Fenomen Crnog kamena u Ka'bi

Karner je nastavio svoj istraživački pohod, ali sada preko islama, pa je pokušao dokučiti i interpretirati fenomen ljubljenja Crnog kamena (Hadžerul-esved) koji se nalazi u Ka'bi, i otkrio je da Crni kamen registruje i ”zapisuje” svakog hodočasnika koji, u toku obreda obilaska oko Ka'be (tavaf) poljubi Crni kamen ili pokaže svojom rukom prema njemu. Otkrio je, na osnovu analize uzorka Crnog kamena, da on emitira 20 nevidljivih zraka u različitim smjerovima putem kratkih talasa, a svaka ta zraka prodire kroz 10.000 ljudi

Poštovani čitaoci, pred vama je jedan nadasve zanimljiv, da ne kažemo intrigantan tekst, koji određene islamske istine, u ovom slučaju znakove koji upućuju na mubarek noć Lejletul-kadr, kao i fenomen Crnog kamena u Ka'bi i propis njegovog ljubljenja u toku hadžskih obreda, pokušava potvrditi znanstvenom metodom i stanovitim naučnim otkrićima i činjenicama. Naravno, nama muslimanima je islam sâm po sebi privlačan i istinit, jer čvrsto vjerujemo da je uputa od Allaha dž.š. i ne trebaju nam nikakvi posebni naučni dokazi da bi nas uvjerili u istinitost Allahove Objave, Kur'ana i ispravnost islamskog puta.

A pošto je nauka sama po sebi dinamičan fenomen, mi također ne tvrdimo da su naučna otkrića spomenuta u tekstu kategoričke istine, jer za to nemamo dokaza u Kur'anu i sunnetu, već se, u odluci da objavimo ovaj članak, rukovodimo upravo kur'anskom metodologijom dokazivanja istinitosti Kur'ana i islama iz ajeta: ''Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.'' (Fussilet, 53.)

Svako naučno otkriće bi trebalo biti podsticaj ljudima da razmisle o Allahu kao Stvoritelju i da se vrate u okrilje vjere islama, a onima koji su već na stazi islama, trebalo bi učvrstiti vjerovanje i povećati zahvalnost Allahu dž.š. na uputi.
_____________________

Piše: Dr. Halid el-Ubejdi
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
(Izvor: Khalid-alubaidy.com)

Islam neprestalno registrira nove svjedoke u svemiru kako bi, s vremena na vrijeme, sa svojim ”novim” svjedocima stao pred ”Sud religija” da progovore istinom pred njegovim sudijama, vijećnicima i advokatima, oslanjajući se na kur'ansko-sunnetske tekstove, pa se onda desi da neke od tih sudija i advokata nadvlada hir i gordost, a neki do njih opet otvoreno i s ushićenjem priznaju: ”Tako mi Boga, islam je istinska vjera!”

James M. Karner, jedan od znanstvenika iz oblasti astronomije i svemirskih istraživanja, nije mogao doći k sebi od ushićenja, nakon što ga je njegovo znanje odvelo do novog svjedoka u svemiru da mu kaže da je islam istinska vjera. Desilo se to onda kada je dokazano da su kosmičke zrake mnogo opasnije po Zemljin atmosferski omotač od nuklearnih zraka i da je njih nemoguće proći svemirskim letjelicama, jer spaljuju sve što dodirnu, osim kroz jedan jedini prozor u omotaču kojeg su otkrili astronomi i dali mu ime ”Van Allen”. Međutim, Karner je ubrzo shvatio da to nije nikakvo novo otkriće, jer se taj isti ”prozor” spominje u knjizi muslimana, Kur'anu, u ajetu: ”Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali, opet bi oni, zacijelo, rekli: ‘Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!”’ (El-Hidžr, 14.-15.)

Da bi nakon toga obznanio svoje primanje islama posvetivši se još više svojoj struci u Američkoj svemirskoj agenciji ”NASA”.

Karner je nastavio svoj istraživački pohod, ali sada preko islama, pa je pokušao dokučiti i interpretirati fenomen ljubljenja Crnog kamena (Hadžerul-esved) koji se nalazi u Ka'bi, i otkrio je da Crni kamen registruje i ”zapisuje” svakog hodočasnika koji, u toku obreda obilaska oko Ka'be (tavaf) poljubi Crni kamen ili pokaže svojom rukom prema njemu. Otkrio je, na osnovu analize uzorka Crnog kamena, da on emitira 20 nevidljivih zraka u različitim smjerovima putem kratkih talasa, a svaka ta zraka prodire kroz 10.000 ljudi. U kontekstu Karnerovog otkrića, valja spomenuti i riječi imama Šafije koji je rekao da: ”Crni kamen pamti svakog hodočasnika, svejedno hodočastio on Ka'bu radi hadža ili radi umre, i registrira njegovo ime samo jedanput, stavljajući znak na osnovu broja krugova koje hodočasnik napravi oko Ka'be.”

To isto potvrdio je i egipatski znanstvenik dr. Abdul-Basit Muhamed Sejjid, direktor Instituta za proučavanje znanstvene nadnaravnosti Kur'ana u Egiptu.

