Šejtanovi prilazi srcu

Znaj da je najbolji primjer za srce tvrđava, u koju šejtan hoće da provali, da je osvoji i njome zagospodari, i da se tvrđava od neprijatelja može sačuvati jedino poštavljanjem jake straže na njenim kapijama, prilazima i slabim tačkama,

te da se čuvanje njenih kapija ne može povjeriti onome ko ih dobro ne poznaje. Čuvanje srca od šejtanovih došaptavanja je obaveza. Budući da se šejtan može odbiti jedino dobrim poznavanjem njegovih prilaza, i njihovo poznavanje je obaveza.

Šejtanovi prilazi i kapije nisu ništa drugo do čovjekove osobine, a one su mnogobrojne. Međutim, mi ćemo ukazati samo na one najvažnije koji se, poput mreže puteva, prostiru i koji i pored mnoštva šejtanove vojske nisu riješni.

U šejtanove velike kapije spadaju ljutnja i strast.

Ljutnja je opijum za razum. Kada oslabi vojska razuma, napadne vojska šejtana. Kada se god čovjek naljuti, šejtan se sa njima poigrava kao što se dijete igra loptom.

U njegove velike kapije spadaju zavidnost i pohlepa. Kad god je čovjek pohlepan, njegova ga pohlepa zaslijepi i zagluši. Svjetlo vida je ono čime se šejtanovi prilazi otkrivaju. Kada njega zavidnost i pohlepa zaklone, čovjek više ne vidi. Tada šejtan ugrabi priliku da pohlepnom, sve što ga do željenog cilja dovodi, počne dočaravati, čak i ako je ro ružno i razvratno. U vezi sa pohlepom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je rekao: “Dva gladnija i među štoku štetnija vuka od čovjekove pohlepe za imetkom i ponosa prema svojoj vjeri, nisu poslana.” (Tirmizi, Nesai, hasen-sahih)

U šejtanove velike kapije spada i prejedanje, čak i ako je hrana čišta i halal, jer prejedanje jača strasti, a strasti su šejtanovo oružje.

U šejtanove velike kapije spadaju brzopletost i neoštavljanje vremena za preispitivanje u poslovima koji se rade. Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, u tom smislu je rekao: “Brzopletost je od šejtana, a promišljenost od Uzvišenog Allaha.” (Tirmizi-garib, Albani-sahih)

U šejtanove velike kapije spadaju škrtost i strah od siromaštva. Oni ne daju da se imetak troši i daje milostinja. Oni pozivaju na njegovu štednju, gomilanja i kaznu bolnu.

U šejtanove velike kapije spadaju i mezhebske pristrasnosti, netrpeljivost, mržnja prema protivnicima (pripadnicima drugih mezheba) i gledanje na njih sa prijekorom i poniženjem. To upropaštava sve zajedno; i čestite robove i teške griješnike, jer je vrijeđanje drugih i bavljenje pričama o njihovim mahanama, jedna od urođenih osobina svireposti.

U njegove velike kapije spada i sumnjičavo mišljenje o muslimanima. Uzvišeni Allah u tome smislu veli:

“O vjemici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, doišta, grijeh!” (El-Hudžurat, 12.).

Ovo zato što vjernik traga za opravdanjima, a licemjer za mahanama.

Ako se zapitaš: “Šta je lijek za odbijanje šejtana?” ili “da li se je za to dovoljno sjetiti Uzvišenog Allaha?” ili “da li je dovoljno da čovjek kaže da nema moći ni snage osim u Allaha?”, znaj da lijek za srce leži u zatvaranju pomenutih prilaza, njegovim čišćenjem od pokuđenih osobina, o čemu bi se imalo šta dugo govoriti. Jer, ako od srca odstraniš ove pokuđene osobine, šejtan će na svome putu do srca imati prepreke, biti izložen opasnostima i lišen sigurnosti. Pristup mu, prvo, ne dozvoljava sjećanje na Uzvišenog Allaha, jer srce se Allaha istinski prisjeća, tek kada se očisti od pokuđenih osobina i u njega ulije bogobojaznost. Inače, ako toga nema, onda to nije govor srca, već nefsa koja nema vlast nad srcem, te se kao takva ne može uspješno suprotstaviti sili šejtana. Zato Uzvišeni Allah i veli:

“Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi,” (El-A'raf,201.), uvrštavajući u takve samo one koji su bogobojazni.

Dalje, šejtan je kao gladan pas. Ako u rukama – kada ti se primakne – nemaš ni hljeba ni mesa, dovoljno ti je da mu kažeš:  “Gubi se!” pa će ga sam glas otjerati. Međutim, ako u rukama držiš meso, a pas je gladan, okomiće se na meso i nećeš ga moći samo riječima otjerati. Tako je i srce u kome nema hrane za šejtana. On će od njega pobjeći samim sjećanjem na Allaha.

