NAPAD DŽINA SAR-opširnije pojašnjenje

Prije nego se upustimo u ovu temu napravit ćemo kratak uvod, kako bismo imali jasnu predstavu o džinima, njihovom izgledu, mogućnostima, načinu istjerivanja iz kuće i tome slične stvari. Nastojat ćemo biti kratki i jasni, i navest ćemo dokaze za stvari koje ranije nismo dokazno potkrijepiti. 

Preobražavanje džina 

Džini i šejtani se preobražavaju u razne oblike, i time poprimaju izgled zmije, škorpije, deve, krave, ovce, konja, mazge, magarca i ptica.Također, poprimaju i oblik ljudi. Prenosi se da je šejtan došao Kurejšijama u Bici na Bedru u liku Surake b. Malika b. Dža’šema, predstavnika plemena Beni‐ Mudledž. Kaže Uzvišeni:» I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao:’ Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!’ ‐ onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao:’ Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.’» (El‐Enfal, 48)1 Također, prenosi se da se pojavio u liku starca iz Nedžda, kada su se Kurejšije okupile radi dogovaranja po pitanju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da li da ga ubiju, uhapse ili protjeraju? Kaže Uzvišeni:» I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali; oni su zamke pleli a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.» (El‐Enfal, 30) Tom prilikom im je Allahov neprijatelj (šejtan) predložio da prihvate mišljenje Ebu‐Džehla, koji je predložio Kurejšijama da iz svakog plemena uzmu po jednog mladića, koji će zajedno ubiti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U tom slučaju bi izbjegli odmazdu i platili bi samo krvarinu. Međutim, Allah, dželle šanuhu, je njihove namjere učinio ništavnim i spasio svoga Poslanika.2 Allah,dželle šanuhu, je džinima dao mnoge sposobnosti koje ne postoje kod čovjeka. Tako, imaju sposobnost da lete i prevaljuju velike razdaljine u vrlo kratkom vremenskom periodu. Kada je Sulejman, alehisselam, poželio da dobavi prijesto kraljice Sabe, rekao je svojim vojskama:» O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore? ‘Ja će ti ga donijeti’ ‐ reče Ifrit, jedan od džinnova ‐ ‘prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan’.* (En‐Neml, 38, 39) Džini i šejtani pretežno poprimaju oblik crnog psa, jer crna boja šejtana čini jačim i opakijim. Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Potpuno crn pas, je šejtan.1 Također, džini poprimaju oblik zmije i kao takvi izlaze pred ljude. Iz tog razloga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ubijanje zmija koje se nađu u kući, bojeći se da zmija ne bude džin musliman. U Muslimovom «Sahihu» se bilježi hadis od Ebu‐Seida El‐Hudrija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Uistinu u Medini postoje bića koja su primila Islam, pa onaj ko vidi neko od njih neka ga upozori tri puta, pa ako ne reaguje neka ga ubije, to je šejtan.2 Jedan od ashaba je ubio zmiju koju je našao u kući, i nakon toga je i sam umro. Napomene:3 

1 Isti izvor, str. 32. 

2 Pogledaj Tefsir od Ibn‐Kesira, 2/315. 

1‐ Ovaj propis (zabrana ubijanja bića spomenut u hadisu), odnosi se samo na zmije. 

2‐ Propis se ne odnosi na sve zmije, već samo na one koje vidimo u kućama. One koje vidimo van kuće, obavezni smo ubijati. 

3‐ Iz kućnih zmija se izuzima vrsta koja se ubija bez prethodnog upozoravanja. Bilježi Buharija u svome «Sahihu» od Ebu‐Lubabeta, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Ne ubijajte kućne zmije, osim kusorepe prugaste, uistinu ona uzrokuje pobačaj i slijepilo. Nju ubijajte!4 Da li su sve zmije džini, ili pak, samo neke? 

1 Bilježi ga Ahmed b. Hanbel, 6/157. 

2 Bilježi ga Muslim, 4/1757. 

3Pogledaj Sahihul‐Muslim, 4/1756. 

4Bilježi ga Buharija, 3311. 

Od Ibn‐Abbasa, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovijesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Zmije su izobličeni džini, kao što su se sinovi Israilovi izobličili u majmune i svinje.» Ovaj hadis bilježe Ibn‐Hibban, Et‐Taberani i drugi. 

