Prva bračna noć

Klanjanje nafile i ucenje dove Mustehabb je prve noci da supružnici klanjaju dva rekata nafile u džematu kako bi njihov fizicki dodir i sastanak zapoceo sa pokornošcu Allahu dž.š. Muž staje naprijed, a žena iza njega. Kada završe sa namazom, mustehabb je da muž dovi slijedecu dovu (bilježi je Taberanija), a žena amina:

” Allahumme barik li fi ehli. Ve barik lehum fijje. Allahummerzukhum minni verzukni minhum. Allahummedžme’ bejnena ma džema'te fi hajrin. Ve ferrik bejnena iza ferrakte fi hajrin.”(Gospodaru, podari mi bereket u mojoj ženi. I njoj u meni. Gospodaru, daj da ima nafaku (u imetku i porodu) od mene i ja od nje. Ucini da naš sastanak i život bude samo dobro. A ako nas rastaviš, daj da i u tome bude dobro)

Ucenje dove za bereket žene

Mustehabb je da suprug prve bracne noci stavi ruku na celo mlade i izgovori: “bismillu”, a potom prouci dovu moleci Allaha dž. š. za njen bereket.

Poslanik a.s. je rekao, a Buharija zabilježio: “Kada se neko od vas oženi, neka spomene Uzvišenog Allaha, potom neka zamoli za bereket rijecima: ‘Allahumme inni es'eluke min hajriha ve hajri ma džebelteha ‘alejhi, ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha ‘alejhi.’ Gospodaru, molim Ti se da me od nje zapadne samo dobro, dobro sa kojim si je Ti stvorio, a utjecem se Tebi od zla njenog, i zla onoga sa kojim si je Ti stvorio.”

Upotreba misvaka ili cetkice

Prije fizickog intimnog odnosa mustehabb je upotreba misvaka (analogno tome cetkice i kaladonta za onoga ko nema misvaka) kako bi se izbjegao neugodan miris iz usta.
Suprug bi se trebao truditi da pridobije povjerenje žene, da joj ulije sigurnost i samopouzdanje, da joj razbije stid pred njim, strah i nervozu koji se mogu javiti u toj situaciji. Pošto islamska omladina koja se drži islamskog morala, nema predbracnih fizickih odnosa, jer su oni strogo zabranjeni i sankcionisani po islamu izvan bracne zajednice to je nacin da se žena pripremi na normalan, neusiljen nacin za ta potpuno nova bracna iskustva.

Lijepo bi bilo da joj se lijepo obraca, da joj ponudi nešto od jela ili pica kao cašu mlijeka i sl., pokazujuci i na taj nacin pažnju prema njoj, da bude pažljiv, nježan i nenasilan, tako da mu ona prirodno i nenametljivo odgovori i udovolji.

Prekrivanje kod intimnog odnosa

Od adaba fizickog odnosa je da se supružnici obnaže, a najbolje je da to bude pod jednim zajednickim prekrivacem, pošto Poslanik a.s. kaže: “Allah je onaj koji se stidi, skriven je, voli stid i da se bude prekriveno.” Ibn Madždže bilježi predaju, takoder: “Kada neko od vas ima odnos sa svojom ženom, neka se prekrije i ne obnaži potpuno, da ne bi izgledali u tome kao dvoje magaradi.”

Dozvoljeno je supružnicima da gledaju stidna mjesta svojih partnera u braku, mada hanefijski pravnici kažu da je prece da ne gledaju. Ibn Madždže bilježi predaju u kojoj Aiša r.a., žena Poslanika a.s., kaže: “Nisam nikad pogledala, ili nisam nikad vidjela stidno mjesto Poslanika a.s.” (1/217).

– Da se odnos obavlja u tami ili pod prigušenim svjetlom, posebno u pocetku bracnog života, da se izbjegne nelagodnost i stid koji se mogu javiti kod ženske osobe.