Što se, pak, tiče strasti, one – ako preovladaju srcem – suštinu sjećanja gurnu u prikrajke srca, odakle ona ne može doprijeti do njegove dubine, pa se tu – u dubini srca – smjesti šejtan. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “U srcu su dvije misli: jedna, koja dolazi od meleka, inspirira dobrom i potvrđuje Istinu, pa ko takvo nešto osjeti, neka zna da je od Svevišnjeg Allaha i neka Allahu zahvaljuje, i druga,koja dolazi od neprijatelja (tj. šejtana), inspirira zlom, pobija Istinu i zabranjuje dobro, pa ko takvo nešto osjeti, neka Allaha zamoli da ga sačuva od prokletog šejtana!” (Tirmizi-hasen)

Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio riječi Uzvišenog:

“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti.” (El-Bekare, 268.).

El-Hasan je rekao: “To su, zapravo, dvije namjere koje kruže srcem: jedna od Uzvišenog Allaha i druga od neprijatelja (tj. šejtana). Neka se, zato, Allah smiluje robu koji se kod

svoje namjere zaustavi, pa ono što je od Uzvišenog Allaha obavi, a protiv onoga što je od Njegova neprijatelja bori se.”

Srce je u osnovi, po svojoj urođenoj prirodi, podjednako spremno prihvatiti utjecaje i od meleka i od šejtana i ni jednom od njih ne naginje više nego drugom. Ono što ga čini da prevagne na jednu od ove dvije strane je povođenje za strastima i predanost prohtjevima, ili obrnuto; okretanje od njih i djelovanje suprotno njima. Ako čovjek slijedi one što zahtijevaju ljutnja i strast, njime će – preko prohtjeva – zavladati šejtan, a njegovo srce postati šejtansko leglo i pogodno tlo za ispasište, jer su prohtjevi šejtanova i paša i ispasište. Na drugoj strani, ako se čovjek bori protiv strasti i ne dozvoli da njime zavladaju, već se poistovjeti sa vladanjem meleka,a.s., njegovo srce će postati mjestom gdje se spustaju i nastanjuju meleki. Uzajamna progonjenja između vojske meleka i vojske šejtana, u bici za srce, ne prestaje, sve dok jedna od njih ne osvoji srce i u njemu se ne nastani, pri čemu upad druge može biti samo krišom.

Većinu srca osvojili su i porobili šejtani. Zato su i prepuna misli koje šapatom pozivaju da se više voli ovaj, a odbacuje onaj svijet. Budući da je početak njihova pada u šejtanove ruke bilo povođenje za strastima i prohtjevima, ona se ponovo mogu osloboditi jedino čišćenjem od šejtanove hrane; tj. od strasti i prohtjeva i oživjeti sjećanjem na Uzvišenog Allaha i prisustvom meleka.

Od Huzejfe b. el-Jemana, radijallahu anhu, se pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Srcima će se iskušenja prostirati, kao što se hasura – prutić po prutić – prostire. Koje god ih se srce napoji na njemu će ostati crna tačka, a koje god ih srce odbije na njemu će i ostati bijela tačka, sve dok se ne podijele na dvije vrste: crno – pjegavo srce, poput iskrivljenog pehara, koje neće prepoznavati šta je dobro, ni osuđivati šta ne valja, već jedino znati za prohtjeve kojima je zadojeno i bijelo srce kome – dok je nebesa i Zemlje – nikakvo iskušenje neće moći nauditi.” (Muslim)

Po tome, kako reagiraju kada dođu pod udar iskušenja strasti i sumnjivih stvari – srca se dijele na dvije vrste:

1. Srce koje – kad mu se ponudi iskušenje kao spužva vodu upija, usljed čega se na njemu pojavljuje crna tačka. Takvo srce nastavlja upijati i sva druga iskušenja na koja naiđe, sve dok potpuno ne pocrni i ne izopači se, a kada pocrni i izopači se, nade se pred dvije teške nesreće:

a) Pomućenosti dobra i zla pred svojim očima i nemogućnosti da razlikuje šta je jedno, a šta drugo, tako da ne podržava ono što je dobro, niti osuđuje ono što je zlo. I ne samo to. Ova bolest se može toliko ukorijeniti da mu se dobro pričinjava zlim, a zlo dobrim, sunnet novotarijom, a novotarija sunnetom i istina laži, a laž istinom.

b) Uzimanjem svojih prohtjeva za sudiju o onome sa čim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i povođenjem za njima.

