OVO SU NAJBOLJE DOVE KOJE MOŽETE UČITI – PODIJELITE SA PRIJATELJIMA I ZARADITE SEVAP

Autor teksta: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimehullah

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog

Uistinu, Allahu pripada svaka hvala. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, nema nikog ko ga može na stranputicu okrenuti, a koga ostavi u zabludi, njemu nema nikog ko će ga uputiti.

Po izlasku Sunca na dan Arefata hadžije sa Mine kreću ka Arefatu. Od Sunneta je da se dođe na Arefat do podne-namaza te da imam ili neko od učenih ljudi održi hutbu ili predavanje a koje je u skladu sa vremenom i prostorom, tom prilikom pojašnjavajući hadžijama obrede toga dana i dana koji su poslije.

Također pozvat će ljude na bogobojaznost i pridržavanje Kur’ana i Sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon ovoga predavanja ili hutbe klanjat će podne i ikindiju skraćeno i spojeno u podnevskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. Potom će hadžije stati na Arefat a cijeli Arefat je mjesto za dovu i ibadet, te će da dove ono što žele od dunjalučkih i ahiretskih blagodati i dobara. Lijepo je da se tokom dove okrenu ka Kibli i Brdu Milosti ukoliko je to moguće, a potom će stati i doviti u stanju u kome se nalaze! Tokom dove treba da podignu ruke i budu skrušeni u dovi te da dove ili uče Kur’an, izgovaraju Telbiju, a od Sunneta je da povećaju broj izgovora: …

 

„LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU, JUHJI VE JUMITU, VE HUVE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR.“

Prijevod dove: „Nema drugog istinskog božanstva osim Jednog i Jedinog Allaha, Kojem nema niko ravan! Njemu pripada sva vlast i sva slava, On oživljava i usmrćuje i On je svemogući!”

 

Ovo je preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ispravnim putem i zabilježeno u vjerodostojnim zbirkama hadisa. Kazao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i poslanici prije mene jeste: „La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir.“”

Prenose se, također, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najdraže četiri stvari Allahu su: „Subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu Ekber.“ (Prijevod: “Hvaljen neka je Allah, i Njemu pripada zahvala, nema istinskog Boga osim Njega, Allah je najveci.”)

Ovaj zikr treba što više učiti i ponavljati, prisebno i sa skrušenošću. Isto tako, treba često učiti zikr i dove koje su propisane u svakom vremenu, a naročito na ovom mjestu i u ovom velikom danu, te među njima odabrati one koje su sadržajnije, kao što su sljedeće (napomena: Neće se posebno naglašavati da su svi citati prijevodi značenja ajeta.):

“Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!” (El-Bekare, 127)

“Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si!” (El-Bekare, 128)

 

“A ima i onih koji govore: “Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” (El-Bekare, 201)

“I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: “Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (El-Bekare, 250)
“Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!” (El-Bekare, 286)

“Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! ” (Alu Imran, 7)

“Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje.” – Allah će, zaista, održati obećanje. ” (Alu Imran, 8)
“Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!” (Alu Imran, 16)

“Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!” (Alu Imran, 53)

“Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!” (Alu Imran, 147)
“Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; “Vjerujte u Gospodara vašeg!” – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko rđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. ” (Alu Imran, 193)

“Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!” (Alu Imran, 194)

“Gospodaru naš”, – rekoše oni – “sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” (El-E’raf, 23)

“Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom grješnim!” (El-E’raf, 47)

“Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i da kao vjernici umremo!” (El-E’raf, 126)

“Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine.” (Junus, 85)

“Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.” (El-Ahkaf, 15)

“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” (El-Hašr, 10)

“SUBHANALLAHI VE BIHAMDIHI, SUBHANALLAHIL-AZIM.“

“Slavljen i hvaljen neka je Allah, neka je slavljen Allah Uzvišeni!

“LA ILAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINEZ-ZALIMIN.“

“Nema istinskog Boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio medu grješnicima.“ (El-Enbija, 87).

LA ILAHE ILLALLAHU, VE LA NA’BUDU ILLA IJJAHU, LEHUN-NI’METU VE LEHUL-FADLU VE LEHUS-SENAUL-HASEN, LA ILAHE ILLALLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN.

Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha, nikog drugog ne obožavamo osim Njega, Njemu pripada blagodat, poštovanje i najljepša pohvala. Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovjedamo, makar se bezbožnicima ne dopadalo.

LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH.

Nema snage niti moći osim sa Allahom.

RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN, VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VE KINA AZABEN-NAR

Gospodaru naš podari nam dobra na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u vatri.
ALLAHUME ASLIH LI DINI, ELLEZI HUVE ISMETU EMRI, VE ASLIH LI DUNJAJE ELLETI FIHA MEAŠI, VE ASLIH LI AHIRETI ELLETI FIHA MEADI, VEDŽALIL-HAJATE ZIJADETEN LI FI KULLI HAJR, VEL-MEVTE RAHATEN LI MIN KULLI ŠERR.

Allahu moj, popravi mi vjeru moju koja je zaštita moja, i popravi moj dunjaluk na kome živim, popravi moj ahiret koji je mjesto mog povratka, učini mi život povećanjem svakog dobra i smrt smirajem za mene od svakog zla.

EUZU BILLAHI MIN DŽEHDIL-BELAI, VE DEREKIŠ-ŠEKAI, VE SUIL-KADAI, VE ŠEMATETIL-E’DAI.

Utjecem se Allahu od iscrpljujućeg iskušenja, bezizlazne nesreće, loše presude i neprijateljske zlobe.

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-HEMMI VEL-HAZENI VE MINEL-ADŽZI VEL-KESELI VE MINEL-DŽUBNI VEL-BUHLI VE MINEL-ME’SEMI VEL-MAGREMI VE MIN GALEBETID-DEJNI VE KAHRIR-RIDŽALI, EUZU BIKE ALLAHUMME MINEL-BERESI VEL-DŽUNUNI VEL-DŽUZAMI VE MIN SEJJI’IL-ESKAMI.

Allahu moj, utječem Ti se od brige i žalosti, nemoći i lijenosti, od kukavičluka i škrtosti, grijeha i prezaduženosti, od toga da me dug savlada i ljudi ugnjetavaju. Allahu moj. utječem Ti se od lepre i ludila, od sakatosti i zlih bolesti.

ALLAHUMME INNI ES’ELUKEL-AFVE VEL-AFIJETE FID-DUNJA VEL-AHIREH.

Allahu moj, molim Te za oprost i zaštitu na dunjaluku i na ahiretu.

ALLAHUME INNI ES’ELUKEL-AFVE VEL-AFIJETE FI DINII VE DUNJAJE VE EHLII VE MALI.

Allahu moj, molim Te za oprost i zaštitu u mojoj vjeri i životu na dunjaluku, u mojoj porodici i imetku.

ALLAHUMME-STUR ’AVRATI VE AMIN REV’ATI, VAHFAZNI MIN BEJNI JEDEJJE VE MIN HALFI, VE AN JEMINI VE AN ŠIMALI, VE MIN FEVKI, VE EUZU BIAZAMETIKE EN UGTALE MIN TAHTI.

Allahu moj, pokrij moja sramna djela, ucini me sigurnim od straha, čuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne i lijeve strane i odozgo i utječem Ti se Tvojom veličinom da se ne otvori zemlja ispod mene.

ALLAHUMME-GFIR LI HATIETI VE DŽEHLI VE ISRAFI FI EMRI VE MA ENTE E’LEMU BIHI MINNI.

Allahu moj, oprosti mi grijehe moje, neznanje moje i pretjeranost moju u stvarima mojim i ono što Ti poznaješ, bolje od mene.

ALLAHUMME-GFIR LI DŽIDDI VE HEZLI VE HATAI VE AMDI VE KULLU ZALIKE INDI.

Allahu moj, oprosti mi ono što činim u zbilji i u šali, i ono što namjerno i nenamjerno učinim, a sve to se nalazi kod mene.

ALLAHUMME-GFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA E’LENTU VE MA ENTE E’LEMU BIHI MINNI ENTEL-MUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU VE ENTE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR.

Allahu moj, oprosti mi ono što učinih prije i ono poslije, ono što sam tajno i ono što sam javno uradio, ono što Ti poznaješ a ja ne poznajem, Ti si Prvi i Posljednji i Ti sve možeš.

ALLAHUMME INNI ES’ELUKES-SEBATE FIL-EMRI VEL-AZIMETE ALER-RUŠDI, VE ES’ELUKE ŠUKRE NI’METIKE VE HUSNE ‘IBADETIKE, VE ES’ELUKE KALBEN SELIMEN VE LISANEN SADIKAN, VE ES’ELUKE MIN HAJRI MA TA’LEMU VE EUZU BIKE MIN ŠERRI MA TA’LEMU VE ESTAGFIRUKE LIMA TA’LEMU INNEKE ALLAMUL-GUJUB.

