Sihr i vradžbine

Sihr i vradžbine

 


Es-sihru ve-l-'ajn ve-r-rukjetu minhuma (Fehd bin Sulejman El-Kadi) 
Risala fi hukmi-s-sihri ve-l-kuhaneti (šejh 'Abdu-l-'Aziz bin Baz) 
Sahihu-l-Buhari
Liječenje Kur'anom
Sahihu-l-Muslim
Allah Uzvišeni je dao Svojim robovima mogućnost da se zaštite od sihra i vradžbina prije nego što postanu opsihrenim, ali i da se izliječe ako potpadnu pod uticaj sihra i vradžbina. 

Kako se zaštititi od sihra? 

1. Najjača zaštita je oslonac i pouzdanje u Allaha, dželle še'nuhu, što se u arapskom naziva "tevekkul 'alellah". A, onaj ko se u Allaha uzda ne osjeća potrebu za nekim drugim, kao što Uzvišeni kaže: "Onaj ko se u Allaha pouzda On mu je dovoljan." (značenje iz Kur'ana; Et-Talak, 3) 

2. Druga, također veoma jaka zaštita je izvršavanje Allahovih naredbi i izbjegavanje svakog pa i najmanjeg grijeha, jer onaj ko se bude čuvao grijeha i bude izvršavao Allahove naredbe, Allah će ga čuvati u njegovoj vjeri i dunjalučkim stvarima, u njegovoj porodici i imetku. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme: "Čuvaj Allaha, čuvaće te" (tj. ispunjavaj Allahove naredbe i kloni se onog što ti je zabranio, On će te čuvati). 

3. Često činjenje zikra učenjem Kur'ana, izgovaranjem riječi; "subhanallah" (slavljen neka je Allah!), "elhamdulillah" (hvala Allahu!), "Allahu ekber!" (Allah je najveći!), "la ilahe illallah" (nema boga osim Allaha), "estagfirullah!" (Allahu, oprosti mi), izgovaranjem salavata kad se spomene ime Allahovog Poslanika Muhammeda; "sallallahu 'alejhi ve sellem" ili "'alejhissalatu vesselam" (Allah ga blagoslovio i mir mu podario!) Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je rekao: "Ko na mene donese jedan salavat, Allah donese na njega deset salavata." 

Također, treba voditi računa o učenju sljedećeg:..

a) Učiti ajetu-l-kursijj (255. ajet sure El-Bekare) u postelji pred spavanje, jer će to biti uzrokom da budeš pod zaštitom sve dok ne osvaneš. Također, ajetu-l-kursijj treba učiti nakon svakog namaza (tj. nakon predavanja selama). 

b) Treba često učiti cijelu suru El-Bekare jer šejtani bježe od kuće u kojoj se uči sura El-Bekara. 

c) Pred spavanje treba učiti i posljednja tri ajeta sure El-Bekare jer u hadisima se spominje da i oni štite čovjeka od svakog zla sve dok ne osvane. 

d) Učenje kratkih dova ili zikrova koji se prenose od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, da ih je učio jutrom i večeri, kada kreće na put, ulazi u kuću ili izlazi iz nje i slično. 

e) Učenje dove za zaštitu djeteta od šejtana, kao što je Poslanik, alejhissalatu vesselam, učio svojim unucima Hasanu i Husejnu: "U'izukuma bikelimatillahi-t-tammeti min kulli šejtanin ve hammetin ve min kulli 'ajnin lammetin" (ako se uči jednom djetetu učiće se muškome "u'izuke", a ženskome "u'izuki", za dvoje djece "u'izukuma", a za troje i više "u'izukum", ostatak dove je isti i ne mijenja se). 

f) Treba učiti: "E'uzu bikelimatillahi-t-tammati min šerri ma haleka" (Utječem se Allahu od zla onog što je stvorio) kada se izlazi noću a i danju, kada se ulazi u bilo kakvu kuću ili zgradu, kada se prilazi nekoj pustoši ili prolazi pokraj nje, kao što su prazne ili porušene kuće, pusta naselja i slično. Ovo treba učiti posebno u akšamsko vrijeme, tj. neposredno prije i poslije zalaska Sunca. 