– Da suprug ne izazove odbojnost i nelagodu kod žene kakvim gestom, uhodenjem ili sl. dok se ona priprema za taj cin. Muž bi trebao da ima inicijativu sa dovoljnim uvodom i predigrom zbog raznoraznih razloga pshiloške, fizicke i druge naravi…

Propisi intimnog bracnog života

Što se tice ,,bracne postelje” postoje razni sunneti i adabi sa kojima se prilikom tog cina – najveceg dunjaluckog uživanja – ujedno postiže i sevap i nagrada za onoga ko ih se pridržava. Od tih propisa su slijedeci:

Pripremiti postelju sa ,,bismillom”.

Da se supružnici urede na nacin da svrate pozornost svoga bracnog druga, odjecom, mirisom, postupkom, pozom i sl.

Abdullah b. ‘Abbas je tako cinio, a kada je o tome upitan, rekao je: Volim da se uredim ženi kao što volim da se i ona uljepša meni.

Od adaba odnosa je da muž uci dovu koju bilježe Buharija i Muslim: “Ako neko prilikom odnosa sa ženom prouci: ‘Bismillahi, Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena.’ ‘U ime Alllaha, Gospodaru moj, otkloni šejtana od nas i otkloni šejtana od onoga što se zacne,’ pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, šejtan mu nikad nece moci naštetiti.”

Od adaba intimnog odnosa, analogno ovoj predaji, bilo bi da i žena uci pomenutu dovu.

Haram je imati snošaj u stražnji, analni otvor, kao i u prednji u vremenu menstruacije, ili u periodu nakon porodaja, dok se žena ne ocisti i dok ne prode taj period, zbog ajeta u kome se kaže: “…I ne približavajte se ženama dok su u menstrualnom ciklusu…”

I zbog hadisa koga bilježe autori hadiskih zbirki ,,Sunnen” (Ebu Davud, Tirmizija i Ibni Madždže) osim Nesaije: “Ko ima intimni odnos sa ženom, dok je u menstrualnom ciklusu, ili u analni otvor, taj je postao nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu a.s.”

Ako bi se desilo da covjek ima intimni odnos sa ženom, dok je u menstrualnom ciklusu, bio bi to grijeh – haram, a pocinilac bi trebao po sunnetu podijeliti zlatnik sadake ako je to ucinio dok je menstruacija bila u svom uzlaznom nadolazecem ciklusu, i pola zlatnika ako je to ucinio u njegovom završnom stadiju, po hadisu koga bilježe Ebu Davud i Hakim koji ga ocjenjuje kao vjerodostojnu predaju: “Ako covjek ima intimni odnos sa svojom ženom dok ima menstruaciju, neka podijeli sadaku visine jednog zlatnika u slucaju da se to desilo dok je mjesecnica bila crvene boje, i pola zlatnika ako je bila žuckaste boje.”

Ako bi žena dozvoljavala odnos u takvom stanju, bila bi grješna. U vrijeme menstruacije i cekanja nakon poroda dozvoljeno je nasladivati se ženinim tijelom, ali se ne smije imati i intimni odnos sa njom u takvom stanju. Autori hadiskih zbirki ,,Sunen” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija i Ibn Madždže) bilježe predaju gdje se dozvoljava sve osim intimnog odnosa: “…(dozvoljeno je) da radite sve osim intimnog odnosa…”

Nesaija bilježi i verziju hadisa: “Pridi ženi sprijeda ili od pozadi, ali samo u prednji otvor, i ne cini to za vrijeme menstruacije.”

Takoder, bilježi i drugu verziju: “Allah ne gleda u covjeka koji ima odnos sa ženom u stražnji, analni otvor. “Ebu Davud bilježi hadis: “Proklet je onaj koji opci sa ženom u analni otvor.”

A Nesaija bilježi predaju: “Ibni Abbas je pitan o onome koji opci sa ženom u analni otvor pa je rekao: ‘Ovaj me pita o nevjerovanju (kufru).'”

Dozvoljeno je prilaziti ženama u bilo kojoj pozi, ali da snošaj bude u prednji otvor, po ajetu u kome se kaže: ‘Vaše žene su njive vaše i prilazite im kako hocete’, što je Poslanik a.s. prokomentarisao, kako bilježe Buharija i Muslim: ‘Sprijeda ili odpozada samo da snošaj bude u prednji otvor.’

