O imamu i džematu

Istinsko pripadanje islamu očituje se na više načinai kroz vršenje različitih vjerskih obreda, ali namaz (kur'anski izraz za ovaj ibadet je salat) ostaje najvidljivi­jim znakom stepena vjerničkog imana. Na mnogo mjesta Allah dž.š. je naredio ovaj ibadet, a islamska ulema je saglasna da se ova naredba odnosi pojedi­načno (fardu 'ajnin) na svakog muslimana i muslimanku koji su punoljetni i pametni, u svakoj pri­lici i u svako vrijeme, bili oni zdra­vi ili bolesni (fizički), kod kuće ili na putu, bogati ili siromašni, slo­bodni ili neslobodni, u ratu ili mi­ru. Muhammeđ s.a.v.s. je za na­maz rekao da on predstavlja »osnovni stub imana, pa ko ga izvršava – podupire vjeru, a ko ga izostavlja – ruši vjeru«.

     Specifičnost ovoga ibadeta je što se može izvršiti u svojoj kući, ali i u džamiji, prevoznom sred­stvu i na otvorenom prostoru, po­jedinačno (svako za sebe) i u džematu. Da je namaz u džematu mnogo vrijedniji i Allahu dž.š. mnogo draži, govore nam brojni hadisi, upute i sama praksa Mu­hammeda s.a.v.s.. Šta više, neki namazi se i ne mogu obaviti osim u džematu, kao sto je, primjerice, džuma namaz petkom. I, dok se za džumu-namaz cjelokupna islamska ulema svih generacija i svih pravnih škola slaže da se ne može nikako obaviti osim u džematu, dotle se kod pet dnev­nih namaza u stepenu obaveznosti namaza u džematu razila­ze. Prema našem, hanefijskom mezhebu, namaz u džematu je sunnetun muekkede, dakle skoro kao vadžib, dok sljedbeni­ci malikijskog i hanbelijskog mezheba drže da je to fardu 'ajn, što će reći najveći stepen obaveznosti, slično kao i u šafijskom mezhebu. (Hašijatu-l-mutteqa, str. 32)

     Iz naprijed rečenog proizilazi da, po našem mezhebu. ako se zajedno nađu dvije osobe i svaka od njih odluči da klaniaju pojedi­načno, namaz će biti ispravan, ali su obojica griješnici jer su svje­sno i namjerno odbili slijediti ne­pobitno utvrđenu praksu Mu-hammeda s.a.v.s. Eventualno naknadno klanjanje u džematu istog namaza ima za posljedicu da to bude samo nafila, jer ih je Allahova nagrada zajedničkog namaza već prošla.

 

Kako se formira džemaat?

     U skladu sa hadisom Muhammeda s.a.v.s da »džemaat čine dvije ili više osoba«, islamska ulema je protumačila tako da na­maz koji zajednički klanjaju dvije osobe ima se smatrati džemaatom. Ovo se odnosi na bilo koji od pet dnevnih namaza, za razli­ku od nekih drugih kao sto je, primjerice, džuma-namaz pet­kom. Za džumu je potrebno, osim imama, još najmanje tri osobe, a ako su (uz imama) sa­mo jedna ili dvije, zajednički će klanjati podne, ali ne i džumu.

     Kada zajednički klanjaju dvije osobe, imam će lice koje klanja s njim postaviti sa svoje desne strane, a ako su dvije, onda će stati u saf iza imama, ženi koja klanja u safu između dva muškar­ca, namaz je ispravan, ali ne i njima dvojici, kao i onima koji bi došli kasnije i stali neposredno iza njih. Ako je cijeli saf žena ispred jednog ili više safova muškaraca, svima koji su u tim satovima namaz neće biti ispra­van.