Isto tako, bitno je uraditi i sljedeće: 

a. Djeci treba braniti izlazak u akšam jer Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kaže: "Kada omrkne ili nastupi noć držite djecu (u kućama) jer u to vrijeme ima mnogo šejtana, a kad već prođe prvi dio noći, pustite ih." (hadis je vjerodostojan, bilježe ga Buharija i Muslim) 

b. Musliman svoju kuću treba očistiti od idolatrije, tj. od svake vrste idola, kipova, lutaka, statua, ukrasnih spomenika, grnčarije, figura, fotografija, goblena, slika i sličnog što ima lik čovjeka ili životinje, a u to također spadaju i preparirane životinje. 

c. Isto tako, kuću treba očistiti i od muzičkih instrumenata i nekih uređaja poput TV-a, radio-kasetofona, linije, videa, satelitske i sličnog ukoliko se koristi u gledanje filmova i programa u kojima se pojavljuju nepristojno odjevene žene, slušanje muzike i slično. 

d. Ono što je kod nas rašireno jeste uzimanje pasa kao kućnih ljubimaca, a u kuću u kojoj ima pas ne ulaze meleki, tako da treba voditi računa da ne ulaze psi u kuću. 

e. Također, treba izbjegavati podizati glas noću, a posebno u napuštenim i nečistim mjestima, kao i pustim dolinama u kojima svaki viši glas dobija još veću jačinu i nekada eho koji uznemirava džinne i izaziva ih. Također, mokrenje u šupljine zemlje ili kamena, ili u mračna i prljava mjesta jer džinni borave u takvim mjestima. 

f. Imam Buharjia i Muslim bilježe hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, u kojem kaže: "Onaj ko jutrom pojede sedam 'adžwe-datula (vrsta medinskih datula) tog dana neće mu moći nauditi niti otrov a ni sihr." A, šejh Abdul-Aziz bin-Baz, rahmetullahi alejh, kaže: "Mislim da ovdje mogu doći u obzir sve vrste datula, jer ulaze pod pojam datule." 

Koji su znakovi opsihrenosti? 

Znakovi opsihrenosti su mnogobrojni i razlikuju se od jedne do neke druge vrste sihra ili vradžbine. Veliki znak opsihrenosti je da čovjek ne može čitati Kur'an jer mu se zapetljava jezik ili obavljati namaz jer ga hvataju grčevi, pada u nesvijest i sl. Ovakve vrste sihra su opasne i potrebno je boriti se protiv njih na svaki mogući način ili ih liječiti. Također, jedan od velikih znakova opsihrenosti jeste i da čovjek svoju suprugu koju je volio odjednom – iz njemu nepoznatih razloga – zamrzi je i počne osjećati odvratnost prema njoj, prema svojoj porodici ili obratno, tj. da se takvo nešto dešava supruzi. Ima još nekih velikih znakova, ali ova dva su vodeći među njima jer su najčešća pojava. 

Drugi, manji znakovi opčinjenosti sihrom, mogu biti česti ružni i strašni snovi, škripanje zubima dok se spava, nagli osjećaji odbojnosti prema izvršavanju islamskih propisa, iznenadan osjećaj odbojnosti ili mržnje prema dragim osobama i slično. Važno je napomenuti da ovi znakovi u većini slučajeva nisu znak opsihrenosti već su samo proizvod grijeha koje dotična odoba čini, ali mogu biti i znakom opsihrenosti. 

Šta je rukja? 

Rukja (ar. ar-ruqya) je učenje određenih ajeta osobi koja je opsjednuta džinnima. Učenjem određenih ajeta džinni reaguju i počinju da ispuštaju neobične glasove glasom opsihrene osobe. Nekada će oboljela osoba progovoriti glasom kojeg inače ne može proizvesti ili jezikom kojim nikada nije govorio. To je glas džinna koji govori iz njega. Kada džinn progovori uče mu se i dalje ajeti i traži se od njega da napusti dotičnu osobu, da primi islam ili ako neće da izađe obično bude ubijen ili silom istjeran. Ovog puta nećemo o tim detaljima, samo ćemo napomenuti da oboljela osoba nakon što džinn progovori obično više ne osjeća šta se dešava niti osjeća bolove ukoliko bude udaran za vrijeme liječenja a ni poslije liječenja kada se "probudi" iz takvog stanja. 

Dozvoljeno je učiti rukju samome sebi, a i da drugi uči oboljelom. Ali, ukoliko rukju uči zdrava osoba oboljeloj, trebalo bi da je uči onaj ko koliko-toliko poznaje svijet džinna i njihove moguće laži jer su skloni laganju. Zatim, učač rukje mora poznavati osnovne islamske propise i pridržavati se istih. Osoba koja je sklona činjenju grijeha ne treba da uči rukju drugome jer bi džinn iz opsihrenog mogao prijeći u samu tu osobu. Također, rukju ne može učiti muškarac tuđoj ženi bez prisustva njenog muža ili mahrema. 
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je – pričajući o onome što je vidio na mi'radžu (uzdignuću i putovanju kroz nebesa) – rekao: "… rekao je (Džibril, pokazujući u jednu veliku skupinu): -"Ovo je tvoj ummet (Muhammede), a ovih sedamdeset hiljada prvih neće imati nikakvoga obračuna niti će ičim kažnjeni biti" – pa rekoh: "Zašto?" – "Zato što se nisu žigosali (nisu vatrom ili usijanim željezom rane spaljivali), niti su tražili da im se uči rukja, nisu praznovjerni bili i čvrsto su se na Allaha oslanjali"- …" (Hadis je vjerodostojan; Sahihu-l-Buhari: 6059, Sahihu-l-Muslim: 321, Sunenu-T-Tirmizi: 2370) 

Iz ovog hadisa se može zaključiti da nije poželjno da neko traži da mu se uči rukja, ali ako bi nekome drugom učio nema nikakve smetnje jer je i Poslanik, 'alejhissalatu vesselam, učio drugima rukju ali nije tražio da se njemu uči rukja. 

I događaj s crnkinjom koja je tražila od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, da zamoli Allaha da je izliječi od padavice (epilepsije) pa joj on rekao: "Voliš li više da te Allah izliječi ili Džennet?" ukazuje na to da će onome ko se strpi (osaburi) na takvim i sličnim bolestima nagrada biti Džennet, tako da ne treba žuriti učačima Kur'ana da se istjeruju džinni. 

Vrlo važna stvar je i to da se mora voditi računa o činjenici da svaki čovjek ima svoga džinna koji ga stalno prati i sa njim boravi, tako da ako čovjek nema stvarnih problema s džinnima ne treba da "izaziva" džinna koji ga prati jer će ga ovaj poslije uznemiravati. Zatim, isto tako, osoba koja jednom bude izliječena od sihra i vradžbina mora da se mnogo više posveti ibadetu i da još više pazi na svoje grijehe jer džinni imaju svoje zajednice, pa ako je njihov član zajednice ubijen, osjetiće miris njegove krvi i napadati dotičnu osobu, a ako je istjeran on je ostavio svoj trag drugima. Zbog ovog (gore spomenutog) čovjek prije nego se podvrgne liječenju od džinna treba da ima ove stvari na umu i da dobro razmisli. 

Kako izliječiti samoga sebe? 

