Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

1. OTPOCINJANJE BISMILLOM

1. Prema rijecima Allahova Poslanika s.a.v.s.: »Svako djelo zapoceto bez rijeci Bismillahir-rahmanir-rahim nepotpunje«. (Tefsir Ibn Kesir)

2. VRIJEDNA DJELA

2.Od Aiše r. a. se prenosi da je rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Najdraža djela Allahu su ona dobra djela na kojima se istraje, pa makar ona bila i mala’,« (Buhari, Muslim)

3. USTAJANJE U NOCI I BUÐENJE U SABAH

3. Prenosi se od Mesruka r.a. da je rekao: »Upitao sam Aišu r.a.: ‘Koje djelo je bilo najdraže Allahovom Poslaniku s.a.v.s.’? Rekla je: ‘Ono na kojemu se istraje’. Pitao sam: »Kada je ustajao u noci?« Rekla je: »Ustajao je kad bi cuo kukurikanje pijetla«. (Buhari, Muslim)
4. Od Aiše na. se prenosi da je Allahov Poslanik s.av.s. spavao prvi dio noci, a drugi provodio u ibadetu. (Buhari, Muslim)
5. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Cuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kad kaže: ‘Najbolji namaz poslije farza je namaz u sredini noci’.« (Ahmed)
6. Prenosi se od Umame r.a da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Na vama je ustajanje u noci! To je bila praksa pobožnih i prije vas. To vas približava vašem Gospodaru, to briše nevaljalštinu i prepreka je grijesima’.« (Tirmizi)
7. Prenosi se od Ebu Seida i Ebu Hurejre r. a. da su rekli: Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ako covjek probudi svoju ženu u noci pa klanjanju dva rekjata zajedno, upisani su medu muškarce i žene koji se sjecaju Allaha’.« (Ebu Davud)
8. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik, s.av.s. je rekao: ‘Kada neko od vas spava, šejtan mu u potiljku sveže tri stege a svaku stegu zatvori rijecima: Pred tobom je duga noc, pa spavaj!’ Kada se covjek probudi i spomene Allaha, prva se stega, odveže. Kada se abdesti, druga se stega odveže, a kada obavi namaz, odveže se treca stega i tako covjek pocinje svoj dan odlucno i ugodnog duševnog raspoloženja: inace svoje ce jutro poceti lošeg duševnog raspoloženja i tromo’.« (Buhari, Muslim)
9. Prenosi se od Huzejfe na daje rekao: »Kada bi se Vjerovjesnik s.a.v.s. spremao za spavanje, stavljao bi ruku pod obraz i izgovorio: ‘Allahumme bismike emutu ve ahja’, (O Allahu, u Tvoje ime umirem i živim) a kada bi ustajao, rekao bi: ‘El-hamdu lillahil-lezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhin-nušur’.« (Sva hvala pripada Allahu, koji nam je podario život nakon što nam je dao smrt i k Njemu je povratak.) (Buhari)
10. Prenosi se od Aiše, r.a. da je rekla: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. ustajao u noci, svoj ibadet bi pocinjao sa dva kraca rekjata«. (Muslim)
11. Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa da je on spavao u kuci Allahova Poslanika s.a.v.s. pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. ustao, oprao zube i abdestio izgovarajuci:»Inne fi halkis-semavati vel-erdi vahtilafil-lejli ven-nehari leajatin liulil-elbab. Nastavio je uciti ajete iz ove sure sve dok je nije završio«. (»U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noci i dana zaista su znamenja zarazumomobdarena« (SuraAli Imran-190).) Onda je ustao i klanjao dva rekjata ostajuci duže na kijamu, ruku'u i sedždi. Po završetku namaza duboko bi zaspao. Ovo je ponovio tri puta, štoje ukupno šest rekjata, svaki put ponovo cisteci zube, abdesteci i uceci ove ajete. Zatimje klanjao vitr od tri rekjata. Onda bi mujezin (muezzin) proucio ezan a on izlazeci na namaz govorio: »Allahumme-dž´al fi kalbi nuren ve fi lisani nuren vedž-al fi sem´i nuren vedž-al fi besari nuren vedž-al min halfi nuren ve nim emami nuren vedž-al min fevki nuren ve min tahti nren.« Aliahumme e,atini nüren!»0 Allahu, osvijetli moje srce, moj jezik, moj sluh, moj vid. Osvijetli ono što je iza mene i ispred mene: osvijetli ono što je iznad i ono što je ispod mene. 0 Allahu, podari mi svjetlo«. (tj. obaspi me svojom svjetlošäu). (Muslim)

4. POSLOVI DESNOM RUKOM

12. Prenosi se od Aiše r.a. daje rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. desnom je rukom abdestio i jeo, a lijevom se prao nakon velike ili male nužde i sl. poslova«. (Ebu Davud)

5. PRIRODNA POTREBA (NUŽDA)

13. Prenosi se od Enesa r.a. daje rekao: »Kada je Allahov Poslanik s.a.v.s. ulazio u zahod izgovarao bi: ‘Allahumme inni euzu bike minel-hubusi vel-habaisi’.« (Buhari, Muslim)
14. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Kada je Allahov Poslanik izlazio iz zahoda, izgovarao bi: ‘Gufraneke’.« (Tirmizi, Ibn Madže)
15. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.av.s. je rekao: ‘Onaj ko vrši veliku ili malu nuždu neka se skloni (od pogleda drugih)’.« (Ebu Davud)
16. Prenosi se od Ebu Seida r.a. da je rekao: »Ailahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Nedopuštenoje dvojici ljudi vršiti nuždu, onome koji ne zakloni svoje stidne dijelove tijela od drugoga i onome, koji razgovara pri tome. Zaista Allah prezire takav cin’.« (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže)
17. Prenosi se od Omera r.a. da je rekao: »Vjerovjesnik s.a.v.s. me vidio kad sam vršio malu nuždu stojeci, pa mi je rekao:’ ‘Omere! Ne vrši malu nuždu stojeci!’ I poslije toga više nisam vršio malu nuždu stojeci « (Tirmizi)
18. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. ušao u zahod, nosio sam mu posudu s vodom za pranje (istindža). Poslije toga protrljao bi rukama po zemlji, a ja bih mu donio drugu posudu s vodom kojom bi se on abdestio«. (Ebu Davud)

6. ABDEST

19 Prenosi se od Huzejfe r.a. da je rekao: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. ustajao u noci, ispirao bi usta«. (Buhari, Muslim)
20. Prenosi se od Osmana b. Affana na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ko abdesti, pa lijepo dovrši svoj abdest, grijesi napuštaju njegovo tijelo, pa cak i ispod nokata’.« (Muslim)

7. KUPANJE

21. Prenosi se od Aiše r.a., žene Vjerovjesnika s.a.v.s., da je Vjerovjesnik s.a.v.s., kada bi se kupao poslije izlucivanja sjemena, to zapocinjao pranjem ruku. Zatim je abdestio kao za namaz. Onda bi stavljao prste u vodu i tako mokre provukao kroz korijen kose. Onda bi pokvasio glavu uz tri šake vode pa onda cijelo tijelo. (Buhari)
22. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Svaki covjek je obavezan da se okupa jednom sedmicno, peruci glavu i cijelo tijelo’.« (Buhari, Muslim)

8. RANO JUTARNJE OBRACANJE ALLAHU DŽ.Š.

23. Prenosi se od Džabira na. da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. kako kaže: ‘Zaista u noci postoji vrijeme u kojem svaki covjek, musliman, kada ustane i zatraži od Allaha »dobro« ovog i buduceg svijeta, Allah mu to da. A to vrijeme postoji u svakoj noci«. (Muslim)
24. Prenosi se od Ibn Omera r.a. daje rekao: »Vjerovjesnik s.a.v.s. je klanjao u noci po dva rekjata a završavao sa jednim (vitr namaz)«. (Buhari)
25. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Poslanikovo s.a.v.s. ucenje na namazu u noci ponekad je bilo glasnije, a ponekad tiše«. (Ebu Davud)

9. DNEVNI NAMAZI

26. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako kaže: »Šta mislite, kad bi jedan od vas imao pred vratima rijeku pa se u njoj svaki dan po pet puta okupao, da li bi na njemu ostalo necistoce?« Odgovoriše: »Nimalo necistoce ne bi ostalo na njemu.« Poslanik s.a.v.s. je na to rekao: »Tako je i s pet dnevnih namaza. Allah njima briše vaše grijehe«. (Buhari)
27. Prenosi se od Abdullaha r.a. da je rekao: »Upitao sam Vjerovjesnika s.a.v.s.: Koje je vrijedno djelo najbolje kod Allaha? Rekao je: ‘Namaz na vrijeme’.« (Buhari)
28. Prenosi se od Ibn Abbasa, na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Melek Džebrail me je vodio na namazu u Kjabi dva puta. Klanjao je podne sa mnom kada se sunce pocelo naginjati na jednu stranu. Klanjao je ikindiju sa mnom kada su sjene stvari odgovarale stvarnoj velicini. Klanjao je akšam sa mnom kada se postac iftario. Klanjao je jaciju sa mnom sa nestankom svjetlosti dana. Klanjao je sabah sa mnom kada postacu zapocinje zabrana jela i pica a kada je došao sljedeci dan, klanjao je podne sa mnom; tada je njegova sjena bila kao on. Klanjao je ikindiju sa mnom kada je njegova sjena bila dva puta veca od njega. Klanjao je akšam sa mnom kada je postac iftario. Klanjao je jaciju sa mnom poslije trecine noci i klanjao je sa mnom sabah u svitanje. Zatim mi se Melek okrenuo i rekao: ‘Muhamede! Ovo su bili vaktovi poslanika i prije tebe. A vrijeme svakog namaza je izmedu svaka dva vakta’.« (Ebu Davud, Tirmizi)
29. Prenosi se od Ebu Derda-a r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Trojicu ljudi, koji se nadu bilo u selu iii u pustinji, a koji ne obavljaju namaz u dežma´atu, šejtan je vec savladao, pa se držite džemata, jer vuk jede ovcu koja se odvoji od stada’.« (Ahmed, Ebu Davud)
30. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je rekao: »Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ‘Namaz obavljen u džematu vrijedniji je i bolji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta (deredža).«
(Buhari)
31. Prenosi se od Osmana b. Affana na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ko bude prisutan na jaciji u džematu, ima nagradu kao da je pola noci bio u ibadetu. A ko bude prisutan najaciji i sabahu u džematu ima nagradu kao da je cijelu noc bio u ibadetu’ « (Tirmizi)
32. Prenosi se od Ebu Katade r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Kada neko od vas ude u džamiju, neka klanja dva rekjata prije nego li sjedne (tehijjetul mesdžid).« (Tirmizi)
33. Prenosi se od Ebu Hurejre r. a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kada neko od vas predvodi džemat, neka skrati ucenje, jer izmedu njih ima bolesnih, slabih i starih. A kada neko od vas sam klanja, neka produži koliko hoce’.« (Buhari, Muslim)
34. Prenosi se od Ebu Ejjuba Ensarije r.a da je rekao: »Došao je neki covjek Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao: Daj mi savjet, ali neka bude kratak’. Odgovorio je: ‘Kada staneš na namaz, klanjaj ga kao da ti je posljednji. Ne izgovori rijeci za koje ceš se sutra kajati, i ne gradi nadu u onom što je u rukama drugih Ijudi« (Ahmed)
35. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Obavljajte neke od vaših namaza u kucama vašim. Ne pravite od svojih kuca grobove’.« (Buhari)

10. DOVA

36. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Allah se srdi na onoga koji Mu ne upucuje dovu’.« (Tirmizi)
37. Prenosi se od Malik b. Jesara r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kada molite Allaha, molite ga uzdignutim dlanovima vaših ruku a ne molite Ga dlanovima okrenutih na dolje’. U rivajetu (predaji) Ibn Abbasa stoji da je rekao: ‘Molite Ga uzdignutim dlanovima vaših ruku, a ne molite Ga dlanovima okrenutih na dolje. A kada završite molitvu, potarite dlanovima svoja lica’.« (Ebu Davud)
38. Prenosi se od Ebu Musa el-Eš-arije na. daje Allahov Poslanik s.a.v.s. molio ovako: “Allahummegfir li hatieti, ve džehli, ve israfi fi emri, ve ma ente e´alemu bihi minni. Allahumme- gfir li hezli, ve džiddi, ve hataje, ve amdi, ve kullu zalike indi.” (»Allahu moj, oprosti mi moje pogreške, moje neznanje, pretjerivanje u mojim poslovima i svemu drugom što znaš više od mene. O Allahu, oprosti mi grijehe koje sam ucinio hotimice iii nehotice i namjerne pogreške, a svega toga ima kod mene'«.) (Buhari)

11. SABAH-NAMAZ

39. Prenosi se od Aiše r. a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao dva kraca rekjata, izmedu ezana i ikameta sabahskog namaza«. (Buhari, Muslim)
40. Prenosi se od Aiše, r.a. da je rekla: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. sklanjao dva rekjata sabahskog namaza, ako bih bila budna, razgovarao bi sa mnom, inace – samo bi legao.«
(Muslim)
41. Ebu Musa r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Onaj ko klanja sabah i ikindiju namaz uci ce u džennet«. (Buhari, Muslim)
42. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. sklanjao sabah namaz, žene su se udaljavale, prekrivene mahramama i nisu se poznale zbog mraka«. (Buhari)

12. SABAHSKO UCENJE KUR'ANA

43. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je Vjerovjesnik spomenuo rijeci Uzvišenog: Inne kur-anel-fedžri kane mešhuda, (“Namazu u zoru mnogi prisustvuju”) i rekao: »Prisutni su meleki noci i meleki dana«. (Tirmizi)

13. PRIJEPODNEVNI NAMAZ (DUHA-NAMAZ)

44. Prenosi se od Muaz b. Enesa El-Džuhani, r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Onaj koji se zadrži na mjestu gdje je klanjao sabah namaz nakon klanjanja namaza pa klanja dva rekjata duha-namaza i ne kaže ništa drugo osim dobro, bit ce mu oproštene pogreške vece i od morske pjene’.« (Ebu Davud)

14. UREDNOST TIJELA

45. Prenosi se od Aiše na. daje rekla: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Postoji deset stvari koje su u vezi sa ljudskom prirodom: Podrezivanje brkova, puštanje brade, pranje zuba, ispiranje nosa, odsijecanje nokata, pranje prostora izmedu prstiju, otklanjanje dlaka ispod pazuha i ostalih sklonjenih mjesta i upotreba vode poslije prirodne nužde’.« Prenositelj je rekao: »Zaboravio sam desetu – a to je ispiranje usta«. (Muslim)
46. Prenosi se od Enesa na. da je rekao: »Odredeno nam je da ne smijemo propustiti više od cetrdeset noci, a da ne uklonimo dlake ispod pazuha i stidnih mjesta«. (Muslim)
47. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: »Skracujte brkove i pustite brade da vam rastu«. (Muslim)
48. Prenosi se od Ataa b. Jesara, na. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. bio je u džamiji kad je ušao covjek neuredne kose i brade pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. pokazao na njega rukom, kao da muje želio zapovijediti da uredi kosu i bradu. Ovaj je ucinio tako i ponovno se vratio. Onda je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Zar nije ovako boije od primjera nekoga od vas, koji dode a kosa mu neuredna kao da je šejtan’.« (Malik)
49. Prenosi se od Amra b. Šuajba, od njegova oca i njegova djeda, daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ne cupajte sijede dlake, jer su one svjetlo muslimana. Onaj ko osijedi u islamu, Allah mu za to upiše dobro djelo, otkloni mu zbog toga pogreške i podigne ga na vecu deredžu’.« (Ebu Davud)

15. ODIJEVANJE

50. Prenosi se od Ummi Seleme r.a. daje rekla: »Najdraža odjeca Allahovu Poslaniku bila je košulja«. (Tirmlzi, Ebu Davud)
51. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. oblacio košuiju, poceo bi sa desnom stranom«. (Tirmizi)
52. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kada se neko od vas obuva, neka pocne desnom, a kada se izuva, neka pocne lijevom nogom, tako da desna bude prva obuvena a zadnja izuvena«. (Buhari, Muslim)
53. Prenosi se od Muaz b. Enesa na. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Elhamdu lillahillezi kesani, ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin, – bice mu oprošteni prošli i sadašnji grijesi« (Hvala Allahu, koji me je odjenuo ovim, koji je ovo odredio za mene, bez ikakvog mog napora i mog udjela).” (Ebu Davud)
54. Prenosi se od Amra b. Šuajba, r.a., od njegova oca, njegova djeda, da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Jedite, pijte, dijelite sadaku i oblacite ugodnu i lijepu odjecu, sve dok ove stvari ne budu imale za posljedicu pretjerivanje i oholost«. (Ahmed, Nesai, Ibn Madže)
55. Prenosi se od Ebu Umame Ijasa b. Salebe r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Pocujte! Pocujte! Nošenje starije odjece je dio imana. Nošenje starije odjece je dio imana’.« (Ebu Davud)
56. Prenosi se od Amra b. Šuajba r.a., od njegova oca i njegova djeda, da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Allah je radostan kad vidi trag nimeta svoga na svome robu'«
(Tirmizi)
57. Prenosi se od Ibn Omera r.a. daje Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: »Onog ko vuce svoju odjecu po zemlji za sobom iz oholosti, Allah nece pogledati na Sudnjem danu«. Na to mu je rekao Ebu Bekr: »O Allahov Poslanice, moj se izar (Izar je komad tkanine koji se nosi oko bokova kao jedina tkanina) opusti dok ga ponovo ne pritegnem«. Allahov Poslanik s.a.v.s. mu odgovori: “Ti nisi od onih koji to cine iz oholosti«. (Buhari)
58. Prenosi se od lbn Omera r.a da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Zaista onaj, koji nosi svilu na dunjaluku, nece imati šansu nositi je na ahiretu’.« (Buhari, Muslim)
59. Prenosi se od Ebu Musa el-Ešarija r.a. da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: »Zlato i svila su dozvoljeni ženama moga ummeta, a muškarcima su zabranjeni«. (Tirmizi, Nesai)
60. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je rekao: »Prokleo je Allahov Poslanik s.a.v.s. covjeka koji nosi odjecu žene, i ženu koja nosi odjecu muškarca«. (Ebu Davud)
61. Prenosi se od Aiše na. da je Esma, kci Ebu Bekra r.a., ušla kod Allahova Poslanika s.a.v.s. u prozirnoj odjeci. Okrenuo se od nje i rekao joj je: »O Esma! Zaista kad žena dostigne punoljetnost, ni jedan dio njenog tijela ne smije biti viden osim ovog i ovog, pokazujuci na lice i šake«. (Ebu Davud)

16. JELO I PICE

62. Prenosi se od Selmana r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: »Bericet u hrani je pranje ruku prije i poslije jela«. (Tirmizi, Ebu Davud)
63. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Allahov Poslanik s.av.s. je rekao: ‘Kada neko od vas pocne jesti, neka spomene Allahovo ime (neka se sjeti Allaha), a ako zaboravi da se sjeti Allaha u pocetku, neka Ga spomene kad se sjeti i kaže: ‘Bismillahi, evveleh0 ve ahirehu.« (Njegovim imenom pocinjem i završavam.) (Ebu Davud, Tirmizi)
64. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. završio sa jelom, rekao: “Elhamdu lillahi, at´amena, ve sekana, ve džealena muslimin’.«´( Hvala Allahu, koji nam je dao da jedemo i pijemo i koji nas je ucinio muslimanima.) (Ebu Davud, Tirmizi)
65. Prenosi se od Ebu Omera b. Ebu Selemete r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. se brinuo o meni, a ja sam imao obicaj nemarno uzimati hranu, pa mi je rekao: ‘O djecace! Spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe’ (Muslim)
66. Prenosi se od Ebu Hurejre, na. daje rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. nikada nije nalazio mahanu hrani. Ako mu se nešto dopadalo, jeo bi ga, a ako nije, ostavljao bi ga«. (Muslim)
67. Prenosi se od Ibn Kaba b. Malika, a on od svog oca r.a., da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je jeo trima prstima i olizo ih prije nego što bi oprao ruku«. (Muslim)
68. Prenosi se od Enesa r.a. da bi Allahov Poslanik, nakon jela olizao tri prsta i rekao: »Kada nekome od vas ispadne zalogaj, neka ocisti necist sa njega i pojede ga, a ne bi zalogaj trebalo ostavljati šejtanu«, i naredio bi nam da obrišemo zalogaj, rekavši: »Zaista vi ne znate u kojem zalogaju je vaš bericet«. (Muslim)
69. Pricao nam je Džebela b. Suhajm: »Zadesila nas je godina oskudice dok smo bili sa Ibn Zubejrom. Živjeli smo od hurmi. I kad je Abdullah ibn Omer prošao pored nas, dok smo jeli, rekao nam je: »Ne jedite dvije skupa, jer je Allahov Poslanik to zabranio«, a onda je dodao, »osim ako se dobije dopuštenje svog brata da se tako ucini«. (Buhari)
70. Prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Nije musliman onaj ko je sit dok mu je susjed gladan’.« (Bejheki)
71. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Jelo za dvojicu dovoljno je za trojicu a jelo za trojicu dovoljno je za cetvoricu«. (Muslim)
72. Prenosi se od Omera b. Hataba r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Jedite skupa i ne razdvajajte se, jer je bericet u zajednickom jelu«. (Ibn Madže)
73. Prenosi se od Džafera b. Muhammeda a on od svog oca r.a. da je rekao: »Kada je Allahov Poslanik jeo za sofrom, posljednji bi ostajao«. (Bejheki)
74. Prenosi se od Ebu Kerima el-Mikdada sina Ma'd Jekriba r.a da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Nema gore posude koju covjek može napuniti od svoga stomaka. Dovoljno je covjeku nekoliko zalogaja da stoji uspravno pa ako bude u stanju uzeti više, neka jedna trecina stomaka bude za hranu, druga za vodu a treca slobodna’.« (Tirmizi)
75. Prenosi se od Ebu Katadeta, a on od svog oca r.a., da je Allahov Poslanik zabranio puhanje u vrelu hranu (posudu). (Muslim)
76. Prenosi se od Enesa na. da je rekao: »Allahov Poslanik, dok bi pio vodu, tri puta bi pravio pauzu, rekavši: To lakše gasi žed, zdravije je i korisnije’.« Enes r.a. je dodao: »I ja tri puta pravim pauzu dok pijem vodu«. (Muslim)
77. Prenosi se od Enesa, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: „Allah je zaista zadovoljan Svojim slugom kada sluga pojede zalogaj i zahvali mu za to; iii kada popije gutljaj vode, zahvali Mu na tome«. (Muslim)
78. Prenosi se od Aiše, r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ako je vecera postavljena, a u isto vrijeme proucen i ikamet, prvo vecerajte«. (Buhari)
79. Prenosi se od Huzejfe r.a. da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Ne nosite svilu i brokat, ne pijte i ne jedite iz zlatnih i srebrenih posuda to je za njih na dunjaluku« (Nevevi u svom komentaru Muslimova Sahiha tumaci da se ovo “njih” odnosi na nevjernike.) (Muslim)

17. IZLAZAK IZ KUCE

80. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada covjek napušta svoju kucu, govoreci: : Bismillahi, tevekkeltu alellah, la havle ve le kuvvete illa billah. (‘U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema moci i snage osim kod Allaha’), u tom trenutku mu se kaže: ‘Upucen si, o tebi se vodi briga i ti si zašticen” Onda ga šejtan napusti a drugi mu kaže: ‘Kako ce biti s tobom covjek koji je vec upucen, vodi se briga o njemu i koji je zašticen’.« (Ebu Davud)

18. NAZIVANJE SELAMA

81. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je neki covjek upitao Allahova Poslanika: »Koji dio Islama je najbolji? »Odgovorio je: »Spremiti hranu i nazvati selam onome koga znaš i onome koga ne znaš«. (Buhari)
82. Prenosi se od Ebu Umameta r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbliži ljudi Allahu su oni koji pocinju (razgovor) selamom«. (Tirmizi, Ebu Davud i Ahmed)
83. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Vjerovjesnik rekao: »Kada neko od vas sretne svoga brata, neka ga selami, pa ako vas drvo, zid ili kamen na koji naidete razdvoji i vi se iza toga ponovno sretnete, ponavno nazovite selam«. (Ebu Davud)
84. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Mladi selame starije, prolaznik onoga koji sjedi a manja grupa vecu grupu«. (Buhari)
85. Prenosi se od Džabira r.a da je Vjerovjesnik prolazio pored žena, pa im je selam nazvao.
(Ahmed)
86. Prenosi se od Enesa r.a. da je prošao pored djece, pa im je nazvao selam, a onda rekao: »Ovako je Allahov Poslanik cinio«. (Buhari, Muslim)
87. Prenosi se od Ebu Umame r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbolji nacin vašeg pozdrava je rukovanje (stisak ruku)«. (Ahmed, Tirmizi)

19. KIHANJE I ZIJEVANJE

88. Prenosi seod Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: “Kada neko od vas zijeva, neka stavi ruku na usta, jer šejtan ulazi (kroz otvorena usta)«. (Muslim)
89. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik kihnuo, stavio bi ruku iii dio odjece preko usta, kako bi smanjio i ublažio jacinu glasa pri kihanju«. (Ebu Davud, Tirmizi)
90. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a da je Allahov Poslanik rekao: »Kada neko od vas kihne, neka kaže: El-hamdulillah (‘Hvala pripada Allahu’.)» (Buhari)

20. ZARADA

91. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Tražiti halal zaradu obaveza je kao i druge obaveze (u lslamu)«. (Bejhaki)
92. Prenosi se od Ebu Abdullaha r.a. za koga kažu: Ebu Abdurrahman Sevban b. Juddud, mevla Resulillahi, da je Allahov Poslanik rekao: »Najefdalniji covjekov potrošeni dinar je onaj koji potroši na svoju familiju, onaj koji potroši jašuci na putu Allahavu i onaj dinar potrošen na prijatelje na putu Allahovu«. (Muslim)
93. Prenosi se od El-Mikdada b. Ma'd Jekriba r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Niko nikada nece pojesti halalniju hranu od one koju je zaradio svojim rukama«. (Buhari)
94. Prenosi se od Aiše r.a. daje rekla: »Ashabi Allahova Poslanika su radili sami za sebe. Znoj bi se cuo, pa im je receno: Trebali biste se (redovno) kupati’.« (Buhari)
95. Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Neka se Allah smiluje covjeku koji izlazi ususret pri kupnji, pri prodaji i pri traženju prava«. (Buhari)
96. Prenosi se od Rafia b. Hadidža da je rekao: »Pitano je: ‘O Allahov Poslanice, koja zarada je najbolja’? Rekao je: ‘Posao koji covjek radi svojim rukama i svaki cist (pošten) posao’.« (Ahmed)
97. Prenosi se od Abdullaha b. Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Daj težaku njegovu zaradu prije nego mu se znoj osuši«. (Ibn Madže)
98. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Covjecanstvo de zadesiti zeman, kada covjek nece brinuti je li ono što uzima dozvoljeno ili je zabranjeno (halal iii je haram)«. (Buhari)
99. Prenosi se od Ebi Umame Ijasa b. Sallebe el-Harisi r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj ko uzurpira pravo muslimana krivo se kunuci, Allah mu je odredio za boravište džehennem a zabranio mu je ulazak u džennet.« Onda jedan covjek upita: »Pa cak i ako to bude nešto beznacajno, Allahov Poslanice?« Poslanik je odgovorio: »Cak ako bude koliko grancica drveta Arak«. (Muslim)
100. Prenosi se od Aiše r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj ko sebi nepravedno prisvoji tude zemlje koliko pedalj, na Sudnjem danu ce oko vrata imati sedam puta više obješeno o vrat«. (Buhari, Muslim)