Allahu moj, molim Te za čvrstocu u vjeri i odlučnost na uputi. Molim Te za zahvalu na tvojim blagodatima i za lijep ibadet samo Tebi. Molim Te za zdravo srce i iskren jezik. MolimTe za dobro koje znaš i utječem Ti se od zla koje znaš. Tražim oprost od Tebe za ono što Ti poznaješ, Ti si zaista Poznavalac svega nevidljivog.

ALLAHUMME RABBEN-NEBIJJI MUHAMMEDIN ALEJHIS-SALATU VES-SELAMU, IGFIR LI ZENBI VE EZHIB GAJZA KALBI VE E’IZNI MIN MUDILLATIL-FITENI MA EBKAJTENI.

Allahu moj, Gospodaru vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, oprosti mi grijehe moje i odstrani tegobu iz srca mog, zaštiti me od smutnji koje donose zabludu dok sam živ.

ALLAHUMME RABBES-SEMAVATI VE RABBEL-ERDI VE RABBEL-‘ARŠIL-‘AZIMI, RABBENA VE RABBE KULLI ŠEJ IN FELIKAL-HABBI VEN-NEVA MUNZILET-TEVRATI VEL-INDŽILI VEL-KUR’AN, EUZU BIKE MIN ŠERRI KULLI ŠEJ IN ENTE AHIZUN BI NASIJETIHI, ENTEL-EVVELU FE LEJSE KABLEKE ŠEJ’UN, VE ENTEL-AHIRU FE LEJSE BA’DEKE ŠEJ UN, VE ENTEZ-ZAHIRU FE LEJSE FEVKAKE ŠEJ UN, VE ENTEL-BATINU FE LEJSE DUNEKE ŠEJ UN, IKDI ANNID-DEJNE VE AGNINI MINEL-FAKRI.

Allahu moj, Gospodaru nebesa i Zemlje, Gospodaru Arša veličanstvenog, Gospodaru naš i Gospodaru svega, Koji daješ da sjemenke i košpice proklijaju, Koji si Tevrat, Indžil i Kur’an objavio! Utječem Ti se od zla svega onog čime Ti upravljaš, Ti si Prvi i ništa nije prije Tebe i Ti si Posljednji i ništa nije poslije Tebe, Ti si najviši i nije ništa iznad Tebe, i Ti si Skriveni i nema ništa bez Tebe, oslobodi me duga i odagnaj siromaštvo od mene.

ALLAHUMME ATI NEFSI TAKVAHA, VE ZEKKIHA ENTE HAJRU MEN ZEKKAHA, ENTE VELIJJUHA VE MEVLAHA, ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINEL-ADŽZI VEL-KESELI, VE EUZU BIKE MINEL-DŽUBNI VEL-HEREMI VEL BUHLI, VE EUZU BIKE MIN AZABIL-KABRI.

Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost, očisti je, Ti si onaj koji najbolje duše čisti, Ti si njen staratelj i zaštitnik. Allahu moj, utječem Ti se od nemoći i lijenosti, i utječem Ti se od kukavičluka, oronule starosti i škrtosti, i utječem Ti se od patnje u kaburu.

ALLAHUMME LEKE ESLEMTU, VE BIKE AMENTU, VE ALEJKE TEVEKKELTU, VE ILEJKE ENEBTU, VE BIKE HASAMTU, EUZU BI IZETIKE EN TUDILLENI LA ILAHE ILLA ENTE. ENTEL-HAJJU- LLEZI LA JEMUTU VEL-DŽINNU VEL-INSU JEMUTUN.

Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, i Tebi se kajem, i u ime Tvoje se raspravljam, utječem Ti se tvojom veličanstvenošcu da me ne odvedeš u zabludu, nema istinskog božanstva osim Tebe, Ti si Živi koji ne umire, a ljudi i džinni umiru.

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN ILMIN LA JENFA’, VE MIN KALBIN LA JAHŠA, VE MIN NEFSIN LA TEŠBA, VE MIN DA’VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.

Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasićuje, i od dove koja se ne prima.

ALLAHUMME DŽENNIBNI MUNKERATIL-AHLAKI VEL-E’AMALI VEL-EHVAI VEL-EDVAI.

 

Allahu moj, udalji me od lošeg ponašanja, loših djela, prohtjeva i bolesti.

ALLAHUMME ELHIMNI RUŠDI, VE E’IZNI MIN ŠERRI NEFSI.

