Osvajanje Mesdžidu-l-Aksa kao predznak Sudnjeg dana

Od predznaka Sudnjeg dana je svakako i osvajanje Mesdžidu-l-Aksa.

U hadisu Avf ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ‘Broj destero pred samo nastupanje Sudnjeg dana: …(pa je od toga spomenuo) osvajanje Mesdžidu-l-Aksa.’” (Sahihu-l-Muslim 18/13)

U vrijeme Omer ibn El-Hattaba radijallahu anhu je bilo osvojenje Mesdžidu-l-Aksa, i to 16. godine po hidžri. Omer radijallahu anhu je lično išao tamo, pomirio njene stanovnike, otvorio ga, očistio ga od jevreja i kršćana i sagradio mesdžid u središtu Mesdžidu-l-Aksa.

Imam Ahmed prenosi od Tarika Ubejd ibn Adema da je rekao: “Čuo sam Omera ibn El-Hattaba kako govori Ke’abu El-Ahbariju: “Šta misliš gdje da klanjam? On je odgovorio: Ako od mene tražiš odgovor onda klanjaj iza stijenje, dok će kompletan Kuds biti ispred tebe. Na to mu je rekao Omer radijallahu anhu: Žrtvuješ se jevrejima, ne, ali ću klanjati prema onome prema čemu je klanjao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa se okrenu prema Kibli i klanja. Potom dođe i prostra svoj ogrtač i namete prljavštinu u svoj ogrtač a potom to uradi i ostali svijet.”

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana”

Autor: Sheikh Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil