Šta je osnova riječi: „Allahu najmrža dozvoljena stvar je razvod braka“?

Pitanje: Šta je osnova riječi „Allahu najmrža od dozvoljenih stvari je razvod braka“, da li se radi o hadisu ili nečemu drugom?
Odgovor: Zahvala pripada Uzvišenom Allahu.
Prenosioci ovoga hadisa  su povjerljivi (sikat): Maruf ibn Vasil, koji ga prenosi od imama koji je takođre povjerljiv, Muharib ibn Desar (pr.16 h.g.), i on je iz reda tabiina, ali je kod Marufa došao na dva načina:

Prvi: U spojenom lancu (musned1)  od Marufa, od Muhariba, od ibn Omera, r.a., a on od Vjerovijesnika, s.a.v.s. Prenosi ga Muhammed ibn Halid el-Vehbija od Marufa, ovako u lancu, kao što je to kod Ebu Davuda (2178), a na isti način kod Bejhekija u „Suneni-l kubra“ (322/7), kao i ibn Adia  u „Kamilu“ (2453/6).

Drugi: Kao mursel2  od Marufa ibn Vasila, od Muhariba ibn Desara, od Vjerovijesnika s.a.v.s., kojeg na isti način prenosi Ahmed ibn Junus, kao i Jahja ibn Bukejr, te Vekij ibn Džerah. Kao što je slučaj kod Ebu Davuda u njegovom “Sunenu“(2177), i Bejhekija u „Sunenu-l-kubra“(322/7), te Ibn ebi Šejbe u “Musanefu“ (253/5), a spomenuo ga je i Sehavi u djelu „Mekasidu-l hasene“(11), kao i Darekutni u djelu “Ilel“ (225/13).

Nakon što su muhadisi3  vidjeli da su prenosioci ovog hadisa, kojeg  prenose kao mursel ispravniji od onih koji ga prenose kao musned, dali su u ispravnosti prednost murselu. koji je od vrste slabih hadisa, i naglasili da je onaj koji ga prenosi od Ibn Omera, r.a., od Vjerovijesnika, s.a.v.s, kao musned, pogriješio.    

Rekao je Ibn ebi Hatim: Rekao je moj otac: “Uistinu se radi o Muharibu, od Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji ga prenosi kao mursel.“ “Ilel“ (43/1) Rekao je Darekutni, Allah mu se smilovao: „ Bliži je murselu.“ (225/13)

Rekao je Bejheki, Allah mu se smilovao: “On je mursel, a u predaji od Ibn ebi Šejbe od Abdullaha ibn Omera produžen, (i ne vidim da ga je zapamtio prov.).“ Sunenu-l kubra“(322/7) A rekao je Ibn Abdul Hadi, Allah mu se smilovao, o Irsalu4  “da mu je on bliži.“ Muharir fil hadisi“ (567/1)

Es-Sehavi je takođe dao prednost Irsalu u djelu “El-Mekasidu hasene“ (117/s), i rekao: „I očito je ono šta je uradio Ebi Davud, naime dao je prednost mursel predajama.“ Rekao je šejh Ahmed Šakir, Allah mu se smilovao, u „Umdetu tefsir“ (583/1): „Puno se gleda na njegovu ispravnost.“

Također je Albani u djelu „Irvau-l galil“ (2040) rekao: Ovim rječima: “Uistinu hadis koji se prenosi od Marufa ibn Vasila prenose četvorica pojerljivih prenosilaca (sikat): Muhammed ibn Halid el-Vahibi, Ahmed ibn Junus, Vekij ibn Džerah i Jahja ibn Bukejr.
Čak su se kod njega razišli, tako da ga prvi od njih prenosi od Muhariba ibn Desara od Ibn Omera r.a. uzlazno (sve do Vjerovjesnika, s.a.v.s), dok drugi opet kažu: o njemu od Muhariba kao murselu. I svako ko poznaje ovaj hadis ne sumnja da je ova predaja ispravnija,  zbog ravija kojih ima više, a koji su dosljedniji u pamćenju (hifzu), te da su od njih prenosili Imam Buharija i Muslim u svojim  „Sahihima“.

Zbog toga, nema smetnje da je Ibn ebi Hatim dao prednost ispravnosti u Irsalu svoga oca, takođe Darekutni u djelu „Ilelu“ i Bejheki, a što je rekao Hafiz u djelu “Telhis“ (205/3), a rekao je Hatabi, u čemu ga je slijedio El-Munziri u djelu „Muhtesari sunen“ (92/3): “Ono što je za ovaj hadis poznato je da je mursel.“

Ovaj hadis ima svoju potvrdu i u drugom hadisu, gdje se prenosi od Muaza ibn Džebela, r.a., a kojeg bilježi Darekutni u „Sunenu“ (35/4), Ibn Adi u „Kemalu“ (694/2), na način: „Allah nije dozvolio ništa njemu mrže od razvoda braka“, a spominju se i njemu drugi slični načini, međutim njegov lanac prenosioca (Isnad) je slab i ne može se upotrijebiti kao argument (dokaz). Ali i pored toga što hadisu nije potvrđena veza do Vjerovjesnika, s.a.v.s., on ima ispravno značenje.

Rekao je šejh ibn Usejmin, Allah mu se smilovao: “Prenosi se od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: “Najmrža dozvoljena stvar za Allaha je razvod braka“. Ovaj hadis nije vjerodostojan, međutim njegovo je značenje ispravno, jer uistinu Uzvišeni Allah mrzi razvod braka, ali ga nije zabranio svojim robovima, želeći da im olakša. I zbog toga, ako se za razvod pojavi šerijatski ili neki drugi opravdan razlog on biva dozvoljen, s obzirom na ono do čega bi doveo ženin ostanak. Pa ako bi njen ostanak bio razlogom određenog prijestupa u šerijatu, a koji se ne može riješiti osim razvodom, onda će se njemu i pristupiti. Recimo, da žena ne ispunjava svoje vjerske obaveze, ili da pravi moralne prijestupe, gdje on nema mogućnost da to popravi, tu ćemo reći: “Bolje je da je razvede. Međutim, bez šerijatski opravdanog razloga, bolje je da je ne razvede, jer će u tom slučaju razvod biti pokuđen.“ “Lika-at bab meftuh“- (Susreti otvorenih vrata-55 susret, pitanje broj 3.)

A Allah najbolje zna…

—————————

1.Musned; to je skup svih prenešenih hadisa od strane jednog ashaba.

2.Mursel spada u onu grupu slabih (daif) hadisa koji se odbijaju. To je hadis na čijem kraju seneda je ispao prenosilac, koji dolazi iza tabi’ina (generacija koja je vidjela ashabe, živjela s njima, prihvatila Islam, te su umrli kao muslimani). Dakle, nedostaje ravija na kraju seneda; što znači da nema ashaba u tom senedu. Ukoliko neki tabi’in, bio on mlad ili star, kaže: ”Rekao je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, to i to, ili uradio je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, to i to, ili učinjeno je u prisustvu Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, to i to, tada se takva predaja smatra murselom.” Ulema se razišla u pogledu uzimanja mursel hadisa za dokaz.  Spomenut ćemo mišlenje onih koji ga uzimaju za dokaz uz uvjet da se prenosi od tabi’ina koji je poznat po tome da ne prenosi hadise, osim od pouzdanih prenosioca – ravija. Ovo je govor Imama Ebu Hanife, Ahmeda i Malika.


 
3.Učenjaci hadisa

4. o ovom hadisu kao murselu

Preveo: Bekir Hodžić

minber

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close