Allahu moj, nadahni me razboritošću i zaštiti me od zla moje duše.

ALLAHUMME-KFINI BI HALALIKE AN HARAMIKE, VE AGNINI BI FADLIKE AN MEN SIVAK.

 

Allahu moj, zadovolji me Tvojim halalom, i da ne uzimam haram i opskrbi me Svojom dobrotom da je ne tražim od drugog.

ALLAHUMME INNI ES’ELUKEL-HUDA VET-TUKA VEL-AFAFE VEL-GINA.

Allahu moj, tražim od Tebe uputu, bogobojaznost, čednost i bogatstvo.

ALLAHUMME INNI ES’ELUKEL-HUDA VES-SEDAD.

Allahu moj, tražim od Tebe uputu i ustrajnost.

ALLAHUMME INNI ES’ELUKE MINEL-HAJRI KALLIHI ADŽILIHI VE ADŽILIH, MA ALIMTU MINHU VE MA LEM E’ALEM, VE EUZU BIKE MINEŠ-ŠERRI KULLIHI ‘ADŽILIHI VE ADŽILIH, MA ‘ALIMTU MINHU VE MA LEM E’ALEM, VE ES’ELUKE MIN HAJRI MA SE’ELEKE MINHU ABDUKE VE NEBIJJUKE MUHAMMEDUN, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, VE EUZU BIKE MIN ŠERRI ME-STE’AZEKE MINHU ABDUKE VE NEBIJJUKE MUHAMMEDUN, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM.

Allahu moj, od Tebe tražim svako dobro i brzo i odgođeno i ono koje Ti poznaješ a ja ne znam. Utječem Ti se od svakog zla i brzog i odgođenog i onog kojeg Ti znaš a ja ne znam. Molim Te za dobro za koje Te molio Tvoj rob i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i utječem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj rob i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

ALLAHUMME INNI ES’ELUKEL-DŽENNETE VE MA KARREBE ILEJHA MIN KAVLIN EV AMEL, VE E’UZU BIKE MINEN-NARI VE MA KARREBE ILEJHA MIN KAVLIN EV AMEL, VE ES’ELUKE EN TEDŽALE KULLE KADAIN KADAJTEHU LI HAJREN.

Allahu moj, molim Te za Džennet i ono što približava njemu od riječi i djela. Utječem Ti se od vatre i onog što približava njoj od riječi i djela. Molim Te da svaku presudu koju mi presudiš, uciniš dobrom za mene.

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU JUHJI VE JUMITU BIJEDIHIL-HAJRU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR, SUBHANALLAHI VEL-HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM.

Nema istinskog božanstva osim Allaha Jedinog. Nema Mu ravna. Njemu pripada vlast i zahvala, On oživljuje i usmrćuje. U Njegovoj Ruci je svako dobro. On sve može, slava i zahvala pripadaju Allahu. Nema istinskog božanstva osim Allaha. Allah je Najveći. Nema pomoći niti snage osim sa Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim.

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME, VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUM-MEDŽID, VE BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME, VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUM-MEDŽID.

Allahu moj, smiluj se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, alejhis-selam, i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljen i Slavljen. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, alejhis-selam, i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Slavljen.

Postoje mnoge dove u Kur’anu i Sunnetu koje se ovom i drugim prilikama mogu učiti. Preporučujemo sljedeće zbirke dova: „Zaštita svakog muslimana (Hisnul-muslim) od Seida el-Kahtanija i „Zbirka izabranih dova (iz Kur’ana i Hadisa). Dove se mogu učiti i na maternjem jeziku, a posebno je vrijedno da se zna ono što se uči i šta se od Uzvišenog Allaha moli. U dovama treba obuhvatiti potrebe i ovog i budućeg svijeta, tražiti uputu, oprost, sreću, pomoć i zaštitu za sebe, svoje roditelje, djecu, porodicu, rodbinu, narod i cijeli ummet. Treba se sjetiti posebno naše braće koji su u mnogim teškim iskušenjima, koji rade i bore se za ovu vjeru. Možda je ovo posljednja prilika koja se ukazala nekom od nas, pa nastojmo da je najbolje i potpuno iskoristimo. Učinimo iskrenu tevbu – pokajanje od svih svojih grijeha i zamolimo Uzvišenog da nam oprosti. Odlučimo da naš život bude u pokornosti Uzvišenom.

Preveo i prilagodio: Safet Suljić,

Islamski univerzitet u Rijadu

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close