Gdje živi Iblis?

Ovo će biti iznenađenje za cijeli svijet, a i ova moja knjiga će,

sa Allahovom pomoći, biti puna iznenađenja i ponudiće rješenja
brojnih tajni koje zaokupljuju pažnju učenjaka i istraživača. Iako
će to biti teško potkrijepiti naučnim činjenicama one su stvarnost
i istina. Ponudiću, uz Allahovu pomoć, rješenja za neke tajne
prije svega islamskom svijetu potom i čitavom svijetu općenito,
a naučnicima i istraživačima posebno, kako bi se odmorili od
ogromnih napora i razmišljanja i prestali trošiti milijarde dolara
na satelitska snimanja tajanstvenih i zagonetnih mjesta.

Neka niko ne misli da sam do ovoga što ću pokloniti svijetu
došao s lahkoćom. Ja sam potrošio ogromna sredstva dok je
došlo do toga da ugostim džina muslimana. Potom sam uložio
ogroman napor da kroz polemike, razgovore i pitanja, dođem
do nekih podataka, do kojih je bilo teško doći zbog njegovog
sustezanja od davanja bilo kakvih odgovora jer se bojao da ga
Iblis ili njegova vojska ne unište. Morao sam mu puno
objašnjavati osnove imana, uvjeravati ga da se onog koji se
istinski boji Allaha plaše sva druga stvorenja, dok onaj ko se ne
boji Allaha i ne bude osjećao strahopoštovanje prema Njemu,
Allah dž.š će učiniti da se on svakog drugog plaši i boji.
Šejtanovo lukavstvo u odnosu na muslimana je slabo. Svejedno
da li se radilo o muslimanu čovjeku ili muslimanu džinu…

Nakon ovoga je uslijedio neočekivani razgovor.
Upitao sam ga: Da li si ti vidio Iblisa?

“Da, vidio sam gajedanput dok sam bio sasvim mali, a potom
kao dječak više puta prije nego sam primio islam”.

A radi čega si išao kod njega dok si još bio dijete?

“Nisam išao svojim voljom, nego me je otac nosio k njemu
da bi me pomilovao svojom rukom radi bereketa”.

Neka je on proklet, a hvala Allahu dž.š koji je tebe
počastio islamom.

“Hvala Allahu, mnogo Mu hvala na tome, što me je počastio
islamom”.

Opisi mi njegov izgled!

“Njegov izgled je dosta sličan izgledu džina o čemu sam ti
već govorio, s tim stoje njega, njegovo potomstvo i njegovu
vojsku Uzvišeni Allah dž.š. učino ružnim, pa i onda kada se
preobraze u neki drugi oblik. Uz to on ima kraći rep, otprilike
4 do 6 cm kako vi računate možda nešto i duži”.

Da li i džini i šejtani općenito imaju rep, ili je on samo
svojstven Iblisu i njegovom potomstvu?

“Hvala Allahu, to je svojstveno samo Iblisu i njegovu
potomstvu, dakle šejtanima, kao da su stvoreni da se
razlikuju. Što se tiče ostalih džina oni nemeju repa kako to
misle ljudi. Također, rep kod šejtana nije puno dugačak kao
kod mačaka i stoke, kako to zamišljaju ljudi”.

Koliko je Iblis visok? Da lije on ogroman kako to
zamišljaju neki ili je običnog stasa.

Prema ljudskim mjerilima on je visok od 140 do 160 cm.
Međutim, on ima mogućnost kad to želi da se može povećati
i do deset metara u visinu.

A da li on ima kuću ili dvorac?

“On ima ogroman dvorac u kojemu je na hiljade onih koji ga
opslužuju i na hiljade čuvara. Tamo borave milioni šejtana. Osim
ovog, on ima i mnoštvo drugih dvoraca u različitim mjestima.
Ima kćerku koja je najstarija, a koju izuzetno voli i kojom se
ponosi. I ona ima ogroman dvorac poput dvorca njenog oca.
Također, dvorce imaju i njegovi ministri koji mu pomažu u
upravljanju administracijom njihove ogromne carevine.

Vjerovatno, on ima iprijesto na kome sjedi?
On me vrlo čudno pogleda, a zatim reče: “Da, da, ima”.

Taj njegov prijesto je na vodi, konkretnije on je na
moru, a nije na rijeci, je li tako?

Džin musliman me tada počeo čudno gledati, a osjetio
sam daje kod njega prisutan strah.

Nastavio sam: Brate moj ti si musliman, a
musliman se samo Allaha boji. Šejtan nema posla
sa muslimanom dok je on pokoran Allahu dž.š. Ti
si, mislim, sada takav.

“Jesam, jesam, hvala Allahu! Samo za četiri mjeseca ja sam
Kur'an naučio napamet”.

Pa odkud onda Iblisu i njegovoj vojsci moć da tebi
naude. Ti si od njega moćniji, jer tražiš utočište i zaštitu
od Allaha.