Na osnovu tog uzorka, Karner je došao do rezultata o kojima je govorio dr. Abdul-Basit u svom intervjuu za novine ”Al-šuruk al-džezairijje”, u kojem je otkrio krađu komada Crnog kamena od strane Velike Britanije koja je ciljano angažirala svog čovjeka (špijuna) i poslala ga u Maroko, gdje je deset godina studirao arapski jezik, a zatim je otišao u Egipat da izvrši svoj zadatak. Naime, on se u Egiptu uvukao među hadžije, pa je, kada su bili u Mekki, sat prije zore iskoristio priliku, jer u to vrijeme, prije sto godina, nije bilo jake straže kod K'abe i tada je pojedinac sâm mogao tavafiti i obilaziti oko Ka'be. Taj špijun je otkinuo tri mala komadića Crnog kamena s ciljem da Englezi saznaju stvarnu istinu o tom kamenu.

Dvanaest godina nakon toga, Britanski muzej objavio je da Crni kamen (Hadžeru-l-esved) nije iz Sunčevog sistema i da muslimani, prilikom hodočašća, ljube kamen koji ne dolazi iz Sunčevog sistema. To je priča koju je Karner slušao nakon što je primio islam, pa je on posjetio Britanski muzej i uzeo je uzorak Crnog kamena kolik’ zrno leblebije koji je otkinuo uz pomoć lasera, kako bi dokazao svoje otkriće.

Priču o krađi komadića Crnog kamena, koju je organizirala Velika Britanija, spominjali su i prepričavali mnogi znanstvenici među kojima i poznati egipatski geolog Zaglul Nedždžar, koji je sa potpunim ubjeđenjem tvrdio da je taj engleski špijun primio islam i da je napisao knjigu ”Put u Mekku” u kojoj je obznanio svoju pokornost Gospodaru svih svjetova, Allahu, dž.š….

saff.ba
______________________________

ODLIKE CRNOG KAMENA

● Crni kamen je džennetskog porijekla. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni je kamen spušten iz Dženneta, bio je bjelji od mlijeka, ali je pocrnio zbog ljudskih grijeha.” (Et-Tirmizi, 3/217/877; Ahmed, 1/307; Ibn Huzejma, 4/219–220/2733. Imam Et-Tirmizi i šejh El-Albani ovo predanje smatraju ispravnim. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/1144)

● Crni kamen je džennetski rubin. Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni kamen i Mekamu Ibrahim su dva džennetska rubina. Da Allah nije utrnuo njihovo svjetlo, osvijetlili bi prostor između istoka i zapada.” (Et-Tirmizi, 3/217/878; Ahmed, 2/213; Ibn Hibban, 9/24/3710. Imam El-Hakim, En-Nevevi i šejh El-Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Neki islamski učenjaci ipak su prigovorili ovom predanju. Vidjeti: El-Medžmua, 8/50; Fethul-Bari, 3/540; Sahihul-džamia, 1/336) U jednoj verziji navodi se dodatak: “I ne bi ih dodirnuli ni zaraženi ni bolesnici a da ne bi ozdravili.” (El-Bejheki, 5/122/9230. Imam En-Nevevi, El-Ajni i šejh El-Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Vidjeti: El-Medžmua, 8/50; Umdetul-kari, 9/242; Sahihut-tergib, 2/28)

● Crni kamen svjedočit će onome ko ga dotakne iskreno vjerujući. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni kamen bit će poslan na Sudnjem danu. Imat će dva oka kojima će gledati i jezik kojim će govoriti. Svjedočit će svakome ko ga iskreno dotakne.” (Et-Tirmizi, 3/285/961; Ibn Madža, 2/982/2944; Ahmed, 1/247; Ibn Hibban, 9/25/3712; Ibn Šahin, Et-Tergib, 2/299/335. Imam Et-Tirmizi i šejh El-Adevi ovu predaju smatraju dobrom. Vjerodostojnom su je ocijenili imam En-Nevevi i šejh El-Albani. Vidjeti: El-Medžmua, 8/50; Sahihu mevaridiz-zaman, 1/420; Sahihul-džamia, 2/944; Es-Sahihul-musned, 1/236)

● Dodirivanje Crnog kamena briše grijehe. Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dodirivanje Crnog kamena i jemenskog ugla briše grijehe.” (Ahmed, 2/3; Ebu Ja‘la, 5/135/5663; El-Bejheki, 5/178/9431. Šejh El-Albani ovu predaju smatra dobrom. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/26) Ovo je velika odlika i blagodat kojom je Uzvišeni Allah počastio vjernike da se čiste od grijeha pukim doticanjem Crnog kamena. Vjerodostojnim putem preneseno je da je Ibn Abbas govorio: “Crni je kamen Allahova desnica na Zemlji kojom se rukuje sa Svojim robovima kao što se čovjek rukuje sa svojim bratom.” (Abdurrezzak, 5/39/8919; El-Fakihi, Ahbaru Mekke, 1/89/20; El-Ezreki, Ahbaru Mekke, 1/450/428; i Ibn Ebu Omer, El-Musned, 3/326/1295 /El-Metalibul-alije/). Imam El-Busiri i El-Adžluni ovu predaju smatraju vjerodostojnom, a Ibn Hadžer dobrom. Vidjeti: El-Metalibul-alije, 3/326, Ithaful-hajeretil-mehere, 4/74–75; Kešful-hafa, 1/417.) U nekim verzijama ove se riječi pripisuju Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, što je očita greška. (Vidjeti: Medžmuu fetava, 6/397; Es-Silsiletud-daife, 1/390)

