Šta se dešava sa dušama odmah nakon smrti: “Kada se duša vrati tijelu, nalazi ga kada se ono već počne gusuliti”

Jedan od stubova oslonaca islamskog učenja je i podjela svijeta na dunjaluk i ahiret. Iako je s jednog aspekta ahiret nevidljivi, a dunjaluk vidljivi svijet, ipak se, s obzirom na to da ahiret slijedi nakon dunjaluka i da je to svijet u koji se čovjek vraća, objašnjava kao apsolutan i neovisan. Život poslije smrti je ustvari pravi život. Ovo je prolazni materijalni dunjaluk, nakon kojeg dolazi vječni budući život.

Čovjek zaboravlja na smrt. U našim mislima to je nešto najdalje od nas. Međutim, vjernik se uvijek prisjeća smrti i u svakom trenutku je spreman da je dočeka. On se priprema za nju tevbom – pokajanjem, istigfarom – traženjem oprosta i vraćanjem tuđih prava. Zahvaljuje Allahu dž.š. za dobro na koje ga je uputio, a traži od njega oprost za zlo koje je počinio. Prisjeća se ahireta – budućeg svijeta i strahuje od dana u kojem će lica i pogledi uznemireni biti, boji se kazne poslije smrti.

Na osnovu toga kakav odnos imaju prema smrti, ljudi se dijele u četiri grupe:

1. grupa koja se ne prisjeća smrti niti o njoj razmišlja (najgora grupa)
(ne razmišlja o prošlosti, niti se priprema za budućnost) “Što je prošlo, nestalo je, što će doći, skriveno je, a tebi je časak u kome živiš”.

2. grupa koja se prisjeća smrti poput perzijskog pjesnika Omera Hajjama:
“Ako je smrt istina u koju nema sumnje, a život kratak i ne traje vječno, pa ispunimo ga ljubavlju i zanosom. Ako je život po prirodi stvoren za neprijatnost i boli, pa bježimo od njega ka čaši vina i provedimo ga u pjesmi… piću… i bludu.”

3. grupa koja se prisjeća smrti, ali se vrlo malo prisjeća onoga što dolazi poslije nje
“Zaista je ispod nadgrobnog kamenja dugačak san!”

4. pripadnici istine koji su shvatili da smrt nije kraj nego početak, da nije san, nego buđenje: “Ljudi spavaju, pa kad umru, probude se!”. Shvatili su da poslije smrti slijedi duži život koji ne prestaje. U njemu će biti ili vječna uživanja ili bolna kazna. Ovo je grupa vjernika-koji su na pravom putu

Smrtni čas, kabur

Allah dž.š. daje čovjeku da na dunjaluku provede dane života dok ne ispuni rok koji mu je određen i sudbinu koja mu je zapisana. Kada mu se približi smrtni čas, silaze četvorica meleka: jedan mu tegli dušu iz desne noge, drugi iz lijeve noge, treći iz desne ruke i četvrti iz lijeve ruke. Zatim mu izvlače dušu iz njegovog jezik i njegovih prstiju. Muhammed a.s. je rekao da se duša izvlači iz tijela kao što se dlaka izvlači iz tijesta, a duh se izvlači kao što se izvlači žarač iz nakvašene vune. Umiruća osoba tada ima osjećaj kao da joj je utroba puna trnja ili da mu duša prolazi kroz iglenu ušicu ili kao da je nebo poklopilo zemlju, a on se našao između njih. U vrijeme kada duša postepeno napušta tijelo ona biva izložena raznim iskušenjima i smutnjama. Allah dž.š. od tih smutnji oslobađa koga hoće, na što ukazuju njegove riječi: “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kad si nas već na pravi put ukazao i daruj nam Svoju milost.”

