DA NAM SE ALLAH SMILUJE I USLIŠA NAM OVE DOVE: Noćas proučite ove dove za nafaku i zdravlje

Dove za zdravlje

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin – Nema boga osim Allaha, Slavljen si, ja sam se, zaista, ogriješio prema sebi  (poslije ove proučene Junusove dove se prima dova)

 Es’elullahe-l-azim Rabbe-l-Arši-l-azimi en ješfijeke

Molim Uzvišenog Allah, Gospodara Prijestolja velikog, da ti da zdravlje

Bismillahi erkike vallahu jušfike min kulli dain

U ime Allaha te liječim, Allah će ti lijek dati od svake bolesti koja te zadesi

Izhebil-be’se rabbe nnasi išfi ente šafi la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen.

Gospodaru ljudi, otkloni bolest i izliječi, ti si liječnik, nema lijeka koji će otkloniti bolest osim tvoga lijeka

Allahumme rabben-nas, ezhibil be’s vešfi, enteš-Šafi la šifa’e illa šifa’uke, šifa’en la jugadiru sekamen

Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni bol i izliječi, ti si Onaj Koji liječi, nema drugog lijeka osim Tvoga, izliječi lijekom koji ne napušta bol.

Imsehil-base Rabben-nasi bijedike šifaun la kašife lehu illa Ent

Izbriši bol, Gospodaru svih ljudi, u Tvojoj je ruci lijek, jedino Ti možeš bolest otkloniti.

Allahumešfi IME OSOBE

Allahu moj, izliječi IME OSOBE

Allahu moj, izliječi je (ili izliječi ga) (Staviti svoju ruku na čelo bolesnika, zatim potrati njegova prsa)

La be’se, tahurun inšaAllah.

Ne bilo opasno. Allah ti ovim grijehe očistio, ako Allah da

Keffaretun ve tahurun.

Otkup i čišćenje. Bolest ti bila otkup za grijehe i uzrok da budeš očišćen od istih

Allahummešfi ‘abdeke jenkeu leke ‘aduvven ev jemši leke ila salatin

Allahu moj izliječi Svog roba, koji je kost u grlu tvojih neprijatelja i koji, u ime Tebe, ide na namaz.

Bismillahi erkike vallahu ješfike min kulli šej’in ju’zike, min kulli nefsin ev ‘ajnin hasid. Allahu ješfike, bismillahi erkik

U ime Allaha te liječim od svega što ti neprijatnost pričinjava, od zavisti svakog zavidnika i svakog urokljivca! U ime Allaha te liječim!

Staviti ruku na glavu bolesnika i zamoliti za njega bereket/Božiji blagoslov.

PORUČITI SAM SEBI

Enni messenijed-durru ve ente erhamur-rahimin

Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji

Allahumme ‘afini fi bedeni, Allahumme ‘afini fi sem’i, Allahumme ‘afini fi besari

Allahu moj, podari mi zdravlje u mom tijelu, sačuvaj moj sluh, sačuvaj moj vid.

Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un. Allahumme džurni fi musibeti vahluf li hajren minha

Svi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti. Allahu moj, nagradi me zbog ove moje nevolje i podari mi bolje od onoga što sam izgubio

Allahumme inni es’eluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan vasi’an ve šifaen min kulli dain! 

Allahu, podari mi korisno znanje, obilnu nafaku i lijek od svake bolesti!

Allahumme inni es’ elukel-huda vel-afafe

Allahu moj molim Te da mi podariš uputu i zdravlje

Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min šerri ma edžidu min vedže‘i haza

(Staviti ruku na bolno mjesto i proučiti)  ‘S Allahovim imenom, utječem se Allahu, Njegovoj snazi i moći, od zla bola koji osjećam’ Zatim će sklonuti ruku, i ponoviti isti postupak neparan broj puta.

Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhazir

Utječem se Allahu, Njegovoj snazi i moći, od zla onoga što osjećam i onoga čega se pribojavam.  (Staviti ruku na bolno mjesto i proučiti)

‘Bismillahi Allahumme davini bi devaike vešfini bi šifaike ve agnini bi fadlike.’ (Stavi tvoju desnu ruku na mjesto koje te boli)

U ime Allaha, Milostovog, Samilosnog.Moj Gospodaru izliječi me Tvojim lijekom, ozdravi me Tvojim ozdravljenjem i opskrbi me Tvojim dobrom

Ešhedu en la ilahe illallahur-rahmanur-rahim. AIlahumme ezhib annil-hemme vel-hazen

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., Milostivog, Samilosnog. Allahu moj, odagnaj od mene brigu i tugu.

