Koje su osobine prave vjernice

 

Pitanje:
  

Ja sam mladić koji je počeo razmišljati o braku, ali imam nekoliko pitanja koja bi htio pitati prije nego počem tražiti suprugu.
Što se tiče supruge, koja je to žena koja je prava vjernica, koju nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da tražimo? Znam da što je više učenija, posvećena ibadetu, pobožna i uključena u da'vu to je bolje, ali šta sa onom koja nije sve to, kao na primjer da radi samo ono što je obavezno – da li je ona prava vjernica na koju je mislio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Šta je sa onom koja nosi hidžab ali ne pokriva lice, ili ima nikab koji ne pokriva oči – da li se ona smatra dobrom vjernicom?
Drugim riječima: ako porodica muškarca izabere  djevojku koja radi samo ono što je obavezno u islamu i nosi hižab ali ne pokriva lice , da li on ima pravo da je odbije, sa razlogom da nije prava vjernica (koja se istinski pridržava vjere)?
 

Odgovor:
 
Hvala pripada Allahu.
 
Preporučeno je da se žene djevojke koje se pridržavaju vjere, ali koje su to privržene vjeri?
 
Prvo:
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preporučio da se žene djevojke koje se pridržavaju vjere, kada je rekao: "Žena se udaje zbog četiri stvari: njenog bogatstva, porijekla, ljepote i vjere. Pa ti uzmi onu koja je vjernica – ruke ti se oprašile (tj. imaj bereketa)." Buharija, 5090; Muslim, 1466.
 
Abdu-l-Azim Abadi, rahimehullahu te'ala, je rekao:
 
"Ono što se misli jeste da mladić koji je vjernik i ima dobar ahlak bi trebao dati prednosti vjeri u svim stvarima, pogotovo što se tiče drugotrajnih pitanja. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se traži žena vjernica, i to je najveći cilj.
 
'Ruke ti se oprašile' je požurivanje da se puno trudi, da zasuče rukave i traži ono što u je naređeno."
 
'Avnu-l-Me'abud, 6/31.
 
Drugo:
Što se tiče svojstava dobre vjernice, možemo dati mnogo osobina koje spadaju u opis one koja je se istinski pridržava vjere:
 
1. Ispravno vjerovanje
 
Ovo je najvažnija osobina. Žena koja je od ehlu sunneta ve-l-džemata je ona koja će postići najveće i najbolje karakteristike dobre vjernice, a ona koja je sljedbenik novotarija i zablude neće biti od onih dobrih vjernica koje je preporučeno da muslimani žene, zbog lošeg uticaja kojeg će imati na muža ili djecu, ili na oboje.
 
2. Pokornost mužu, i ne suprostavljanje njemu ako joj naredi nešto što je dozvoljeno
 
Prenosi se da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao: "Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Koja je to žena najbolja?' On je odgovorio: 'Ona koja kada je muž pogleda ona ga razveseli, koja mu se pokorava u onome što joj naredi, i ne radi sa sobom ili svojim imetkom ono sa čime on nije zadovoljan." E-Nesai, 3131; i šejh Albani ga je ocijenio kao sahih u Sahih En-Nesai.
 
Tako da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo tri osobine koje se trebaju naći kod dobre, pobožne supruge. To su:
  • Kada je pogleda, zadovoljan je sa njenim praktikovanjem vjere, stavom, ponašanjem i izgledom
  • Kada je on odsutan ona štiti njegovu čast i imetak.
  • Ako joj kaže nešto da uradi, ona mu se pokorava, sve dok joj nije rekao da uradi nešto što je grijeh.
3. Ona koja pomaže mužu u vjeri i u praktikovanju vjere, govoreći mu da radi ibadete i da ga sprečava da radi zabranjene stvari
 
Prenosi se da je Sevban rekao: "Kada je objavljeno za zlato i srebro ono što je objavljeno, rekli su: 'Pa kakvu vrstu imetka onda da skupljamo?' Omer je rekao: 'Saznati ću to za vas.' Tako da je se popeo na kamilu i sustigao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ja sam bio iza njih. Rekao je: 'O Allahov Poslaniče, kakvu vrstu imetka trebamo postizati?' Rekao je: 'Postižite zahvalno srce, jezik koji spominje Allaha i suprugu vjernicu koja vam pomaže u pogledu ahireta.'"
 