Ima osoba čija duša biva probodena u vrijeme dok obavljaju namaz ili dok spavaju ili dok obavljaju neki od svojih poslova i tada njihova duša biva uzeta u jednom potezu.
Kada melek usmrti sretnu (vjerničku) dušu, prihvataju je dva lijepo odjevena meleka izuzetno lijepih lica i umotavaju u džennetsku svilu. Ona tada ne gubi ništa od svoje pameti i svojih dijela. Kreće u visine, prelazeći sa jednoga neba na drugo pa sve do sedmog neba. Zatim prolazi pored skupine meleka, od kojih ga svi obveseljavaju spominjanjem po dobru i koji ga pozdravljaju sve dok ne stigne do Sidretu-l-munteha. Biva mu otvoreno, te on prolazi kroz more od vatre, zatim more od svjetla, zatim more od tmine, zatim more od vode, zatim more od snijega, zatim more od leda. Nakon toga se probija kroz zastore koji zaklanjaju Prijesto Svemilosnog (Aršu-r-Rahman). Tada iza tih lahko postavljenih zastora neko poviče: “Ko je ta duša koju ste ovdje doveli?” – pa se da odgovor: Taj i taj, sin toga i toga – a Silni i Uzvišeni rekne: “Približite ga. Divan li rob bijaše, o moj robe.” Kad ga zaustave pred Allahovim plemenitim rukama, on ga zastidi sa nešto prijekora i grdnje tako da čovjek pomisli da je propao. A zatim mu, Slavljeni i Uzvišeni, oprosti.

Duša griješnika biva uzeta na silovit način. Melek smrti mu tada govori: “Izađi pokvarena dušo iz pokvarenog tijela”. Umirući tada pušta izuzetno jak krik. Ako mu dušu uzima Azrail, predaje je zebanijama ružnih lica, odjevenih u crno, neprijatnih mirisa, koji u rukama drže kostrijetnu tkaninu u koju ga umotavaju, a koja je nedovoljna da se u nju umota ljudsko biće veličine skakavca. Melek se sa tom dušom uzdiže do dunjalučkog neba i tu mu se ne otvaraju nebeske kapije niti on može ući u džennet. Melek ga tada ispušta iz svojih ruku i vjetar ga baca u daleko mjesto. Kada dospije do zemlje, prihvataju ga zebanije i nose do Sidždžina. To je velika stijena kod koje se sklanjaju duše pokvarenjaka.

Što se tiče krišćana, ko se od njih bude držao (Isaovog a.s.) vjerozakona, njegova duša biva vraćena u njegov grob i on prisustvuje svom kupanju i ukopavanju. Što se tiče mušrika, oni ne prisustvuju ničemu od toga, jer bivaju bačeni. Što se tiče munafika, oni se poput drugih, mrski i odbačeni, vraćaju u svoju grobnu jamu.Što se tiče vjernika koji su imali manjkavosti, njih ima različitih vrsta. Nekima od njih ne biva prihvaćen njihov namaz, nekima njihov zekat, nekima njihov post, nekima njihov hadž, a neki bivaju vraćeni zbog neposlušnosti prema roditeljima.
Kada se duša vrati tijelu, nalazi ga kada se ono već počne gusuliti i sjeda pored njegove glave sve dok se gusuljenje obavlja. Kada se umrla osoba umota u kefine, umotaje se i njena duša, koja joj stoji na grudima i koja uzvikuje: “Požurite sa mnom ka Allahovoj milosti! Kada biste samo znali kamo me nosite!”. Ako je duša obradovana nesrećom, ona govori: “Sporije, sporije ka patnji! Kada biste samo znali kamo me nosite!”
Kada se umrla osoba spusti u kabur i prekrije zemlja, kabur joj rekne: “Dok si bio na meni radovao si se i jeo razna jela. Sada će tebe (tj.tvoje tijelo) u meni jesti crvi”. Takvim prijekornim tonom će mu se obraćati sve dok se kabur ne zatrpa. Tada ga posjećuje melek Ruman i govori: “O, Allahov robe, piši svoja djela!” Kada ih zapiše, melek uzima taj komad platna i okači ga umrloj osobi oko vrata. ”Svakom čovjeku smo svezali njegov posao o njegov vrat…” (Kur’an 17:13)
Kada se to završi, dolaze mu dvojica kaburskih trudbenika. To su dva crna meleka sa velikim očnjacima, kojima riju zemlju i sa bujnim vlasima, koje se vuku po zemlji. Glas im je poput grmaljavine groma, oči im sjevaju poput munje, a dah im je poput olujnog vjetra. I jedan i drugi u ruci drže željeznu batinu; kada bi se i ljudi i džini udružili da je podignu ne bi to mogli. Kada ih vidi, duša uzdrhti, počinje da bježi i na nos ulazi u tijelo, te umrli, počev od grudi oživljava. On se ne može pokrenuti, ali zato čuje i vidi. Umrlome zemlja biva gipka poput vode; kada se on pokrene, ona se pred njim ugiba. Grubim glasom meleki ga pitaju: “Ko ti je gospodar, ko ti je vjerovjesnik, šta ti je kibla?”
Onaj kome Allah dž.š. da uputu i stabilnost reći će: “Čiji ste vi zastupnici i ko vas je meni poslao?” Ovako jedino govore odabrani učenjaci. Tada jedan od meleka kaže drugom: “Istinu veli. Zaštitio se od našeg zla.”