2‐Način istjerivanja zmija iz kuće 

Kada vidiš zmiju u kući, opomeni je tri puta tako što ćeš joj narediti da napusti kuću, riječima:» 

Preklinjem te Allahom da iziđeš, u protivnom ćemo te uz najiskreniju namjeru i Allahovu pomoć, ubiti.» Ako se nakon tri dana pojavi, treba je ubiti, jer smo se uvjerili da nije džin. Jer, da je džin napustila bi kuću.1 

3‐Način istjerivanja džina iz kuće 

Ako se musliman zaista uvjeri da u njegovoj kući postoje džini, poduzet će slijedeće: 

Otići će sa još dvojicom do kuće i reći sljedeće riječi:» 

Unašidukum bi‐l‐’ahdi elezi ehazehu ‘alejkum Sulejmanu en tahrudžu ve terhilu min bejtina. Es’elukum bi‐l‐Lahi en tahrudžu ve la tu’zu ehada. Podsjećam vas na ugovor koji ste sa Sulejmanom sklopili; da ćete izići i otići iz naših domova. Kunem vas Allahom da iziđete i ne uznemiravate nikoga.» Ovo ponoviti tri puta. Ako i nakon toga osjeti njihovo prisustvo, donijet će u posudi vode, staviti prst u nju, primaći je ustima i proučiti:» 

Bismillahi. Emsejna billahi‐llezi lejse minhu šej’un mumteni’un ve bi i’zzetillahi elleti la turamu ve la tudamu, ve sultanillahi el‐meni’ nahtedžibu ve bi esmaihi el‐husna kulliha aizu mine‐l‐ebalise ve min šerri šejatini‐l‐insi ve‐l‐džinni ve min šerri kulli mulini ev musirri ve min šerri ma jahrudžu bi‐l‐ lejli ve jekmunu bi‐n‐nehari, ve jekmunu bi‐l‐lejli ve jahrudžu bi‐n‐nehari, ve šerri ma zere’e ve bere’e ve min šerri Misi ve džunudihi ve min šerri kulli dabbeti ente ahizu binasijetiha inne rabbi ala siratin mustekim. Euzu bima isteaze bihi Ibrahimu ve Musa ve Isa ve min šerri ma haleka ve zere’e ve bere’e ve min šerri iblise ve min šerri ma jebgi.» 

1 Pogledaj Alemu‐l‐Džinni Ve‐š‐Šejatini, str. 30. 

U ime Allaha. Omrkli smo Allahovom voljom, Kojem ništa nije nedostupno, i sa Allahovim nedokučivim i nedostižnim ponosom. Alahovom neosvojivom vlašću se pokrivamo, i svim Njegovim lijepim imenima se utječemo od svih Iblisa i zla šejtana džina i onih u ljudskome liku, i od svakog vidljivog i nevidljivog zla, od zla kojeg noć sa sobom donosi i koje dan prekriva, i od zla kojeg dan sa sobom donosi i noć prekriva, od zla onoga što Zemljom hodi, od zla Iblisa i njegovih vojski, od zla svake životinje, uistinu je moj Gospodar najpravedniji. Utječem se onim čime se utjecao Ibrahim, Musa i Isa, od svakog zla, zla Iblisa i zla onog koji vreba.» Euzubillahi‐s‐Semi’i‐1‐Alimi mine‐š‐šejtani‐r‐radžim: 

Utječem se Allahu, koji sve čuje i sve zna, od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog:» Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji opomenu čitaju, ‐ vaš Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar Istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi ‐ stigne svjetlica blistava.» (Es‐Saffat, 1‐10)1 

Nakon toga, ovom vodom poprskati sve strane kuće, usljed čega će ‐uz Allahovu pomoć‐ napustiti kuću. 

1 Pogledaj Vikajetu‐l‐Insani mine‐l‐džinni ve‐š‐šejtani, od Vehida A. Balija, str. 44. 

Definicija šejtanskog dodira (sar’u ili mess) 

Mess u arapskom jeziku znači ludilo (džunun).1 Sar’u ili ludilo, je rezultat šejtanskog dodira. Ustvari, to je izraz za umni nedostatak koji pogađa čovjeka, tako da pogođeni ne zna što govori, ne povezuje ono što je rekao sa onim što će reći, postaje zaboravan usljed oštećenja koja zahvataju mozak, što često bude popraćeno fizičkim i anomalijama u ponašanju.2 

Dokazi o postojanju Sar’a 

Kaže Uzvišeni:» Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio.. (El‐Bekare, 275) Ebu‐Dža’fer b. Džerir Et‐ Taberani, rahimehullah, u tumačenju ovog ajeta je rekao …znači, da će ga šejtan još na ovome svijetu dodirom izbezumiti.« 

Ibn‐Kesir, rahimehullah, u tumačenju ovog ajeta kaže:» Znači, dići će se iz svojih grobova na Sudnjem danu, isto onako kao što ustaje onaj koji je pao izbezumljen šejtanskim dodirom. Dakle, ustat će na jedan ružan način.»3 El‐Kurtubi, rahimehullah, je rekao Ovaj ajet je dokaz protiv onih koji poriču šejtanski dodir, njegov ulazak u čovjeka, i smatraju da je to prirodna pojava.»4 Sejhul‐islam Ibn‐Tejmije, rahimehullah, je rekao Postojanje džina pritvrđeno je Kur’anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka i njihovih predvodnika. Također, ulazak džina u tijelo čovjeka je pritvrđeno konsenzusom islamskih učenjaka…do mjesta gdje kaže: Ne postoji niti jedan od islamskih predvodnika koji poriče ulazak džina u tijelo izbezumljenog čovjeka. Onaj ko to porekne i smatra da Islamski šerijat to smatra lažnim, slagao je na Islamski šerijat. Ne postoji ni jedan dokaz koji to negira.»5 Tumači Kur’ana su na ovu temu spomenuli mnogo značenja, pa onaj ko želi neka ih potraži u fetvama šejha Ibn‐Baza, rahimehullah. 

U praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postoji mnogo hadisa koji pojašnjavaju džinski dodir. Navest ćemo samo neke od tih hadisa: 

1Pogledaj Kamusu‐l‐Muhit, str. 741. 

2Pogledaj Vikajetu‐l‐Insani mine‐l‐džinni ve‐š‐šejtani, od Vehida A. Balija, str. 51. 

3Pogledaj Tefsir Ibn‐Kesir, 1/334. 

4Pogledaj El‐Džamiu li‐Ahkami‐l‐Kur’an, 3/355. 

5Pogledaj Medžmu’‐l‐Fetava, 24/276. 

‐Od Ata’a b. Ebi‐Rebaha se prenosi da je rekao: Rekao mi je Ibn‐Abbas: Hoćeš li da ti pokažem ženu koja je od stanovnika Dženneta? Rekao sam: Naravno. Rekao je: To je ona crna žena što je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: Desi mi se da padnem od džinskog dodira pa otkrijem stidno mjesto, pa moli Allaha za mene. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je rekao:* Ako hoćeš, strpi se i ući ćeš u Džennet, a ako hoćeš, molit ću Allaha da te izliječi? Rekla je: Kada padnem otkrijem se, pa moli Allaha da se ne otkrivam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to i učinio.1 (muttefekun alejhi) Ova žena zvala se Ummu‐Zufer, kako bilježi Buharija u svome «Sahihu», od Ata’a. Kao što se da vidjeti iz hadisa uzrok bolesti od koje je patila ova žena bio je džinski dodir. Hafiz Ibn Hadžer u djelu Fethul‐ Bari2, je rekao:» Kod Bezzara, u drugoj verziji, od Ibn Abbasa se prenosi slična priča, gdje je žena rekla: Bojim se da me pakosnik ne otkrije ‐misleći na šejtana‐, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio za nju, tako da je, kada bi se pobojala da će pasti, dolazila do ogrtača Ka’be i uhvatila se za njega… Zatim kaže: Iz predaja koje sam naveo proizilazi da je uzrok bolesti kod Ummu‐Zufer bio džinski dodir.» 

2‐ Od Safije bint Hujejj, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Uistinu šejtan kola kroz čovjeka kao što kola krv.»3(muttefekun alejhi) Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju mogućnost šejtana da prodre u unutrašnjost čovjeka, a istim hadisom dokazuju i postojanje džinskog dodira. Postoji veliki broj hadisa o tome kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istjerivao džine iz tijela ljudi, liječio oboljele od džinskog dodira, koje El‐Hejsemi navodi u djelu Medžme’u Ez‐ Zevaid, gdje jedni hadisi podupiru druge. S ricionalne strane, El‐Kadi Abdul‐ Džebbar, kaže:» Ako je ono na šta smo ukazali, uistinu sve tačno, tj. da je njihovo tijelo nježno, da je ono poput zraka, onda je moguće da uđu u ljudsko tijelo isto kao što ulazi zrak koji udišemo i duša koja je u našem tijelu, što ne dovodi do sjedinjenja materija u jedno, jer se one sastaju na principu paralelnosti, a ne na principu sjedinjavanja, tako ona ulazi u naše tijelo kao što tečnost ulazi u posudu.»4 Liječenje džinskog dodira je utemeljeno u šerijatu i onaj ko to radi ima nagradu, što se da razumjeti iz prethodno navedenih hadisa koji govore kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istjerivao džine i liječio od džinskog dodira, a to je odobrio i svojim ashabima.1 Također su i neki islamski učenjaci liječili od džinskog dodira, poput Ahmeda b. Hanbela, Ibn‐Tejmije i drugih.2 

1 Bilježi ga Buharija, 5652. Muslim, 2576. 

210/120. 

3Bilježi ga Buharija, 3281. Muslim, 2174. 

4Pogledaj Akamu‐l‐Merdžan fi Ahkami‐l‐Džanni, str. 135. 

Uzroci džinskog dodira 

Šejhulislam Ibn‐Tejmije, kaže:» Džinski dodir čovjeka može biti iz strasti ili ljubavi, kao što to ljudi rade. Događa se da čovjek i džin sklope brak i iz tog braka se rodi dijete, što je rašireno i poznato. Islamski učenjaci su o tome govorili i većina njih brak sa džinom smatra pokuđenim. Također, džinski dodir ‐a to je često‐ biva iz mržnje ili osvete, tako što ih neki ljudi uznemiravaju ili džini shvate da ih ljudi žele uznemiravati, bilo mokrenjem po njima, ili proljevanjem vrele vode na njih, ili ubijanjem. I ako ljudi ne znaju za to, međutim, džini su neuki i nepravedni pa čovjeka kažnjavaju više nego on zaslužuje, dok nekada to čine iz zlobe kao što to čine i ljudi.»3 Ibnul‐Kajjim, rahimehullah, kaže:» Većina slučajeva ovladavanja zlih duša njihovim vlasnicima biva usljed neprivrženosti vjeri, iskvarenosti srca i jezika, u pogledu njihove udaljenosti od spominjanja Allaha, utjecanja Njemu i zaštite koju je koristio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Usljed toga, zle duše zatiču čovjeka nespremnog, nenaoružanog, i tako lahko pada pod njihov uticaj. Uzroke džinskog dodira možemo sažeti u sljedeće: ‐ zaljubljenost džina u čovjeka, 

‐nepravda čovjeka prema džinu, prolijevanjem vrele vode na njega, skoči na njega i tome slično, 

‐nepravda džina prema čovjeku, tj. da ga dodirne bez ikakvog povoda, i to nije u stanju osim u sljedećim situacijama: u jakoj srdžbi, u jakom strahu, usljed predanosti strastima i prilikom velike nemarnosti i opuštenosti. 

1Pogledaj Medžmeu‐z‐Zevaid, od Hejsemija, 5/115. 

2Pogledaj Akamu‐l‐Merdžan fi Ahkami‐l‐Džanni, str. 138. 

3Medžmu’‐l‐Fetava, 19/39. 

Vrste džinskog dodira 1 1‐Potpuni dodir (mess kulij) 

Znači, da džinski dodir obuhvati cijelo tijelo, poput potpune paralize. 2‐ Djelimični dodir (mess džuz’ijj) 

Znači, da džinski dodir zahvati samo određeni dio tijela, poput: ruke, noge ili jezika. 

3‐Trajni dodir (mess daim) 

Znači, da džin ostane u ljudskom tijelu jedan duži period. 4‐Privremeni dodir (mess taif) 

Znači, da džinski dodir ne potraje više od nekoliko minuta, poput noćne more. 

Način liječenja od džinskog dodira 2 

Prije nego objasnimo način liječenja, neophodno je da spomenemo neka svojstva onog koji liječi. To su: 

1‐ Da ima ispravno vjerovanje, shodno pravcu ispravnih prethodnika, poimanjem i praksom. 

2‐ Da vjeruje da Allahov govor djeluje na džine i šejtane. 3‐ Da dobro poznaje džine i šejtane. 