Zabilježio Tirmizi (3094) i ocijenio kao hasen. U drugoj predaji je došlo: "..Koja će mu pomoći u vjeri." Ibn Madže (1856). Šejh Albani ga je ocijenio kao sahih u Sahih Et-Tirmizi.
 
El-Mubarekfuri, rahimehullahu  te'ala, je rekao:
 
"'Suprugu vjernicu koja će mu pomoći u vjeri' znači: u njegovom praktikovanju vjere, tako što će ga podsjećati da klanja, posti i radi druge vrste ibadeta, i čuvat će ga da počini blud ili neko drugo zabranjeno djelo."
 
Tuhvetu-l-Ahvezi, 8/390.
 
4. Ona je pobožna žena, i od osobina pobožne žene jeste da je ona pokorna svome Gospodaru i ispunjava prava muža u pogledu njegovog imetka i prava koja on ima kod nje, čak i kada je njen muž odsutan
 
Allah kaže, prijevod značenja:
 
"Zbog toga su čestite žene poslušne (Allahu i svome mužu) i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi (svojoj čednosti i muževom imetku), jer i Allah njih štiti." [En-Nisā’  4:34]
 
Šejh Abdu-r-Rahman es-Sa'adi, radimehullahu te'ala, je rekao:
 
"' Zbog toga su čestite žene poslušne ' znači: pokorne Allahu, neka je On uzvišen.
'za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu' znači: poslušne su svojim muževima i čak i kada je on odsutan one čuvaju sebe i mužev imetak, tražeći u tome Allahovu pomoć, jer niko to ne može uraditi sam od sebe, jer je duša sklona zlu, ali onaj koji se osloni na Allaha, On će mu biti dovoljan i pomoći će mu u vjerskim i dunjalučkim poslovima."
 
Tefsir es-Sa'adi, 117.
 
Prenosi se da je Sa'ad ibn Vekkas rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 'Četiri stvari su neophodne za sreću: pobožna žena, prostran dom, dobar komšija i pouzdano prevozno sredstvo. A četiri stvari koje čine nekoga očajnim: loš komšija, loša žena, mala kuća i loše prevozno sredstvo.'"
 
Zabilježio Ibn Hibban u Sahihu (1232); ocijenio sahihom šejh Albani u Es-Silsiletu-l-Sahiha (282) i Sahih et-Tergib (1914).
 
Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala, je rekao: 
 
"Pobožna žena će biti sa svojim mužem mnoge godine, i to je ona na koju se ciljalo u hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: 'Ovaj svijet su prolazna uživanja, a najbolje njegovo uživanje jeste pobožna supruga, koja kada je pogledaš razveseli te i ako joj kažeš da uradi nešto posluša te, a ako si daleko od nje onda te čuva u pogledu svoje časti i tvog imetka.'
 
Ovo je ono što je Poslanik, sallallah alejhi ve sellem, oporučio kada su ga muhadžiri upitali koji imetak da  postižu: 'Postižite zahvalno srce, jezik koji spominje Allaha i suprugu vjernicu koja vam pomaže u pogledu ahireta.' Bilježi Tirmizi u hadisu Salima Ibn Ebi-l-Dž'ada, od Sevbana.
 
Ona može pružiti ljubav i samilost o kojoj Allah govori u Svojoj knjizi, a rastanak  od nje ponekad može biti teži od smrti, i teži od gubitka imetka ili napuštanja domovine, posebno ako je jedno naklonjeno drugome ili imaju djecu zajedno koja će biti povrijeđena razvodom."
 
Medžmu'u-l-Fetava, 35/299.
 
