Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje?

VEĆINA RELIGIJSKIH TEKSTOVA SE SUPROTSTAVLJA RAZUMU, LOGICI I NAUCI.ZAR NIJE POMALO ČUDNO GOVORITI O TOME DA LI SE KUR'AN SLAŽE ILI NE SLAŽE SA NAUKOM???“ „VELIKI BROJ NAUČNIKA NE PRIZNAJE POSTOJANJE BOGA! KAKO ONDA MOŽEMO PRIHVATITI BOŽIJU RIJEČ KAO NAUČNU???“ „SVI ZNAMO DA JE ČOVJEK NASTAO OD MAJMUNA. KNJIGA KOJA PROTIVREČI DARVINU SIGURNO NEĆE USPJETI!“ „ZAR SE KNJIGA KOJA JE STARA 1400 GODINA MOŽE PODUDARATI SA MODERNOM NAUKOM??? NEMOGUĆE!!!“  OVO SU SAMO NEKA OD PITANJA NA KOJA ĆE ODGOVOR DATI DR. ZAKIR NAIK. 

Dr. Zakir Naikr je završio medicinski fakultet, dr. Zakir Abdul-Kerim Naik je izabrao da islamska da'wa, pozivanje ljudi islamu i njegovo prezentiranje, bude njegov glavni cilj u životu.

Časni Kur'an i islamski način života su osnova njegovog zanimanja. Dr. Zakir Naik je predsednik Islamske Istraživačke Organizacije, i smatra se jednim od vodećih internacionalnih govornika na temu islama i drugih religija.Vjera i nauka  su dva vrlo bitna faktora u ljudskoj spremnosti i motivaciji bez obzira da li se radilo o kontradiktornosti ili podudaranju.

Tokom vijekova, pogrešna vjerovanja bila su u stalnom konfliktu sa naučnim razumijevanjem, zahtjevima i istinitim razmišljanjima.Većina vjerskih spisa je od strane naučnika okvalifikovana kao kontradiktornost nauci i naučnim činjenicama.Možda će se neko zapitati-da li je i Kur'an u konfliktu sa modernom naukom?

Ovo pitanje mora biti objektivno i temeljito analizirano.Pošto se Kur'an u potpunosti slaže sa modernim naučnim shvatanjima, Islamska Istraživačaka Organizacija je čitav ovaj program nazvala Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje? Nakon predavanja i pitanja na koje će se davati odgovori, prepuštamo vama da donesete zaključak da li se Kur'an sukobljava sa modernom naukom ili se sa njom podudara?

Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje?

 Časni Kur'an je posljednja i konačna objava od Allaha s.w.t. koja je bila objavljena posljednjem poslaniku Muhammedu s.a.v.s. Svaka knjiga za koju se smatra da je objava od Allaha s.w.t. i da bismo bilo koju knjigu okarakterisali kao Riječ Svemogućeg Boga, ta knjiga mora odolijevati izazovima svakog vremena.Mora sebe dokazati da je Božija Riječ za sva vremena. Nekada, bila su vremena nadnaravnih stvari i mu'džiza. Mu'džiza je svaka neobična pojava za koju ljudska bića nemaju nikakvo objašnjenje. To je svaka pojava koja ima za cilj da dokaže moć Svemogućeg Allaha s.w.t. Časni Kur'an je čudo nad čudima!

Današnji čovjek, da bi prihvatio bilo kakvo čudo, on će ga najprije analizirati i provjeriti. Hvala Allahu, Kur'an se dokazao kao Božija Riječ prije 14 vijekova, čak i danas se može analizirati a i u budućnosti će biti tako, i uvijek će se dokazivati da je on govor Uzvišenog Allaha!On je mu'džiza za sva vremena.

 Nakon objave Kur'ana, došlo je doba poezije. I muslimani i nevjernici su se složili da je Kur'an literarno najjača knjiga koja se ikad pojavila na arapskom jeziku.

Časni Kur'an izaziva ljude u suri Bekara , 23-24 ajet: „A ako vi sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome, donesite vi jednu suru sličnu tome; pozovite i božanstva vaša ako istinu govorite. Pa ako to ne učinite, a nećete učiniti onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike.“

Onaj ko prihvati izazov i pokuša napraviti suru sličnu Kur'anu, a u Kur'anu postoje sure od samo 3 ajeta, morao bi napraviti suru na arapskom jeziku, i ona bi morala imati isti stil izražavanja kao i Kur'an. Jezik Časnog Kur'ana je čudesan, neprevaziđen, nepresušan…Ima najjaču retoriku, a istovremeno, veoma je lak za čitanje!Kada neko hoće da pohvali neku osobu, ili da nekom oda počast, on tada pomalo odstupa od realnosti. Najbolji primjer za to možemo naći u nekim indijskim filmovima, kada glavni heroj pokušava da se dopadne glavnoj heroini pa kaže:„Donijet cu ti mjesec, donijet ću ti zvijezde…“Što god se više trudite da se dopadnete nekoj osobi, utoliko se udaljavate od realnosti. Hvala Allahu, iako je Kur'an rječit, on se ne udaljava od realnosti.Bilo je nekih ljudi koji su pokušavali da naprave suru sličnu Kur'anu, ali su doživjeli bijedan poraz. Niko do sada nije bio u stanju to uraditi i niko insaAllah neće ikada moći to uraditi!Ako neka knjiga koja se danas mnogo čita vrlo jasno napominje da je svijet ravan,u obliku ploče hoće li to savremeni čovjek povjerovati?Naravno da hoće.Ovo nije doba poezije,ovo je doba nauke i tehnologije.Hajde da analiziramo da li se Kur'an suprostavlja modernoj nauci ili je u skladu sa njom?

Da li je Kur'ankontradiktoran sa naukom,ili je sa njom kompatibilan? 

 ASTRONOMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA,GEOLOGIJA,BOTANIKA

 Albert Ajnštajn, poznati fizičar,dobitnik Nobelove nagrade,rekao je:„Nauka bez vjere je osakaćena,a vjera bez nauke je slijepa .“

Želim vam  napomenuti da Kur'an nije naučna enciklopedija, Kur'an je knjiga  ZNAKOVA ajeta! Postoji preko šest hiljada znakova,odnosno ajeta,od kojih njih preko hiljadu govori o nauci. Ima ljudi kojima je dovoljan jedan ajet. Nekim ljudima treba deset ajeta da bi prihvatili istinu. Nekima možda treba stotinu,a ima nekih ljudi … U nastavku današnjeg predavanja,držat ću se samo onih naučnih činjenica koje su naučno potvrdjene,a neću govoriti o teorijama  koje su zasnovane na predpostavkama i hipotezama. Jer kao što znate,često se dešava da su teorije zasnovane na predpostavkama prepravljaju i mijenjaju  ako upitate nekog astronoma- kako je formiran kosmos,kako je nastao,on će vam govoritio Teoriji Velikog praska,da je kosmos u početku bio jedna cjelina pa se u djeliću sekunde raskomadao,a to je dovelo do formiranja galaksija,u okviru kojih su nastali sistemi kao što je naš Sunčev sistem, i Zemlja na kojoj mi živimo.

Ovaj govor sam započeo citiranjem riječi iz Časnog Kur'ana,iz sure El-Enbija,ajet30..

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali…“

Ovako Kur'an sa malo riječi govori o teoriji Velikog praska. Zamislite Kur'an je spomenuo još prije 1400godina!

U časnom Kur'anu,u suri Fussilet, poglavlje 41.u 11. ajetu se kaže:

„ Zatim se prema nebu usmjerio dok je nebo još maglina bilo,pa je njemu i Zemlji rekao:-Pojavite se milom ili silom!-Pojavljujemo se drage volje!-odgovorili su.“ Arapska riječ koja je ovdje upotrebljena ja DUHAN,ŠTO ZNAČI –dim.,da je kosmos prije nego što je dobio ovaj oblik,bio posebna vrsta gasa. Arapska riječ duhan, što znači dim, je naučno ispravnija nego riječ prašina. Stiven Hokins, veoma poznati naučnik ,rekao je:najveće je otkriće stoljeća,i baca svjetlo na početak stvaranja kosmosa i na teoriju Velikog praska…..

Isprije ljudi su vjerovali da je svijet ravan,pa su se plašili putovati predaleko,da nebi pali sa Zemlje.

U suri Lukman,poglavlje31.,29.ajet,Uzvišeni kaže:

Zar ne vidiš da Allah uvodi noć u dan idanu noć...“UVODJENJE je spor i postepen proces,noć se polahko i postepeno mijenja u dan, a dan se polahko i postepeno mijenja u noć…

Ovaj fenomen je moguć samo ako je Zemlja okrugla,a ne bi bio moguć da je Zemlja ravna…Da je ravna, ove promjene  bi bile nagle.

U suri Zumer,u 5. ajetu,Uzvišeni kaže:

Nebesa i Zemlju je mudro i s istinom stvorio. On noću zavija dan idanom zavija noć…“ Arapska riječ koja je ovdje upotrebljena je KEWWERE. Kako će te obaviti turban oko glave? Ovo obavijanje ili zavijanje dana u noć i noći u dan jedino je moguće ako je Zemlja okrugla.

Dalje u Kur'anu u suri Naziat poglavlje 79.u30.ajetu, Uzvišeni kaže:

Poslije toga je Zemlju rasprostro...“Arapska riječ DEHAHA izvorno dolazi od riječi koja znači- jaje,i to ne bilo koje, već se njeno značenje specijalno odnosi  na NOJEVO JAJE! Danas nam je poznato da Zemlja nije potpuno okrugla kao lopta,već ima elipsoidan oblik-blago spljoštena na polovima i izdužena na ekvatoru. Ako pogledate nojevo jaje ono ima baš takav oblik odozgo blago spljošteno,a izduženo sa strana. Dakle, Kur'an nam daje precizan opis elipsoidne Zemlje još prije 1400 godina! Doskora smo vjerovali da Mjesec ima svoju svjetlost. Tek nedavno je otkriveno da Mjesečeva svjetlost ustvari refleksija svjetlosti sa sunca.

U suri Furkan, u 61.ajetu Uzvišeni kaže:

Neka je Uzvišen Onaj Koji je na nebu velike zvijezde stvorio, i na njemu da Svjetiljku i Mjesec koji sija…“

Također, u suri Junus, u 5. ajetu, Uzvišeni kaže:

On je Sunce izvorom svjetlosti učinio a Mjesec sjajnim:

“Sličan tekst nalazimo u suri Nuh, 15-16 ajet. Arapska riječ za Sunce je ŠEMS. Osim toga, ono se u Kur'anu opisuje riječima SIRADŽ – lampa, WEHADŽ – uplamtio, sjajan ili DIJA' – svjetlost, sjaj… mjesec se na arapskom kaže KAMER. Osim toga u Kur'anu se opisuje i riječima MUNIR – osvijetljen ili NUR – refleksija svjetla… nigdje u Kur'anu Mjesec nije opisan riječima siradž, wehadž ili dija' već uvijek kao munir ili nur tj. koji reflektuje svjetlo. 

U suri Tarik, u 3. ajetu, Uzvišeni kaže:

Zvijezda blistava…“Arapska riječ nedžm – znači zvijezda, a njena svjetlost je opisana riječju SAKIB, što znači – koja se pojavljuje pa nestaje. Nekada su Evropljani vjerovali da se Zemlja nalazi u centru kosmosa, a da se sve planete, pa i Sunce okreću oko Zemlje. To je bila takozvana – teorija GEOCENTRIZMA. Ta je teorija nastala dva vijeka prije nove ere, i smatrala se tačnom 16 vijekova, sve dok Kopernikus nije rekao da se Zemlja i ostale planete okreću oko Sunca. Kasnije, 1608. godine Johanes Kaplar je napisao u svojoj knjizi NOVA ASTRONOMIJA, da ne samo da se Zemlja i ostale planete okreću oko Sunca, već se okreću i oko svoje ose. Kad sam ja išao u školu, učio sam o tome da se planete okreću oko svoje ose, ali sam također učio i da je Sunce nepomično, da se ne okreće oko svoje ose.

Ali, u suri Enbija, u 33. ajetu Uzvišeni kaže:

I On je Taj Koji je stvorio noć i dan, i Sunce i Mjesec, i svi oni u svemiru plove…“

Arapska riječ JESBEHUN izvedena je od riječi SEBEHA, koja označava tijelo u pokretu. Ako kažem da je neki čovjek SEBEHA na zemlji, ne mislim da se taj čovjek kotrlja, već to znači da on hoda ili trči. Ako kažem da neki čovjke SEBEHA u vodi, to ne znači da je on zaronio, već da on pliva. Isto tako, ako Uzvišeni kaže JESBEHUN za neko nebesko tijelo, to ne znači da to tijelo leti, već znači da se okreće oko svoje ose. Danas, kao što je poznato, možete imati sliku Sunca na radnom stolu. Možemo vidjeti da na Suncu postoje crne mrlje. Potrebno je 25 dana da te crne mrlje kompletiraju rotaciju. To upućuje na zaključak da je Suncu potrebno oko 25 dana da se okrene oko svoje ose. Možete li zamisliti da Kur'an govori o rotaciji Sunca i njegovom kretanju još prije 1400 godina, a to je nauka tek danas otkrila!

U suri Ja-Sin, u 40. ajetu Uzvišeni kaže:

„Nit' Sunce može Mjesec dostići, nit' noć dan preteći, svi oni u svemiru plove.“

Šta se misli pod Kur'anskim riječima:„Sunce ne može dostići Mjesec…“?

Nekda se vjerovalo da su orbite Sunca i Mjeseca jednake. Ali Kur'an kaže – NE! Orbite Sunca i Mjeseca su različite. Nema ni govora o prestizanju jedno drugog! A i Sunce i Mjesec, ne samo da se rotiraju, već i plove po kosmosu.

U suri Ja-Sin, poglavlje 36, ajet 38, Uzvišeni kaže:

„I Sunce se kreće do svoje određene granice…“

Danas, naučnici su došli do otkrića da se Sunce, zajedno sa planetama, kreće u kosmosu po specifičnoj putanji, a taj fenomen je nazvan – Solarni efekat. Kreće se brzinom od oko 20 km u sekundi.

Slične poruke su nam upućene u suri Ra'd, poglavlje 13, ajet 2. u suri Fatir, poglavlje 35, ajet 13. u suri Lukman, poglavlje 31, ajet 29. kao i u suri Zumer, poglavlje 39, ajet 5. gdje

Uzvišeni kaže:

„…On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog…“

U suri Zarijat, poglavlje 51, ajet 47. Uzvišeni kaže:
Mi smo nebo snagom sazdali, i Mi uistinu PROŠIRUJEMO…“

Arapska riječ MUSI'UN, znači širenje prostora… Jedan poznati naučnik je došao do jednog otkrića, i kaže da se kosmos širi, da se galaksije udaljavaju jedna od druge. To je ono što Kur'an spominje još prije 1400 godina!Neki ljudi će reći:“Ništa posebno to što Kur'an govori o astronomiji, jer su Arapi ionako bili veoma upućeni u astronomiju…!“Želim samo napomenuti da su prošli čitavi vijekovi nakon objave Kur'ana pa su tek onda Arapi postali dobri poznavaoci astronomije,jer su iz Kur'ana crpili znanje o astronomiji… 

www.nur-islam.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close