Šta je prvo stvoreno – Arš ili Kalem?

Od Imrana b. el-Husajna r.a., se prenosi slijedeće: Ušao sam kod Poslanika s.a.w.s., a svoju devu sam bio privezao za vrata, kad mu dođoše neki ljudi iz plemena Benu Temim, te on reče: Potomci Temimovi, primite radosnu vijest! Već si nas obradovao, podaj nam nešto – rekoše oni dva puta. Potom su ušli neki ljudi iz Jemena (od plemena el-Eš'ari, op.prev.), te on reče: Primite radosnu vijest, o Jemenci, kad je nisu primili potomci Temimovi! Već smo primili, Allahov Poslaniče – rekoše oni, i nastaviše: Došli smo ti da te pitamo o ovoj stvari (tj. postanku svijeta, op.prev.)? Allah je postojao, a ničeg drugo, osim Njega, nije bilo – reče on – a Njegov Arš je bio na vodi (tj. nakon stvaranja vode i Arša, op.prev.). U Levhi-Mahfuzu je sve zapisano, i stvorio je nebesa i zemlju. Otišla ti je deva, Ibnul-Husajne, povika neko, i ja istrčah, kad li se ono fatamorgana već ukazala iza nje. Tako mi Allaha, draže bi mi bilo da sam je ostavio (i poslušao ovaj hadis do kraja, op.prev.).“ (Sahihul-Buhari, br.3191.; el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.18156.)

 

Imran b. el-Husajn r.a., je kazivao: „Bio sam kod Vjerovjesnika s.a.w.s., kada su mu došli neki ljudi iz plemena Benu Temim, pa im on reče: Primite radosnu vijest, o vi iz Benu Temima! Već si nam donio radosnu vijest, ali sada nam podaj nešto – odgovoriše oni. Zatim su mu došli neki ljudi iz Jemena, pa on i njima reče: Primite, o vi iz Jemena, radosnu vijest, kada je oni iz Benu Temima nijesu htijeli primiti! Oni mu odgovoriše: Primamo je! Došli smo ti da nas podučiš islamu, i da te upitamo o početku nastanka svijeta, šta je tada bilo? Reče: Allah je postojao, a, prije Njega, ništa drugo nije bilo. Njegov Arš je bio na vodi, zatim je stvorio nebesa i zemlju, i sve u Zikru (knjiga Levhi Mahfuz, op.prev.), pomno zapisao… U to mu uđe jedan čovjek i povika: Trči za svojom devom, Imrane, otišla ti je! Ja sam tada krenuo da je tražim, kad li se ono fatamorgana već ukazala iza nje. Tako mi Allaha, volio sam da je otišla bez traga, i da nisam nikako ustao (jer bih tako čuo hadis do kraja, op.prev.)“ (Sahihul-Buhari, br.7418.; Sahih Ibnu Hibban, 14/11.)

 

Šerh – komentar navedenih hadisa:

 

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., u komentaru dijela hadisa: „Allah je postojao, a prije Njega ništa drugo nije bilo“ – kaže: „U ovom hadisu je dokaz tome da ništa nije postojalo prije Allaha dž.š., niti voda, niti Arš, niti bilo šta drugo; sve su to stvorenja koja su zasebna u odnosu na Allaha dž.š..

 

„Njegov Arš je bio na vodi“ – znači da je stvaranje vode bilo prije Arša, nakon čega dolazi do stvaranja Arša iznad vode.

 

U predaji Nafi'a b. Zejda el-Humejrija rhm., se kaže: „Njegov Arš je bio iznad vode, nakon čega je stvorio Kalem-Pero, kojem je naredio: Zapiši sve što će se desiti – nakon čega je stvorio nebesa i zemlju, sa svim što je između to dvoje“, (Revdatul-Muhaddisin, br.4540., a bilježi ga i Ibnu Šahin u djelu el-Sahabe), što je sve decidno i jasno kada je u pitanju redoslijed nastanka stvorenja nakon stvaranja vode i Arša.

