Posljednji predznalk Sudnjeg dana je vatra !

 predznaK Sudnjeg dana je vatra, l<oja će se pojaviti u Jemenu i
l<oja će tjerati ljude u pravcu njihovog olkupljališta, gdje će ih sve ol<upiti.
Ovo mjesto ol<upljanja je bijela ravna zemlja, kao okrugla čista ploča,
pusta da se na njoj neće prepoznati nilkako obilježje.
U vezi ove vatre postoji nekoliko neizostavnih pitanja:
• k(oja su svojstva ove vatre?
• kad  će se pojaviti?
• Oda<le?
• Šta će se desiti nal<on njene pojave? 
Hadisi o vatri 
Prenosi Huzejfa, radijallahu anhu, te kazuje: "Zateče nas Vjerovjesnil<,
sallallahu alejhi ve sellem, dol< smo jedni druge podsjećali (na određene
stvari iz vjere), pa nas upita: "Na šta se podsjećate': rel<osmo, na Sudnji dan.
Na to nam reče: "Neće nastupiti dol< prije njega ne vidite deset znal<ova .. :'
Pa je naveo: Dim, Dedždžala, Životinju, pojavu Sunca sa zapada, silazak
Isaa sina Merjemina, alejhi selam, (izlazal<) Jedžudža i Medžudža, tri propadanja
zemlje – jedno na Istol<u, j edno na Zapadu i jedno na Arapsl<om
poluostrvu i pojava vatre iz Jemena, l<oja ljude tjera mjestu ol<upljališta:'1
A u jednoj drugoj predaji stoji: "Vatra l< oja će izaći iz najdubljeg mjesta
iz zemlje Adna i koja će tjerati ljude:'2
Abdullah ibn Omer, radij allahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnil< rekao
slijedeće: "Prije Smaka svijeta pojavit će se vatra iz mora Hadra Mevta, ili
iz Hadra Mevta, l< oja će ol<upiti ljude:' Upitali smo: "Pa šta nam naređuješ?"
– uDržite se Šama:' – odgovorio je.3
Od Enesa, radij allahu anhu, se prenosi da je rel<ao: "Do Abdullaha ibn
Selama je došlo da je Allahov Poslanil<, sallallahu alejhi ve sellem, stigao u
Medinu, pa mu je otišao i rel<ao: "Upitat ću te o troje, ne poznaje ih nil<o
osim vjerovjesnil<a. l( oji je prvi predznal< Sudnjeg dana, i l< o ju će prvu hranu
j esti Džennetlije, i od čega zavisi hoće li se čovjel< biti na oca ili će biti
na majl<u?" Poslanil< reče: "Evo, Džibril me sad obavijesti o tome:' Abdullah
reče: "To je neprijatelj jevreja između melel<a4:' Poslanil<, sallallahu alejhi
ve sell em, odgovori: "Prvi predznal< Sudnjeg dana je vatra, l< oja će ol<upljati
ljude (vodeći ih) sa istol<a prema zapadu, prva hrana l<oju će jesti Džennetlije
je l<omad koji je višal< na džigerici od l<ita, a to na l<oga će ličiti dijete
– al<o mušl<arac imadne odnos sa ženom, pa njegova voda pretel<ne njenu,
dijete će biti na njega, a al<o pretekne njena voda, dijete će biti na nju:' Na
to Abdullah reče: "Svjedočim da si uistinu Allahov poslanil<:'5
1 Bilježi imam Muslim.
2 Bilježi imam Muslim.
3 Bilježi imam Ahmed. Hadis je vjerodostojan.
4 Jevreji su rekli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da nije bilo poslanika, a da mu
nije dolazio melek koji mu je donosio vijesti, pa su upitali koji je tvoj melek. Rekao je da
je Džibril, alejhi selam, a oni rekoše: "Džibril je onaj koji donosi kaznu i rat i sukob, i on
je naš neprijatelj . Da si rekao Mikail, koji donosi milost i zelenilo i kišu, prihvatili bi:' Na
to je Allah objavio: "Reci: I<o bude neprijatelj Džibrilu, pa on Allahovom voljom tebi na
srce stavlja I<ur'an potvrđujući istinitost onoga otprije, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima.
I<o je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i
Mikailu – pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji ne vjeruju!" (El-Bekara: 97-98.)
5 Bilježi imam Buhari. Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslani!<,
sallallahu alejhi ve sellem, rel<ao slijedeće: uPrvi su znal<ovi izlazal< Sunca
sa zapada i izlazal< Životinje među ljude s početl<a dana, a l<oji god od njih
dva bude prvi, slijedeći je vrlo blizu:'1
l(al<o sada razumjeti ovaj hadis u odnosu na prethodni u l<ojem se navodi
da je prvi predznal< vatra, l<oja će tjerati ljude ka mjestu ol<upljališta?
Odgovor na ovo pitanje je da se ovdje govori o predznacima Smal<a svijeta,
a ne o predznacima koji najavljuju da se Smal< svijeta približava. Ovo potvrđuje
i predaja l<oju bilježi imam Buhari u l<ojoj stoji: ušta je prva stvar
Sudnjeg dana, tj. nastupanja Sudnjeg dana?
Ova vatra, nije ona vatra za l<oju se l<aže da će izbiti u Hidžazu i l<oja
će osvijetliti vratove deva u Busri, jer se ova vatra već pojavila u sedmom
stoljeću i ona predstavlja mali predznak Sudnjeg dana2•
Koko će vatra okupiti liude
Ehu Hurejre, radij allahu anhu, prenosi da je Allahov Poslani!<, sallallahu
alejhi ve sellem, rel<ao: uLjudi će biti ol<upljani na tri načina: (prvi su) oni
l<oji idu iz žudnje i iz straha, drugih će biti dvojica na jednoj devi, i bit će ih
trojica na jednoj devi, i bit će ih četverica na jednoj devi, i bit će ih deseterica
na jednoj devi, i (treći su) oni preostali l<oje će vatra sl<upiti, a bit će uz
njih i dol< prilegnu poslijepodne, i bit će uz njih dol< budu spavali noću, i bit
će uz njih l<ada se jutrom probude, i bit će uz njih l<ada omrl<nu:'3
Hadis l<azuje da vatra neće peći ljude, nego će ih voditi prema ol<upljalištu
u Šamu. Pa l<ada se ljudi umore od puta, pa se raspreme da prilegnu
poslijepodne i zaspu, vatra će ostati uz njih, a l<ada se probude, vatra
će ih ponovo potjerati. Tal<o isto l<ada zaspu noću, vatra će stati dol< se
ne probude, pa će ih ponovo potjerati, i tal<o sve dol< ne stignu do mjesta
ol<uplj ališ ta.
Ehu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanil<, sallallahu
alejhi ve sellem, tal<ođer rel<ao: "Na Sudnjem danu ljudi će se sl<upljati na
tri načina: jedni siti od hrane i pića i na jahalicama, drugi će hodati obično
1 Bilježi imam Muslim.
2 Pogledaj o ovome mali predznak br. 13. i žureći, i treće će melel<i vući na njihovim licima:' Nel<o od prisutnih reče:
uOve prve i treće znamo, a l<o su ovi što će obično hodati i žuriti?" Poslanil<,
sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: "Allah će spustiti bolest na jahaće
životinje, da ih više neće ostati, dotle da će čovjel< svoj divan vrt zamijeniti
za devče1 sa malim samarom na sebi, ali mu ništa neće biti od l<oristi:'2 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close