Šmit donio još jednu odluku: Finansiranje državnih institucija niko neće moći blokirati, evo ko će biti odgovoran

Odluka je na snazi privremeno, dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese ovu Odluku u propisanom obliku, bez izmjena i dopuna i bez priloženih uslova

Kristijan Šmit (Shristian Schmidt), visoki predstavnik u BiH danas je iskoristio Bonske ovlasti i donio odluku o finansiranju općih izbora u BiH.

Pored te odluke, Šmit je donio i Odluku o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Šta ona podrazumijeva pročitajte u nastavku.

– U vršenju ovlasti datih Visokom predstavniku članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u tumačenju navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja; i posebno uzimajući u obzir član II.1. (d) posljednjeg navedenog Sporazuma, prema kojem će Visoki predstavnik “pomagati, kada to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Podsjećajući na paragraf XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoju konačnu vlast u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovne nagodbe kako bi se olakšalo rješavanje svih gore navedenih poteškoća “donošenjem obavezujućih odluka, kako on smatra potrebnim” o određenim pitanjima uključujući, prema podstavu c) istog, “mjere za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma u cijeloj Bosni i Hercegovina i njenim entitetima”;

Podsjećajući dalje na paragraf 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998., kojom Vijeće sigurnosti, prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija „… potvrđuje da je Visoki predstavnik konačna vlast u pogledu tumačenje Aneksa 10 o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma i da u slučaju spora može davati svoje tumačenje i preporuke i donositi obavezujuće odluke koje smatra potrebnim o pitanjima koja je razradilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997”;

 

“BiH će biti demokratska država”

Imajući na umu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, kroz svoje rezolucije usvojene u skladu sa Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u pogledu provedbe Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir uključuje “ovlašćenje da donosi obavezujuće odluke koje smatra neophodnim o pitanjima koja su razrađena od strane Vijeća za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;

Napominjući da Ustav Bosne i Hercegovine kaže da će Bosna i Hercegovina biti demokratska država, koja će djelovati u skladu sa vladavinom prava i sa slobodnim i demokratskim izborima i da je princip periodičnosti izbora čvrsto ugrađen u međunarodno pravo kao i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima daju mu istaknuto mjesto;

Ističući da je Ustav Bosne i Hercegovine u svom članu VIII (1) utvrdio da Parlamentarna skupština svake godine, na prijedlog Predsjedništva, usvaja budžet kojim se pokrivaju rashodi potrebni za izvršavanje nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, te da član VIII (2) predviđa da se, ukoliko takav budžet ne bude usvojen na vrijeme, privremeno koristi budžet za prethodnu godinu;

Tumačeći da je obrazloženje imperativne odredbe člana VIII/2 Ustava BiH obezbjeđenje efikasnog funkcionisanja države i njenih institucija u situaciji kada država i institucije nisu bile u mogućnosti da na vrijeme usvoje budžet;

Izražavajući žaljenje što Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, zahtijevanjem odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o usvajanju tromjesečnog finansiranja institucija, odstupa od člana VIII/2. Ustava BiH i ograničava efektivnost navedene odredbe, uključujući i davanje mogućnosti onima koji nisu usvojili budžet u skladu sa članom VIII(1) Ustava da blokiraju dalje finansiranje institucija;

 

Davno prošao zakonski rok od 15 dana

Podsjećajući da su članovi međunarodne zajednice u pismima upućenim ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine u januaru i aprilu 2022. godine pozivali ga da osigura sredstva za održavanje Općih izbora 2022. godine, navodeći da izostanak budžeta za 2022. i privremeno finansiranje ne mora ograničavati ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mora izvršiti za provođenje pripremnih radnji uključujući nabavke neophodne za provođenje općih izbora, kao što su već predviđene odlukom o privremenom finansiranju;

S obzirom da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela 4. maja 2022. godine Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine prema kojoj će se izbori održati u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine;

S obzirom na to da je već odavno prošao zakonski rok od 15 dana da nadležne institucije osiguraju sredstva, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije omogućilo Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da nastavi sa aktivnostima potrebnim za održavanje izbora blagovremeno;