21. POSTUPCI

101. Prenosi se od Ebu Hurejre, ca. da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kad je rekao: Tako mi Allaha! Molio sam Ga za oprost više od sedamdeset puta na dan’.« (Buhari)
102. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kod koga se nadu ova cetiri svojstva, on je munafik (licemjer), a ko posjeduje jedno od njih kod njega je prisutno licemjerstvo, sve dok ga ne odbaci: kada mu se nešto povjeri – pronevjeri, kada govori – laže, kada nešto obeca – prevari i pretjeruje (griješi) kada se svada.« (Buhari)
103. Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Psovati muslimana je grijeh a ubiti ga je kufr (nevjerstvo)«. (Buhari, Muslim)
104. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Pravi musliman je onaj od cijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a pravi muhadžir je onaj koji odbaci ono što mu je Allah zabranio«. (Buhari, Muslim)
105. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnik rekao: «Cuvajte se zavidnosti! Zaista zavidnost uništava ljudska djela kao što vatra uništava drva«. (Ebu Davud)
106. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Cuvajte se sumnjicenja, jer je sumnjicenje najveca laž. Ne istražujte mahane jedni drugima, ne uhodite jedni druge, ne nadmecite se jedni sa drugima, ne zavidite jedni drugima, ne ljutite se jedni na druge, niti jedan drugom leda okrecite. Allahovi robovi, budite kao braca jedni drugima, kako vam je naredeno. Musliman je brat muslimanu: ne cini mu štetu, ne ponižava ga niti ga prezire. Bogobojaznost je ovdje – i pokazao na svoja prsa tri puta.« Dosta je zla covjeku da omalovažava brata muslimana. Svakom muslimanu haram je prolivanje krvi, uzimanje casti i imetak drugog muslimana. Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, vaše izglede i vaša djela vec gleda u vaša srca«. (Buhari, Muslim)
107. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Cuvajte se sjedenja na putevima!« A oni su rekli:.O Allahov Poslanice! Nemamo drugog mjesta gdje bismo sjedjeli i razgovarali jedni sa drugima«. Na to je rekao Allahov Poslanik: «Ako nemate drugog mjesta za sjedenje, onda poštivajte pravila puteva«. »Koja su to pravila, Allahov Poslanice?« upitali su. Odgovorio je: »Oborite poglede, ukloniti sa puta sve što može smetati, uzvratiti na selam i upucujte na dobro a odvracajte od zla«. (Buhari, Muslim)
108. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Sadaka je obaveza svakoj osobi, svaki dan u kojem sunce zasija. Ponašati se pravedno prema dvojici je sadaka (dvojici pravedno presuditi u sporu). Pomoci covjeku sa jahacom životinjom, natovariti tovar na nju, pomoci covjeku podici tovar na životinju – sadaka je. Dobra rijec je sadaka. Svaki korak pri odlazsku na namaz je sadaka. Otklanjanje smetnji s puta je sadaka« (Buhari, Muslim)
Muslim takoder, prenosi od Aiše r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Svaki covjek je stvoren od 360 sastojaka. Onaj koji velica Allaha (donosi tekbir), zahvaljuje Allahu (El-hamdu lillahi), izjavljuje da nema boga osim Allah (la ilahe illellah), slavi Ga (cini tesbih), traži oprosta od Allaha (cini istigfar), skloni kamen trn ili kost s mjesta gdje ljudi hodaju i nareduje dobro, a odvraca od zla, dok ne dostigne broj 360, doci ce na Sudnji dan spašen od vatre«. (Muslim)
109. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Kada covjek ide putem, pa naide na trnovitu granu i ukloni je, Allah de ga pohvaliti za to i oprostiti mu grijehe«. (Buhari)
110. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Boj se Allaha gdje god bio. lza zla slijedi dobro, ono de zlo izbrisati, i odnosi se prema ljudima lijepo«. (Ahmed, Tirmizi)
111. Prenosi se od Evsa b. Šurahbil r.a. da je cuo Allahova Poslanika kad kaže: »Ko se trudi da pomogne tlacitelja, znajuci da je on, vec je napustio Islam«. (Bejheki)
112. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko od vas vidi neko zlo, neka ga izmijeni rukom, a ako ne mogne to da ucini, neka ga ukloni svojim jezikom; ako ni to ne mogne, neka ga prezire srcem, što je najslabiji iman«. (Muslim)
113. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ko poziva na pravi put, ima nagradu svih onih koji ga slijede, a njihova nagrada se nece umanjiti. A onaj koji poziva na cinjenje loših djela, ima grijehe svih onih koji ga slijede u grijehu, a njihovi grijesi se nece umanjiti«. (Muslim)
114. Prenosi se od Enesa r.a. da je neki covjek rekao Allahovom Poslaniku: »Pošavjetuj me«! Pa mu je odgovorio: »Prosuduj svaku rijec prema njenoj naravi. Pa ako vidiš da de iz nje proisteci dobro, ucini je. Ali ako se bojiš da ceš prekršiti granicu Allahove odredbe, suzdrži se«. (Šerhu es-Sunne)
115. Prenosi se od Ali b. el-Husejn, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Valjani dio covjekovog islama je napuštanje onog Mo se njega ne tice«. (Malik, Ahmed)
116. Prenosi se od Numan b. Bešira, r.a. da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kako kaže: »Zaista je ono što je dozvoljeno – jasno, a i ono što je zabranjeno. Izmedu njih su sumnjive stvari, koje mnogi ljudi ne znaju. Pa ko se bude cuvao sumnjivih stvari, osigurao je sebe u pogledu vjere i casti, a ko padne u sumnjive stvari, pao je u zabranjeno, kao pastir koji cuva u zabrani i teško da ce stado napasti. Zar svaki vladar nema zabranjeno: zaista, Allahove zabrane su njegove svetinje. A zar u tijelu nema jedan organ od kojeg zavisi cio organizam: »Kada je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo; kada on oboli, oboli cijelo tijelo. Zar to nije srce?«. (Buhari, Muslim)
117. Prenosi se od EI-Hassan ibn Ali, r.a. da je rekao: »Upamtio sam od Allahova Poslanika: »Kloni se onog što ti je sumnjivo, a prihvato se onog što nije sumnjivo. Zaista istina smiruje savjest, a laž donosi sumnju«. (Ahmed, Tirmizi, Nesai)
118. Prenosi se od Ebu Jahje Šuhajba b. Sinana r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Cudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on je dobitnik- a takvo stanje nije ni sa kim drugim, nego samo sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu i to mu donosi korist, a ako ga pak, pogodi kakvo zlo (šteta), on se strpi, pa mu i to donese nagradu od Allaha«. (Muslim)
119. Prenosi se od Ebu Seida i Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnlk rekao: »Nece zadesiti muslimana nedaca, niti bolest, niti žalost, niti teški jad, niti šteta, niti briga, pa cak ni ubod trna, a da mu Allah nece time izbrisati (neke) grijehe«. (Buhari, Muslim)
120. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Nije jak onaj koji je jak u hrvanju, vec je jak onaj koji se suzdrži u srdžbi«. (Buhari, Muslim)
121. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se neko od vas naljuti a stoji, neka sjedne pa de ga napustiti srdžba; a ako ga ne napusti, neka legne«. (Ahmed, Tirmizi)