Osoba za koju se zna da opci sa ženom u njen analni, stražnji otvor, kažnjava se kaznom ta'zira, ako je znao za tu zabranu. A ako se bracni par oda takvoj perverziji, kažnjavaju se prisilnim razvodom, takoder i u slucaju ako muž sili ženu na takav odnos pa mu se zabrani, a on to ponovi.

Najprirodnija i najbolja poza je, kako se pominje u hadisu koji bilježi Muslim, da žena bude na ledima, a muž iznad nje:

I kad covjek leže izmedu njena cetiri uda (ruku i nogu), te se spolovila samo dotaknu, obaveza je uzimanja gusula (makar i ne bilo snošaja). Nakon snošaja, u slucaju ponovne želje, mustehabb bi bilo uzeti abdest prije ponovnog odnosa, radi predaje koju bilježi Muslim: “Kad neko od vas bude imao odnos sa ženom, pa htjedne to da ponovi, neka prije toga uzme abdest, tako ce stimulisati tu aktivnost.”

Naravno da je kupanje još efikasnije od abdesta. Bilježi Ebu Davud i Nesaija od Poslanika a.s.: …Kako je on jednog dana posjetio svoje žene kupajuci se kod svake. Upitao ga je prenosilac ove predaje, Ebu Rafi’: Allahov Poslanice, što to nisi sveo na jedno kupanje? Odgovorio je: Ovako je bolje, vrednije i cišce.

Najbolje je požuriti sa kupanjem koje je obavezno nakon makar i doticaja spolnih udova muškarca i žene. Medutim, ako se iz kojekakvih razloga odgodi kupanje, onda je mustehabb da se uzme abdest prije spavanja.

Ne bi trebalo spavati necist, pa makar se uzeo samo abdest (naravno, ovaj abdest nije validan za klanjanje, uzimanje mushafa i sl., nego se mora za te ibadetske radnje prvo okupati), pošto Muslim bilježi predaju: …Kako je Poslanik a.s. prvo uzimao gusul, ili eventualno abdest, pa tek onda spavao (nakon odnosa sa ženom).

Bilježe Buharija i Muslim: “Poslanik a.s. bi, u situaciji kada je bio necist (džunup) pa htio jesti ili spavati, prao svoje stidno mjesto, a potom uzimao abdest, kao što se uzima za namaz.”

Naravno, da se u slucaju nemanja vode ili ako je potrebnija za neke druge svrhe, umjesto gusula i abdesta može uzeti tejemmum. Supružnicima je dozvoljeno zajednicko kupanje i to nece kvariti gusul, makar jedno drugo i gledali, po predaji koju bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Aiša r.a.: “Kupala sam se sa Poslanikom a.s. iz iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale, a on je stizao uzeti vodu prije mene, pa sam mu govorila: ‘Ostavi i za mene, ostavi i meni! Bili smo obadvoje džunupi.'”

Supružnici bi svojim brakom trebali nanijetiti bracnu neporocnost i ustezanje od svega onoga što je Uzvišeni Allah zabranio, tako da bi svojim bracnim životom i fizickim intimnim odnosom imali sevap i nagradu, iako je to vid najsladeg dunjaluckog uživanja. I pored toga, Allah dž. š. za to daje nagradu, kao što bilježi Muslim: “I kad imate snošaj sa svojom ženom, to je kao podijeliti sadaku. Rekoše: ‘Allahov Poslanice, zar u zadovoljavanju strasti nekog od nas ima sadaka?’ Allahov Poslanik odvrati: ‘A šta misliš da li ima grijeh, ako to ucini na nedozvoljen (vanbracni) nacin?’ ‘Naravno!’ Prema tome, ako to ucini (u braku) na dozvoljen, halal nacin, onda ima nagradu.'”

Dozvoljeno je prilikom snošaja, ako se žena sa tim slaže, da prije ejakulacije suprug izvadi ud izvan ženskog polnog organa, radi sprjecavanja trudnoce iz raznoraznih opravdanih razloga (da bi odmorio suprugu od radanja i sl.), mada je prece da se i to izbjegne pošto je takav cin opisan u hadisu koga bilježi Muslim, kao ,,el-ve'dul-hafijj” ili ,,skriveno ubistvo”.