4‐ Da izbjegava loša, a praktikuje dobra djela, koja smetaju šejtanu. 5‐ Da često spominje i veliča Allaha, dželle šanuhu. 

6‐ Da prilikom liječenja ima čistu namjeru. 

Nakon toga, pristupa pripremi uslova za liječenje, što se ogleda u slijedećim tačkama: 

‐kuću u kojoj se liječi očistiti od slika, ‐odstraniti od bolesnika talisman, zapis i sl., 

‐čistoća mjesta od muzike ili bilo kojeg drugog šerijatskog prestupa, ‐ poželjno je da prisutni liječenju budu potpuno čisti (gusul, abdest), 

1Pogledaj Vikajetu‐l‐Insani mine‐l‐džinni ve‐š‐šejtani, str. 75. 

2Pogledaj Alemu‐l‐džinni ve‐š‐šejatini, str. 149. 

‐ako je bolesnik žena, obavezno se treba pokriti i ne smije se liječiti osim u prisustvu mahrema, 

‐moliti Allaha, dželle šanuhu, da istjera džina i dadne pobjedu nad njim. Sljedeći korak je utvrđivanje dijagnoze bolesniku, tako što će mu se postaviti nekoliko pitanja, kako bismo se uvjerili u prisustvo džina. Na primjer, pitati ga; da li sanja životinje, da li ga te životinje progone, da li sanja strašne snove i tome slična pitanja. Ovo primjeniti u slučaju da je stanje bolesnika nepoznato, a u slučaju da džin progovori iz bolesnika, nema potrebe za tim jer je tada situacija jasna. 

Opis liječenja 1: 

Neki učenjaci opisujući liječenje od džinskog dodira, rekli su: 

Stavi ruku na glavu bolesnika i u njegovo desno uho pravilno prouči sljedeće: «U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na put onih kojma si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!» (El‐Fatiha) 

«U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.” (El‐Bekare, 1‐5) 

1 Pogledaj El‐Iladžu‐r‐rabbani lisihri vel messi šejtani, str. 87. 

«A vaš Bog ‐jedan je Bog! Nema boga osima Njega, Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina ‐ po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde ‐ doista su dokazi za one koji imaju pameti.«(El‐Bekare, 163, 164) 

“Allah je ‐ nema boga osim Njega ‐ Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna ‐ drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegova kursija obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! » (El‐Bekare, 255) 

«Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici ‐svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: »Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.« I oni govore: »čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti.«Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, na kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!» (El‐Bekare, 285, 286) 

«Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, ‐a i meleki i učeni ‐, i da On postupa pravedno. ‐Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! » (Ali‐Imran, 18) 

«Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!« 

(El‐E’araf, 54) 

«Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci:’Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostivijil’» (El‐Mu’minun, 115‐118) 

«Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji opomenu čitaju, ‐vaš Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar Istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi ‐ stigne svjetlica blistava.« (Es‐Saffat, 1‐ 10) 

«Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah ‐ nema drugog boga osim Njega ‐, On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah ‐ nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. » (El‐Hašr, 21‐24) 

«A On nije ‐neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! ‐ uzeo sebi ni druge ni djeteta; » (El‐Džinn, 3) 

«U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci:’On je Allah ‐ jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!’« (El‐Ihlas) »U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci:’ Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla onih koji u čvorove pušu, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!’« (El‐Felek) »U ime Allaha, Milostivog, SamilosnogReci:’ Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana‐napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi ‐ od džinova i od ljudi!’« (En‐Nas) 

Ovi ajeti djeluju na džine, pa će, ili napustiti tijelo prije nego progovori jezikom bolesnika, ili će ga oni uzdrmati, doboliti i prisiliti da progovori iz bolesnika. Prisustvo džina ogleda se u sljedećim stvarima: 

1‐ Govori ili jauče od bola, jezikom bolesnika. 2‐ Džin osobno progovara. 

3‐ Zatvaranje očiju, brzo treptanje ili stavljanje ruku na njih. 

4‐ Jako drhtanje u cijelom tijelu ili malo blaže u udovima. Postavljaju mu se sljedeća pitanja: 

1‐ Kako se zoveš? Koje si vjeroispovijesti? 2‐ Koji je razlog tvoga ulaska u ovo tijelo? 

3‐ Da li pored tebe u ovom tijelu ima još džina? Koliko ih je? Koje su vjeroispovijesti? 

4‐ Da li si sluga sihirbaza? 