22. GOVORENJE

122. Prenosi se od Džabira r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Selam je (dolazi) prije govora«. (Tirmizi)
123. Prenosi se od Sufjana b. Abdullaha r.a. da je rekao: »O Allahov Poslanice! Reci mi nešto cega du se cvrsto držati. Rekao mu je: ‘Reci, vjerujem Allaha, zatim ustraj’. Zatim sam rekao: O Allahov Poslanice! Cega se najviše bojiš za mene. Onda je uzeo svoj jezik i rekao: ‘Ovog’.« (Tirmizi)
124. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti«. (Buhari, Muslim)
125. Prenosi se od Abdullaha b. Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko šuti, spašen je«.
(Ahmed, Tirmizi)
126. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ne duljite govor bez spominjanja Allaha, jer dug govor bez pomena Allaha okamenjuje srca, a najudaljeniji od Allaha je covjek kamenog srca«. (Tirmizi)
127. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Znate li šta je ogovaranje? Prisutni rekoše: »Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!« Ogovaranjeje da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli« – rekao je on. »A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo?« zapitaše. »Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga; ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga«. (Muslim)
128. Prenosi se od Abdullaha b. Amra b. el-Asa r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik nikada nije koristio ružan govor niti ga je slušao«. (Buhari, Muslim)
129. Prenosi se od Ijada b. Himara el-Mudašiija r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Allah mi je objavio da budemo medusobno pažljivi, tako da jedan drugog ne potcjenjujemo, niti da jedan drugom nepravdu cinimo«. (Muslim)
130. Prenosi se od Behza b. Hakima, a on od svog oca, a ovaj od svog r.a., da je Allahov Poslanik rekao: »Teško onome ko izmišlja laži da bi nasmijao ljude. Teško njemu! Teško njemu!«. (Ahmed, Trmizi)
131. Prenosi se od Sufjana b. Eseda el-Hadremija, r.a da je rekao: » Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Velika je prevara da govoriš bratu nešto Mo on ocekuje od tebe da je istina, a ti ga lažeš«. (Ebu Davud)
132. Prenosi se od Ibn Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Neka mi niko od mojih ashaba ne kaže ništa o drugome, jer bih volio sresti svakoga od vas cista srca«. (Ebu Davud)
133. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Govor Allahova PosIanika bio je jasan. Razumio ga je svako ko ga je slušao«. (Ebu Davud)

23. PODNE-NAMAZ

134. Prenosi se od Džabir b. Semure r.a. da je Allahov Poslanik klanjao podne-namaz kada Sunce makne sa polovine«. (Ibn Madže)
135. Prenosi se od Abdullaha b. Es-Saiba, r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik je klanjao cetiri rekjata, nakon što je Sunce izišlo iz izala (maklo se sa polovine) a prije podnevskog farza To je sahat, kada se nebeska vrata otvaraju i ja želim da se moje dobro djelo podigne do vrata u ovom sahatu’ – objašnjavao je.« (Tirmizi)

24. ŽIVOT SA LJUDIMA

136. Prenosi se od Ibn Omera, r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Musiiman koji se druži sa ljudima i izdrži sve izazove, bolji je od onog koji se ne druži sa Ijudima i ne izdrži izazove«. (Tirmizi)
137. Prenosi se od Abdullaha b. Amra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Milostivi je milostiv prema onima koji pokazuju milost prema drugima. Pokažite svoju milost prema svemu na Zemlji, pa ce Onaj Koji je na nebesima pokazati milost prema vama«. (Ebu Davud, Tirmizi)
138. Prenosi se od Džabira b. Abdullaha r.a da je Allahov Poslanik rekao: «Allah se nee smilovati onome koji nema milosti prema ljudima«. (Buhari, Muslim)
139. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Ko nije zahvalan ljudima, nece biti zahvalan ni Allahu«. (Ahmed, Tirmlzi)
140. Prenosi se od Usameta b. Zejda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada je nekom ucinjeno dobro, pa kaže tome što je ucinio dobro:'Neka te Allah nagradi’ ucinio je sve da se zahvali«. (Tirmizi)
141. Prensi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Tako mi Onoga u cijoj ruci je moja duša, nece vjerovati rob, sve dok ne bude želio svome bratu što želi i sam sebi«. (Buhari, Muslim)
142. Prenosi se od El-Mikdama b. Ma'd Jekriba r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada covjek voli svoga brata, neka mu kaže da ga voli«. (Ebu Davud, Tirmizi)
143. Prenosi se od Ebu Ejjuba el-Ensarija na. da je Allahov Poslanik rekao: »Nije dozvoljeno covjeku da ne govori sa svojim bratom više od tri dana«. (Buhari, Muslim)
144. Prenosi se od Džabira, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko se izvini svome bratu, pa mu ovaj ne oprosti ili ne prihati njegovo izvinjenje, griješan je kao onaj koji uzima nepravedan porez«. (Bejhaki)