2. Čisto srce sa upaljenim svjetiljkama što ga obasjavaju svjetlom imana. Kada se takvom srcu ponudi iskušenje, ono ga osudi i odbije, pa još jače zasvijetli i zablista. Iskušenja koja se nameću srcu, dolaze: ili od strasti, ili od sumnji. Prva prouzrokuje nevaljalost namjere i htijenja, a druga iz nedovoljnog poznavanja i ubjeđenja.

Zato se, prema tome, i bolesti srca dijele na: bolesti strasti i bolesti sumnji. Tako je bolest strasti opisana riječima Uzvišenog:

“Na sebe pažnju govorom neskrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno!” (EI-Ahzab, 32.).

Bolesniku često smeta i najmanja vrućina, hladnoća ili pokret, što nije slučaj sa zdravom osobom. Tako je i sa srcem, koje – ako je bolesno – izaziva i najmanja strast i sumnja, pa im se – ako ga napadnu – nije u stanju oduprijeti, za razliku od zdrava srca koje i mnogo jače njihove napade može izdržati i svojom snagom i zdravljem ih odagnati.

Što se, pak, bolesti sumnji tiče, o njima Uzvišeni Allah veli:

“Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava.” (El-Bekare,10.).

Katade i Mudžahid kažu da se pod riječi “bolest” misli na “sumnju”.

Zajednička osobina bolesti srca je da su one isprepletane bolestima strasti i bolestima sumnji. Kur'an je lijek i za jednu i za drugu vrstu. U njemu je mnoštvo nepobitnih dokaza koji objašnjavaju šta je istina, a šta neistina. Njihovim učenjem prestaju bolesti sumnje koja oslabljuje znanje, razmišljanje i opažanje, pa se stvari ne vide onakvim kakve jesu. Kur'an je najbolji lijek protiv bolesti sumnje i sumnjičavosti, s tim što njegova djelotvornost zavisi o njegovu razumijevanju i poznavanju. Kome Uzvišeni Allah daruje tu blagodat, svojim srcem jasno raspoznaje šta je istina, a šta neistina, kao što raspoznaje noć i dan.

Što se tiče njegova lijeka protiv bolesti strasti, on se ogleda u njegovoj mudrosti i pozivanju lijepim savjetom da se probudi želja prema dobru, ulije strah za prijestupe, zadovolji sa malim na ovom svijetu i podstakne želju prema onome svijetu. U njemu su, nadalje, razne priče i kazivanja, sa mnoštvom pouka za razmišljanje. Sve to,zdravo i čisto srce, podstiće na ono što će mu, i u ovom i u budućem životu, koristiti, a odvraća od onoga što će mu štetiti. Tako srce postaje naklonjeno prema razboritosti, a odbojno prema zavođenju.

Dakle, Kur'an otklanja bolesti koje izazivaju nezdrave želje, pa tako liječi i srce i njegovu volju i vraća ga urođenoj prirodi kakvo je i stvoreno. Uzvišeni Allah, u tom smislu, veli:

“Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjemicima.” (El-Isra’, 82.).  Zatim:

“O Ijudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57.).

Srce hranu imana, koja ga jača i čisti,uzima iz Kur'ana. Da bi se usavršilo i poboljšalo, i srcu i tijelu je potrebno da se odgaja, raste i razvija. Kao što je tijelo da bi raslo,potrebno hraniti korisnom i čuvati od štetne hrane – jer se bez pružanja onoga što mu je korisno i

uskraćivanja onoga što mu je stetno – ne bi moglo, kako treba, razvijati, isto tako je – da bi se razvilo i valjano odgojilo – potrebno pružiti i srcu, a da bi se to postiglo, jedini način je da se ono hrani sa trpeze Kur'ana, jer sve što bi mu se mimo njega ponudilo nije valjano da bi se u potpunosti postigao željeni cilj. Isto tako je i sa usjevom koji se bez ove dvije stvari ne može uzgojiti. Tek kada su one osigurane može se reći da je usjev porastao i sazrio.

Da bi bio siguran u kakvom je srce stanju, čovjek stalno treba pratiti i razmatrati znake bolesti i zdravlja svoga srca. Ako mu srce bude bolesno, potrudiće se da ga izliječi, prije nego što se sa bolesnim srcem sretne sa Allahom, i prije nego što mu bude zabranjeno da uđe u Džennet. Ako mu srce bude zdravo, nastojaće njegovo zdravlje sačuvati sve do smrti. Ako mu, pak, srce – ne dao Allah – bude mrtvo, opet treba znati da jedino Uzvišeni Allah može i mrtve ponovo oživjeti:

“Znaj da Allah daje život već mrtvoj zemlji! Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli.” (EI-Hadid, 17.)

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close