 

Upozorenje: U nekim knjigama se ovaj hadis citira slijedećim riječima: „Allah je postojao, a s Njime ništa drugo nije bilo, i On je sada isti onakav kakav je bio i odprije“ – i ovaj dodatak se ne bilježi u ni jednoj od meritornih hadiskih djela, na što nam je skrenuo pažnju veliki učenjak (el-'allameh) Ibnu Tejmijje rhm.. Ova fraza: „On je sada isti onakav kakav je bio i odprije“ – je ispravna, a ono što se dovodi u pitanje jeste prvi dio fraze: „Allah je postojao, a s Njime ništa drugo nije bilo“

 

Imam el-Tajjibi rhm., kaže: „Njegov Arš je bio iznad vode“ – znači da su voda i Arš ono iz čega je proizišao ostatak svijeta, jer su stvoreni prije nastanka nebesa i zemlje, a pod Aršom, tada, nije imalo ništa osim vode… Imam Ahmed i Tirmizi bilježe sahih hadis: „Voda je stvorena prije Arša.“ Imam el-Suddi rhm., u svome tefsiru, sa brojnim senedima bilježi: „Allah dž.š., ništa od Svojih stvorenja nije stvorio prije vode.“

 

Što se tiče predaje koju bilježe imam Ahmed i imam Tirmizi: „Prvo što je Allah dž.š., stvorio je bilo pero (el-kalem), kojemu je naredio: Piši sve ono što će se desiti do Sudnjega Dana!“ – između ove i prethodno spomenute predaje će se napraviti spoj da prednost Peru pripada nakon stvaranja vode i Arša, ili da prednost Peru pripada u odnosu na sve ono što će pero zapisati, kao da mu je rečeno: Zapiši od prvog što je stvoreno.

 

Što se tiče hadisa: „Prvo što je Allah dž.š., stvorio je razum“ – takva predaja nije ispravna…

 

Hafiz Ebu Nu'ajm el-'Ala el-Hemedani rhm., prenosi da islamski učenjaci imaju dva stava kada je u pitanju teza koje je od dva stvorenja prvo: Arš ili Kalem? Kaže: Većina islamske uleme je na stanovištu da je Arš stvoren prije Kalema, dok Ibnu Džerir i oni koji ga slijede odabiraju drugo mišljenje tj. da je Kalem prije stvoren od Arša.

 

Imam Ibnu Ebi Hazim rhm., preko Se'id b. Džubejra, bilježi da je Ibnu Abbas r.a., rekao: „Allah dž.š., je stvarao Levhi-Mahfuz, u trajanju hoda od 500 godina, pa je, od poviše Arša, naredio Kalemu-Peru, prije nego li je stvarao stvorenja: Piši! Ono je upitalo: Šta ću pisat? Reče: Zapiši znanje Moje, po pitanju stvorenja Mojih, sve do Sudnjega Dana!“ (Revdatul-Muhaddisin, br.4543.)

 

Ovu predaju je spomenuo u tefsiru sure „Subhan“, i u njoj se ne govori o prvenstvu stvaranja Kalema-Pera, nad Aršom, već baš suprotno – prvenstvo stvaranja Arša nad Perom.

 

Imam el-Bejheki rhm., bilježi u svom djelu el-Esma' vel-Sifat, br.773., predaju od Ibnu Abbasa r.a., koji kaže: „Prvo što je Allah dž.š., stvorio je Kalem-Pero, kojemu je naredio: Piši! Pero reče: Gospodaru moj, šta ću pisat? Allah dž.š., mu reče: Zapisuj kader/odredbu, svega onoga što će se dešavati od sada pa do Sudnjega Dana! Nakon toga je stvorio el-Nun/ribe, a zatim zemlju poravnjao, nakon čega se uzdigla vodena para, od čega su se obrazovala Nebesa, nakon čega su se ribe uskomešale, a zemlja se počela tresti pa ju je Allah dž.š., smirio postavivši po njoj brda i planine, kojima će se ljudi diviti do Sudnjega Dana!“ (el-Ibane, Ibnu Betta, 1/334.)