25. U DRUŠTVU

145. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Kada neko od vas prispije na sijelo, neka selam nazove; kada bude htio otici, neka opet selam nazove, jer prvi (selam) nije ništa preci od posljednjeg«. (Ebu Davud)
146. Prenosi seod Ebu Umame r.a. daje rekao: »Allahov Poslanik je izišao napolje, a mi smo mu ustali (u znak poštivanja). Rekao je: ‘Ne ustajte, kao što ustaju drugi (stranci), velicajuci jedni
druge’.« (Ebu Davud)
147. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Neka niko od vas ne digne drugog da bi sjeo na njegovo mjesto, vec se razmaknite i napravite mjesta«. (Buhari, Muslim)
148. Prenosi se od Amra b. Šuajba, on od svog oca a ovaj od svog r.a., da je Allahov Poslanik rekao: »Nije dozvoljeno covjeku sjesti izmedu dvojice bez njihova izuna«. (Ebu Davud)
149. Prenosi se od Džabira b. Semure r.a. da je rekao: »Došao je Allahov Poslanik dok su ashabi sjedjeli, paje rekao: ‘Zašto vas vidim da sjedite u grupama?’.« (Ebu Davud)
150. Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada ste trojica u društvu, neka se dvojica ne odvajaju od treceg u razgovoru, dok se ne prikljucite društvu drugih, jer ga to može rastužiti«. (Buhari, Muslim)
151. Prenosi se od Džabira b. Abdullaha r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada covjek nešto kaže i ode, ono što je rekao je emanet«. (Tirmizi)
152. Prenosi se od Džabira r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Skupovi su emanet, osim u tri slucaja: kad se prolijeva haram krv, vrši blud i oduzimanje imetka na nedozvoljen nacin«.
(Ebu Davud)
153. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj ko sjedi u društvu gdje ima mnogo nepotrebnog govora, pa prije odlaska sa svog mjesta kaže: ‘Slavljen neka si Ti Allahu i neka Ti je hvala, svjedocim da nema drugog boga osim Tebe, od Tebe tražim oprost i Tebi se kajem, bice mu oprošteno sjednje u takvom društvu«. (Tirmizi)
154. Prenosi se od Ibn Abbasa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Niko od vas ne bi smio biti sam sa ženom, osim ako je s njom mahrem (bliži rodak, koji je ne može oženiti)«. (Buhari, Muslim)

26. IKINDIJA NAMAZ

155. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Allahov Poslanik je klanjao ikindiju namaz, a sunceva svjetlost još je bila u mojoj sobi. Poslije podnevna sjena još nije bila ocevidna«. (Ibn Madže)
156. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Onaj koji izostavi ikindiju namaz, on je poput onoga koji izgubi nekoga iz svoje familije ili nešto od svoga imetka«.
(Buhari, Muslim)

27. POSJETA

157. Prenosi se od Muaza b. Džebela r.a. da je rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Uzvišeni Allah je rekao: Moja ljubav je za one koji se vole u Moje ime, koji skupa sjede u Moje ime, koji jedni druge posjecuju u Moje ime, i koji dijele jedni drugima u Moje ime’.« (Tirmizi)
A u drugoj predaji Malika i Tirmizija stoji: »Uzvišeni Allah kaže: ‘Oni koji vole jedni druge za Moju velicinu, za njih su spremni svijetli položaji i bice u društvu poslanika i šehida. (Malik i Tirmizi)
158. Prenosi se od Ebu Musa el-Ešarija r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Dozvola za ulazak u kucu je da se pozove tri puta. Ako ti se dozvoli, udi; a ako ne, vrati se«. (Buhari, Muslim)
159. Prenosi se od Kilade b. Hanbela r.a. da je rekao: »Ušao sam kod Allahova Poslanika, ne selameci ga, niti tražeci izun za ulazak, pa mi je rekao: Vrati se i reci: Es-selamu alejkum, mogu li uci.” (Tirmizi, Ebu Davud)
160. Prenosi se od Džabira r.a. da je rekao: »Došao sam kod Vjerovjesnika i pokucao na vrata pa mi on rece: ‘Ko je?« Ja, odgovorih mu, a on ce na to: ‘Ja, ja’ – kao da mu se to nije svidjelo«.
(Buhari, Muslim)
161. Prenosi se od Katade r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada u+ete kod koga u kucu, nazovite selam ukucanima; kada izlazite, ostavite ih izgovarajuci selam«. (Bejheki)

28. OBILAZAK BOLESNIKA

162. Prenosi se od Ebu Musa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Posjetite bolesnog, nahranite gladnog i oslobodite zarobljenog«. (Buhari)
163. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Ko obide bolesnika iii posjeti svog brata u ime Allaha biäe pozvan da se osjeca ugodno, da mu ulazak bude ugodan i da se nastani u posebnom dijelu dženneta«. (Tirmizi)

29. SADAKA

164. Prenosi se od Enesa r. a. daje Allahov Poslan ik rekao: »Zaista sadaka smanjuje srdžbu Gospodara i produžuje smrtni cas«. (Tirmizi)
165. Prenosi se od Esme, kcerke Ebu Bekra r.a., da je došla kod Vjerovjesnika, pa je rekao: »Ne odbijaj, Allah ce tebe odbiti. Udijeli onoliko koliko si u stanju«. (Buhari)
166. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najefdalnija sadaka je nahraniti gladan stomak«. (Bejheki)
167. Prenosi se od Adi b. Hatima r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Cuvajte se vatre, pa makar komadicem hurme: ako ni to niste u stanju, onda dobrom rijeci«. (Muslim)
168. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: «Od dobrih stvari ne prezirite ništa, pa makar to bilo veselo lice tvoga brata, prilikom susreta«. (Muslim)

30. HEDIJE (DAROVI)

169. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Dijelite jedni drugima hedija, jer hedija otklanja uskogrudnost«. (Tirmizi)
170. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Allahov Poslanik je primao hedije i prakticirao ih davati«. (Buhari)
171. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se nekome ponudi miris, neka ga ne odbije, jer nije težak a prijatno miriše«. (Muslim)

31. AKŠAM-NAMAZ

172. Prenosi se od Seleme r.a. da je rekao: »Klanjali smo sa Vjerovjesnikom akšam-namaz, kada bi sunce zašlo«. (Buhari)

32. SUSJEDI

173. Prenosi se od Abdullaha b. Omera r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbolji prijatelji Uzvišenog Allaha su oni koji su najbolji prema svojim prijateijima; najbolji susjedi kod Uzvišenog Allaha su oni koji se najbolje ponašaju prema svome komšiluku«. (Tirmizi)
174. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Vjerovjesnik ponavljajuäi tri puta rekao: »Tako mi Allaha, nije pravi vjernik.« Neko upita: »A ko, Allahov Poslanice?« Odgovorio je: »Od cijeg ružnog govora nije pošteden njegov susjed.« (Buhari, Muslim)
A u Muslimovoj predaji stoji: »Nece uci u džennet onaj od cijeg ružna govora nije pošteden njegov susjed«. (Muslim)
175. Prenosi se od Ebu Zerra r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada kuhaš corbu, dodaj u nju više vode, racunajuci na svoj komšiluk«. (Muslim)

33. MUSAFIRI

176. Prenosi se od Ebu Šurejha Huvejlida b. Amra el-Huzzaia r.a. daje rekao: »Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: »Ko vjeruje u Allaha i Poslednji dan, neka ugosti musafira, prema njegovim pravima.« Rekli su: »A šta su njegova prava, Allahov Poslanike?« Odgovorio je: »Prava su mu dan i noc, gostoprimstvo tri dana a sve preko toga je sadaka«. (Buhari, Muslim)
177. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Moj sunnet je da covjek isprati gosta do kucnog izlaza«. (Ibn Madže)

