Ljubav je osnov stvaranja

Stvorio je Allah, dž.š., čovjeka iz milosti Svoje. Riječi Veličanstvenog su: "Milostivi poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru. (Ar-Rahman, 1 – 4).

 

i:

"A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio…. (Hud, 118 – 119)

Imam Fahruddin ar – Razi u svom tefsiru gore navedene riječi Uzvišenog "A zato ih je stvorio", komentira ovako: "O tome se može govoriti na tri načina. Prvo ćemo navesti kako je to Ibn Abbas, neka je Allah sa njim zadovoljan, rekao:

Stvoreni su iz milosti – što je izbor izolirane skupine. Kako su rekli: Ne može se reći "Zbog razilaženja ih je stvorio", što pokazuje sljedeće:

  1. Shodno pravilima arapske sintakse, dio iz teksta "..ih je stvorio..", prije svega se odnosi na ono što, unazad gledano, dolazi kao prvo – "… kojima se Gospodar tvoj smiluje.." (naravno, u analizi teksta u arapskom originalu)Drugo na što može da se odnosi ".. oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti.." je dalje u tom slijedu.
  2. Da ih je Uzvišeni stvorio zbog razilaženja, a želio od njih tu vjeru, ne bi ih zbog toga kažnjavao, jer su Mu poslušni u tom razilaženju.

III. Ako ovaj ajet tumačimo na ovaj način, onda je to u skladu s Njegovim riječima: " Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju."(Ad-Darijat, 56). A, da i to kažemo, ako bi se reklo: da je namjera da se kaže "zbog milosti ih je stvorio", bila bi korištena zamjenica u ženskom rodu (we litilke halakahum), a kazano je u muškom rodu (we liralikehalaqahum) – onda ponovo napominjemo da ženski rod riječi "milost" nije stvarni ženski rod, nego je subjekat zasluge i oprosta što vidimo u riječima Uzvišenog :"Ovo je blagodat Gospodara mog!", reče on." (Al-Kahf, 98) i kako je kazao "..milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.", Al-A'raf, 56)

Rečeno na drugi način: Namjera je bila da ih je i zbog razilaženja stvorio. Ili, rečeno na treći način: Prednost se daje tome da je stvorio one od milosti zbog milosti, a one od razilaženja zbog razilaženja [1].

Mi kažemo da je Ibn Abbas, da Allah s njim bude zadovoljan, ovdje u suglasju s jasnim značenjem (zahir) ajeta, jer ne možemo ignorirati mišljenje Ibn Abbasa, pa i ako se Ar-Razi ne bi s tim složio, a i Ar-Razi je napomenuo da je to leksički gledano pravilno, jer je riječ "milost" i ženskog i muškog roda.

Tome ćemo još dodati da je Allah, dž.š., Sebi propisao milost:

 

"…On je Sebi propisao da bude milostiv…" ( Al-An'am, 12)

"..Gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv.. (Al-An'am, 54)

 

Božiji poslanik, a.s., je kazao: "Čim je Allah počeo sa stvaranjem napisao je iznad prijestolja svog " Zaista, milost Moja prethodi mojoj srdžbi "[2] .

 

Pa, kako onda da kažemo da je Allah stvorio " one od razlaženja zbog razilaženja", tj. daleko od milosti?

Allah, dž.š., je stvorio ljude iz milosti kako je napisao o Sebi, ali se neki razilaze oko toga i zbog svog razilaženja su sami sebi zatvorili poglavlje o milosti, uprkos toga što je Uzvišeni rekao "a milost Moja obuhvaća sve" (Al-A'raf,156)[3]

 

Uz to, kako da kažemo da je Allah, dž. š., stvorio one od razilaženja zbog razilaženja, kad nam je Allah, dž.š., naveo uzrok stvaranja u riječima Njegovim:

 

" Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju."(Ad-Darijat, 56).

 

Obožavanje Allaha je milost koja vodi ka milosti. Nije Allah, dž.š., naveo da je neke ljude i džinne stvorio da bi ga obožavali, a druge mimo toga (tj. zbog razilaženja).

 

U Kur'an Kerimu ima više od 25 ajeta koji ukazuju na to da nas je Allah, dž. š., stvorio zbog milosti i zbog onoga što dovodi do milosti.

Allah dž. š. nas je stvorio da bismo se grijeha klonili. Riječi su Njegove:

 

"O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali. (Al-Baqara, 21)

 

Allah dž.š. "nas je stvorio jer nas može poučiti nazivima svih stvari", Allah dž.š. je rekao:

A kada Gospodar tvoj reče melekima: "Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!" – oni rekoše: "Zar će Ti namjesnik biti onaj ko će na njoj nered činiti i krv proljevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo." On reče:" Ja znam ono što vi ne znate."

I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče:" Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!" ( Al-Baqara, 30 – 31)

 

I kako bi "najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro".

Riječi Uzvišenog su:

 

Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro. (An-Nagm, 31)

 

I da bi "iskušao koji će od nas bolje postupati".

Riječi su Allaha, dž.š.

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati: – On je Silni Onaj Koji prašta. (Al-Mulk, 2)

 

I da bi "pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili". Riječi su Allaha dž.š.:

 

"Njemu ćete se svi vratiti, – Allah je istinsko obećanje-, On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili. (Junus, 4)

 

I da bismo se "uvjerili da ćemo pred Gospodara svoga stati".

Riječi su Allaha dž.š.:

 

Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog: On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati. (Ar-Ra'd, 2)

 

I da bi nešto iz obilja Njegovog stekli i zahvalni bili, i razmišljali o dokazima Njegovim, razumjevali ih i ispravno usmjeravali. Riječi su Allaha dž.š.:

 

On je mudros nebesa i Zemlju stvorio: neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik! I stoku On za vas stvara: njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite; a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je , uistinu, blag i milostiv – i konje i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate. Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima stoku napasate; On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju; On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju – i svim onim što vam na Zemlji raznobojnog stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju. On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegovog stekli i da biste zahvalni bili. On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. (An-Nahl, 3-16)

 

I da razmišljamo i budemo zahvalni.

Riječi su Allaha, dž.š.:

 

On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da bude blagodaran. (Al-Furqan, 62)

 

I, također, da bismo mu se obraćali.

Riječi su Allaha, dž.š.:

 

Reci:"Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve, a pošto ste vi poricali, neminovno vas čeka patnja". (Al-Furqan, 77)

 

Da bi Milostivi vjernicima i vjernicama oprostio.

Riječi su Allaha dž.š.:

 

Da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobošce i mnogoboške kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je. (Al-Ahzab, 73)

 

I da, isto tako, do sudnjeg časa poživimo kako bismo mogli da shvatimo. Riječi su Allaha dž.š.:

 

On vas stvara od zemlje, od kapi sjemena, zatim od zametne ćelije, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete – a neki od vas umiru prije – i da do sudnjeg časa poživite kako biste mogli da shvatite. (Gafir, 67)

 

 

I kako bi bili nagrađeni i bili zahvalni i razmišljali o znakovima Njegovim i bili od onih koji Ga pominju.

Riječi su Allaha dž.š.:

 

A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao. (Al-Ġal iya, 12 – 13)

 

i Kako bi se međusobno upoznavali.

Riječi su Allaha, dž.š.:

 

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i na plemena vas dijelimo da biste se upoznaliNajugledniji kod Allaha je onaj /koji se grijeha kloni, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Al-Hugurat, 13)

 

I isto tako, kako bi razmislili i opomenu primali i Njemu se obraćali. Riječi su Allaha dž.š.:

Da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća. (Qaf, 8)

 

I da pravilno mjerimo i na tereziji ne zakidamo.

Riječi su Allaha dž.š.:

 

Milostivi poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru, Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove, i trava i drveće se pokorava, a nebo je digao. I postavio je terezije da ne prelazite granice u mjerenju – i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte. (Ar-Rahman, 1-9)

 

I, također, da pravim putem idemo i budemo zahvalni. Riječi su Allaha, dž.š.:

Mi čovjeka od zametne ćelije stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi; Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. (Ad-Dahr, 2-3)

 

Uzvišeni je zemlju stvorio i dao nam je na uživanje.

Riječi su Njegove.:

 

A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je Zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio na uživanje vama i stoci vašoj. ( An-Naziat, 27 – 33)

 

Zajedniči imenitelj svih ovih ajeta je da nas je Allah, dž.š., stvorio i dao nam slobodu i iskušava nas u ovom životu kako bismo stekli milost Njegovu, a neke od nas će kazniti zbog neispunjenja razloga Njegovog stvaranja.

 

Uz sve navedeno u Kur'an Kerimu ima 25 drugih ajeta u kojima Allah, dž.š. opisuje detalje dijela Svoga stvaranja (a ne cijelog Njegovog stvaranja) kako bi služilo čovjeku u cilju kojem teži u svom životu, a to je težnja ka Allahovoj milosti putem ibadeta Njemu. Jedan od primjera toga su riječi Allaha, dž.š.:

 

 

Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio, njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata! (At-Talak, 12)[4]

 

Sve ovo ukazuje na to da su i svijet i čovjek stvoreni zbog milosti, a kako je ljubav od milosti (kako smo ranije vidjeli u poglavlju "Allah, dž.š., i ljubav"), stvorio je i svijet i čovjeka – i zbog ljubavi.

