Generalni sekretar i zastupnik Demokratske fronte u Parlamentarnoj skupštini BiH Dženan Đonlagić upozorio je da je ova odluka donesena daleko od očiju Vijeća ministara BiH i javnosti.

– Djelovanjem protiv Ustava Bosne i Hercegovine ministar finansija i trezora BiH (HDZ) Vjekoslav Bevanda, daleko od očiju Vijeća ministara BiH i javnosti, prenosi svojom odlukom nadležnosti sa države na entitete i Distrikt Brčko. Na svaki način se želi obesmisliti funkcionisanje državne institucije, a niže nivoe vlasti predstaviti da igraju ulogu države. Međunarodni ugovor po svom karakteru ne može se nikako “prenositi” na entitete! Ovoga puta, kao predmet nasrtaja na državu su međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – upozorio je Đonlagić.

Stoga je Mahmutović odlučio da zatraži inspekcijski nadzor Odluke o prijenosu ovlaštenja nadležnog tijela po ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na entitetska ministarstva finansija i direkcije za finansije Brčko distrikta.

– S obzirom na to da se radi o Odluci, koja je prema našem mišljenju u suprotnosti sa Ustavom BiH, prema kojem međunarodno pravni subjektivitet ima jedino država BiH, a ne i njeni niži nivoi vlasti, te je suprotna i obavezama koje je BiH preuzela do sada potpisanim međunarodnim ugovorima iz ove oblasti prema kojima je Ministarstvo finansija i trezora nadležno tijelo za njihovo provođenje – naveo je Mahmutović u svom zahtjevu.

Bevanda je samoinicijativno 26. novembra prošle godine donio Odluku prema kojoj se za međunarodne ugovore o dvostrukom oporezivanju planira da budu nadležna entitetska ministarstva finansija i Brčko distrikta.

– Ministar finansija BiH donio je Odluku o preuzimanju ovlaštenja nadležnog tijela po ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ovom odlukom prenose se ovlaštenja Ministarstva finansija i trezora BiH kao nadležnog tijela za izvršavanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kako slijedi: za teritoriju Republike Srpske na Ministarstvo finansija Republike Srpske, za teritoriju Federacije BiH na Federalno ministarstvo finansija, za teritoriju Brčko distrikta na Direkciju za finansije Brčko distrikta – stoji u Bevandinoj odluci, koja “stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2022.”