 

Bilježi se od Se'id b. Mensura, od Ebu 'Avvane, od Ebu Bišra, da je Mudžahid rhm., rekao: „Stvaranje je počelo od Arša, vode i vazduha, dok je zemlja stvorena od vode. Kaže: Stvaranje je počelo u nedjelju (jevmul-ehad), pa ponedeljak (jevmul-isnejn), pa u utorak (jevmul-sulasa'), pa u srijedu (jevmul-erbi'a), pa u četvrtak (jevmul-hamis), nakon čega su sva stvorenja skupljena u petak (jevmul-džum'ah). Jevreji su se požidovili/poćifutili, u subotu! Jedan, od spomenutih šest dana, traje hiljadu godina po vašem računanju!“ (el-Esma' vel-Sifat, br.775.; Musannef, Ibnu Ebi Šejbeh, br.37044.; Kenzul-'Ummal, br.15221.) Spoj između svih navedenih predaja je potpuno jasan!“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 6/289-290.)

 

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., u komentaru dijela hadisa: „Njegov Arš je bio iznad vode“ – kaže: „Bilježi se od Ibnu Abbasa r.a., da je rekao: „Allah dž.š., je bio iznad Arša prije nego li je išta stvorio, i prvo što je Allah dž.š., stvorio jeste el-Kalem/Pero, kojemu je naredio da zapiše sve što će se dešavati do Sudnjega Dana. Ljudi se ponašaju u skladu sa onim što je već odavno zabilježeno!“ (el-Reddu 'alel-Džehmijje, el-Darimi, br.44.; el-'Arš, Ibnu Ebi Šejbeh, 1/308.; el-Kada vel-Kader, Bejheki, br.421.; Muhtesar el-'Uluw, el-Albani, 1/75.) Ova prednost Kalema-Pera se da tumačiti time da je bila u pitanju prednost stvaranja u odnosu na stvaranje nebesa i zemlje i onoga što je između njih!

 

Imam Abdurrezzak rhm., bilježi u svome tefsiru predaju od Mu'ammera i Katade rhm., da su po pitanju riječi: „Njegov Arš je bio iznad vode“ – rekli: „Ovako je počelo stvaranje prije stvaranja nebesa! Njegov Arš je od crvenog safira sazdan!“ (Revdatul-Muhaddisin, br.3138.)

 

Stavljajući naslov: „Gospodar Arša veličanstvenog“, autor je mislio na to da je Arš ono što je Merbub tj. ono što je stvoreno i u vlasti je Božijoj, te da je Arš stvorenje, a isto ovo poglavlje je autor završio hadisom u kojem se između ostalog spominje: …pa ćemo se ja i Musa a.s., držati za stubove od Arša… Pripisivanje svojstva stubova Aršu nam ukazuje na to da je Arš materijalno stvorenje sastavljeno iz raznih dijelova, koje je izumljeno i stvoreno.“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/405.)

 

Imam el-Bejheki rhm., kaže: Svi mufessiri su složni na tome da je Arš – Prijesto, i da je ono tjelesno i materijalno. Allah dž.š., ga je stvorio, i melekima naredio da ga nose, traživši od njih da ga veličaju i poštuju, i da oko njega tavafe, isto onako kako je Allah dž.š., na zemlji stvorio kuću, naredivši ljudima da oko nje tavaf čine, i da se prema njoj, u svojim namazima, okreću. U kur'anskim ajetima je potpora ispravnosti njihovog stava, kao i u brojnim hadisima, eserima i predajama.“ (Pogledaj: el-Esma' vel-Sifat, Bejheki, 2/375.)

 

Imam el-Bejheki rhm., kaže: „Pod ovim se misli, a Allah dž.š., najbolje zna, na to da je prvo stvorio vodu, zatim Arš iznad vode, zatim je stvorio Pero (Kalem), kojem je naredio da u Zikru (Levhil-Mahfuz), sve pomno zapiše.“ (Pogledaj: el-Sunen el-Kubra, br.18156.)

 

Imam Ebu Muhammed el-Išbili rhm., kaže: „Allah je postojao, a ništa drugo osim Njega nije bilo – u šta spada i vrijeme (zeman), i prostor (mekan).“ (Pogledaj: el-Ahkam el-Šer'ijjah, 1/262.)

 

Imam Osman el-Darimi rhm., kaže: „Po riječima Allaha dž.š., i Njegovog Poslanika s.a.w.s., se da zaključiti to da je 'Arš stvorenje koje je bilo stvoreno iznad vode, kada nije postojalo niti nebesa niti zemlje niti onoga što je između njih.“ (Pogledaj: el-Reddu 'alel-Džehmijje, 1/34-35.)

 

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ulema muslimana – ashabi, tabi'ini i generacije nakon njih, su se raspravljali povodom toga koje je od dvaju stvorenja prvo stvoreno: Arš ili Kalem. Hafiz Ebul-'Ala el-Hemedani rhm., i ostali navode da je prvo mišljenje to da je Arš prvo stvorenje, dok je drugo mišljenje to da je Kalem prvo stvorenje. Jače mišljenje je prvo tj. da je Arš prvo stvorenje, shodno onome na što nas upućuju kur'anski ajeti i Sunnet: Amr b. el-As r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š., je zapisao sudbine Svojih stvorenja 50 hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje, a Arš mu je bio nad vodom!“ (Sahihu Muslim, br.6919.) – što nam decidno ukazuje na to da je Arš bio stvoren prije stvaranja Kalema.“ (Pogledaj: Deka'ikul-Tefsir, 2/228.)

 

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ono što se izričito bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao jeste: „Allah je postojao, a ničeg drugo, osim Njega, nije bilo, a Njegov Arš je bio na vodi. U Levhi-Mahfuzu je sve zapisano, i stvorio je nebesa i zemlju.“ Postoji određena skupina ljudi – džehmija apologetičara – koji navedenom hadisu: „Allah je postojao, a ničeg drugo, osim Njega, nije bilo“ – dodaju jedan bogohulni i lažni i izmišljeni dodatak: „I On je sada isti onakav kakav je bio i prije stvaranje svega“ – željeći time da zanegiraju svojstva i opise kojima je Allah dž.š., opisao Sebe, poput Allahovog dž.š., uzdignuća nad Aršom (el-Istiva'), Njegovog silaska u zadnjoj trećini noći i objavljivanja na dunjalučkom nebu (el-Nuzul), itd., pa kažu: U praiskonu (ezelu), Allah dž.š., nije bio uzdignut nad Aršom, i On je i sada onakav kakav je bio prije stvaranja Arša, tako da On sada nije iznad Arša – jer uzdizanje nad Aršom zahtjeva promjenu stanja i pokretanje!?“ (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 2/273.)

 

Šejh Abdul-Aziz el-Radžihi rhm., kaže: „Imam Buharija rhm., navodeći sve ove predaje želi potvrditi svojstvo el-Istiva' – Allahove dž.š., uzvišenosti nad Aršom, kao i samu potvrdu postojanja Arša, koji je veličanstveno stvorenje koje zaslužuje svaki respekt i poštovanje. Arš je krov svemu stvorenom, i ono je najveličanstvenije, najprostranije, najveće i najuzvišenije stvorenje. Arš je prvak svih stvorenja, a Allah dž.š., je visoko iznad Njega – onako kako Njemu dž.š., dolikuje i priliči! Svojstvo Istiva'a – uzdizanja, spada u Allahova dž.š., svojstva (el-Sifat el-Fi'ilijja), i ono se desilo nakon stvaranja nebesa i zemlje. Dakle, Allah dž.š., je stvorio Arš, nakon čega je stvorio nebesa i zemlju, nakon čega se uzvisio nad Aršom, nakon stvaranja nebesa i zemlje – onako kako to Njegovoj veličini priliči, što nam je pojašnjeno u brojnim kur'anskim ajetima.“ (Pogledaj: Šerhu Kitabil-Tevhid min Sahihil-Buhari, 1/50.)

 

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allahova je desnica puna, i njenu puninu nimalo neće umanjiti danonoćno obilno davanje. Jeste li primijetili koliko je Allah udijelio otkako je stvorio nebesa i zemlju? Ipak, to nije umanjilo ono što se nalazi u Njegovoj desnici. Njegov Arš je nad vodom, a u drugoj ruci Mu je izobilje ili smrt, neke uzdiže a neke spušta!“ (Sahihul-Buhari, br.7419.)

 

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada je Allah dž.š., okončao stvaranje, kod Sebe je, iznad Svoga Arša, zapisao: Doista je Moja milost pretekla moju srdžbu!“ (Sahihul-Buhari, br7422.)

 

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „…kada budete dovili Allahu dž.š., tražite od Njega Firdevs! To je središnji i najviši dio Dženneta, a iznad njega je Aršur-Rahman – Arš Milostivog – iz njega izviru džennetske rijeke!“ (Sahihul-Buhari, br.7423.)

 

 

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close