Dozvoljeno je, kako smo već naveli, tražiti od pobožnih i čestitih učenih osoba da nekome uče rukju, ali se bolje kloniti toga i učiti rukju samome sebi jer je to prilika da čovjek pokaže čvrstinu tevekkula (oslonca na Allaha Uzvišenog) a ima nade za njega da će biti među onih sedamdeset hiljada koji će bez ikakvog obračuna i bez ijedne kazne ući u Džennet, vječno boravište pravovjernih. 

Zato, brate i sestro u našoj lijepoj vjeri, ako trebate takvo liječenje liječite sami sebe, a ne zaboravite da je Uzvišeni rekao: "I reče Gospodar vaš; molite Me (činite Mi dovu) odgovoriću vam (uslišaću vam dove vaše)." (značenje iz Kur'ana; Gafir, 60) Dovoljno će ti biti da se sjetiš svojih grijeha, a niko bezgriješan nije, pa da sebe ukoriš zbog toga i od Allaha iskreno zatražiš oprosta, a niko iskreniji u dovi za tebe ne može biti od samoga tebe jer znaš najbolje u kakvome si stanju. I, iako znaš da imaš mnogo grijeha ne daj se razočarati, Allah je milostiv pa Ga moli za oprost i trudi se na svaki način da popraviš svoj odnos prema svome Gospodaru. 

Ovakav način liječenja ima mnoge koristi, a od njih su sljedeće: 

– postupanje po sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, jer je od sunneta da insan liječi samoga sebe, 

– najviše ima nade da će dove biti primljene i da će te Allah izliječiti jer onaj ko sebe liječi teško će se poslije vratiti grijesima ili čak neće nikada, 

– najsigurnije i najčistije je za žene koje se trebaju liječiti da im ne moraju učiti muškarci koji im nisu mahremi – bliski rođaci, pa je ovaj način posebno preporučen ženama da se ne izlažu fitni. 

Nešto o samom činu rukje: 

Treba učiti suru El-Fatihu (Elham) a zatim puhnuti u mjesto koje je bolesno ili u osobu ako ne osjeća bola već samo stanje opsihrenosti, također, treba učiti i sure El-Ihlas (Kulhuvallahu), El-Felek (Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek), En-Nas (Kul e'uzu bi Rabbi-n-nas), ajetu-l-kursijju (255. ajet sure El-Bekare) i neke druge ajete i dove šerijatom propisane. 

Na kraju … 

Dragi brate i sestro, neka vam srca budu ispunjena Kur'anom, spomenom Allahovog imena, tesbihom (subhanallah) kad se divite i čudite, tahmidom (elhamdulillah) kad se Gospodaru zahvaljujete i kad vas sreća ili nedaća snađu, tehlilom (la ilahe illallah) u svakoj prilici, tekbirom (Allahu ekber) kada se duša tvoja ili nečija druga oholi,… Svome bratu i sestri u islamu, majci i ocu, zahvaljujte se riječima "džezakumullahu hajren" (Allah vas nagradio svakim dobrom) jer i to je spomen Uzvišenog, nazivajte jedni drugima potpun selam riječima "esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh" jer i to je spomen Allaha Uzvišenog, a i dova onome kome se takav selam naziva i trideset sevaba, kako se prenosi od Allahovog Miljenika, sallallahu 'alejhi ve selleme. 

Mnogi su ovakvi i slični primjeri i u očima mnogih nisu veliki, ali Allah čuje Svoga roba kada Ga on spomene. 

Čuvajte svoju vjeru prije nego bude kasno. Molim Uzvišenog da nas sačuva od svakog sihra i vradžbine, od svakog sihirbaza i vračara. Amin! 

Es-sihru ve-l-'ajn ve-r-rukjetu minhuma (Fehd bin Sulejman El-Kadi) 
Risala fi hukmi-s-sihri ve-l-kuhaneti (šejh 'Abdu-l-'Aziz bin Baz) 
Sahihu-l-Buhari
Liječenje Kur'anom
Sahihu-l-Muslim

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close