Opis Džehennema i njegovih strahota!

piše: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema će imati odjeću od vatre: „Onima koji neće da vjeruju odjela će od vatre biti skrojena, a ključala voda biće na glave njihove sipana.“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 19.) Košulje će im biti od katrana. Dakle, hrana, piće, odjeća, pa čak i postelja i pokrivači, sve će im biti od vatre: „U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod značenja El-E'araf, 41.) Gdje će pobjeći? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra…

Na Sudnjem Danu, Danu istinske podjele i razdvajanja, ljudi će se razdvojiti jedni od drugih. Razdvojiće se nevjernici od vjernika i licemjera. Nevjernici će na Sudnjem Danu slijediti svoja božanstva koja su obožavali na Dunjaluku i zajedno sa njima će biti odvedeni do Džehennema. Za vrijeme stajanja na Mahšeru, na Sudnjem Danu, što će potrajati njima pedeset hiljada godina, mnogo će ožedniti. Tako žedni, povezani u lance i okove, bit će povedeni do Džehennema: „A kad u Džehennem žedne nevjernike potjeramo.“ (Prijevod značenja Merjem, 86.) S velikim i teškim okovima, dugim i preteškim lancima, odvodiće se i bacati u Džehennem. Toga Dana, doći će se sa Džehennemom koji će imati 70.000 povodaca, tj. krajeva. Svaki povodac ili kraj držat će 70.000 meleka. Naši prethodnici bi govorili: „Kada se Džehennem ne bi držao sa ovolikim brojem povodaca, otrgnuo bi se, a kada bi se otrgnuo, spalio bi sve, i dobre i loše.“

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže, kako stoji u prijevodu značenja: „I kad se tog Dana dođe sa Džehennemom, tada će se čovjek sjetiti – a na šta mu je sjećanje?! Reći će: 'Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremao!'“ (Prijevod značenja El-Fedžr, 23-24.) Kada stanovnici Džehennema budu povedeni do Džehennema i kada vide svoju potpunu propast, počet će plakati, međutim, njihove suze neće biti suze već će biti krv. „Oni koji nisu vjerovali u skupinama će u Džehennem biti natjerani.“ (Prijevod značenja Ez-Zumer, 71.)

Kada ih Džehennem vidi iz daljine izrazit će im dobrodošlicu, obradovat će se njihovom dolasku: „Kada ih Džehennem ugleda iz daljine, čut će kako gnjevan huči, ključa i odiše.“ (Prijevod značenja El-Furkan, 12.) Vidjet će Džehennem kako visoko baca iskre: „On će kao kule bacati iskre, kao da su kamile riđe. Teško toga dana poricateljima!“ (Prijevod značenja El-Murselat, 32-34.) Iblis će predvoditi nevjernike do vatre, a iza njega će biti njegovi sljedbenici. Dok se budu Džehennemu približavali, slušat će njegovo hučanje i ključanje, gledaće kako džehennemske iskre visoko u vis lete, pa kada dođu do vrata Džehennema, Iblis će povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“

Također i svaki od njegovih sljedbenika, iza njega, će isto povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“ Svevišnji Allah kaže: „Ne prizivajte danas jednu propast, već prizivajte mnoge propasti!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 14.) Dočekat će ih čuvari Džehennema, meleki strogi i snažni koji izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi: „Kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: 'Zar vam niko nije dolazio da vas opominje?!'“ (Prijevod značenja El-Mulk, 8.) Šta vam je? Zar vam niko nije dolazio i pozivao vas? Zar niste znali, zar niste čuli da postoji vjera u kojoj se samo Allah obožava na način kako ga je samo Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, obožavao? Zar vas niko nije opomenuo?

„Odgovorit će: 'Jest. Dolazio nam je onaj koji nas je opominjao a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa.' Vi ste u velikoj zabludi! I reći će: 'Da smo slušali i razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili!' Priznat će svoje grijehe, pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!“ (Prijevod značenja El-Mulk, 9-11.) Džehennem će ih dočekati, pa će im reći: „Posebno sam obavezan trojici – svakom oholniku i prkosniku, svakom koji je Allahu pripisivao druga i slikarima.“

Dubina i boja Džehennema

Kakav je Džehennem? Dubina Džehennema je sedamdeset godina. Ko bude bačen u njega, dospjet će na njegovo dno nakon sedamdeset godina. Danas kada bi se bacio kamen sa najveće zgrade, za kratko vrijeme, za nekoliko sekundi, našao bi se na tlu. Šta mislite: sedamdeset godina??? Boja Džehennema je crna, potpuna tama. Džehennem se žestio dugi niz godina vatrom dok nije postao crven. Zatim se žestio vatrom dok nije postao bijel, a zatim se žestio dok nije postao crn. „Gospodaru naš, doista, onoga koga Ti budeš u vatru uveo, Ti si ga osramotio, a nevjernici neće imati pomagača!“ (Prijevod značenja Alu Imran, 192.)

Vidimo vatru na Dunjaluku. Vidimo kako zahvati neku kuću i potpuno je sagori. Vatrogasci nisu u stanju ništa da učine. To je dunjalučka vatra, a što se tiče džehennemske vatre, ona je sedamdeset puta jača i žešća od dunjalučke. Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“

Kako će se džehennemlije bacati u vatru

Kako će se džehennemlije vezati i bacati u vatru? Uzet će se za vrh kose pri čelu i poviti unazad sve dok se njihov potiljak ne sastavi sa njihovim petama! Kičme će im popucati! Tako svezani bit će bačeni u Džehennem: „Nevjernici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti.“ (Prijevod značenja Er-rahman, 41.)

Hrana i piće stanovnika Džehennema

Kada budu uvedeni u Džehennem i jedno vrijeme u njemu kažnjavani, ogladnit će i snaći će ih glad. Čak, od prevelike gladi osjetit će bolove iste jačine kao i sve druge vrste kažnjavanja u Džehennemu. Govorit će: „Gdje je hrana? Umiremo od gladi! Ima li šta kod vas jesti?“ Ima, ima, kako da nema! Tamo će biti brza i poslušna posluga! Predočit će im se džehennemsko stablo po imenu Zekkum čiji su plodovi poput šejtanskih glava: „To je drvo koje će usred Džehennema rasti, plod će mu poput šejtanskih glava biti.

Oni će se njime hraniti i stomake će svoje njime puniti.“ (Prijevod značenja Es-Saffat, 64-66.) Kaže se da kada bi samo jedan djelić ovoga stabla bio spušten na Zemlju, stanovnicima Zemlje bi sve pokvario i zagorčao bi im život na njoj. Samo jedan djelić, pa, šta mislite šta će biti s onima kojima će ovi plodovi biti hrana?! „Drvo Zekkum bit će hrana griješniku, u stomaku će kao rastopljena kovina vreti kao što voda koja ključa vri.“ (Prijevod značenja Ed-Duhan, 43-46.)

Kada vide gnoj koji izlazi iz njih samih, iz prevelike gladi i žeđi požurit će da ga jedu, jedni sa drugih. To je hrana gislin: „Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, niti drugog jela osim gislina kojeg će samo nevjernici jesti.“ (Prijevod značenja El-Hakka, 35-37.) Ibnu Abbas, radijallahu 'anhuma, kaže da se pod izrazom gislin misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz tijela stanovnika Džehennema. Također, jedna od vrsti džehennemske hrane je i hrana po imenu dari'i. To su plodovi puni bodljika i trnja.

Džehennemlije će jesti takvu hranu pa će im zastajati u grlu i bosti ih: „Drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ugojiti niti glad utoliti.“ (Prijevod značenja El-Gašija, 6-7.) Ništa im neće koristiti, međutim, iz prevelike gladi jesti će ga i neće ni primjećivati da im ništa ne koristi. Kada im zastane u grlu, kada se počnu gušiti, stat će s tom hranom. Neće je moći izvaditi niti će je moći progutati: „Bit će kod Nas, doista, okova i ognja, i jelo koje u grlu zastaje i patnje nesnosne.“ (Prijevod značenja El-Muzzemmil, 12-13.) Zvat će u pomoć. Tražit će pomoć. Sjetit će se kako bi na Dunjaluku kada bi im nešto zastalo u grlu, to potiskivali vodom. Tražit će vodu. Ima li vode? Ima, ima, kako da nema. Ima. Voda će im biti dostavljena sa dna Džehennema. Hamim-ključala voda! Reći će im se: „Hoćete vodu?! Izvolite! Na ovom mjestu mi služimo ovakvu vodu. A sada pijte!“ Brza i sigurna usluga! Ključala voda!!!

Kada se samo približe posudi s ključalom vodom, koža i meso –od vreline te ključale vode- spast će im s lica. Ali, i pored toga, morat će da je piju: „Ako zamole za pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!“ (Prijevod značenja El-Kehf, 29.) Pored uzavrele ključale vode pojeni će biti i gassakom, smrdljivom tekućinom koja će izlaziti iz polnih organa bludnika i bludnica: „Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu!“ (Prijevod značenja Sad, 57.) 

Odjeća i postelja stanovnika Džehennema

Imat će odjeću od vatre: „Onima koji neće da vjeruju odjela će od vatre biti skrojena, a ključala voda biće na glave njihove sipana.“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 19.) Košulje će im biti od katrana. Dakle, hrana, piće, odjeća, pa čak i postelja i pokrivači, sve će im biti od vatre: „U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod značenja El-E'araf, 41.) Gdje će pobjeći? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra! Plakat će, a suze će im biti sama krv! Lica će im sva pocrniti!

Jedna kazna veća od druge

U Džehennemu neki od njih, ponovo će biti vezani u lance i vođeni. Gdje idete s njima?! Zar nije dovoljno to što se kažnjavaju ovdje, ili … ili želite da im olakšate, razgalite?! Nikako! „Pa, kušajte patnju, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti!“ (Prijevod značenja En.Nebe', 30.) Bit će povezani u lance, odvedeni i na ključaloj vatri prevrtani: „Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: 'Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!'“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 66.) Dok se budu lica u vatri pržila, zubi, vilice će im ispasti: „vatra će im lica pržiti i oni će iskešenih zuba u njemu ostati.“ (Prijevod značenja El-Mu'minun, 104.)

Zubi, vilice će im ispasti, meso i koža sletjeti. Pojedini učenjaci kažu da će stanovnicima Džehennema koža sletjeti i da će im se zakvačiti za pete, pa će hodati Džehennemom a njihova koža će im se vući za petama! Tako mi Allaha! Da se samo jedan mali trenutak ubaci u Džehennem osoba koja je najbolje živjela na Dunjaluku, osoba koja na Dunjaluku nije osjetila nikakvu poteškoću, tegobu, nesreću, bol i patnju, kada bi se ubacila u Džehennem samo jedan mali trenutak, sva dunjalučka uživanja bi zaboravila od patnje koju je vidjela i osjetila u tom djeliću vremena.

Allaha Uzvišenog molimo da nas sačuva boravka na Ahiretu u ovakvom mjestu! Molimo Ga da nas podrži u pokornosti Njemu, činjenju djela kojima je On zadovoljan i koja vode do Njegova zadovojstva! Neka je svaka slava i hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji ih slijede u dobru!


http://www.nur-islam.com/

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close