molbe prima
46) EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu – Mudri
48) EI-Vedudu – Koji voli
49) EI-Medžidu – Slavljeni
50) EI-Baisu – Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku – Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu – Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju – Moćni
55) EI-Metinu – Čvrsti
56) EI-Velijju – Zaštitnik
57) EI-Hamidu – Hvaljeni
58) EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu – Konačni proživitelj
61) EI-Muhji – Koji život daje
62) EI-Mumitu – Koji smrt daje
63) EI-Hajju – Živi
64) EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu – Imućni
66) EI-Madžidu – Slavni
67) EI-Vahidu – Jedini
68) Es-Samedu – Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru – Svemoćni
70) EI-Muktediru – Koji sve može
71) EI-Mukaddimu – Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru – Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu – Prvi
74) EI-Ahiru – Posljednji
75) Ez-Zahiru – Jasni
76) EI-Batinu – Skriveni
77) EI-Valiju – Koji upravlja
78) EI-Mutealiju – Svevišnji
79) EI-Berru – Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu – Koji oprašta
83) Er-Reufu – Samilosni
84) Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova 
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami – Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u – Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju – Koji je bogat
89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u – Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru – Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u – Koji stvara korist
93) En-Nuru – Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi – Koji upućuje
95) EI-Bedi'u – Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki – Vječiti
97) EI-Varisu – Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu – Upućivač na dobro
99) Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom