Muslimani će biti jaki i napredni sve dok budu imali vezu sa Kur’anom i džamijom

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić / saff

Kad govorimo o džamiji i njenoj ulozi i pravilima koja su vezana za džamiju, onda moramo znati da je njih postavio i objasnio Allahov Poslanik, s.a.v.s., kroz svoju poslaničku praksu. Džamija ili mesdžid u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bio je mjesto za ibadet i odgoj. Iz njega su potjecale najznačajnije ideje i on je bio stjecište i rasadnik korisnog znanja, ibadeta, džihada, itd. Džamija je ostavila neizbrisiv trag u izgradnji islamske ličnosti i njene pripreme za Kuću vječnosti. Ona je bila škola Allahovog Poslanika, s.a.v.s., iz koje su izišle najbolje generacije u historiji čovječanstva.
Iz te škole izišao je najbolji učenik Muhammeda, s.a.v.s., Ebu Bekr, r.a., i njegov zamjenik i savjetnik Omer, r.a., i plemeniti ashab, kojeg su se stidjeli meleki, Osman ibn Affan, r.a., i jedan od najučevnijih i najhrabrijih ljudi uopće, Ali ibn Ebi Talib, r.a.

Tu školu uspješno je završio veliki i nenadmašni vojskovođa Halid ibn Velid, zatim neprikosnoveni muhadis – Ebu Hurejre, veliki pobožnjak Ebu Zerr, muftija islamskog ummeta Abdullah ibn Omer, muffesir islama Abdullah ibn Abbas, znameniti mislilac Selman el-Farisi, intelektualac izvanredne pronicljivosti i mudrosti Amr ibn As, vrli pjesnik Hasan ibn Sabit, nadareni govornik Sabit ibn Kajs i mnogi drugi ashabi.

Te generacije odgajane su u mesdžidu o kojem je islamski pjesnik pjevao:

Pitaj mesdžid, čiji se to bokovi pokreću u ibadetu

i ko to, pet puta na dan, čelom na zemlju pada,

pred Allahovom veličinom, reći će ti – muslimani.

Pitaj mesdžid ko je taj iz čijih usta je potekao živi govor,

najljepši savjet i dirljiva hutba.

I ko je taj ko sa njegova mimbera nudi najbolji program generacijama,

i ulijeva iman iz njegovog mihraba u ljudska srca – reći će ti – muslimani.

Pitaj mesdžid, ko je taj ko iz njega pravdu širi među ljudima

i poziva u život, ponos i sreću, reći će ti – muslimani.

Izvor duhovnog i moralnog preporoda

Muhammed, a.s., je kroz život u džamiji nudio najbolji program i najbolja rješenja za život. On je pokrenuo mozgove i pameti na razmišljanje, a srcima je ponudio mudrost i uputu. Iz džamije je Poslanik, s.a.v.s., slao brigade vjernika, opremao i odgajao vojsku istine, koja će se suprotstaviti sljedbenicima laži i zablude.

Civilizacijski, kulturni i svaki drugi napredak u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., počinjao je iz džamije i mesdžida. Svjetlo istine i pravde zračilo je svoje zrake iz džamije.

Mi ne živimo sa džamijom jedan dan u sedmici, već cijeli život, jer smo mi ummet koji je vezan za džamiju. Naš život, naše aktivnosti i djelovanje kreću iz džamije.

Uzvišeni Allah je objavio: ”U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni.” (En-Nur, 36.-37.)

To su, dakle, oni koji Allaha veličaju neprestano. To su Allahovi štićenici, sljedbenici la ilahe illallah, sljedbenici vječne Risale, oni koji osvajaju srca i pameti prije utvrđenja i gradova. Oni koji u srcima grade minbere istine. Oni su sljedbenici Muhammeda, s.a.v.s., do Sudnjeg dana.

Prva osobenost i značajka džamije ili mesdžida jeste to što je on vezan za Allahovu objavu. Resulullah, s.a.v.s., kada je učinio Hidžru u Medinu, prvo što je uradio bila je izgradnja mesdžida. On je sagradio mesdžid i učinio ga najvećim univerzitetom za izučavanje akide (vjerovanje), ahlaka, govorništva, idejnog puta, itd.

Rekao je Ali Tantavi: ”Zar je vrijednost džamije samo u pet dnevnih namaza? Zar je vrijednost džamije u sedmičnom okupljanju muslimana radi džuma-namaza? Zar je vrijednost džamije u nekoliko minuta razgovara pri susretu u džamiji? Ne. Vrijednost, značaj i uloga džamije je puno veća od toga.”