 

                                                       *

Pitanje: Ako je Allah dž.š. stvorio zbog milosti a zatim zbog ljubavi, koje je to onda stanje u kome se nalaze oni koje je stvorio, a koje ne voli? Vidjećemo, kasnije, ako Bogda da, Allah, dž.š., u Kur'an Kerimu ne pominje da ne voli nešto od Njegovog stvaranja, izuzev neke kategorije kakve su: nasilnici i oni koji poriči istinu i neka loša djela .

Odgovor na ovo pitanje, predstavlja, ustvari, odgovor na pitanje: Kakvo je to stanje u kome se nalaze kategorije kakve su: nasilnici, oni koji poriču istinu i neka loša djela u odnosu na ljubav Allaha, dž.š., i Njegovu milost?

 

Što se tiče nekih od njih, poput nasilnika i onih koji poriču istinu, kažemo da ih je Allah, dž.š., stvorio zbog milosti Svoje koja Mu je svojstvena po samoj prirodi, u najboljem obličju[5].

Riječi su Allaha dž.š.:

 

Ali nevjernici lakomisleno slijede strasti svoje, a ko će na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? – njima neće niko u pomoć moći priteći. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, – ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. ( Ar-Rum, 29-30)

 

Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog, bezbjednog, Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, a zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet, zar Allah nije sudija najpravedniji. (At-Tin, 1-8)

 

Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova! (Al-Mu'min, 64)

 

O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, Koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kakav htio lik ti dao. (Al-Infitar, 6-8)

 

Ali to ne znači da Allah, dž.š., Koji je stvorio čovjeka "u najljepšem obličju" voli čovjeka nakon što je postao najnakazniji. Ebu Hurejre prenosi da je poslanik Muhammed, a.s., rekao:

 

"Svako ko se rodi, rodi se kakvim ga je Allah stvorio, a roditelji načine od njega jevreja, kršćanina ili mazdejca – kao primjer zvjeri koja proizvodi zvijer – vidi li u sebi nakazu"[6].

Prenosi Ajad al-Mugaši'i da je Božiji poslanik kazao da je Allah, dž.š., rekao:"….Stvorio sam sve robove svoje pravovjernim pa im je došao šejtan pa ih je okrenuo od njihove vjere…"[7].

 

Ovo znači da je Allah, dž.š., stvorio čovjeka zbog milosti ali ga je učinio slobodnim, on bira dobro ili zlo.

Riječi su Allaha dž.š.:

 

"Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti" (Ad-Dahr, 3)

 

"I dobro i zlo mu objasnili"(Al-Balad 3)

 

I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili. (Fussilat, 17)

 

Pa ako čovjek izabere put dobra biće od dobrih i onih koje će Allah voljeti.

A ako izabere put zla ili zlobe i zatvori sebi vrata Allahovog darivanja, onda on neće dobiti milost i zadovoljstvo Allaha, dž.š., a Allah je Onaj Koji zaista zna.

 


 

[1] Ar-Razi "Al-Tefsir al-Kebir", tom 6, str. 412.

[2] Al-Buhari, broj 7453, "Kitab Tawhid".

 

[4] Također pogledaj: Al-Baqara, 185 – 187; Al-An'am, 165; Al-A'raf, 156; Junus, 5, 14, 67; Ibrahim, 32 – 34; Al-¸Hager, 16 -50; An-Nahl, 78 – 81; Taha, 15 i 53 – 54; Al – Hadž, 65; Al – Mu'minun, 78 – 80; Al-Furqan, 10; An-Naml, 60 – 64 i 86; Al-Qasas, 70 – 73; Ar-Rum, 46; Luqman, 1 – 11 i 31 – 32; As-Segda, 7 – 9; Fatir, 12 – 13; Yasin, 89; Gafir, 64; i 79 – 80; Al-Feth, 4 – 9; Al-Mulk, 15 i 23 – 24; Nuh, 14 – 20;

[5] Kasnije ćemo objasniti blagodati kojima je Allah, dž. š., obasuo čovjeka u poglavlju " Ljubav Allaha, dž.š., prema ljudima" i poglavlju "Šta je to ljubav".

[6] Buhari prenosi, broj 1385, "Kitabu-l-Genaiz", poglavlje o djeci mušrika i Muslim prenosi, broj 2658, Kitab-l-Qadr, poglavlje u kojem se govori o tome kako se svako djete rađa po prirodi svojoj.

[7] Muslim prenosi, broj 6865, Kitabu-l-Dženne", Poglavlje o osobitostima po kojima se na dunjaluku zna ko će u džennet a ko u džehennem.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close