34. FAMILIJA

178. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »O sincicu moj, kada udeš kod svoje porodice selam nazovi, u tome je bericet i za tebe i za tvoju porodicu«. (Tirmizi)
179. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je neki covjek rekao: »O Allahov Poslanice! Ko od ljudi najviše zaslužuje moju pažnju?« Odgovorio je: »Majka«. »Pa ko onda?« pitao je. »Majka«, odgovorio je Poslanik. »Pa ko onda?« »Majka« – opet je odgovorio Poslanik. »A onda?« »Tvoj otac« – dodao je Poslanik a.s. (Buhari, Muslim)
180. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najpotpunijeg imana izmedu vas su oni dobrog ahlaka; najbolji od vas su oni koji su dobri prema svojim ženama«. (Tirmizi)
181. Prenosi se od Ebu Mesuda el-Bedrija r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Kada covjek potroši nešto na svoju familiju, da je pomogne (nadajuci se Allahovoj nagradi), i to mu se ubraja u sadaku«. (Buharl, Muslim)
182. Prenosi se od Amra b. Šuajba a on od svog oca, a on od djeda r.a, da je Allahov Poslanik rekao: »Nije naš onaj koji nema milosti prema mladima i poštovanja prema starijima«.
(Ebu Davud, Tirmizi)
183. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Došao je beduin Vjerovjesniku i rekao: ‘Da li ljubiš djecu? Mi ih ne ljubimo!’ Vjerovjesnik mu je rekao: ‘Šta ja mogu uciniti za tebe, kad ti je Allah uzeo milost iz tvog srca’.« (Buhari, Muslim)
184. Prenosi se od Amra b. Šuajba, on od svog oca a otac od djeda r.a., da je Allahov Poslanik rekao: »Naredujte svojoj djeci namaz kad budu imali sedam godina, a prisilite ih kada budu imali deset i razdvojite im postelje u toj dobi«. (Ebu Davud)
185. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Allahov Poslanik rekao: »Najbolja muslimanska kuca je ona u kojoj se dobro postupa prema jetimima, a najgora je ona u kojoj se loše postupa prema njima«. (Ibn Madže)
186. Prenosi se od Esveda r.a da je pitao: »Šta je Vjerovjesnik radio u svojoj kuci?« Rekla je: »Bio je zauzet oko svoje celjadi, znaci, cinio je hizmet svojoj familiji, a kada bi došao vakat namaza, odlazio bi na namaz«. (Buhari)

35. PODUCAVANJE I IZUCAVANJE

187. Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Svi ste vi pastiri i svako ce biti odgovoran za svoje stado. Vladar (voda) je pastir (svome narodu) i bice odgovoran za svoje stado. Covjek je pastir u svojoj porodici, žena je pastir kuce, muža i njegove djece. Svi ste vi pastiri i svako ce biti odgovoran za svoje stado«. (Buhari, Muslim)
188. Prenosi se od Osman b. Affana r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najbolji od vas je onaj koji je naucio Kur'an i druge Kur'anu poducava«. (Buhari)
189. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuca (džamija) da uce Allahovu Knjigu (Kur'an) i da je medusobno proucavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene medu onima koji su kod njega«. (Muslim)
190. Prenosi se od Malika b. Huvejrisa r.a. da je kazao: »Rekao nam je Vjerovjesnik: Vratite se vašim porodicama pa ih poducavajte’ « (Buhari)
191. Prenosi se od Enesa r.a. da je Vjerovjesnik rekao: »Olakšajte, a ne otežajte; obradujte ljude dobrim vijestima, a ne plašite ih«. (Buhari)

36. JACIJA NAMAZ

192. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao: »Najteži namazi munaficima su sabah i jacija namaz, ali kad bi znali koje su blagodati u njima, sigurno bi došii da ih obave, pa
makar puzeci«. (Buhari, Muslim)

37. VITR-NAMAZ

193. Prenosi se od Alije r.a da je Allahov Poslanik rekao: »Allah je jedan (vitr) i voli jednocu, pa klanjajte vitr, o sljedbenici Knjige«! (Tirmizi, Ebu Davud)
194. Prenosi se od Džabira r.a. da je Allahov Potslanik rekao: »Ko se boji da nece ustati na kraju noci, neka klanja vitr na njenom pocetku, ko želi ustati na kraju noci, neka vitr klanja krajem noci, jer zaista je namaz krajem noci osvjedocen, a to je bolje«. (Muslim)

38. SPOLNI ODNOS

195. Prenosi se od Ibn Abbasa r.a da je Vjerovjesnik rekao: »Kada neko od vas prilazi svojoj ženi, pa kaže: ‘U ime Allaha, Gospodaru naš, udalji šejtana od nas i udalji ga od onog što si nam podario’ ako im je sudeno dijete, šejtan mu nece moci nauditi«. (Buhari)
196. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: »Kada bi Allahov Poslanik želio spavati, a bio bi džunup, oprao bi stidne dijelove tijela (okupao se) i abdestio za namaz«. (Buhari)

39. KAD PADNE MRAK

197. Prenosi se od Džabira b. Abdu llaha r. a. da je Allahov Poslanik rekao: »Kada se spušta noc ili smraciva, sklonite djecu unutra, jer šejtan je tada napolju. A kad cas nastanka noci prode, onda ih pustite da izidu, zatvorite vrata i sjetite se Allaha, kako šejtan ne bi otvorio zatvorena vrata; i zatvorite vaše mješine s vodom, spominjuci Allahovo ime, i zatvorite vaše posude, spominjuci Allahovo ime, ako ih cak i prekrijete, i ugasite svjetlo«. (Muslim)
198. Prenosi se od Beraa b. Aziba r.a. da je rekao: »Kada bi Allahov Poslanik legao u postelju, legao bi na desnu stranu i proucio:Allahumme eslemtu nefsi ilejke, ve vedždžehtu vedžhi ilejke, ve fevvedtu emri ilejke, ve eldžetu zahri ilejke, ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke, amentu bi kitabike-llezi enzelte ve nebijjike-llezi erselte. (‘Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi okrecem lice svoje, Tebi prepuštam svoju sudbinu, od Tebe tražim pomoc i zaštitu iz žudnje i strahopoštovanja prema Tebi, nema utocišta ni spasa od Tebe mimo Tebe; vjerujem u Knjigu koju Si objavio i Vjerovjesnika kojeg Si poslao…«)
40. SJECANJE NA ALLAHA DŽ.Š.

199. Prenosi se od Abdullaha b. Hubejba r.a. da mu je Allahov Poslanik rekao: »UCite ‘Kul hu vallahu ehad’ i dvije poslednje sure (Felek i Nas) kad liježete i kad ustajete po tri puta. To ce vam biti dovoljno od svega«. (Ebu Davud, Tirmizi)
200. Prenosi se od Džabira, r.a. da je rekao: » Cuo sam Allahova Poslanika kad kaže: ‘Najbolji zikir je: ‘La ilahe illellah’ « (Tirmizi)

(Autor: Ahmed von Denffer)

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close