“O da, da! Pouči me, Allah ti dao svako dobro. Osjećam da
mi se srce smiruje”.

Rekao sam mu: Nedavno sam čitao predaju o
savremenicima Zul-Karnejna, mislim da je bio
Makedonski iako to ne piše u Kur ‘onu. Tokom jednog
svoga putovanja oni su stigli do mjesta gdje je bila

sama voda. Tada su ugledali jedno ostrvo na kojemu
su vidjeli narod koji je imao pseće glave, a zubi su im
iz usta virili poput vatrenih plamičaka. Ukrcali su se
na lađe da se bore protiv njih. U daljini su ugledali
blistavo svjetlo. Kad su bolje pogledali ugledali su
dvorac od kristala iz kojega je izlazio taj čudni narod.
Zulkarnejnje htio da uđe u taj dvorac ali ga je spriječio
JilozofBehram, koji ga je obavijestio da je svakog onog
koje ušao u taj dvorac obuzeo strašan san i kada bi
zaspao, oni bi ga rastrgali. Tako da se iz njega nikada
niko nije živ vratio…

Čuvši ovo, on od straha ustuknu malo nazad i reče:
“A koti je to kazao?”

Rekoh: Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio.
Zar nisi imao priliku da u Muslimovom Sahihu pročitaš
hadis Allahovog poslanika, Allah ga blagoslovio i
spasio, u kome je kazao:

“Iblisovprijestoje na moru. On odatele šalje čete da
zavode ljude i šire smutnju i nered. Kod njega najveći
stepen ima onaj ko napravi više nereda. “

Zar ovo nije Iblisov dvorac?

Džin musliman reče: “Možda je to, a možda je i neki drugi”.
Sta znači to, i neki drugi?

“Iblis ima više dvoraca, koje koristi dok obavlja svoje poslove.
Također, i njegova najstarija kćerka ima dvorac, kojeg straža
čuva, a, također, i njegovi sinovi i žena imaju ogromne dvorce
iz kojih rukovode svim pokvarenim i lošim poslovima za ljude,
a koji su po volji Iblisa, jer ga oni svi drže njihovim bogom”.


56 Razgovor sa džinom muslimanom

Uredu, a gdje je onda glavni Iblisov dvorac?

Nakon izvjesnog kolebanja reče: – Tamo kod vodene pregrade,
za koju Uzvišeni Allah dž.š kaže:

“Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je
pregrada i oni se ne mješaju – pa, koju blagodat

Gospodara svoga poričete?” (Er-Rahman, 19. i 20.)

Prijatelju, da li se pregrada odnosi na mjesto gdje se
dodiruju rijeka i more, ili gdje se dodiruju dva mora?

Malo je zašutio, a potom rekao: “Znači to što si kazao!”

Pa gdje se tačno nalazi?
Šutio je i pokušavao da izbjegne odgovor!

Je li glavni Iblisov dvorac na trokutu Bermuda?

(Zablještale su mu oči, iznenada mu se počelo spavati, pao
je u stanje depresije kakvo do tada na njemu nisam
primjećivao.)

Zatim sam rekao: Zar Iblisova vojska ne stoji iza
mnogih nesreća u kojima su nestali brojni brodovi i
avioni, zjedno sa posadama i putnicima u njima?
Putnici u tim mjestima su nemuslimani tako da kod
sebe nemaju onoga što bi ih štitilo i čuvalo
neprijateljstva šejtanskog.

Ako se neko uspio i spasiti takvi su rijetki. Šejtani su
se sa njima puno poigravali. Prestavljali su im se u
raznim likovima tako da se nisu ničega sjećali, i
izgledali su kao ludi, kao oni kojima se svašta
pričinjava.

Džin musliman je šutio dok sam ja ovo govorio, a potom je
rekao: “Jednog dana ću ti otkriti više”.

Ne, nego ću ja cijelom svijetu, uz Allahovu pomoć,
otkriri istinu o tajanstvenom trokutu i drugim sličnim
njemu, a ti znaš da ja to mogu i umijem.

Reče: “Stvar je upravo takva kako sije opiso”.

Logično daje takva. Događaj sa letom broj 19 je taj
koji je otkrio slučaj trokuta, a potom i druge nesreće
koje su se dogodile kasnije.

“Ta pojava je prisutna od davnina. Lovci iz ovih krajeva
uvijek su se bojali ući u tu zonu. U njoj su nestajali i najveći
gusari koji su pokušavali tuda proći bez Iblisove dozvole”.

A daje li on dozvolu za prolazak?
“Ponekad…”

Začuđeno sam rekao: A kako to?

“Neki su od njega tražili utočište govoreći: Tražimo utočište
od gospodara ovog mora, da nas zaštiti od svih vidova
neprijateljstva’, slično onome kako su arapi u doba džahilijeta
tražili utočište od džina, kada bi prolazili kroz nenaseljene
doline i pustinje. Također, ponekad se zadesi u avionu ili u
brodu po neki sihirbaz koji ima veze i ugovore sa šejtanima…”

A kako ti objašnjavaš fizički nestanak aviona ili broda?