5‐ U kojem dijelu tijela bolesnika stanuješ? Kako se odnositi prema džinu muslimanu: 

Ukoliko je džin musliman, služimo se metodom zastrašivanja i obveseljavanja, i to u skladu sa razlogom njegovog ulaska u tijelo bolesnog. Ako je razlog ulaska nepravda čovjeka prema njemu, objasnit ćeš mu da ga čovjek nije vidio, a onaj ko nenamjerno, učini nepravdu ne zaslužuje kaznu. 

Ukoliko je razlog ulaska zaljubljenost u čovjeka, pojasniti mu da to nije dozvoljeno, kao i kaznu na Sudnjem danu koja slijedi onome ko to čini, te ga zastrašiti Allahovom kaznom i patnjom. Ako je razlog ulaska nepravda prema čovjeku, pojasniti mu ishod i kaznu koja na Sudnjem danu čeka nasilnike. Ako prihvati, pa napusti tijelo, hvala Allahu. Međutim, prije nego iziđe iz tijela treba da za tobom izrecituje slijedeće obećanje Allahu: Ahedtullahe te’ala en ehrudže min haze‐l‐džesedi ve la e’ude ilejhi merreten uhra ve la ila ehadin mine‐l‐muslimine ve in nekestu ‘ahdife ‘alejje le anetullahi ve‐l‐melaiketi ve‐n‐nasi edžme’in. Allahumme in kuntu sadikan fe sehhil ‘alejje hurudži ve in kuntu kaziben fe mekini‐l‐m’uminine minni.Vallahu ala ma ekulu šehid 

Obećavam Allahu, dželle šanuhu, da ću napustiti ovo tijelo, i u njega se, niti u bilo kojeg drugog muslimana, drugi put neću vratiti. Ako prekršim dato obećanje, neka je na mene Allahovo prokletstvo, prokletstvo svih meleka i svih ljudi. Bože, ako istinu govorim, olakšaj mi izlazak, a ako lažem, prepusti me vjernicima. Allah, dželle šanuhu, je svjedok onoga što kažem. 

Najbolje je da iziđe na usta, nos, uho ili prst. Reci mu: Nakon što se skoncentrišeš u tijelu, a prije nego iziđeš, reci: Es‐selamu alejkum. Treba da znaš da džini ‐osim koga Allah, dželle šanuhu, sačuva‐ mnogo lažu, i s toga se treba uvjeriti u njihov izlazak, tako što će se ponoviti učenje. Ukoliko bolesnik reaguje, znaj da džin nije izišao. Ponavljaj učenje sve dok ne iziđe. 

Kako se odnositi prema džinu nemuslimanu 

Prvo što ćeš ponuditi džinu nevjerniku, jeste Islam. To treba da bude na lijep način. Ako prihvati, naredi mu da se pokaje, i objasni da je pokajanje potpuno ukoliko se okani nasilja i napusti tijelo bolesnika. Ako ne prihvati Islam, naredi mu da napusti tijelo. Ako iziđe, hvala Allahu, a ako ne iziđe, treba mu zaprijetiti, prilikom čega se može i udariti, ali ne smije udarati osim onaj ko posjeduje iskustvo koje će mu omogućiti da udarac pogodi džina. Postoji vrsta džina koji prilikom udaranja bježe, tako da bol pogađa bolesnika. Treba udarati po ramenima, stražnjem djelu tijela i udovima. Ako popusti, prestani da ga mučiš Kur’anom i udaranjem, uzmi od njega obećanje i naredi mu da napusti tijelo. 

Savjetujemo da onaj ko liječi, pročita1 sljedeće knjige: 

1‐ «Igasetu el‐lehefani min mesajidi šejtani» od Ibnul‐Kajjima El‐Dževzija, 2‐ «Telbisu Iblis» od istog autora, 

3‐ «E1‐Furkan bejne evlijai Er‐Rahmani ve evlijai eš‐šejtani» od Šejhul‐islama Ibn‐Tejmije, 

4‐ «Risaletul‐džinni» od istog autora, 

5‐ «Alemul‐džinni veš‐šejatini» od Omera S. El‐Eškara, 

6‐ «Vikajetul‐insani minel‐džinni veš‐šejtani» od Vehida A. Balija, i ujedno, kako sam mogao zaključiti čitajući knjige na ovu temu, to je, u odnosu na skorije napisana djela, najbolje djelo napisano na ovu temu. A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna. 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close