Broj pet u tradiciji i životu muslimana

Na Allahova znamenja i znake stvaranja Kur'an neprestano poziva i upozorava da ona postoje na Zemlji, u svemiru i u nama samima:

„U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene. „Za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju: Gospodaru Naš, Ti nisi ovo i ništa uzalud stvorio, hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri.“ (Alu Imran, 190-191)

Antički mudrac Pitagora koji je ustanovio teoremu da je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad obje katete, pokušavao je Božija znamenja naslućivati, otkrivati i spoznavati pomoću brojeva. Naime, on je tvrdio da je sva pojavna stvarnost samo slika, kopija, drugobitak ili tubitak brojeva. Zapravo svaka pojava mora imati arhetip u broju kao neuništivom numeričkom entitetu. Platon je Pitagorino učenje o brojevima zamijenio učenjem o vječnim idejama i relativnoj stvarnosti. Pet je osnovnih ideja, prema Platonu, na kojima počiva zajednica i država: mudrost, pravda, umjerenost, hrabrrost i razboritost. Sve su one u funkciji promicanja i ostvarivanja najviše ideje ili općeg dobra koja donosi sreću, mir, zadovoljstvo, unutrašnju i vanjsku ravnotežu svima. Kineski mudrac Konfučije, u okviru društvenog, a društveno podrazumijeva sveukupnost veza, relacija, komunikacija i odnosa među ljudima, smatrao je da je za život u zajednici i državi najbitnije regulirati pet odnosa. To su odnosi između vladara i naroda, muža i žene, oca i sina, starijeg i mlađeg i odnosi među prijateljima. Antički mudraci su smatrali da je pet praosnova ili arhetipova iz kojih se razvio život. To su: voda, vatra, vazduh, Zemlja i pneuma ili eter koji sve u život pokreće. Neovisno od antičkog svijeta i njegovog razmišljanja o postanku pet je osnovnih faza ili ciklusa u životu čovjeka: a) sedam ili devet mjeseci u utrobi majke, kada o čovjekovom formiranju osim Boga niko ništa ne zna nego se samo na ženi, majci primjećuju vanjske promjene; b) prve tri ili četiri godine života djeteta kojih je svjesna sva društvena sredina, a samo dijete nije; c) svjesne godine života od četiri godine do kraja ukoliko ne postanemo senilni ili ne poludimo; d) život u kaburu i Berzehu, kada se preseli sa ovog svijeta do Sudnjeg dana; život poslije Sudnjeg dana u Džennetu ili Džehennemu. Mada su sve ove faze ili ciklusi života istina naša individualna pojedinačna spoznaja je svjesna samo treće ili srednje faze života. O četvrtoj i petoj fazi znamo samo na temelju vjerovanja, a o prve dvije faze ponešto znamo i iz kazivanja o nama starijih od nas, pogotovu roditelja i bliže rodbine.

Pet je osjetila u insanu koji nije faličan: vid, čulo, miris, dodir i ukus. Po pet je prsta na dvije ruke i dvije noge. Na glavi i u glavi insan ima oči, uši, nos, usne i razum sa umom. Zbog pet darova čovjek i ljudi su u biti odgovorni pred Allahom, dž.š. To su: savjest, svijest (razum i um), pamet, sloboda i Objava. Pet naseljenih i civilizairanih kontinenata su: Azija, Afrika, Amerika, Australija s Okeanijom i Evropa.

 

Broj pet u tradiciji i životu muslimana

 Prema nekoj ulemi pet je ulu-l-azm poslanika. To su najznačajniji poslanici ili poslanici povijesnih odluka i razmeđa. To su: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s. Svi poslanici i vjerovjesnici imali su pet osnovnih svojstava ili sifata. To su: sidk – samo su istinu govorili; emanet – bili su u svemu vjerni i pouzdani ljudi; teblig – pravovremeno, primjereno, autentično, kompletno, kompetentno, efektivno i efikasno su od riječi do riječi bez izmjena i skrivanja i skraćivanja po cijenu života, potpuno besplatno ljudima prenosili Allahovu Poruku i Objavu; fetanet – bili su najumniji, najmudriji, najbistriji i najmoralniji ljudi svoga vremena i ismet – Allahovom voljom, odredbom i moći kao uzori ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima morala i života bili su sačuvani od grijeha. Dakle, svojstvo Allahovih poslanika su: sidk, emanet, teblig, fetanet i ismet.

Pet osnovnih odlika šehida, prema muslimanskog tradiciji su: 1) Allah ih bira i niko drugi, dakle, ni ljudi ni oni sami sebe – Ve jettehize minkum šuhedae – Samo Allah odabire neke od vas kao šehide – svjedoke vjere, istine, slobode i života; 2) Allah izravno, a ne melek smrti rastavlja šehidima ruh (duh od tijela); 3) šehidi se za razliku od svih smrtnika, pa i poslanika i vjerovjesnika, ne gasule; 4) ne umotavaju se u kefine i 5) Allahovom milošću imaju pravo na šefaat – zauzimanje i činjenje dove za vjernike svaki dan. Prema Kur'anu opće dobro – birr sastoji se iz pet elemenata: 1) imana; 2) islama; 3) sabura – strpljivosti; 4) ahda – ispunjenja ugovora, usmenih i pisanih obećanja; 5) darežljivosti u ime Allaha na korist ljudi: „Nije birr – opće dobro samo u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego je istinsko dobro da se vjeruje u Allaha, u Ahiret, u meleke, u kitabe i u vjerovjesnike (iman) i da se iz imovine koja je ljudima draga udjeljuje i dariva rođacima, siročadi, siromasima i putnicima-namjernicima i prosjacima, i za otkup i oslobađanje iz ropstva (darežljivost) i koji salat klanjaju i zekat izvršavaju (islam) i koji obavezu (usmenu, pisanu) i ugovor (ahd) ispunjavaju i oni koji su ustrajni, uspravni i strpljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Takvu su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.“ (El-Bekare, 177) Jedan mudrac i alim je primijetio da ovaj ajet sadrži cjelokupan program čovjekovog života koji ga čuva na Ovom i spašava na Onom svijetu. Pet osnovnih kaburskih pitanja su: ko ti je Bog – Allah, ko ti je Poslanik – Muhammed, a.s., koji je tvoj Kitab – Kur'an, šta ti je Kibla – Kaba ili Bejtullah, i ko su ti po vjeri braća i sestre – muslimani i muslimanke. Poslanik islama Muhammed, a.s., kaže: „Iskoristite petero prije peteroga: Hajateke kable mevtike – život prije smrti; Šebabeke kable heremike – mladost prije starosti; Sihhateke kable sekamike – zdravlje prije bolesti; Feragake kable šuglike – slobodno vrijeme prije zauzetosti i Ginake kalbe fakrike – imetak prije siromaštva.“

Mustafa Spahić, Preporod

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close