Zbog toga je jedan drugi islamski učenjak rekao: ”Muslimani neće izgubiti snagu i značaj sve dok budu vezani za Kur’an i džamiju.”

Muhammed, s.a.v.s., naučio nas je da džamija ima ulogu škole (univerziteta), jer je Poslanik, s.a.v.s., prije svega poslat kao mualim – učitelj.

U jednom hadisu on je rekao: ”Primjer onoga sa čime me je Allah poslao od upute i znanja je kao primjer rodne kiše.” (Buhari, Muslim)

Muhammed, s.a.v.s., je jednog dana ušao u mesdžid i vidio dvije skupine ljudi. Jedna skupina je sjedila i upućivala dove Allahu, dž.š., spominjala i veličala Allaha, a druga skupina je učila nauku, raspravljala i postavljala pitanja učenjacima. Kada je to vidio, Resulullah, s.a.v.s., rekao je: ”Ova skupina pobožnjaka traži od Allaha i ako hoće dat će im, a ako hoće uskratit će im. A ova druga skupina traži znanje, a ja sam poslat kao mualim”, i sjeo je sa ovom drugom skupinom.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., koristio je džamiju za prijem i doček izaslanika, vladara, uglednih skupina i pojedinaca i tu ih upoznavao sa suštinom islamskog učenja i pozivao ih da prihvate islam kao jedinu i ispravnu vjeru i jedino ispravan program života, jer je islam, kako kaže Sejjid Kutb: ”Vjera koja je u podudarnosti sa ovim svijetom – ona je ta koja čisti i liječi ljudska srca.” I većinu svog poslaničkog života Muhammed, s.a.v.s., proveo je u džamiji poučavajući i savjetujući ljude. Džamija je bila mjesto gdje se Poslanik, s.a.v.s., dogovarao sa muslimanima o najvažnijim i najkrupnijim pitanjima i problemima. Tu je izdavao fetve i naredbe i odatle slao vojsku u džihad.

Kršćanski mislilac Morison, rekao je: ”Nije nikakvo čudo što je Bog poslao Muhammeda kao poslanika, i prije njega je slao poslanike. Već je čudo to što je on 40 godina živio kao nepismen čovjek, a onda je odjedanput postao najbolji govornik, sudija, vladar i učitelj.” I uistinu je tako, jer da je pisao prije toga, rekli bi: ”Ti si napisao Kur’an!”, da je znao čitati, rekli bi svi: ”Čitao si prijašnje knjige i suhufe i na osnovu toga si sastavio Kur’an.”

A islamski pjesnik Ševki, rekao je o Muhammedu, s.a.v.s.: ”Tvoj brat Isa, a.s., je pozvao mrtvog i on je oživio, a ti si čitav jedan narod oživio i podigao iz pepela.”

Otišao je u džamiju i Allah zna kad će se vratiti

Džamija je u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila i minber za hutbe i govor koji je ostavljao neizbrisiv trag na ljudska srca. A najbolji govornik bio je upravo Muhammed, s.a.v.s., i jedna od njegovih mnogobrojnih mudžiza (čuda) i dokaza njegovog poslanstva jeste belaga – savršen i jezgrovit govor. O tome je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Zaista mi je dat jezgrovit govor.”

Jedna od važnih uloga mesdžida jeste da su se tu odgajale i pripremale poznate islamske vojskovođe, kovala se vojna strategija i pripremala muslimanska omladina koja je nakon toga krenula u oslobađanje ljudi iz robovanja ljudima u robovanje Gospodaru ljudi, i iz tjeskobe dunjaluka u prostranstvo dunjaluka i Ahireta, omladina koja je nosila barjak istine i pronosila svjetlo islama, svjetlo la ilahe ilallah Muhammedu rresulullah. Zato nimalo ne čudi predaja vezana za prve generacije, a koja govori o njihovom ispravnom shvatanju islama i uloge džamije kao institucije islama.

Naime, prenosi se da, kada bi musliman dođi kod drugog muslimana radi posjete ili neke potrebe, i ako ga ne bi nađi kod kuće, njegova žena bi, ako bi on bio na pijaci, rekla: ”Otišao je na pijacu i brzo će se vratiti”, a ako bi bio u džamiji, rekla bi: ”Otišao je u džamiju i Allah zna kad će se vratiti.”

