Ko su bankroti na Ahiretu?

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Znate li ko je muflis (bankrot)?” Ashabi odgovoriše: ”Muflis je onaj koji nema novca ni imetka”, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Zaista je pravi bankrot (beskućnik) iz moga ummeta onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom, zekatom, a na dunjaluku je ovoga opsovao, onoga potvorio, ovoga zakinuo, onoga udario ili ubio. Pa će se svakom od njih dati od njegovih dobrih djela, a ako nestane njegovih dobrih djela, prije nego namiri ono što je dužan ljudima, onda će se uzeti od njihovih grijeha, pa će se njemu natovariti i bit će bačen u džehennemsku vatru.” (Muslim)

Ovim hadisom Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas upozorava da je pravi bankrot i beskućnik onaj čovjek koji na Sudnjem danu sretne Allaha, dž.š., a kod sebe neće imati ništa osim prolaznih dunjalučkih užitaka i ukrasa. Potrošio je dunjalučki život u zgrtanju i prikupljanju bogatstva i borbi za ugled i status u društvu, te ostvarivanju posebnih koristi na prolaznom dunjaluku. A da bi sve to ostvario, mnogim ljudima je nanio bol i učinio ogromnu štetu, pa će to sve biti o njegovom vratu na Sudnjem danu.

Takav će sresti Allaha na Sudnjem danu, a prethodno, na dunjaluku, nije obraćao pažnju hoće li nekome učiniti nepravdu i hoće li nekoga uvrijediti na svom putu zgrtanja ovosvjetskog prolaznog bogatstva, potpuno zapostavljajući rad za vječni Ahiret.

Možda takav i sretne Allaha sa nekim djelima i ibadetima od kojih očekuje ahiretsku korist, ali je on pokvario ta dobra djela i ibadete zlom svojih ruku koje je drugim ljudima učinio, ili svojim pokvarenim i lošim nijetom, ili pokvarenom nutrinom. Možda će doći na Sudnji dan sa namazom, postom, zekatom, sadakom, i sl., ali će također doći i sa brdima grijeha nastalih od nepravde i zla koje je nanio drugim ljudima uskraćujući im i oduzimajući njihova prava.

Na Sudnjem danu čovjeku neće ništa koristiti osim dobrih djela koja je učinio u toku svoga života. Dobra djela će tada postati njegova budućnost i kompletan njegov identitet. Pa, ako bude činio nasilje i nepravdu drugim ljudima, onda će se uzeti od njegovih dobrih djela i dat će se onima kojima je nepravdu učinio, a ako ne bude imao dobrih djela, onda će se uzeti od njihovih loših djela i njemu će se natovariti i on će biti opterećen grijesima, tako da će postati potpuno svjestan svoga crnog i stradalničkog kraja.

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko umre a bude imao dužan dinar ili dirhem, to će se nadoknaditi iz njegovih dobrih djela, onda kada ne bude dinara ni dirhema.” (Ibn Madže)

Ako među ljudima bude neriješenih računa, onda će se razračunati na Sudnjem danu. Prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla: ”Došao je čovjek Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i sjeo je ispred njega, rekavši: ‘Allahov Poslaniče, ja imam dva roba koji me lažu, izdaju i neposlušni su mi, pa ih zbog toga izgrdim i udarim. Kakvo je moje stanje u odnosu na njih?’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao mu je: ‘Kada dođe Sudnji dan, obračunavat će se njihova laž i izdaja i tvoja kazna, pa ukoliko tvoje kažnjavanje bude sukladno njihovim grijesima, onda nećeš imati loših posljedica, a ako tvoje kažnjavanje bude manje od njihovih grijeha prema tebi, to će ti se nadoknaditi, a ako tvoje kažnjavanje bude veće od njihovog grijeha, onda će se njima nadoknaditi iz tvojih dobrih djela.’ Nakon toga, čovjek se odmaknuo ustranu i počeo plakati, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prišao i rekao: ‘Zar ne znaš za Allahove riječi: ”Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati.” (El-Enbija’, 47.)” (Tirmizi)

Čak i vjernici pokajnici koji će Allahovom milošću ući u Džennet, ukoliko su na dunjaluku učinili nekome nepravdu, ili su zaboravili na to, ili nisu bili u stanju da vrate oduzeto pravo na dunjaluku, bit će zaustavljeni dok se u potpunosti ne očiste prije ulaska u Džennet. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada se vjernici spase džehennemske vatre bit će zaustavljeni na mostu između Dženneta i Džehennema, pa će poravnati međusobne računa i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjaluku sve dok se potpuno ne očiste, a onda će im biti dozvoljeno da uđu u Džennet. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedova, s.a.v.s., duša, ljudi će bolje poznavati svoje kuće u Džennetu, nego što su poznavali one na dunjaluku.” (Buharija)

Stoga se pripazimo da ne budemo od onih koji će doživjeti bankrot na Danu najvećega straha, požurimo sa dobrim djelima, vratimo prava onima kojima smo ih oduzeli, halalimo jedni drugima na dunjaluku prije Ahireta i pripremimo se za dan susreta sa našim Gospodarom, Allahom, dž.š.!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Izvor:saff.ba