     Nije preporučeno da žene sa­me sebi formiraju džemaat, ali ako to učine namaz je ispravan, a ona koja ih bude predvodila u džemaatu neće stati naprijed (kao kada je muškarac imam) već u prvom safu zajedno sa ostalim ženama. Da i žene same mogu formirati džemaat (mada je mekruh) utvrđeno je predajom od Aiše (redijellahu anha).

     Islamska ulema je detaljno ra­zradila i definirala ko sve može biti imam i predvoditi džemaat u namazu. Uvjeti za imama koji klanja u svojoj kući, jednom ili više članova svoje porodice, nisu istovjetni uvjetima koje mora ima­ti imam u džamiji i koji predvodi veći džemaat,

 

Uvjeti za imama

     Sama riječ imam znači vođa, predvodnik, onaj ko je odgovoran za nekoga. Muhammed s.a.v.s. je rekao:EI-imamu daminun, »Imam je garant onima koje vo­di«.

     U prvim decenijam islama, pa i kasnije, imamom je titulirana ona osoba koja je u sebi objedin­javala duhovno i političko vodstvo muslimana.

     Kada bi Muhammeđ s.a.v.s odsustvovao iz Medine, redovno bi govorio da ga u zajedničkim namazima u mihrabu treba da zamjenjuje Ebu Bekr, što je ovaj i činio. Poslije smrti Allahova Po­slanika kada je trebalo izabrati prvog halifu muslimana, gotovo svi su rekli: »Kada nas je Ebu Bekr mogao predvoditi u mihra­bu, pogotovo nas može predvo­diti u dunjalučkim poslovima«. Dakle, izbor prvog halifa odlučilo je to što je on bio imam – pred­vodnik kod klanjanja zajedničkih namaza. Otuda se i smatra da je imamska dužnost u džamiji najćasnija dužnost koju jedan musliman može imati, jer to je posao koji je radio sam Poslanik s.a.v.s., a potom i sve halife.

     Ebu Bekr, a zatim i halifa iza njega hulefai rašidun nikada nisu na­puštale mjesto imama u džamiji, ne samo za džumu namaz, već i kod dnevnih namaza.

     Već od drugog stoljeća po hidžri imam je osoba koja ima naučni i moralni autoritet, ali ne i stvarnu vlast. Muslimani su proz­vali osvnivače pravnih škola (mezheb) imamima, među kojima i Ebu Hanifu – Imamul 'Azam- Veliki imam, ali oni nisu imali vlast, naprotiv, bili su opozicija vlasti. Tokom vremena ovaj izraz se ustalio za vjerski i moralni au­toritet muslimana, voditelja džemaata po džamijama i svoje prosvjetitelje u vjerskim pitanji­ma. Manje više, to je ostalo i do naših dana i pod pojmom imam misli se na čovjeka koji predvodi džemaat u namazu, vrši vjersku edukaciju muslimana i svojim moralnim autoritetom utječe na svijest pripadnika islama.

     Da bi neko mogao predvoditi veći džemaat, islamska ulema postavlja više uvjeta od kojih ukazujemo, na slijedeće:

 

1.  Kod izbora za imama izmedu ljudi približne učenosti, prednost treba dati onome ko najbolje poznaje sunnet – tradiciju Muhammeda s.a.v.s. Ovo zbog toga što je kroz poznavanje sunneta, sasvim sigurno da će klanjati onako kako je klanjao sam Vjerovjesnik,s.a.v.s koji je rekao: »Klanjajte onako kako vidite da ja klanjam«. Sve sunnete, adabe i ostalo što je potrebno činiti, znaju ljudi koji dobro poznaju sunnet.

2. Slijedeći po rangu je onaj ko najbolje zna učiti Kur'an i ko ga zna najviše napamet. Razumi­je se da hafizi imaju prednost, (Imam Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife, smatra da dobar učač Kui'ana ima prednost nad do­brim poznavaocem Sunneta, što druga ulema nije prihvatila).