Džamija je imala takvu ulogu i služila je svojoj svrsi i u vremenu hulefair-rašidina, zatim Emevija i Abbasija, a i nakon njih. Ashabi su imali naučne halke u džamiji u Medini. Mekhul prenosi predaju u kojoj dolazi: ”Bili smo u halki Omera ibn Hattaba u Poslanikovom mesdžidu i pred njim učili vrijednosti Kur’ana, i on nam je govorio o veličini bismille.” (Ibn Asakir, Tarih medineti Dimešk)

Ebu Hurejre je također imao svoju halku hadisa u Poslanikovoj džamiji u kojoj je on podučavao ljude hadisu i uvjek iznova oživljavao sjećanje na Muhammeda, s.a.v.s., i pokazivao tom prilikom svoje emocije.

Svoje naučne halke u Poslanikovoj džamiji imali su i Ber’a ibn Azib i Džabir ibn Abdullah. A Muaz ibn Džebel je imao svoju naučnu halku u džamiji u Damasku.

Ibn Kesir spominje da je naučnu halku Zejda ibn Eslema posjećivao i Ali ibn Husejn, pa mu je Nafi ibn Džubejr ibn Mut’am rekao: ”Ti si gospodin Kurejša, zar ti da posjećuješ predavanja ovog crnog roba?” On mu je odgovorio: ”Čovjek sjedi tamo gdje će se okoristiti, a znanje se uzima gdje god se nađe.” (Ibn Kesir, El-Bidaje ven-nihaje, IX/124).

Jedna od najpoznatijih halki u Mesdžidul-haramu bila je ona koju je držao Ibn Abbas, a nakon njega to je nastavio njegov učenik, Ata’ ibn Ebi Rebbah.

Imam Malik, poznati muhadis i učenjak, je imao svoj redovni kružok ili naučnu halku u Poslanikovoj džamiji.

Prenosi se od Ebu Hanife da je rekao: ”Rođen sam 80. godine po Hidžri, a sa ocem sam išao na hadž 96. h.g. kada sam imao 16 godina. Kada smo ušli u Mesdžidul-haram vidjeli smo veliku skupinu ljudi okupljenih oko jednog čovjeka, pa smo pitali ko je on, i dobili odgovor da je to Abdullah ibn Džeze’ ez-Zubjedi, ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Tom prilikom sam od njega čuo ovaj hadis: ‘Ko se usavrši u poznavanju Allahove vjere, Allah će mu ispuniti sve njegove težnje i opskrbit će ga odakle se i ne nada.”’ (Kompletnu priču je zabilježio: Ibn Nedžar el-Bagdati u djelu Zejlu tarih Bagdad)

U Bagdadu u mesdžidu bilo je 40 naučnih halki, koje su kasnije reducirane na jednu koju je vodio imam Šafija, zbog njegovog ogromnog znanja. Predaju o tome zabilježio je poznati lingvista Ez-Zedžadž (umro 923/311. h.g.) Sličnu halku Šafija je imao i dok je bio u Egiptu.

U Endelusu je naučne halke po mnogim gradovima držao poznati učenjak Ebul-Velid el-Badži, nakon što se vratio sa naukovanja na islamskom istoku. (umro, 1081/484. h.g.) Vodio je rasprave sa poznatim učenjakom Ibn Hazmom, i on je u Endelusu proširio malikijski mezheb. On je držao redovne halke u kojima je ljude podučavao hadisu i fikhu u: Valensiji, Toledu, Sevilji, Daniji, Tartuši, Malagi, Mursiji.

Kako muškarci učenjaci, tako su isto i žene muslimanke imale svoje naučne halke na kojima su držale predavanja iz određenih oblasti. Ashabijka po imenu Ummu Derda, koja se zvala Hudžejma bint Hujej je imala posebnu naučnu halku u Damasku i prenosila je hadise od Ebu Derde, Selmana el-Farisija, Fudale ibn Ubejda. Poznato je da je Abdulmelik ibn Mervan učio pred njom, čak i onda kada je postao halifa.

A poznati putopisac Ibn Batuta spominje da je on na svojim putovanjima, boraveći u Damasku, slušao Sahihul-Muslim pred Zejneb bint Ahmed (umrla, 740. h.g.), a također je dobio diplomu i od poznate žene, šejha islamskih nauka, Aiše bint Muhamed ibn Muslim el-Harrani, koja je značajno vrijeme svog naučnog života provela slušajući predavanja imama El-Bejhekija.

Zbog ispravnog razumijevanja islama i njegove primjene u životu i zbog ispravnog razumijevanja uloge džamije, kao velike institucije islama, prve generacije muslimana su obilježile historiju čovječanstva, a historiju islama posebno, velikim pobjedama i uspjesima na svim poljima i u svim sferama života i ljudskog djelovanja. Oni su bili preteče i prethodnici duhovnog, naučnog i kulturnog napretka čovječanstva, s kojim se ponose i s kojim će se ponositi sve generacije muslimana do Sudnjeg dana.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close