Gazalija smatra da je takvo cuvanje dozvoljeno i navodi hadis koji bilježe Ahmed, Buharija i Muslim od Džabira: “I dok je Kur’an još objavljivan, mi smo prilikom intimnog odnosa ejakulirali izvan ženskog polnog organa.”

Dakle, znacenje hadisa je u smislu logickog zakljucka; da je to bilo zabranjeno, Kur’an bi dokinuo tu njihovu praksu, jer se objavljivao dok su oni to cinili.

Sva cetiri mezheba ipak dozvoljavaju takav nacin cuvanja, na temelju hadisa koga bilježi Ahmed, a prenosi Ebu Se'id El-Hudri: “‘Imali smo odnose sa našim ženama, i to volimo, pa šta misliš da ejakuliramo izvan žeskog polnog uda?’ Poslanik a.s. rece: ‘Ucinite kako mislite da je najbolje, medutim, ono što Allah dž.š. odredi, bice, a ne biva zacece od svake sperme.'”

Muslim bilježi predaju u kojoj se kaže: “Žena dode u liku šejtana, i ode u njegovom liku. Zato ako nekom zapne za oko neko žensko, neka ide svojoj ženi i ima sa njom odnos, to ce mu odagnati stvorenu viziju.”

Dakle, znacenje hadisa je da se – u slucaju pokrenute strasti koja može nastupiti slucajnim videnjem lijepog i privlacnog ženska – ode svojoj ženi i riješi nadražaja i napetosti na halal i dozvoljen nacin.

Ono što savjetuju islamski pravnici, ljekari, i što se pominje u literaturi specijalista iz ove oblasti, u pogledu prekomjernog udovoljavanja strastima, jeste da se ne pregoni u tome, pošto pregonjenje u udovoljavanju strastima šteti ne samo duhovno, nego i fizicki.

Muž bi trebao da vodi racuna o situaciji žene i da je ne sili na intimne odnose kad nije za to spremna; u slucaju bolesti i sl.. Prije nego što muž završi sa udovoljavanjem svojih strasti, treba da pazi da to priušti i ženi i da je ne napušta prije toga.

Prenosi se predaja: “Kada neko od vas ima intimni odnos sa svojom suprugom, neka je ne napušta dok se ona ne zadovolji, (jer) kao što on voli da zadovolji svoje potrebe, tako voli i ona.” Intimni odnos je dozvoljen u svim vremenima i trenucima dana i noci, osim u slucaju posta, hadžskih obreda, kada je žena u menstrualnom ciklusu ili cekanju nakon poroda…

Sunnet je, ipak, da odnos bude uoci petka, ili petkom, radi hadisa kojeg bilježi Buharija, a u kojem se izmedu ostalog kaže: “Ko se na dan džume okupa, gusulom od džunupluka…” (implicite se u afirmativnom kontekstu pominje intimni odnos).

Isto tako je sunnet okupati se “gusulom od džunupluka”, dakle nakon opcenja sa ženom, uoci Bajrama, prije oblacenja ihrama, prije i poslije putovanja i sl.

Žena treba da primijeni sve ono što privlaci muža; od licne higijene, uljepšavanja, oblacenja, pokreta, poza i sl. bez ogranicenja, ustežuci se od svega toga pred bilo kim drugim, osim pred svojim mužem.

Pokudeno je supružnicima prenošenje opisa o svojim intimnim odnosima, bilo govorom ili pokretom, direktno ili posredno, po hadisu koji bilježe Buharija i Muslim: “Najgori covjek stepenom kod Allaha dž.š. na Sudnjem danu je onaj koji pride ženi i ona njemu, a potom iznosi njene tajne.”

Iz samog hadisa se razumije zabrana prenošenja i opisivanja pojedinosti intimnog odnosa i onoga što se odigra u trenucima uživanja covjeka sa ženom. Medutim, samo pominjanje odnosa bez nekog opravdanog razloga je mekruh.

nur-islam.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close