Euzu bi kelimatillahit-tammati min kulli šejtanin ve hāmmeh ve min kulli ‘ajnin lāmmeh

Utječem se Allahovim savršenim/potpunim riječima od svakog šejtana i gmizavca i od svakog urokljivog oka.

Allahumme inni euzu bike minel-beresi vel-džununi vel-džuzami ve sejji’il-eskam

Allahu, utječem Ti se od lepre (gubavosti), ludila, lišajeva i pogubnih bolesti.

Muhameda.s. je rekao:”Hoćete li da vas naučim nekoliko riječi koje će vam pomoći protiv svake bolesti i štete?”Reci:
‘Tevekkeltu alel-hajjillezi la jemutu vel-hamdu lillahi llezi lem jettehiz veleden ve lem jekun lehu šerikun fi-l-mulki ve lem jekun lehu velijjun minez-zulli ve kebbirhu tekbira.’ (Oslanjam se na Allaha, Živog koji neće umrijeti.Hvala Allahu koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći i hvaleći Ga veličaj.)

Gospodaru olakšaj, ne otežaj. Sačuvaj nam naše blagodati, sačuvaj nas prolaznosti i nestanka blagodati, sačuvaj nas nadolazećih nedaća i sve što Te srdi.

Allahu, podari mi dobro zdravlje,jer kome Si dao zdravlje,dao Si mu veliko dobro.Zato Te molim da mi daš zdravlje, kako bih Ti mogao što više i bolje ibadet činiti.

Dobri Allahu, molim Te da mi daš dobro ovog i budućeg svijeta. Naročito Te molim da mi daš zdravlje, da me ozdraviš. Molim Te da mi tijelo osnažiš i da mi dušu smiriš i urahatiš.To Te molim, Uzvišeni Allahu, pa smiluj mi se i uslišaj mi ovu dovu! Ti si Allah, koji dove robova svojih uslišavaš.

Dragi Allahu, Tebi se samo obraćam i Tebe samo molim za zdravlje, jer me Ti jedini možeš ozdraviti sa Svojom dobrotom i milosti.

Dove za nafaku

Allahumme-gfir li zenbi ve vessi’ li fi dari ve barik li fi rizki

Allahu moj, oprosti mi grijehe, učini moju kuću prostranom i daj mi bereket u onome čime si me opskrbio.

Allahumme inni es’eluke ilmen nafian ve amelen mutekabbela ve rizkan tajjiba

Allahu moj, molim Te da mi podariš korisno znanje, da primiš moja dobra djela i da me opskrbiš halal-nafakom.

Rabbi heb li rizken vasi’en ve bereketen fiha

Gospodaru, podari mi obilnu nafaku i berićet u njoj

Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni

Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj

Allahumme inni es’eluke min fadlike

Allahu moj molim Ti se da me dobrom obaspeš

Allahumme barik fijje – Allahu, daj mi blagoslov.

Allahumme barik fima e’atajteni  – Allahu daj blagoslov u onom što si mi podario.

Allahumme Entel-Evvelu fe lejse kableke šej’un ve Entel-Batinu fe lejse duneke šej’un, ikdi anned-dejne ve agnina minel fakri

Allahu moj Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Skriveni  i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i učini nas neovisnim o siromaštvu

Allahumme inni da’ifun fekavvini, ve inni zelilun fe e’izzeni, ve inni fekirun fe agnini

Gospodaru, ja sam slab i osnaži me. Ponižen sam, ojačaj me. Siromašan sam, obogati me.

Es’eluke ja zel-dželali vel-ikrami en testedžibe lena da’vetena ve en tu’ tina ragbetena, ve en tugnijena ammen agnejtehu anna min halkik.

Molim Te, o Veličanstveni i Plemeniti, da uslišaš naše dove, da ispuniš naše želje i da nas učiniš neovisnim od onih Tvojih stvorenja koja si učinio neovisnim od nas

Allahumekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak

Allahu moj, omogući mi da pomoću halala budem neovisan od harama, i iz Tvoje dobrote učini me neovisnim od svakog drugog osim Tebe.