Zatim mu grob uređuju da izgleda poput velikog kubeta, sa njegove desne strane mu otvaraju vrata spram dženneta, kabur mu ukrašavaju svilom i mirisnim cvijećem i u njega puštaju blaženi džennetski lahor. Njegov amel mu dolazi u liku njemu najdraže osobe koja mu pravi društvo i sa njim razgovara, te mu kabur ispunjava nurom. U sreći i radosti provodi cijelo vrijeme dok traje ovaj svijet i dok ne nastupi Kijametski dan, od čijeg nastupanja mu nema ništa draže.
Na nešto nižem stupnju je vjernik praktičar, koji nije imao nekog posebnog znanja niti je bio upućen u tajne nevidljivog svijeta. Njemu dolaze Munkir i Nakir da ga ispituju, te i on završava kao i prethodni.
Onaj, čije uvjerenje bude pogrešno, neće moći reći “Moj gospodar je Allah” ili “Vjera mi je Islam”, “Vodič mi je Kur’an” ili “Vjerovjesnik mi je Muhammed”, “Kibla mi je Ka’ba” ili “Otac (po islamu) mi je Ibrahim a.s.”, već će reći nešto drugo, pa će mu oni na jedan takav odgovor zadati jedan takav udarac, od kojeg će mu vatra zahvatiti kabur. Zatim će se ta vatra ugasiti. I to će trajati danima. Zatim će se ponovo upaliti i tako će sa njim biti dok je dunjaluka.
Što se tiče griješnika (fadžira), kada ga upitaju: “Ko ti je Gospodar?” – on će odgovoriti: “Ne znam.” Na to mu oni govore: “Niti znao, niti saznao!”. Zatim ga udaraju metalnom batinom tako da on prođe kroz sedmi sprat zemalja. Potom ga zemlja vraća u kabur te ga oni nastavljaju udarati do sedam puta. Stanja koja doživljava poslije navedenog, različita su od slučaja do slučaja. Nekome se njegov posao javlja u vidu psa koji ga uznemirava i ujeda sve do Smaka svijeta. To se dešava onima koji sumnjaju u Allaha dž.š. i ono što je On objavio.