“Oni se ostavljaju u posebna Iblisova skladišta… ili ih milioni
šejtana prikriju i zaklone”.

Ja znam da mi ti o ovome nećeš kazati potpunu istinu.
“Neću kazati više od ovoga što sam ti rekao…”

A šta ti misliš o onima koji tvrde da postoje svemirski
brodovi, koji se povremeno javljaju, a koji stoje iza
tih nestanaka?


58 Razgovor sa džinom muslimanom

“A na šta ciljaš?”

Neki misle da postoje određena bića koja dolaze sa
drugih planeta, te da oni, te stvari čine. To znači da je
trokut Bermuda centar gdje ta bića koja su razumna,
vrše neke probe, jesi si li ti šta od toga vidio?

Džin musliman reče: “Ja, dragom Allahu hvala, putujem na
sve strane već više od stotinu godina, nikada i nigdje nisam
vidio stvorenja s drugih planeta. Što se tiče trokuta Bermude
već sam ti otkrio o njemu neke tajne”.

Znači ti time priznaj eš da mi imaš još novoga kazati?
“Logično da imam”, reče on, “samo su to tajne”.

Zar i za mene, nakon ovolikog povjeren]a i nakon što
sam te zavolio u ime Allaha?

“Zaklinjem se Velikim Allahom da i ja tebe volim u ime
Allaha, i nisam se ugodnije osjećao u kući nijednog čovjeka
kao što sam u tvojoj”.

Rekoh: Zavolio tebe Allah dž.š u čije ime si ti nas
zavolio.

JA VJERUJEM U POSTOJANJE DRUGIH

RAZUMNIH BIĆA OSIM LJUDI, DŽINA I

MELEKA

Rekao sam mom prijatelju: Ja sam odanih koji vjeruju
da postoji život i nekih drugih razumnih bića kao što
je život ljudi, džina i meleka samo na nekoj drugoj
planeti izvan Zemlje.

“Ja ne poričem, Allah to zna najbolje, a imaš li za to kakav
dokaz?”

To je intelektualni dokaz koji se u meni javio na temelju
mog razmišljanja o Kur ‘anu.

“Iznesi ga i pouči i mene onome čemu je tebe Allah poučio”.

Uzvišeni Allah kaže: “Allah je sedam nebesa i isto
toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve

se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i
da Allah znanjem Svojini sve obuhvata!” (Talak, 12.)

O ovom je Ibnu Kesir u svom Tefsiru prenio od Ibnu
Abasa daje kazao: – Kada bi vam pojasnio njihovo
značenje vi bi ga negirali,- a nekom čovjeku je rekao
o značenju: “i isto toliko zemalja “, šta misliš da ti ne
kažem pa da malo sam razmisliš? “

“To znači da postoji još sedam zemalja osim ove?”, upita on.

Da, rekoh. Na to upućuje sam ajet.
“Znači i na njima su stvorenja poput nas?”

A je li to teško onome koji je sve iz ničeg stvorio, neka
je Uzvišen i Slavljen; 
“i zaista On može kada nešto
hoće, samo za to rekne “Budi”- i ono bude”, a uz to

imam i razumski dokaz.

“Kakav?”

Da li je logično da je onaj što je napravio Empier
State najviši neboder na svijetu koji ima 102 sprata,
da gaje napravio samo zato da bi on sam stanovao u
njemu, i to samo najednom njeovom spratu?

“Ne, nije logično”, reče on.

Također je nelogično da bi Uzvišeni Allah dž.š – koji
je stvorio razna bića, o kojima mi i ne znamo, niti je
naš razum kadar da sve pojmi – sedam zemalja o
kojima Kur ‘an govori, stvorio bez svrhe. Možda na
njima žive bića koja su naprednija od nas i koja od
nas daleko više znaju. A ako to nije tako zašto bi onda
Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, kako je od
njega preneseno kada bi htio da ude u neko nasilje
govorio: “Gospodaru sedam nebesa i onoga što one
pokrivaju, i sedam zemalja i onoga što one na sebi
drže, i Gospodaru šejtana i onih koje oni zavode, i
Gospodaru vjetrova i onoga što oni siju, mi od Tebe
tražimo dobro ovog naselja i njenih žitelja, a tražimo
od Tebe utočište i zaštitu od zla ovog naselja, njenih
žitelja i zla svega stoje u njemu. 
“….21

Ovo je dokaz odMuhammeda, Allah ga blagoslovio i
spasio, da na ovih sedam zemalja postoji nešto o čemu
mi ne znamo, a Allah to opet najbolje zna.

21 Zabilježio ga je Taberanija sa senedom koji je pouzdan.

 Razgovor sa džinom muslimanom

Muhamed Isa Davud 

 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close