Allahumme inni e’uzu bike min betaril-gina, ve mezelletil-fakri

Gospodaru moj, utječem ti se od oholosti bogatstva i od poniženja siromaštva

Allahumme inni es’eluke min fadlikel-e’azami ve ridvanikel-ekber

Gospodaru, tražim Tvoju najveću milost i zadovoljstvo

Allahummeh-dini min ‘indike ve efid ‘alejje min fadlike ve esbig ‘alejje rahmeteke, ve enzil ‘alejje min berekatik

Gospodaru, podari mi Svoju uputu, obaspi me Svojom milošću, smiluj mi se i spusti na mene svoj berićet.

Allahumme zidna ve la tenkusna, ve ekrimna ve la tehunna, ve a’tina, ve la tahrimna, ve asirna ve la tu’sir ‘alejna, verda ‘anna ve erdina

Gospodaru, uvećaj nam opskrbu i nemoj nam umanjiti; počasti nas i nemoj nas poniziti; podaj nam i ne uskraćuj nam; daj nam prednost i ne daj drugima prednost nad nama; budi zadovoljan nama  i učini nas zadovoljnim

Allahumme inni es’elukel-huda vettuka vel-a’fafe vel-gina

Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, čednost i imetak.

 Allahumme inni e’uzu bike minel-fakri vel-‘ajleti, vel-killeti vez-zilleti, ve e’uzu bike min en azlime ev uzlem

Gospodaru moj, zaštiti me od siromaštva i bijede, od neimaštine i poniženja, kao i od toga da činim nasilje ili da se nada mnom nasilje čini,

Allahumme inni es’eluke bi vedžhikel-kerimi ve emrikel-‘azimi en tudžireni minen-nari, ve minel-kufri vel-fakr

Gospodaru moj, molim Te uzvišenim licem Tvojim i svetošću Tvojom da me sačuvaš od Vatre, nevjerovanja i siromaštva.

 Allahumme inni e’uzu bike minel-hemmi vel-hazeni ve e’uzu bike minel-a’džzi vel-keseli, ve euzu bike minel-džubni vel-buhli, ve euzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžal

Gospodaru naš, tražim zaštitu Tvoju od brige i žalosti, od slabosti i lijenosti, od staha i škrtosti. Tražim Tvoju zaštitu i da me duh ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.

 Allahumme-rzukna min fadlike, ve la tahrimna rizkake, ve barik lena fi ma rezaktena, vedž’al ginana fi enfusina, vedž’al ragbetena fi ma ‘indek

Gospodaru, opskrbi nas iz Svoje nenadmašive dobrote, ne uskraćuj nam opskrbu, podari nam berićet u onome čime si nas opskrbio, učini da budemo zadovoljni onime što imamo i da težimo onome što je kod Tebe

Allahummegfir hata’i ve ‘amdi, ve hezli ve džiddi, ve la tahrimni berekete ma a’tajteni, ve teftinni fi ma haremteni

Gospodaru, oprosti mi ako pogriješim u znanju ili neznanju, zbilji ili šali. Nemoj ne lištiti berićeta onoga što si mi podario i ne iskušavaj me onim što si mi zabranio.

Allahumme inneke ta’lemu serireti ve ‘alanijeti fakbel ma’zireti, ve ta’lemu hadžeti fea’tini su’li, ve ta’lemu ma fi nefsi fagfir li zenbi. Allahumme inni es’eluke imanen jubaširu kalbi, ve jekinen sadikan hatta a’leme ennehu la jusibuni illa ma ketebte li, ve reddini bima kasemte li.

Gospodaru moj, Ti znaš ono što javno i tajno činim i prihvati moje izvinjenje; Ti znaš moj potrebe, pa uslišaj moju molbu; Ti znaš ono što krijem, pa mi grijehe oprosti. Gospodaru moj, podari mi iman koji ce grijati moje srce i čvrsto uvjerenje koje ce mi pomoći da spoznam da mi se neće desiti nista što Ti nisi odredio i učini me zadovoljnim onime što si mi dodijelio.

(Ko bude učio ovu dovu opskrba će mu dolaziti i ako on ne bude htio)

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close