Po mjestu i načinu boravka duše umrlih osoba dijele se na četiri kategorije:
1. Duša im boravi u kaburu određeno vrijeme, dok se tijelo ne počne nadimati dok se potpuno ne raspadne, a potom odlazi sa ovog svijeta i boravi u “Melekutu”.
2. Duša im boravi sve do prvog puhanja u Sur, nemajući pri tome osjećaj za protok vremena.
3. Duša im u kaburu boravi dva-tri mjeseca, a potom je ptica odnosi u džennet. Muhammed a.s. je rekao: “Vjernikova duša je ptica koja se spušta na džennetska stabla.”
4. Ovu kategoriju čine vjerovjesnici i evlije, a to je kategorija odabranika.[/b]Kada Allah dž.š htjedne da nastupi Smak svijeta, narediće Israfilu a.s. da puhne u sur. To je svjetlosni rog koji će na sebi imati 14 oreola, a veličina oreola je veličina nebesa i Zemlje i imaće toliko rupa koliko bude stvorenja. Zvuk će mu biti poput zujanja pčela, a ispuniće prostor od istoka do zapada.
Zatim će svaka duša (čak i zvijeri i ptice) doći svome tijelu. Allah dž.š. kaže:”…poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati” (Kur’an 39:68)
U iščekivanju, čuđenju, razmišljanju i izvlačenju pouka svi će neodjeveni sjediti na grobovima. Izuzetak će biti oni vjernici koji su umrli u tuđini i koji nisu umotavani u kefine – oni će biti proživljeni u džennetskoj odjeći, kao i oni pripadnici Muhammedovog a.s. ummeta koji budu slijedili njegov sunnet ne odstupajući ni malo u tome.

Među onim koji budu sjedili na svom kaburu biće neodjevenih, crnih i bijelih, onih koji će imati svjetlo poput svjetiljke i onih koji će imati svjetlo poput sunca, a svi će biti oborene glave i neće znati šta će sa njima biti, te će tako provesti hiljadu godina. Onda će se sa zapada, uz izuzetno jak šum, pojaviti (od starne meleka) vodena vatra. Ljudi, džini, ptice i životinje u zaprepašćenju će podići glave.
Tada će svakom od stvorenja doći njegov amel i reći mu: “Ustaj i kreni na mjesto skupa!” Onima koji budu imali dobrih dijela, ta djela će se pojaviti u vidu jahalice: kamile, magarca… Svi će ispred sebe i sa svoje desne strane imati svjetlo koje će im svijetliti kroz tminu. U Kur’anu se kaže: “Na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo.”
Sa svoje lijeve strane neće imati svjetla, već gustu, pogledom neprobojnu tminu u kojoj će tumarati i lutati nevjernici i oni koji su sumnjali u Istinu.

Kada meleki sakupe sva stvorenja na jedno mjesta tada će im Allah dž.š. narediti da ih premjeste na drugu, bijelu, srebrenosvijetlu zemlju. Tada će okružiti meleki sa svih neba, te će se stvorenja tako sabiti i stijesniti, gaziće jedni po drugima i dosta će se znoja proliti. Oni koji će biti orošeni znojem, oni koji će biti obliveni znojem i oni kojima znoj bude dosezao do gležnjeva su oni čija lica će biti bijela, dok će kod ostalih lica biti crna. To će potrajati hiljadu godina dok ne bude puhnuto u roh (nakur). Najednom će se pojaviti arš kojeg će nositi osam nosača. Njih će poput oblaka pratiti meleki koji će smjestiti arš na odgovarajuću lokaciju pomenute bijele zemlje. Strah od nepodnošljive Allahve dž.š. kazne obuzeće i vjerovjesnike, učenjake i šehide. Tada će ljudi moliti poslanike počev od Adema a.s. da se zauzmu za njih pa sve do Muhammeda a.s. koji će jedini to i uraditi. On će otići do šator Veličanstva, tražiće dozvolu i biće mu dozvoljeno, pa će pred Prijestoljem pasti na sedždu i tako ostati onoliko koliko uzvišeni Allah dž.š. htjedne, hvaleći pritom Uzvišenog kako Ga do tada niko nije hvalio.

Uzvišeni Allah dž.š. će reći: “O Muhammede, digni glavu! I reci, bićeš saslušan! I zauzmi se biće, biće ti uslišano!” Muhammed a.s. će reći: “Presudi Svojim robovima, Gospodaru. Već se oduljilo čekanje i svako je doživio bruku zbog svojih grijeha.” Doći će glas: “Udovoljeno ti je molbi, o Muhammede.”
Tada će biti postavljen Mizan (vaga), stvorenjima će biti izvagana njihova djela i na osnovu toga neki će završiti u džennetu, a neki u džehennemu.

putem-islama.com

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close