5. Lijepo ponašanje i znanje
 
Prenosi se od Ebu Musaa El-Eš'arija, radijallahu anh, da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 'Tri su skupine koje će dobiti duplu nagradu: čovjek od pripadnika knjige koji je vjerovao u svog poslanika, onda je doživio Poslanika (Muhammeda op. pre.), slijedio ga i vjerovao u njega – imat će duplu nagradu, i rob koji ispunjava svoje obaveze prema Allahi i prema svom vlasniku – imat će duplu nagradu; i čovjek koji je imao robinju koju je hranio i hranio je lijepo, koju je podučio i podučio je lijepo, onda je oslobodi i oženi – imat će duplu nagradu.'" Buharija, 97: i Muslim, 154.
 
El-Mubarekfuri, rahimehullahu te'ala, je rekao: 
 
"'Koju je podučio' znači: podučio je lijepom ponašanju.
'I podučio je lijepo ' znači: podučavao je na blag način."
 
Tuhvetu-l-Ahvezi, 4/218.
 
6. Koja radi djela ibadeta i pokornosti, i kloni se zabranjenih stvari
 
Ovo je ono na što se misli u vjerodostojnom hadisu pod vjerom, koji smo naveli na početku.
 
Rekao je El-Hatib El-Šerbini Eš-Šafi'i, rahimehullahu te'ala:
 
"Ono što  se misli pod privrženost vjeri jeste djela ibadeta i pokornosti, i dobra djela, a udaljavanje od zabranjenih stvari."
 
Mugni el-Muhtadž, 3/127.
 
Ona koja objedini pokornost svome Gospodaru, čineći obavezna djela koja su joj naređena, i klonjeći se od zabranjenih djela koja su joj zabranjena, sa poslušnošću svome mužu, ima radosnu vijest od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će biti veoma počašćena kada uđe u Džennet.
Prema hadisu: "Ako žena klanja pet dnevnih farz namaza, posti mjesec ramazan, čuva svoju čednost i poslušna je mužu, biće joj rečeno: 'Uđi u Džennet kroz koja vrata god hoćeš.'" Ahmed, 1664; i ostali; šejh Albani ga je ocijenio kao hasen u Sahih Et-Tergibu zbog druge predaje, kao što je naveo šejh 'Arnaut u Tahridž el-Musned.
 
7. Ona je posvećena ibadetu i ona posti
 
Allah kaže, prijevod značenja:
 
"Ako vas on pusti, Gospodar njegov će mu dati umjesto vas boljih žena od vas; odanih Allahu, vjernica, poslušnih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka." [Et-Tahrīm 66:5]
 
El-Begavi, rahimehullahu te'ala, je rekao: 
 
"Će mu dati umjesto vas boljih žena od vas; odanih Allahu,' znači: koje se pokoravaju Allahu i koje su Mu poslušne.
 
' Vjernica ' znači: one koje vjeruju u Allahovu jednoću (tevhid).
 
'Poslušnih Allahu ' znači: pokornih, ili je rečeo: one koje dove ili one koje klanjaju."
 
Tefsir el-Begavi, 8/168.
 
Tako da je poznato da "privrženost vjeri" (vjera) je sveobuhvatna riječ koja uključuje razne vrste ibadeta, pokornosti, osobina i stavova. Ono što je bitno naspomenuti jeste da ove osobine i vrline koje smo spomenuli nisu iste kod svih žena, nego imaju različiti stepeni istih, i to je poznato. Što je žena više stidnija (čednija), učenija i posvećena ibadetu, to je više poželjnija za brak, da bude supruga.
 
Bilo kako bilo, žena koja je vjernica je ona koja će pomoći mužu da štiti svoju vjeru, koja će mu pomoći u pogledu njegovog ahireta, koja ga usreći kada je pogleda, ona koja čuva njegovu čast kada je on odsutan i koja će dobro odgajati njegovu djecu.
 
Pogledaj pitanjem pod brojem 83777 u vezi informacija o prošenju djevojke koja je vjernica ali nije lijepa; naći ćeš još korisnih informacija tamo koje će biti dopuna na ovaj odgovor.
 
A Allah zna najbolje.
 
Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/consult/96584

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close