Ne hvališite se i ne uzvisujte se!

Piše: Halil ef. Makić

Svakog vjernika koji radi djela u ime Allaha, On će nagraditi i na ovom i na onom svijetu. Obasut će ga Svojim zadovoljstvom, milošću, spustiti na njega smirenost, a onda narediti melekima i ostalim stanovnicima nebesa da ga zavole, spustit će u srca ljudi ljubav i podariti da ga vole i dat će da bude prihvaćen kod stvorenja. Uzvišeni Allah kaže: “Uistinu, onima koji vjeruju i rade dobra djela, dat će im Allah ljubav.” (Merjem, 96; prijevod M. Mlivo)

U komentaru ovog ajeta imam Ibn Kesir u svom Tefsiru kaže: “Uzvišeni obavještava da će Svojim robovima vjernicima koji rade dobra djela – to su djela kojima je Allah, dželle šanuhu, zadovoljan jer su u skladu sa Muhammedovim šerijatom – usaditi ljubav i samilost prema njima. Ovo je odredba koja će se sigurno ostvariti i od koje nema odstupanja i o tome postoje brojne predaje od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.”

On nakon toga navodi nekoliko predaja o tome, a među njima i ovu koju prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista, kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove Džibrila i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti!’ I Džibril ga zavoli, a onda dozove stanovnike nebesa: ‘Zaista je Uzvišeni Allah zavolio tog i tog, pa ga zavolite i vi!’ Pa ga zavole stanovnici nebesa, a zatim mu se spusti kabul (prihvaćenost) na Zemlju. I, zaista, kada Allah zamrzi nekoga, pozove Džibrila i kaže mu: ‘Ja mrzim tog i tog, pa ga i ti mrzi!’, te ga Džibril zamrzi, a onda on dozove stanovnike nebesa: ‘Zaista je Uzvišeni Allah zamrzio tog i tog, pa ga zamrzite i vi!’, i oni ga zamrze, a zatim mu se spusti mržnja na Zemlji.” (Buhari i Muslim. Ovo je Muslimova verzija.)

Imam Tirmizi bilježi i ovu sahih verzija od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada Allah zavoli nekog Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti.’ Onda tako bude preneseno stanovnicima nebesa, a zatm mu se spusti ljubav na Zemlji. I to su Allahove riječi: ‘One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti.’ A kada Allah zamrzi nekog Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: ‘Ja mrzim tog i tog, pa ga i ti mrzi. Onda tako bude preneseno stanovnicima nebesa, a zatim mu se spusti mržnja na Zemlji.”

Vjernik radi u ime Allaha, ne hvališe se time, skriva ono što Allah voli da se skriva (dobrovoljni ibadeti), a obznanjuje ono što Allah voli da se obznanjuje (obavezni ibadeti). Vjernik djeluje, a Allah omogućuje da se i ono što radi tajno obznani kako bi to bilo vjerniku radost i ovoga svijeta, a ostalim stvorenjima uzor i ibret. Zato rob, kada radi zbog Allaha, pa ga ljudi hvale, to mu samo povećava deredže i radost.

Imam Muslim zabilježio je od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš o čovjeku koji radi dobro pa ga zbog toga ljudi pohvale?”, on mu reče: “To je ubrzana radosna vijest (muštuluk) za vjernika.” (Muslim)

U komentaru ovog hadisa imam Nevevi navodi riječi uleme koja kaže da je to radosna ubrzana vijest kojom mu se nagovještava dobro i ona je dokaz da je Uzvišeni Allah zadovoljan njime i da ga voli. A onda ga učini dragim ostalim stvorenjima, kao što je to već ranije navedeno u hadisu. Potom mu se dadne da bude prihvaćen na Zemlji, odnosno tada ga ljudi hvale iako on ne traži njihovu pohvalu. U suprotnom, to je pokuđeno.” (Vidjeti: Nevevi Šerhu Sahihi Muslim)

Opasnost hvalisanja

Allah ne voli da se hvališemo svojim dobrim djelima ili da, bez razumnih okvira, hvališemo druge, i On je to jasno naznačio u Svojoj plemenitoj Knjizi: “One koji izbjegavaju velike grijehe i razvrate, izuzev neznatnih. Uistinu, Gospodar tvoj je sveobuhvatnog oprosta. On je vaš Najbolji poznavalac otkad vas je stvorio od zemlje, i kad ste vi bili zameci u utrobama majki vaših. Zato ne pripisujte čistotu dušama svojim. On je Najbolji znalac onog ko se boji.” (En-Nedžm, 32)

Kaže imam Ibn Kesir: “Njegove, uzvišen neka je On, riječi: ‘Zato ne pripisujte čistotu dušama svojim’, tj. da ih hvalite, jer ‘On je Najbolji znalac onog ko se boji’.”

Isto tako, On je rekao: “Zar nisi vidio one koji pripisuju čistotu dušama svojim? Naprotiv, Allah čisti koga hoće, a neće se njima učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.” (En-Nisa, 49)

Znači, ne hvališite sebe i ne hvališite druge jer ih možete upropastiti!

Ebu Bekra, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek spomenut kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a ovaj ga je pohvalio. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Teško tebi! Odrubio si glavu svome drugu! Kada neko od vas treba da pohvali svoga brata, neka kaže: ‘Smatram ga takvim, a Allah najbolje zna. Pred Allahom ne hvalim nikoga, ali mislim da je takav i takav’, ako to on zna o njemu.” (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejra i Ibn Omer, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Saspite zemlju u lice onima koji hvališu.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Tirmizi, Ibn Adijj, El-Kamil, i Ebu Nuajm, El-Hil’ja.)

Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dobro se pripazite međusobnog hvaljenja u oči jer to je zaista smrt (zebh).” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ibn Madža.)

Zato, sve s umjerenošću: kada volimo, volimo umjereno, kada mrzimo i preziremo, prezirimo umjereno jer srca i situacije se mijenjaju.

Bilježe imam Tirmizi, Taberani i drugi od Ebu Hurejre i Ibn Amra, radijallahu anhum, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Voli svog prijatelja umjereno jer možda ti jednog dana postane neprijatelj. I mrzi svog neprijatelja umjereno jer možda ti jednog dana postane prijatelj.” (Vidjeti: Albani, Sahihul-džamius-sagir. Hadis je sahih.)

Ljudi nekada znaju toliko hvaliti druge samo na osnovu pohvala koje o njima izreknu drugi. A gorko mogu zažaliti. Evo jednog zanimljivog događaja koji bilježi imam Muslim u uvodu svog Sahiha od Ebu Ishaka el-Talikanija koji kaže da je Ibn Mubarek rekao: “Da sam stavljen pred izbor između toga da uđem u Džennet i između toga da sretnem Abdullaha b. Muharrera, izabrao bih da sretnem njega pa onda da uđem u Džennet. A kad sam ga vidio, balega mi je bila draža od njega.” (Predaja br. 87)

A koliko je samo onih koje smo hvalili onim što ne posjeduju i koliko je samo onih koji su upropašteni pohvalama drugih?! Bilo da hvalimo bilo da kudimo, Allah najbolje poznaje našu nutrinu i ono što javno radimo.

Da, mi ljudi skloni smo pretjerivanju i u ljubavi i u mržnji. Kada nekoga volimo, gledamo da sve lijepo o njemu obznanimo, a ružno prikrijemo, a kada nekog ne volimo, nastojimo da sve ružno o njemu razglasimo, a lijepo ignorišemo. Allah to ne voli!

Što je još gore, znamo prigovarati ljudima za mahane i sramote koje se o njima obznane, iste one mahane koje i sami posjedujemo, ali su nama prikrivene.

Imam Kurtubi u svom Tefsiru, u tumačenju jedanaestog ajeta sure El-Hudžurat u kojem Allah zabranjuje vjernicima i vjernicama da se “ne rugaju jedni drugima i da ne kude jedni druge” navodi jednu predaju u kojoj stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko obruka vjernika zbog grijeha za koji se pokajao, obaveza je Allahu da ga iskuša istim tim i da ga obruka njime i na ovom i na onom svijetu.”

No, nema smetnje pohvaliti ljude zbog dobra kojeg rade i vrlina koje posjeduju. To nekada može da bude poticaj na još bolje i još više.

Ali, zaista, treba biti oprezan i moliti Allaha da ljude sačuva umišljenosti i oholosti. Jer, pohvala u lice može opasno naškoditi. Postoje ljudi koji kada zadobiju simpatije slušatelja, njihove ovacije, pljeskanje, tekbire i šta sve ne, to ih uzoholi toliko da izgube svaku kontrolu nad sobom.

Takvi smo mi ljudi: s mnogo mahana koje su prikrivene lijepom pričom i nepoznavanjem našeg stvarnog života. Mnoge vođe, kada ih narod upozna, razočara se u njih. Prije toga vole ih, veličaju ih i okivaju u zvijezde, a onda, nakon što ih dobro upoznaju, dožive razočarenje.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je suprotno tome: što su ga ljudi više upoznavali, to su ga više voljeli, što se neko više sa njim družio, to je bio sve bolji i bolji. Zato su najbolji bili oni koji su se najviše sa njim družili. Stoga, umjerenost, umjerenost i umjerenost!

Kako postupiti kada nas neko pohvali

Lijepe savjete u pogledu ovog pitanja daju nam odabranici najboljih generacija ovog ummeta.

Imam Ibn Esir u djelu Usudul-gaba i drugi navode od Asmeijja da je rekao: “Ebu Bekr bi, kada bi bio pohvaljen, rekao: ‘Allahu moj, Ti mene bolje poznaješ nego ja sam sebe, a ja bolje poznajem sebe od njih. Allahu moj, učini me boljim nego što oni misle, oprosti mi ono što oni ne znaju i ne kazni me zbog onoga što govore!’”

Bilježe Ahmed u djelu Ez-Zuhd, Ibn Ebu Šejba u svom Musannefu i drugi od Adijja b. Erta, a on od nekog od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da, kada bi neko od prethodnika ovog ummeta bio veličan ili pohvaljen, pa on to čuo, rekao bi: “Allahu moj, ne kazni me zbog onoga što govore, a oprosti mi ono što oni ne znaju!”

Ovu predaju bilježi i imam Bejheki u djelu Šuabul-iman od Muhammeda b. Zijada i u njoj se navodi da bi neki od selefa o čovjeku koji bude pohvaljen u lice rekao: “Pokajanje mu je da kaže: ‘Allahu moj, ne kazni me zbog onoga što govore, oprosti mi ono što oni ne znaju i učini me boljim nego što oni misle!’”

U pogledu autentičnosti svih ovih predaja može se prigovoriti. Neka djela, kao što je Gazalijev El-Ihja i šiitska El-Belaga – to navode kao riječi Alije b. Ebu Taliba, radijallahu anhu, ali bez ikakvog seneda. U suštini, ovo se spominje kao praksa nekih selefa. A Allah najbolje zna!

Izvor:minber.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close