Kako je živio Allahov poslanik a.s

Malik b. Dinar, r.a., pripovijeda: „Allahov Poslanik, a.s., se nikada nije najeo hljeba i mesa, izuzev kada bi nekoga ugostio.”

Nu'man b. Bešir, r.a., je govorio prijateljima: „Zar ne jedete i ne pijete šta zaželite? Znam da Allahov Poslanik, a.s., nije imao ni najlošijih hurmi da napuni stomak.”

Aiša, r.a., pripovijeda: „Mi, porodica Allahovog Poslanika, a.s., provodili smo mjesec dana a da ne zapalimo vatru. Živjeli snno od hurmi i vode.”

Ebu Talha, r.a., priča: „Požalili smo se Allahovom Poslaniku, a.s., na glad i pokazali smo mu kamen kojim smo pritisnuli stomak. On nam pokaza svoj stomak i ugledasmo dva kamena.”

Nevel b. ljas, r.a., pripovijeda: „Često nam je bio sagovornik Abdurrahman b. ‘Avf, a kako je bio divan sagovornik! Jedanput nas je pozvao svojoj kući, i kada smo ušli on uze abdest. Zatim donese tepsiju sa hljebom i mesom. On je spusti pred nas i poče plakati. – Šta te je rasplakalo? – zapitasmo ga. – Allahov Poslanik, a.s., je preselio na ahiret, a da se on i njegova porodica nikada nisu zasitili ni ječmenog hljeba! Čini mi se da nam nema dobra u ovakvom životu poslije njih!”

Preuzeto iz knjige: Vrline Allahovog Poslanika || Imam Tirmizi