3. Ako se bira imam, a kandi­dati imaju približno ista znanje iz Sunneta i Kur'ana, onda pred­nost treba dati onome ko je pobožniji, jer   imam   treba   da upućuje i savjetuje druge ljude, pa njegove riječi i djela ne smiju biti u neskladu, jer bi to protur­ječilo samom Kur'anu: »Zašto govorite ono što i sami ne čini­te«. Ovo se temelji i na hađisu Muhammeda s.a.v.s.: »Ko klan­ja za učenim i pobožnim ima­mom kao da je klanjao za Allahovim   Poslanikom«, jer su učeni i pobožni ljudi "nasljednici Allahovih poslanika".

4. Pri izboru imama treba vo­diti računa i o njegovim godina­ma. Od ljudi približnog intelek­tualnog i moralnog kvaliteta daje se prednost onome ko je stariji po godinama. Ovo se temelji na hadisu  Muhammeda  s.a.v.s: "Ako ste dvojica putnici, onda proučite ezan, a neka imam bude onaj ko je stariji«. Kod tumačenja ovoga hadisa islam­ska ulema ima dva stava: jedni smatraju da je Poslanik s.a.v.s. mislio na godine starosti, a drugi da je mislio na godine provedene u islamu. Ovo drugo mišljenje je zastupao h. Omer, drugi halifa koji je u svemu davao prednost onima koji su ranije prešli na islam, pa tako i u izboru za ima­ma.

5. Ako svi kandidati za imama imaju približno iste stručne kvali­fikacije, onda će se prednost dati onome ko je najboljeg ahlaka, a to znači ko je najkomunikativniji i ko je najbolje naravi. Pod ovim se podrazumijeva i ko je najuredniji u izvršavanju svojih obaveza, ali i sa vanjskim izgledom (od­jećom, obućom…) ostavlja do­jam čovjeka koji vodi računa o čistoći jer je lična higijena jedan od uvjeta islamskog vjerovanja.

 

Sa namazom u džemaatu ne treba duljiti

     Ovo su uvjeti za imama koje je, u idealnim uslovima potrebno posjedovati, ali nekada to nije moguće pa se dozvoljava da u takvoj potrebi bude imam i oso­ba koja ne ima svih ovih kvaliteta. Tako, na primjer, imam može biti i griješnik, (naravno, kada se radi o manjim grijesima), ali je mekruh. U fikhskim djelima se kaže kako je i mekruh klanjati za ima­mom koji je slijep, jer on ne može da potpuno slijedi vjerske propi­se o čistoći tijela i mjesta gdje se klanja, a i ne može, bez pomoći drugih, odrediti pravac prema Ka'bi. Ovo, ipak, treba samo uv­jetno uzeti u obzir, jer je pouzda­no utvrđeno da je Muhammed s.a.v.s. ovlastio Ibni Ummi Mektuma da ga zamjenjuje u pred­vođenju džemaata, kada je Ale-jhisselam otišao sa muslimanskom vojskom na Tebuk. Ibni Ummi Mektum je bio slijep čovjek. Ovaj primjer se uzi­ma kao dokaz da, ipak, slijep čovjek može biti imam, pa čak i džumu klanjati, jer je sasvim si­gurno da muslimani Medine po­slije hidžre nikada nisu ostali bez džume-namaza.

     Međutim, kada se radi o mubtedi'u, tj. licu koje je sklono unositi novotarije u vjeru, Ebu Hanife je kategoričan da on ni na koji način ne može biti imam, a onaj ko bi klanjao za njim morao bi obnoviti dotični namaz.

     Bilo koji imam ne smije duljiti u namazu i dugo učiti jer to je suprotno praksi Muhammeda s.a.v.s., a jednom prilikom je ukorio i ashaba Mu'az ibni Džebela i preporučio mu: »Ne dulji sa namazom jer u džemaatu ima djece i starijih kao i onih koji imaju svoje po­trebe«.

Muallim, Ilmija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1994., br. 26, str. 12-13

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close