● Uzvišeni Allah prima dovu upućenu kod Crnog kamena. Salim b. Abdullah prenosi da je Ibn Omer rekao: “Kod jemenskog ugla stoje dva meleka i aminaju na dove onih koji tavafe, a kod Crnog kamena nalazi ih se bezbroj.” (El-Ezreki, Ahbaru Mekke, 1/475/497, s dobrim lancem prenosilaca)

Abdulmelik b. Abdullah prenosi da je Ibn Abbas rekao: “Crni je kamen Allahova desnica na Zemlji kojom se rukuje sa Svojim robovima. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Ibn Abbasova duša, nijedan musliman neće doviti pored njega a da mu Allah neće dati ono što traži.” (Abdurrezzak, 5/39/8919; El-Ezreki, Ahbaru Mekke, 1/450/427, sa slabim lancem prenosilaca)

Ikrima, štićenik Ibn Abbasa, prenosi da je Ibn Abbas rekao: “Ko dotakne Crni kamen i uputi dovu (Allahu), Allah će mu primiti dovu.” (El-Fakihi, 1/104/53; Abdurrezzak, 5/30/8880, sa slabim lancem prenosilaca) Ove predaje nisu prenesene izravno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako se ovakvo nešto ne može tvrditi po vlastitom nahođenju, što jasno ukazuje na to da su ashabi koji su prenijeli ove riječi iste čuli izravno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili drugih ashaba koji su ih čuli od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah najbolje zna.

Na značaj Crnog kamena ukazuje i postupak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je poljubio i učinio sedždu na njemu. Omer b. El-Hattab prišao je Crnom kamenu poljubio ga i rekao: “Ja znam da si ti kamen, ne štetiš niti koristiš. Da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da te je poljubio, ni ja te ne bih poljubio.” (El-Buhari, 337/1597; Muslim, 9/15/1270)

Kada bi Sabit el-Bunani sreo Enesa b. Malika, poljubio bi njegovu ruku i rekao: “Ruka koja je dotakla ruku Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Vidjeti: Es-Sijer, 4/43; Umdetul-kari, 9/241) Omer b. El-Hattab poljubio je Crni kamen i učinio sedždu na njemu, a potom rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da tako čini.” (Et-Tajalisi, 1/32/28; El-Hakim, 1/625/1672. Imam El-Hakim i Ez-Zehebi ovu predaju smatraju ispravnom)

Prenosi se od Ibn Abbasa da je činio sedždu na Crnom kamenu tri puta. (Šafija, El-Musned, str. 126; Abdurrezzak, 5/37/8912; El-Bejheki, 5/121/9224. Imam En-Nevevi ovo predanje smatra autentičnim. Vidjeti: El-Medžmua, 8/46) Većina islamskih učenjaka smatra pohvalnim činjenje sedžde na Crnom kamenu. (Vidjeti: El-Medžmua, 8/45; Fadlul-Hadžeril-esvad, str. 63)

U jednom hadisu koji prenosi Džabir b. Semura navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja znam kamen u Meki koji mi je nazivao selam prije poslanstva. Znam ga i sada.” (Muslim, 15/31/2277) Neki učenjaci smatraju da je, ustvari, Crni kamen nazivao selam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidjeti: Ikmalul-mulim, 7/236; El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 10/272; Tefsirul-Kur’anil-azim, 1/119; Mikatul-mefatih, 10/529; Fejdul-Kadir, 3/23)

U jednom hadisu, koji ima izvjesne slabosti u lancu prenosilaca, navodi se da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao suzdržati suze u očima kada je ugledao Crni kamen. U opisu Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, hadža, Džabir b. Abdullah kaže: “Ušli smo u Meku u jutarnjim satima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je do džamijskih vrata i privezao svoju jahalicu. Ušao je u džamiju, dotaknuo Crni kamen i zaplakao…” (El-Hakim, 1/625/1671; El-Bejheki, 5/120/9221. Imam El-Hakim i Ez-Zehebi ovu predaju smatraju ispravnom. Međutim, šejh El-Albani ovo je predanje ocijenio kao ništavno i njegova je ocjena prioritetnija. Vidjeti: Daifut-tergib, 1/363)

U hadiskim zbirkama navode se i drugi hadisi kao i predanja ashaba u kojima ukazuje na odlike Crnog kamena, međutim, islamski učenjaci kritički su se osvrtali na ove verzije, pa ih ovom prilikom nećemo spominjati.

Iz teksta "Kaba i Crni kamen" – dr. Safet Kuduzović, el-asr.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close