Dan koji će biti težak nebesima i zemlji-Sirat ćuprija

Sirat ćuprija

Sirat ćuprija je most koji će biti postavljen iznad džehennema. Ona je tanja od dlake, a oštrija od sablje. Neki ljudi će preći preko Sirat ćuprije poput treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, neki poput konjanika na brzom konju, neki poput jahača na devi, neki će preći žureći, neki će se spoticati, padati i dizati, neki će pasti u džehennem, pa će nakon što izdrže zasluženu kaznu izaći iz džehennema, a neki će završiti zauvjek u džehennemskom grotlu.

Ebu Seid El-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Zatim će biti postavljena ćuprija iznad džehennema.’’ Upitali su: ‘’A kakva je to ćuprija?’’ Odgovorio je: ‘’To je klizava ćuprija na kojoj su kuke i široko trnje koje ima kukaste bodlje, slično onom koje raste u Nedždu, a poznato je kao Sa’dan. Neki će preći preko te ćuprije brzinom treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, neki poput brzih konja.  Neki od njih će se spasiti bez ijedne ogrebotine, neki će se spasiti nakon što ih dokače i ogrebu džehennesmke kuke, a neki će biti straga gurnuti u džehnnem. Zadnji koji bude prelazio bit će dugo zadržan na Sirat ćupriji. (Buharija i Muslim)

Samo vjernici će uspjet preći Sirat ćupriju, dok će nevjernici s nje biti bačeni u vatru. Na to aludiraju sljedeći ajeti: ‘’A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo.’’ (Merjem, 86.) ‘’Na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: ‘’Iskusite vatru džehennemsku!’’ (El-Kamer, 48.) Onaj ko uspije preći Sirat ćupriju neće odmah, čim pređe, zateć otvorena džennetska vrata, već će ih naći zatvorena i zaključana, a onda će vjernici biti zadržani na mostu između dženneta i džehennema, sve dok ne poravnaju i ne izmire međusobne sporove, kako bi iz njihovih grudi u potpunosti bila odstranjena zloba i zavist. Tek tada zaslužuju opis iz Kur’ana: ‘’I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti.’’(El-Hidžr, 47.) Ebu Seid El-Hudri prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Vjernici će se spasiti vatre, ali će biti zadržani na mostu između dženneta i džehennema, da bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjaluku. Tek kada budu potpuno očišćeni, onda će im se dozvoliti da uđu u džennet. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, bolje će poznavati put do svoje kuće u džennetu, nego put do svoje kuće na dunjaluku.’’ (Buharija)

Šefa’at

Šefa’at zapravo znači zauzimanje za nekoga radi ostvarivanja koristi ili otklanjanja štete od njega. Što se tiče šefa’ata na Sudnjem danu, preduslovi za to su: Allahova dozvola da se neko zauzima za nekoga i Allahovo zadovoljstvo s onim za koga se zauzima. Kada se govorio o šefa’atu na Sudnjem danu, onda s prije svega misli na zauzimanje našeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za njegov ummet.

Veliki šefa’at

To je trenutak kada će se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimati za neke ljude kod Allaha, nakon što oni budu tražili zauzimanje od Nuha, Ibrahima, Musaa i Isaa a.s., pa oni to odbiju zbog nemogućnosti da se za njih zauzimaju.

Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kad nastupi Sudnji dan ljudi će se izmješati jedni s drugima i doći će Ademu a.s. i reći će mu: ‘’Zauzimaj se za nas!’’ On će im odgovoriti: ‘’Nisam ja za to, već idite Ibrahimu a.s., on je Allahov prijatelj.’’ Zatim će otići do Ibrahima a.s. i tražiti da se zuzima za njih, a on će ih uputiti na Musa a.s. Kad dođu Musau a.s. da ga zamole da se zauzima za njih kod Allaha, on će ih uputiti na Isa a.s., a Isa a.s. će ih uputiti na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. A kada dođu do mene, ja ću im reći: ‘’Ja sam za to.’’ Nakon toga ja ću zatražiti dozvolu od Allaha i On će mi dozvoliti, pa ću učiniti sedždu i slaviti Ga i hvaliti kako nikada do tada nisam. Zatim će mi biti rečeno: ‘’Muhammede, podigni glavu, reci bit ćeš saslušan, traži dat će ti se, zauzimaj se, tvoje zauzimanje bit će prihvaćeno.’’ Ja ću onda reći: ‘’Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’’ Allah će mi reći: ‘’Idi i izvedi iz džehennema svakog čovjeka koji u srcu bude imao imana kolik zrno pšenice!’’ Ja ću to učiniti i vratiti se, pa ću ponovo učiniti sedždu i hvaliti Allaha onom istom zahvalom, a On će mi reći: ‘’Muhammede, podigni glavu, reci i bit ćeš saslušan, traži dat će ti se, zauzimaj se tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno!’’ Zatim ću ponovo reći: ‘’Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’’ Nakon toga Allah će mi reći: ‘’Idi i izvedi iz džehennema sve ljude iz tvog ummeta koji u srcu budu imali imana koliko zrno gorušice.’’ Ja ću to uraditi i ponovo ću se vratit i učinit sedždu i veličati i hvaliti Allaha istom zahvalom, a On će mi reći: ‘’Muhammede, podigni glavu, reci i bit ćeš saslušan, traži dat će ti se, zauzimaj se tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno!’’ Ja ću po treći put reći: ‘’Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’’ Allah će mi reći: ‘’Idi i izvedi iz džehennema sve ljude iz tvoga ummeta koji u srcu budu imali makar trun imana!’’ I ja ću to učiniti.’’ (Buharija i Muslim) Osim toga, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimat će se kod Allaha, da otvori kapije dženneta kako bi vjernici ušli u džennet.

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Ja ću doći pred džennetska vrata, a čuvar na kapiji će upitati: ‘’Ko si ti?’’ ‘’Ja sam Muhammed’’, odgovorit ću. Onda će melek reći: ‘’Naređeno mi je da nikom prije tebe ne dozvolim da uđe u džennet.’’ (Muslim)

Zatim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimat će se za sve one koji su ušli u džehennem, a bili su monoteisti, odnosno vjerovali su da je Allah jedini Bog. Tako u hadisu stoji da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Iz džehennema će izaći neki ljudi nakon što osjete njegovu kaznu i ući će u džennet. Stanovnici dženneta će ih nazivati ‘’džehennemlijama’’. (Buharija) Osim ovih vrsta šefa’ata, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, će se zauzimati da se nekim vjernicima poveća nagrada i stepeni u džennetu, zauzimat će se za one koji su  zbog svojih djela zaslužili da uđu u vatru, da ne uđu, kao i da se nekim nevjernicima ublaži kazna u džehennemu. Ova vrsta šefa’ata dozvoljena mu je isključivo za njegovog amidžu, Ebu Taliba. Ebu Seid El-Hudri prenosi da je pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, spomenut njegov amidža Ebu Talib, pa je Poslanik a.s. rekao: ‘’Možda će mu koristiti moje zauzimanje za njega na Sudnjem danu, tako da će biti u plićaku džehennemskom. Vatra će mu dosezati do košćica, ali će mu od toga mozak vrijeti.’’ (Buharija i Muslim) A najviše će se obradovati Poslanikovom šefaatu onaj čovjek koji je barem jedanput u životu, iskreno rekao la ilahe illallah, kako stoji u predaji od Ebu Hurejre koju je zabilježio imam Buharija.

 

Piše: Muhamed Nasirudin El-Uvejd