S obzirom da u Izbornom zakonu BiH u članu 1.2a. Stavovima 1. i 6. propisano da se u Budžetu Institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine obezbjeđuju troškovi i izdaci za provođenje izbora od strane Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 st. 17. ovog zakona i da ta sredstva moraju obezbijediti nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora od strane Centralne izborne komisije BiH, kao i činjenice da nadležni organi Bosne i Hercegovine nisu obezbijedili potrebna sredstva na vrijeme uz očiglednu povredu navedenih obaveza;

Potvrđujući da građani Bosne i Hercegovine moraju biti u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava na slobodnim, poštenim i demokratskim izborima i da uslovi za takve izbore postoje uprkos nemogućnosti njihovih političkih lidera da postignu kompromis o izbornoj reformi;

Imajući u vidu istaknuto mjesto koje izbori imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i njegovim aneksima i uvjereni u potrebu da se olakša rješavanje gore navedenih poteškoća kako bi se garantovalo održavanje slobodnih, poštenih i demokratskih izbora 2. oktobra , 2022.

 

 

Odluka na snazi privremeno

Sve gore navedeno, imajući u vidu i konstatovano, ovim putem donosim sljedeće:

ODLUKU

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine

Odluka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odluka) u nastavku čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka je na snazi privremeno, dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese ovu Odluku u propisanom obliku, bez izmjena i dopuna i bez priloženih uslova.

Odluka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine stupa na snagu odmah i bit će objavljena na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” bez odlaganja.

Sarajevo, 7 Jun 2022.

Kristijan Šmit

Visoki predstavnik

Za izvršenje zahtjeva CIK-a nadležno Ministarstvo finansija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine

Član 1

Član 11. (Privremeno finansiranje) Stav 2. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) mijenja se i glasi:

“(2) Za obavljanje djelatnosti budžetskih korisnika utvrđenih zakonom, ostvaruje se privremeno finansiranje u iznosu od jedne četvrtine budžeta za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa najnovijim zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine dužan je izvršiti ovu odredbu i dužan je to učiniti blagovremeno.”

Član 11. stav (6) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

“(6) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine će do 31. marta usvojiti zakon o budžetu Bosne i Hercegovine i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Ukoliko Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine do 31. marta tekuće godine ne usvoji budžet za tekuću fiskalnu godinu, realizovat će se samo tekući izdaci neophodni za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine u visini rashoda kako je navedeno iz stava (2) ovog člana.”

U članu 11. iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7), (8) i (9) koji glase:

“(7) Bez obzira na odredbe stava (2) ovog člana, za vrijeme privremenog finansiranja, izdaci predviđeni za finansiranje izbora koje sprovodi Centralna izborna komisija, a koji se pokrivaju iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveze Bosne i Hercegovine u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/ 14, 31/16 i 41/20) smatraju se tekućim izdacima i realizuju se u skladu sa budžetskim zahtjevom Centralne izborne komisije.”

“(8) Za izvršenje zahtjeva Centralne izborne komisije nadležno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Izuzeto od bilo kojeg drugog zakona, ako ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti ili ne želi da izvrši zahtjev Centralne izborne komisije za finansiranje izbora u propisanom roku, zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine će izvršiti takav zahtjev narednog dana nakon isteka navedenog roka.”

“(9) Kaznene odredbe iz člana 34. stav (2) ovog zakona primjenjuju se na ministra i zamjenika ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine u slučaju neizvršavanja obaveza iz stava (2) ovog zakona. i (7) ovog člana.”

 

Neke riječi se brišu

Član 2

Član 23. (Obavljanje kontrole) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine mijenja se na način da se brišu riječi “i koje nije zasnovano na odgovarajućim procedurama”.

Član 3

U članu 34. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine dodaje se nova tačka a) koja glasi:

“a) postupa suprotno odredbama člana 11. ovog zakona;”

Tekuće stavke a) i b) označavaju se kao tačke b) i c).

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Ureda visokog predstavnika ili jedan dan od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, šta god nastupi prije.

Izvor:avaz.ba

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close